Petőfi Népe, 1973. július (28. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-08 / 158. szám

Ma délelőtt 10 órakor a Széktói Stadionban SZÚR A HELYSZÍNEN IS MEGVÁLTHATJA JEGYÉT a stadion pénztáraiban reggel 8 órától SÜRÍTETT AUTÓBUSZJÁRATOK A NAGYTEMPLOMTÓL S Z Ü R-JELZÉSSEL (x) Apróhirdetések, apróhirdetések Ingatlan TANYA másfél hold föld­del eladó. Ballószög, V. kerület 107. Sárai Szabó Lászlónál. __________________973 K ECSKEMÉT. Száva utca 2. számú, háromszobás, komfortos ház beköltözhe­tően eladó (Temes tér), szép udvarral, garázzsal. Érdeklődni naponta 17—20 óráig, szombaton, vasárnap egész nap.______________ 1023 2 X 800 N.-ÖL szőlő eladó. Építkezés lehetséges, vil­lany, kút van. Érdeklődni 'Hetényegyháza, Petőfi S. U. 20/a.______________________3147 IKERVILLA eladó. Kecs­kemét, Máriahegy 59. 10-es autóbusz végállomásánál. Érdeklődni 4 óra után, 3123 KÉTSZOBÁS, kertes csa­ládi ház beköltözhetően eladó. Kecskemét, Kuruc körút 23, __________________3163 K ECSKEMIÉT. Kazinczy ut­ca 17. számú fél ház eladó. Érdeklődni: péntek, vasár- nap 8—12 óráig._________1061 K ECSKEMÉT. Csáktornyái utca 47. számú házrész el­adó, fizetési kedvezmény­nyel.________________________1060 PESTERZSÉBET központ­jában háromszoba ijssz- komfortos, kertes ház el­cserélhető kecskeméti ha­sonlóval. Budapest, Pest­erzsébet, XX.. Csokonai ut- ca 9,_______ 1066 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó Kecskemét. Miklovicsfalu III. utca 13. számú ház. ■__________________1056 E LADÓ családi ház. két családnak, vagy üzletház­nak is alkalmas. Vétel esetén beköltözhető. Kecs­kemét, Dózsa Gy. u. 15. _____________________________3277 9 00 NÉGYSZÖGÖL szőlő terméssel Felsőszéktóban eladó. Városhoz, autóbusz­hoz közel. Érdeklődni: Kecskemét, Lenin tér 14., földszint 1,________________1095 KECSKEMÉT, Kerkápoly utca 14. számú ikervilla- rész eladó. Érdeklődni: szombat, vasárnap 15—18 óráig. 1099 DANKÖ utca 74. számú nagytelkü ház (Kecskemét) eladó.______________________1069 ELADÓ kis családi ház, 1200 négyszögöl szőlővel. Hetényegyháza, Ürihegy 15. Érdeklődni ugyanott. 322(7 ERDPARKVAROSBAN ház­építéshez 250 négyszögöl gyümölcsös telek építési anyagokkal, főútvonalon, olcsón eladó. Levélcím: Kecskemét, Postafiók 2. ____________________ 3241 L EVÁLASZTOTT házrész eladó. Érdeklődni 4 órától. Kecskemét, Cigány J. u. 22. ■______________________32*4 E LADÓ tanya. 800 négy­szögöllel, nyaralónak, hob­by kertnek alkalmas. Lász- lófalvi kövesúton 2-es km után. jobbra. Józan László. Kecskemét, Borbás 68. 3281 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba kiadó, komoly nő részére. Kecskemét, Epreskert utca 52/a. 1081 Lakás Vegyes TALÁLMÁNY műszaki raj­zához gépészmérnököt vagy rajzolót keresek. Le­veleket: „Nem komplikált*’ jeligére kiadóhivatalba ké­rek._________________ 1040 SZABÁS-varrás tanfolyam kezdődik kezdők és hala­dók részére a Városi Mű­velődési Központban. Kecs­kemét, Rákóczi út 3. Je­lentkezni lehet július 2-től 14-ig, reggel 9-től 19 óráig. _____ 3094 VILLANYSZERELŐ tanulót felveszek. Kecskemét, Er­dős Imre u. 6. Mányoki Ferenc.____________________3173 E LVESZETT június 29-én, rövidszőrű foxi kutya. Be­csületes megtalálót vagy nyomravezetőt megjutal­mazom. Kecskemét, Bánffy u. 21.__________________ 3280 k bLŐN bejáratú albérleti szobát keresek, konyha- fürdőszobahasználattal. Le­veleket „Igényes 208 530” jeligére a Kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. _______ 3263 G ARÁZST vagy garázsnak alkalmas helyet veszek vagy bérelek szalagház környékén. Dr. Tiborcz, Kecskemét, Kada Elek ut­ca 11.. IV. emelet 81.. tele­fon: 13-527. 1091 MISKOLCI modem, gázfű­téses másfélszobás alkovos harmadik emeleti, tanácsi rendelkezésű lakásomat el­cserélném hasonló komfor­tos kecskeméti lakásra. Ajánlatokat: „Augusztusi csere” jeligére kiadóhiva-v talba kérem. _______1LQ3 E GYSZOBA összkomfortos lakás garázzsal, kerttel el­adó. Kecskemét, Liszt Fe­renc u. 12.______________3268 K ÉTSZOBÁS szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni Várady. Kecskemét. Kis­faludy u. 7. 3232 Egyéb adás-vétel ELADÖ olasz gyártmányú, sötétkék mély gyermekko­csi. Kecskemét, Máriahegy 7I8,/3»Q. Baracsi.___________3180 ELADÓ hatéves tehén (8 hónapos vemhes) és 7 hó­napos bikaborjú. Kecske­mét, Bethlen krt. 33. Ér­deklődni délután 3-tól. ___________________________3175 T ÖRZSKÖNYVEZETT, 5 he­tes pekingi palota kisku­tyák eladók Orosháza, Zsi­nór u. 1. Madarász Sán­dorné.________________3177 T ÖRZSKÖNYVEZETT puli- kölykök. kitűnő minősítésű szülőktől eladók. Kontra. Kecskemét. Béke fasor 8. sz.________________________3184 N SZK import kantól és te­nyésztésre ajánlott szuká­tól németjuhász kölykök eladók. Lénárt József, Kecskemét, Szolnokihegy 25. (Békéscsabai úton). ____________________________589 K OMBINÁLT szobabútor eladó. Kecskemét. Zsinór utca 92. _________________3297 NYOLC darab választási malac eladó. Kecskemét, Szélmalom utca fl/a. 1068 PERZSA bunda igényesnek eladó. Soltvadkert, Tanács utca 9. Szagmeisterné. 1036 NAGYMÉRETŰ gáztűzhe­lyet palackkal vennék. Da­rázs Mihály, Kecel, Dobi utca 5.____________._______1104 E LADÓ jó állapotban levő, komplett gyümölcsszesz­főzde berendezés. Megte­kinthető a Budapesti Li­kőripari Vállalat Tisza- kécske, Szolnoki út 2. szám alatt tevő gyümölcsszesz­fözdéjénél. ______________1038 M ODERN szép szobabútor eladó. Kecskemét, Borz u. 15. Érdeklődni 5 óra után. 3283 Gépj • r rr armu SKODA Combi 1202-es gép­kocsi igényesnek eladó. Kecskemét, Farkas Sándor utca 13. Érdeklődés: hét­köznapokon 1039 ELADUNK alig használt 3 tonnás Diesel-emelőt, fel­újított Csepel 352-es teher­gépkocsi motort, jó álla­potban levő 1,5 tonnás rá- futófékes pótkocsit és egy- tonnás Zuk tehergépkocsit. Üveges Szövetkezet. Szállí­tás 34-1-175.. Budapest, VIII.. Baross utca 66—68. _____________________J0T5 S KODA Octavia személy- gépkocsi eladó. Érdeklődni lehet: Jakabszállás, vas­bolt.___________ U02 I O-S Wartburg de Luxé el­adó. Kecskemét, Bokréta utca 6. (Vízmű mellett.) ____________________________1080 IS-ES rendszámú, fehér 412-es Moszkvics. 6000 kilo­métert futott, igényesnek eladó. Kecskémét, Bánk bán, utca 9. (Czollner téri pártház, Bakró István.) ____________________________1115 601-ES Trabant és garanciá­lis hűtőszekrény eladó. Kecskemét. Csóka utca 57. 1110 Házasság 25/1180 hivatalban dolgozó fiatalember megismerked­ne házasság céljából nem dohányzó pedagógusnővel. ..Belső értékek" jeligére a Kiskőrösi Hirdetőbe. 1050 __ KECSKEMÉTI E S KISKUNFÉLEGYHÁZI CSAK KECSKEMÉTEN: fiúingek, béby-kocsikabátok, rugdalódzók, lányka fehérneműk. ______________________ 3155 c entrum áruházban Energiagazdálkodási latézet Szegedi Kirendeltsége SZEGED, Bajcsy-Zs. u. 9—11. Tel.: 14-255. Gáztüzelés, olajtüzelés — gazdaságosság, — MAGAS KULTÚRSZlNVONAL, — KORSZERŰ BIZTONSÁGTECHNIKA, — LEVEGÖSZENYEZETTSÉG CSÖKKENTÉSE. Az ÉGI vállalja: Energiaellátás, gáz-és olajtüzelésű fűtőberendezésekkel mű­ködő liűelSátó rendszerek, kis- és középnyomású gázvezeté­kek, fogadó-szabályzó állomások tervezését, korszerű és gazdaságos energiaellátási rendszerek tervezését, ipari és mezőgazdasági igények kielégítésére, próbaüzemeltetést, be­vizsgálást, kezelőszemélyzet kioktatását, szükséges engedé­lyek beszerzését, karbantartási utasítás készítését. Igény esetén kivitelező kapacitást biztosítunk! HÖELLÄTÄSI gondjaival, ÉPÜLETGÉPÉSZETI kérdéseivel forduljon hozzánk! SZAKTANÁCSADÁS! MÉRNÖKSZOLGÁLAT! 1035 ÉRTESÍTÉS A Közép-magyarországi MÉH Vállalat kecskeméti telepe értesíti a vállalatokat, üze­meket, állami gazdaságo­kat, tsz-eket és a lakossá­got, hogy július hó 9-től július hó 31-ig a -telep leltározás miatt zárva lesz. A fenti idő alatt az áru átvétele és kiadása szüne­tel. MÉH Vállalat Kecskemét 1045 Munkaalkalom AZ IZSÁKI Állami Gazdaság fel­vételre keres gépjármű villamossági szerelő szakmunkásokat, mg. gépsze­relőket, traktorosokat és építőipari szakmunkásokat. Ugyancsak felvé­telre keresünk tehenész szakmunká­sokat is. Fizetés a 7/1971. MüM. ren­delet alapján, a gazdaság kollektív szerződése szerint. A béren felül kol­lektív szerződésünkben biztosított ter­mészetbeni juttatások. Szükség ese­tén munkásszállást biztosítunk. Első­sorban fiatal szakmunkásokat vá­runk. ■ Jelentkezés személyesen vagy írásban a gazdaság munkaügyi osz­tályán. 1081 A KISKUNHALASI Dohánybeváltó üzem a nyári zölddohány szállítási idényre időszaki női munkavállaló­kat vesz fel. Felemelt órabért és még külön idénypótlékot is fizetünk. 758 SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre keres kőműves, ács, burkoló szak­munkásokat és segédmunkásokat. Jelentkezés a vállalat munkaügyi csoportjánál. Kecskemét, Szegedi út 4. 3189 DIAKOK! Mozgó hírlapárusokat ke­resünk a nyári idényre Kecskemét te­rületére. Bérezés: alapbér plusz ju­talék. Jelentkezés Bács megyei Lap­kiadó Vállalat, Kecskemét, Szabadság tér l a. II. em. 218. x A BKKM ÉPSZER Vállalat Baja és környékére villanyszerelő szakmun­kást jó kereseti lehetőséggel felvesz. Jelentkezni lehet a vállalat gépészeti osztályán, Kecskemét, Tatár sor l a. 3270 FELVESZÜNK érettségivel rendelkező férfit előadói, illetve főelőadói mun­kakörbe Kecskeméten működő me­gyei vállalathoz. Leveleket „1973. jú­lius hó 12-ig. „Megbízható 268 527” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérünk. 3252 MEGYEI Kórház Kecskemét, Izsáki u. 5. sz. műszaki osztályára felvétel­re keres: víz-gázszerelő, hűtőgépsze­relő, fűtésszerelő, gázolaj vizsgázott fűtő szakmunkást, valamint segéd­munkást. Tüdőosztályának konyhájá­ra: konyhalányt azonnali belépéssel. Jelentkezés a munkaügyi csoportnál. 1076 FÜLÖPSZALLAs és Vidéke ÁFÉSZ szeszfőzdevezetésben jártas személyt keres felvételre. Munkabér, megbe­szélés szerint. Jelentkezés: ÁFÉSZ központi irodájában, 8—16 óráig. (Pe­tőfi u. 2.) 1041 VIDÉKEN DOLGOZÓ VASIPARI SZAKMUNKÁSOK FIGYELEM! A Keceli Vas- és Építőipari Szövetkezet azonnali feltételre keres vasipari szakmunkásokat betanított vasipari segédmunkásokaÜLfcA fizetést megál­lapodás szerint biztosítjuk. Jelentkez­ni lehet a szövetkezet központi tele­pén. 1040 MUNKA- és bérügyekben gyakorlott időelemzőt, (normást) felveszünk. MEZÖTERMÉK V. Kecskemét, Ber­csényi u. 4—6. szám. 1046 A HYDROÉPLAK. Építőipari és La­katosipari Közös Vállalkozás Lajos- mizse, Ceglédi út 1. sz. felvételre ke­res építészmérnök, vagy építésztech­nikust. Fizetés megegyezés szerint. Kecskemét és környékbeliek előny­ben. 1048 ÉRETTSÉGIZETT adminisztrátort azonnal felvesz az Állami Biztosító Járási Fiókja, Kecskemét, Villám Ist­ván utca 2—4. n. emelet 214. 1116 TAKARÍTÓNŐT "? azonnali belépéssel felvesz az Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat. Érdeklődni lehet a vállalat kirendeltségén Kecskemét, Rákóczi út 12. (Az udvarban.) 3287 GÉPÍRNI tudó adminisztrátort azon­nal felvesz 6 órás elfoglaltsággal az Autóközlekedési Tanintézet Kecske­mét, Villám István u. 12. 3292 ÉRETTSÉGIZETT kezdő munkavál­lalót keresünk könyvelői munkakör­re, valamint rakodómunkásokat 40 órás munkahéttel, jó kereseti lehe­tőség, bérezés kollektív szerződés alapján. Hűtőipari Vállalat, Kecske­mét, Rákóczi város 20. 1066 „FÉMMUNKÁS” Vál­lalat Kecskeméti Gyára felvesz ok­tatási előadót. Pe­dagógus szakkép- zettségűek előnyben. Érdeklődni a gyár munkaügyi osztá­lyán lehet. Kecske­mét, Izsáki u. 2—6. 3182 az Állategészségügyi Aiiomás takarítónőt felvesz. Jelentkezés: Kecs­kemét, Halasi út 34. 1029 KIRAKATRENDEZŐKET azonnal al­kalmaz a Csongrádi ÁFÉSZ. Ruhá­zati gyakorlattal rendelkezők előny­ben. Jelentkezés az ÁFÉSZ központ­jában : Csongrád, Felszabadulás utca 26. (telefon: 288) személyesen vagy írásban. 1074 KIRAKATRENDEZŐKET azonnal al­kalmaz a Csongrádi ÁFÉSZ. Ruházati szakmai gyakorlattal rendelkezők előnyben. Jelentkezés az ÁFÉSZ köz­pontjában. Csongrád, Felszabadulas utca 26. (Telefon: 288.) Személyesen vagy írásban. 1074 A BACS-KISKUN megyei Allatfor- galmi és Húsipari Vállalat közép­vagy felsőfokú műszaki végzettségű munkavállalót keres munkavédelmi megbízotti munkakör betöltésére. Jelentkezni lehet: a vállalat sze­mélyzeti vezetőjénél, illetve főmér­nökénél. Kiskunfélegyháza, Fürst S. u. 30. 1324 ÖNTÖDEI VÁLLALAT formázóanya­gokat gyártó üzemegysége azonnali belépésre keres: férfi segédmunkáso­kat, betanított női dolgozókat, telje­sítménybéres munkára. A szállás megoldható. Írásbeli érdeklődésre részletes választ adunk a különböző juttatásokra, illetve kedvezményekre vonatkozólag. Jelentkezés: öntödei Vállalat Formázóanyagokat Gyártó Gye., Budapest, XI., Hunyadi János utca 18. Munkaügyi Osztály. 983 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat azonnali felvételre keres női segédmunkásokat tollfeldolgozó üzem­be, 3 műszakos foglalkoztatásra. To­vábbá férfi és női segédmunkásokat azonnali belépéssel. A felvételhez orvosi vizsgálati eredményre van szükség. Jelentkezés: Kecskemét, Ceg­lédi út 11. 3181 MUNKAÜGYI ismeretekkel rendelke­ző személyt felveszünk előadói mun­kakörbe. Jelentkezés Kecskemét, Rá­kóczi út 17—19. Személyzeti osztály. 3193 Mélyfúrási munkára segédmunkásokat változó munkahely­re felveszünk. Sze­mélyes jelentkezés — a szükséges iratok­kal — szombat ki­vételével. Felvétel esetén útiköltséget megtérítjük. Vízku­tató ÜV. Cegléd. Rákóczi út 72. 100« SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre keres középiskolás diákokat, a nyári szünidő tartamára, jó kereseti lehe­tőséggel. Jelentkezés a vállalat mun­kaügyi csoportjánál, Kecskemét, Sze­gedi út 4. 3190 KUBIKOSOKAT, útépítő (betonozó) munkásokat, esetleg brigádot azon­nali belépésre felvesz a Bajai Vá­rosgazdálkodási Vállalat. Jó kere­seti lehetőség. Jelentkezés: Baja, Kenderes u. 7. sz. Személyzeti elő­adónál, illetve építésvezetőnél. 514 MAGYAR Acélárugyár azonnali fel­vételre keres, jó kereseti lehetőség­gel : esztergályos, lakatos, köszörűs, marós, kovács szakmunkásokat, va­lamint férfi és női betanított mun­kásokat. Segédmunkásokat szakmun­kára betanítunk, betanulást fizetjük. Szállást biztosítunk! (Házaspárnak is). Jelentkezés: Magyar Acélárugyár Budapest. XIII. Váci út 95. Munka­ügyi osztályon. Telefon: 409-920. 2844 R Tiszántúli Cipőkereskedelmi Vállalat Kecskeméti lerakata ÉRTESÍTI TISZTELT VEVŐIT, HOGY 1973. július 10 — július 20-ig LELTÁROZ A LELTÁR IDEJE ALATT A KECSKEMÉTI MINTATEREM ÜZEMEL. 5225 Szolgáltató vállalat 1913. július hóban a Beloiannisz tér 1. szám alatt (a megye! tanács régi épületével szemben, a nyomda volt helyén megnyitja rádió- televíziójavító részlegét. Ugyanitt nyílik meg a felvevő irodája, ahol a lakosság ré­szére végzendő új és javítási munkára vesz fel megrendelé­seket az alábbi szakmákban: SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, PARKETTÁZÁS, CSISZOLÁS, VIZ-, VILLANYSZERELÉS, BÁDOGOZÁS, TETŐFEDÉS, ASZTALOS-, KÁRPITOS­MUNKÁK, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK. 3183 KÁNIKULA JÓ KIFOGAS (Bendó karikatúrája.) — Hol késtél eddig? — Sehol. Túl sok fa volt út­közben ... SAJÁTOS SZEMSZÖGBŐL — A mini szoknya, szerirtem sokkal nőiesebb... (A Weltwoch-ból.) KÖZLEMÉNY GYASZHlB Megrendülve tudatjuk mind­azokkal. akik Ismerték és sze­rették, hogy Buzegány Lajosáé Pethő Jolin tanltónd türelemmel viselt bosszú szen­vedés utón, július 5-én csend­ben elhunyt. Temetése 1973. július 9-én, délután (él 4 óra­kor lesz a kecskeméti közte­metőben. A részvétlátogatások mellőzését kérjük. Gyászoló család. 32ÍS SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK 1973. JÜLlUS 20.—AUGUSZTUS 20. MADÁCH: MÓZES drámai költemény 2 részben július 20., 22., St. HEG YEN-VÖLGYÖN LAKODALOM táncjáték 2 részben Nemzetközi szakszervezeti néptáncfesztivál gálaestje július 21. GERSHWIN: PORGY ÉS BESS opera 3 felvonásban július 2?., 29. augusztus 1., 4. AZ UKRÁN ÁLLAMI TÁNCEGYÜTTES vendégjátéka augusztus 3., 5.. KACSÓH: JÁNOS VITÉZ daljáték 3 felvonásban augusztus 10., 11., 12., 19. BOROGYIN: IGOR HERCEG opera 4 felvonásban a Belgrádi Opera vendégjátéka augusztus 14., 20. BELEINI: NORMA opera 4 felvonásban A Belgrádi Opera vendégjátéka augusztus 18.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom