Petőfi Népe, 1973. július (28. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-11 / 160. szám

4 • BETÖFI NÉPE • 1973. július 11. SZÁZMILLIÓ VOLTOS TERMÉSZETI CSAPÁS Mit tegyünk villámlás idején? Az utóbbi napokban meg­megismétlődik, hogy váratlanul trópusi időjárás vonul végig az országon, s mint minden eszten­dőben, az idén is pusztít, áldo­zatokat szed a zivataros időjá­rás kísérője: a 100 millió Vol­tot is elérő, nagyfeszültségű ter­mészeti jelenség, a villámcsa­pás. Tragikus halálesetekről ér­kezett legutóbb jelentés Vác- szentlászlóról, Nyírkárászról, Győrből és Fót határából. Ha­zánkban egyetlen év alatt átla­gosan 40—50 embert üt agyon a villám. Lehet-e eredményesen véde­kezni a súlyos természeti csa­pás ellen — erről kérdezte a ha­zai és a nemzetközi „villámku­tatók” egyik legismertebb kép­viselőjét: dr. Horváth Tibort, a műszaki tudományok doktorát, a Budapesti Műszaki Egyetem nagyfeszültségű tanszékének ve­zető docensét Szőke Sándor, az MTI munkatársa. Az ismert tu­dós a tudományos minősítő bi­zottság előtt éppen a napokban védte meg nagydoktori disszer­tációját „Villámcsapások való­színűségének meghatározása el­méleti úton” címmel. — Nálunk évente átlagosan 25 a zivataros villámcsapásos napok száma, s a tapasztalat szerint ebből a szempontból a legveszélyesebb hónap a július. Az idén máris többnek ígérke­zik a zivataros napok száma, mint más években, a veszély te­hát még korántsem múlt el. — Legbiztonságosabb a vil­lámhárítóval felszerelt fedett épület. Minden szabad tér a vil­lámveszélyes zónába tartozik. Számtalanszor elhangzott a ta­nács: villámláskor nem ajánla­tos magas fa közvetlen közelé­ben menni, öt méternél köze­lebb azonban már a menekülést keresőket is halálos csapás ér­heti. Babona az is, hogy maxi­málisan véd a templomtorony: száz méteres távolságon túl már semmiféle védelmet nem nyújt. — Nemcsak a fedetlen térség, hanem a fedetlen járművek — a kerékpárok, a motorok, trak­torok és dömperek vagy a teher- pótkocsik is — veszélyesek: a nagy fémtesteket ugyanis szinte „keresi” a villám. Ajánlatos te­hát ezekről leszállni, sőt leg­alább tíz méterre eltávolodni tőlük. A fémtestű, zárt autók, vonatok, villamosok, buszok tél*- jes biztonságot nyújtanak, de a műanyagtestű járműveken — például a Trabantokon — már korántsem ilyen biztonságos az utazás. Általában a zivatarban nem ajánlatos nagyobb sebes­séggel vezetni, a hirtelen vil­lám erős fénye elvakítja — ki­sebb távolságon belül meg is vakíthatja — a gépjárművezetőt, s így a balesetveszély rendkívül nagy. — Lakásokban, ahová föld alatti kábeleken fut az elektro­mos áram, nyugodtan lehet mű­ködtetni mindenfajta elektromos készüléket. Sok helyütt — főleg falun, külvárosokban — azon­ban — úgynevezett légvezeték formájában — fut a házba: itt nem szabad használni zivatar' idején semmiféle villamos be­rendezést. Ha a rádió és a tele­vízió antennával is ellátott, ak­kor a rádiózást és a tévézést fel­tétlenül mellőzni kell. A szoba­antennák nem veszélyesek, de a tető- és a padlásantennák a la­kásba vezethetik a villámot. Az ilyen antennákat ajánlatos ki­húzni a készülékből és ha lehet, végüket ideiglenesen „ki kell dobni” a lakás ablakán. A tás­karádiózás semmiféle veszéllyel nem- jár. Általában: a kéményen és az antennákon keresztül ha­tolnak leggyakrabban a lakásba a villámok, az ablakokon azon­ban semmiképpen sem. A nyitott ablak tilalma tehát babona. A gömbvillám ugyan „beléphet” ablakon keresztül is a lakásba, de ez olyannyira ritka és ve­szélytelen. hogy gyakorlatilag nincs jelentősége. Sokan kérde­zik: lehet-e telefonálni villám­láskor? Ez komoly veszélyekkel járhat, ezért csak a legszüksé­gesebb, halaszthatatlan esetek­ben használjuk a távbeszélőt, ha dörög az ég. — A villám nálunk jellegze­tesen a mezőgazdaságot sújtó természeti csapás, évenként mintegy 6—8 milliós kárt okoz. A leglényegesebb ta­pasztalat: az első villámok előbb érkeznek, mint ahogy az eső megered. Az emberek azonban az esőtől menekülnek. A teljes biztonságot a különböző villám­hárítók jelentik. A fölszerelt villámhárítók állapotát rendsze­resen ellenőrizni kell. A megsza­kadt, megrongálódott vezetékek nemhogy védelmet nyújtanának, ellenkezőleg: fokozzák a ve­szélyt, a szakadás helyén ugyan­is kisülés keletkezik és így a ház falán vagy közvetlenül a ház tövében, az utcán rombol, gyújt vagy okoz tragédiát. Az erdészek segítőtársa Az erdőgazdasági munka meg­könnyítésére a Szovjetunióban sokféle gépet konstruálnak. Ma már ültető és árokásó egységek, fakitermelő gépek, különleges vontatók és emelőberendezések segítségével végezhetik a nehéz munkákat. A képen látható „Djátel—I”- nek a fák gondozásánál, a kevés­bé értékes részektől való megtisz­tításánál veszik jó hasznát. A „Bjelorusz” traktortípusra szerelt, hidraulikával mozgatott karok menet közben metszik a fák ágait és kötegekbe gyűjtik a levágott részeket. A „Djátel—I” egy me­netben öt méter széles erdősávot munkál meg. A csuklósán kikép­zett „gém” olyan magasra nyúlik, ahová azelőtt semmi módon nem tudtak felérni. A traktort a fel­borulástól á különleges kerékel­rendezés, valamint a jó súlyelosz­lás védi. Az új gallyazógép há­romszor termékenyebb az eddig használatos, hasonló célra készült gépeknél. Az új konstrukció a lit­ván Erdőgazdasági Kutató Intézet munkatársainak leleményességét dicséri. Helikopter a repülőgépben Egy amerikai cég új eszközt javasolt a lökhajtásos repülőgé­pek pilótáinak megmentésére — katapultálható ülést, amely lé­nyegében nem más, mint egy kis helikopter. Az ülés súlya 300 ki­logramm és 30 kilogramm súlyú gázturbinás motor hajtja. A he­likopterülés kétlapátos lég­csavarja 4,27 méter hosszú és percenként 900 fordulatot tesz. A helikopterülés sebessége körül­belül 100 kilométer óránként és maximálisan 140 kilométer tá­volságot tud megtenni. eletkedv és gólyamadár Férfi Fehérneműgyár — Baja. A lépcsőfordulóban megállunk. — Ez a legutóbbi versenyértékelés — mutat az szb-titkár a falitáblára kitett, gépelt kimutatásra. Gondos, alapos, részletes munka. Egy-egy szalag­ról nemcsak azt tudjuk meg, milyen helyezést ért el, hanem összegszerűen látjuk, milyen pluszpénze­ket kaptak még az „alapbéren” felül. Már akik kaptak. A lépcsőház forgalmas. Míg a táblát böngésszük, — pedig éppencsak szusszanásnyit álltunk meg — alig győzi Gyulainé szervusszal, jónapottal. A ver­senyadatok tehát mindig szem előtt vannak, bár­kinek. Hallgatom az értékelési szempontokról adott pre­cíz magyarázatot. De több mindent inkább „gyakor­latban” szeretnék megtudni. Ahány üzem, annyi sajátosság az elbírálás finomságaiban, a kritériu­mokban. Ezeket — kívülálló nem látja át olyan könnyen, mint akik „benne vannak”. Az emeleten kövér anyag- és késztermékbálák mentén jutunk a 251-es szalag műhelyébe... — Jóideje küzdünk raktározási gondokkal, de majdcsak kilábolunk ebből is. A folyosói félhomály után szinte kápráztat a nap­fényes műhely. Harmincketten dolgoznak itt. Az egész szalag: egy brigád. Nevük: Hámán Kató — és ezüstérmesek. Felberregnek, feleselnek egymásnak a varrógé­pek. A fényes tűk követhetetlen gyors tánca csillo­gó vibrálással tölti be a termet. A lányok, asszo­nyok ügyes keze játszi könnyedséggel bújtatja, irá­nyítja a tű alatt a varrni valót, melyek fehér, sár­ga, kék halmokban ülik meg a gépasztalokat. Szemes Sándorné művezető a „parancsnok”. Für­ge, vidám asszonyka. — Kordbársony farmeringeket készítünk — mu­tat egy kezeügvébe eső formás, zsebes darabot. — Bérmunka egy nyugati cégnek. Mindent az ad hozzá. > Majdnem egy éve gyártják már. Naponta kétszáz­hetvenet. A versenytáblára gondolok. — Hány százalékos teljesítmény ez? — Száztíz egész, kilenctizedre hoztuk ki május­ban. A túlteljesítésért 8 és fél-ezer forintot kapott a brigád. — Ezt aztán elosztották ... Nem fejezem be a kérdést, nem mondom ki a folytatást, ami sok üzemben bizony ilyen lenne: ...... harminckét egyenlő részre.” I tt már nem így van. A bizalmiakkal is tanács­kozik Szabó Istvánná brigádvezető, aki egyben a 3—5—6-os terem műhelybizottsági titkára, és dif­ferenciáltan osztják el ezt a „pluszbért”. Ki — hogy járult hozzá a 110.9 százalék eléréséhez. így voltak, akik 500 forintot kaptak, de akinek 100 forint ju­tott, az is jóleső érzéssel vette el a „ráadást”. A túlteljesítés mindenkinél az átlagon felüli produk­cióért sikerült. No és erre a pénzre jött még a minőségi pré­mium: 750 forint. Ebből öten részesültek, mint leg­kiemelkedőbbek. S ne felejtsük ki a májusi verseny harmadik he­lyéért kapott 600 forint jutalmat se. Ezt nem akar­ták felaprózni. Félretették a brigádkasszába, ahol ezzel már kéthavi jutalom várja a többit. Majd közös célra költik el. — Mennyi a törzsgárdista a szalagon? — Tizenhat. Tehát, aki öt évnél több ideje dolgo­zik itt. • Szemes Sándorné — középen: — Ez igazán jól sikerült, megszépül tőle. aki hordja. • Gyulai Lászlóné — jobbról: — Égy látom, jú­niusban is hozza a szalag, amit vállait. — Bal­ról: Szabó Istvánná műhelytitkár. (Tóth Sándor felvételei) — S akik egész újak? — Hatan vannak — egy éven aluli idővel. Ekkorra mellettünk áll a műhelybizottsági titkár, Szabó Istvánná is. Mindhárman derülnek, mikor Szemes Sándorné hozzáfűzi. — Pont annyi új nő van a brigádban, mint ahá- nyan szülési szabadságon vannak. — Nálunk nincs probléma az utánpótlással. — Már nevetünk rajta, hogy mikor meglátok egy gólyát itt a műhelyablakon keresztül, mindjárt „közhírré teszem”: meglátjátok, valaki hamarosan szülési szabadságra megy közülünk. Tóth István Javítják a szolgáltatást Sok gonddal kellett megbir­kózni tavaly a Katymári Ipari Szövetkezetnek. Az ÉRDÉRT ré­szére készülő faházelemek gyár­tását a megrendelő leállította. Így a húsz főt foglalkoztató fa­ipari részlegünkön havonta 263 ezer forint termeléskiesés jelent­kezett. A lakossági családiház építkezések is csökkentek. Ter­vüket az elmúlt évben 95 száza­lékra tudták teljesíteni. A ta­valy elért termelési érték 10 mil­lió 800 ezer forint volt, 800 ezer forinttal . kevesebb, mint 1971- ben. A javítást és szolgáltatást vég­ző részlegek veszteségesen mű­ködtek. Az egy éve 500 ezer fo­rintos költséggel megépített szol­gáltatóház új berendezésére és fogyóeszköz-ellátására is jelentős összeget költöttek. Szembetűnő az ipari szövetkezet fodrász részlegének tavalyi 55 ezer fo­rintos vesztesége. Erről Páncsity István, a szövetkezet elnöke el­mondotta, hogy a szolgáltatási díjak változatlansága mellett az anyagár-emelkedés okozta a nagy veszteséget. A tavalyi nyereségük nem ér­te el a 800 ezer forintot. Az egy főre eső évi átlagos kereset emelkedett és csaknem 26 ezer forint volt. Minden gond ellenére a szö­vetkezet dolgozói helytálltak és elsősorban a 82 fős törzsgárda mutatott jó példát. A Ságvári szocialista brigádjuk a járásban a legjobb eredménnyel büszkél­kedhet és ezért kitüntetésben ré­szesült. A dolgozóik megbecsü­lését jelzi, hogy 22 ezer forintot juttattak kirándulásokra, üdülé­sekre. Három szövetkezeti tag járt a Szovjetunióban és hatvan- kilencen pedig hazánk különbö­ző helyein üdülhettek. A katymári ipari szövetkezet ebben az évben jobb eredmé­nyeket szeretne elérni, mint ta­valy. Törekednek a lakossági szolgáltatás javítására. A község­ben például nincs televízió, rá­dió és háztartási kisgépjavító­egység. A lakosság azonban igényli, mivel az utóbbi évek­ben igen sok elektromos gépet vásároltak a katymáriak. A szö­vetkezet vezetői fontolgatják egy részleg kialakítását, ahol elvé­geznék a szükséges munkákat. Népszerű kiadvány: Mérleg a gazdaságról Kilenc tanulmányt fog össze a „Gazdasági életünk időszerű kér­dései”. A Kossuth friss kiadvá­nyát Fáczányi Ödön szerkesztette, s bevallott célja, hogy népsze­rűén szóljon azokról a bonyolult gazdasági és közgazdasági folya­matokról, amelyek napjainkban hazánkban végbemennek. Az át­fogó, bevezető tanulmányt — — „Gazdaságpolitikai helyzetkép” — dr. Faluvégi Lajos írta. Simán Miklós, a hatékonyság, gazdasá­gosság. termelékenység, termelési szerkezet kérdéseit, majd egy má­sik dolgozatban az eredménye­sebb műszaki fejlesztést vizs­gálja. Dr. Lábán József az árak­kal, Némethy László a lakáshely­zettel, Nyilas András a jövedel­mekkel. Makrai János a tanulás­sal, továbbképzéssel, dr. Sós József a fogyasztással foglalkozik, míg Ehrlich Éva gazdaságunk nemzetközi helyzetét vázolja fel. Szintén a Kossuthnál látott nyilvánosságot dr. Szakasits D. György műve, „Magyarország és a tudományos-technikai forrada­lom”. A szerző elsősorban a kér­dés emberi, s nem technikai ol­dalát elemzi, a teljesség igénye nélkül, de széleskörűen. Bemu­tatja a termelőerők jelenlegi fej­lettségét, s várható alakulását 1985-ig, taglalja az iskolarendszer, a műveltség kapcsolatait, a kuta­tások szerepét, s módot lel nem­zetközi összehasonlításokra is. Borsó és zöldbab A Kecskeméti Konzervgyárban még folyik a zöldborsó feldolgo­zása. Ezekben a napokban meg­érkezett — Kiskunfélegyháza környékéről — az első zöldbab­szállítmány is. Előreláthatólag sikerül teljesíteni a tervet — 215 vagon készárut — amelynek egy részét tőkés országokba kívánják exportálni. Tapasztalatok és tennivalók Beszélgetés a szövetkezeti együttműködésről A Homokhátsági Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége állandóan ösztönzi a körzetében levő közös gazdaságokat az összefogásra. A szellemi és az anyagi erők koncentrálása egy­részt ellensúlyozza a mostoha közgazdasági adottságokat, más­részt az előrehaladás egyik legjárhatóbb útja. Nemrég a területi szövetség elnöksége megtárgyalta a köz- gazdasági és áruforgalmi bizottság jelentését az élelmiszer­gazdasági és ipari együttműködések eddigi tapasztalatairól. Az elnökségi ülésen élénk vita alakult ki, amely az eredmé­nyek mellett tükrözte azokat az akadályokat is, amelyek ne­hezítik a kooperációt. Magony Imrével, a területi szövetség titkárával a témáról beszélgetve először az általános helyzet felől érdeklődünk. — Számos egyszerű együttmű­ködés és néhány közös vállalat létesült körzetünkben. Ez alka­lommal főként az utóbbiak mű­ködésével kapcsolatos tapaszta­latokat vitattuk meg. 1967-től ki­lenc önálló gazdasági egység alakult és egy már 1963 óta mű­ködik. A vállalkozásokban 45 termelőszövetkezet és szakszö­vetkezet érdekelt a körzetből. A tevékenységi köröket tekintve négy foglalkozik élelmiszer-gaz­dasági termeléssel, hat pedig ve­gyes profilú. Legjelentősebb közülük a kecs­keméti áruértékesítési és beszer­zési iroda, amely a mezőgazda- sági termékek forgalmazásánál tapasztalható ellentmondások megszüntetésére, a termelőknek az értékesítés zónájában kiala­kítandó érdekvédelmére szüle­tett. A legrégebben működő kö­zös vállalata körzetünknek a kecskeméti baromfitársulás. Ter­melése és működési szabályzata korszerűsítésre szorul. Magán viseli mindazokat a jegyeket, amelyek az alapításkor még meglévő tapasztalatlanságból származnak. Az említetteken kívül még az élelmiszer-gazdaság körében mű­ködik a tiszakécskei terméktar­tósító üzem, valamint a kerek­egyházi termelőszövetkezetek ál­tal létrehozott értékesítő és be­szerző iroda. Az iparral és a szolgáltatások­kal foglalkozó szövetkezeti vál­lalkozások tevékenysége széles skálán mozog. A mezőgazdasági gépek gyártásától egészen a fu­varozásig terjed. Olyan felada­tokat végeznek él, amelyeket eddig sem az állami, sem az egyéb szövetkezeti szektor nem oldott meg, vagy nem tudott, esetleg nem akart, mivel nem tartotta jövedelmezőnek. Tanulmányozva a kimutatáso­kat, azokat a táblázatokat, ame­lyek a jövedelmezőséget mutat­ják, együttesen állapíthatjuk meg a szövetség titkárával, hogy rendkívül nagy az aránytalan­ság. A négy élelmiszer-gazdasági témakörben működő vállalkozás összesen 15 és fél millió forint alapösszeggel, 2 millió forint nyereséget ért el 1972-ben. A hat ipari és szolgáltató jellegű vállalkozás pedig ugyanennyi pénzalappal 23 millió forint eredményt produkált. Ebből lát­szik, hogy még sok a nyitott kér­dés. — A vita során ezekről sok szó esett — folytatja Magony Imre. — Számos olyan jogsza­bály, ösztönző hat, amely ilyen nagy különbségekre vezet. Éz alaposabb vizsgálatot igényel. Ezen kívül sok egyéb is. Többek között az, hogy a közös vállala­tok létesítése nem előnyös a ter­melőszövetkezetek számára. Má­sok a vállalatokra vonatkozó jogszabályok és az ösztönzők, mint a termelőszövetkezetekre hozott intézkedések. Nagy gond a körzetünkben az is, hogy a hitelesedékességek miatt közös gazdaságaink na­gyobb részének fejlesztési alapja annyira le van terhelve, hogy komolyabb beruházásokba nem foghatnak. A társulások körét ki kell bő­víteni, mert ezt kívánja a fejlő­dés. Egyúttal az élet igényei is ezt követelik. A szabad munka­erő folyamatos foglalkoztatása, a génpark jó kihasználása, a szol­gáltatás fejlesztése szükségszerű tennivaló. Az is lényeges, hogy az ebből származó jövedelmet a mezőgazdasági szövetkezetek a termelés fejlesztésére tudják fel­használni. Más szóval olyan be­ruházásokat tudnak megvalósí­tani, amelyekre egyébként nem volnának képesek. Vonatkozik ez elsősorban a mostoha közgazda- sági adottságú termelőszövetke­zetekre és szakszövetkeze­tekre, amelyekben a korszerű telepítések létesítése, a kemizá- lás, a géppark bővítése illetve felújítása Csak ily módon old­ható meg. — Az említett elnökségi ülé­sen kimondták, hogy a legfőbb feladat az élelmiszergazdasági társulások szervezése. Főként a körzet jellegének megfelelő ter­melő és feldolgozó együttműkö­dések létrehozására gondoltak a felszólalók. Elsősorban a szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermelés­ben. Mindehhez' a jövőben is min­den segítséget megad a területi szövetség. Szükséges azonban még számos konzultáció a Me­zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, valamint a Pénz­ügyminisztérium illetékeseivel ahhoz, hogy az akadályozó té­nyezőket csökkentsék — teszi hozzá a szövetség titkára. A szövetkezeti elnökök nem titkolják azt sem, hogy eseten­ként az egymás iránti bizalmat­lanság is fékje az együttműkö­dések kialakulásának. Nemcsak a jogszabályok, ösztönzők vár­nak tehát finomításra. K. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom