Petőfi Népe, 1973. július (28. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-08 / 158. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1973. július 8. Kecskemét és Tiszakécske kö­zött terül el Nyárlőrinc. 1950 óta önálló község, azelőtt Kecske­méthez tartozott. Két és félezer lakosa van; háromszázzal keve­sebb, mint tíz évvel ezelőtt. Hu­szonhét utcája közül huszonöt földes, esős időben szinte jár­hatatlan. Sok az új ház: az el­múlt években vadonatúj utcák nőttek ki a földből. A borkom­binát, fafeldolgozó üzem munka­lehetőséget ad, s természetesen a tsz is; egyre kevesebb az in­gázó. Jelenleg mintegy százan járnak el máshová dolgozni. Balogh Péter tanácselnök nem kis büszkeséggel mutogatja a fejlődés jól látható jeleit. A fő­téren épül a felszabadulási em­lékpark. Tíz évvel ezelőtt ezen a 0 Jelenleg még ebbél a „tanyából” irányítják a községet... helyen még agyagbánya volt. •önkiszolgáló bolt, kisvendéglő, tejüzem, orvosi rendelő. Félig kész az új tanácsháza is. Végre méltó helyére kerül, a község központjába. Bővítik a boltot, tervezik az óvodát. Az utóbbi hét évben a belte­rület megkétszereződött. Bont­ják a tanyákat, egyre szíveseb­ben költöznek be onnan a csalá­dok. Hivalkodóan szép, új házak mindenfelé. Pirosra, zöldre, kék­re festett, „előkelő” vaskerítések a házak előtt. De az utcákra szemlátomást senkinek nincs gondja; hatalmas gödrökben áll a víz, alig lehet közlekedni. Egy kis igyekezettel, összefogás­sal könnyen elviselhetővé lehet­ne tenni a helyzetet. Az elnök egyetért velem. Mondja, hogy próbálják Szervezni a társadalmi összefogást. 0 De épül már az új tanácsháza a központban. Időnként meg-megállunk, be­szélgetünk a járókelőkkel. Lát­hatóan elégedettek. Tóth Károly mezőőrtől kérdezem: lopnak-e itt az emberek? — Most már nem­igen; ezelőtt nyolc-tíz évvel bi­zony elég sokszor előfordult. Va­lahogy mintha öntudatosabbak lennének. Azért még mindig akad dolgunk: éjjeli legeltetés például többször előfordul. De elkapjuk őket, s jön a büntetés. A segédrendőrök is segítenek. Jó, hogy a tanácselnök ötszáz forintra büntetheti az ilyeneket. Kaszala Andrásné éppen vizet húz a ház előtti kútból. — Jó ivóvíz. — Jó bizony! örülünk, hogy közel van, nem kell már messzire menni érte. A háttérben a templom tornya szikrázó égbe nyúlik, körülötte magas fák között új házak hú­zódnak meg. Ligetes, fás, virágos község Nyárlőrinc. A művelődési otthon épülete elég szép, de csúnya rajta a táb­la. Elképesztően ronda vasajtó. Plakát a bejáratnál, sajtóhibá­val. Az igazgatónő, Klement Zoltánná tréfásan megjegyzi: úgy látszik, nemcsak a Petőfi Népében van sajtóhiba. Néptánccsoport, citerazenekar, ötventagú énekkar működik. Az ifjúsági klubban hetenként há­romszor van foglalkozás. A ta­gok közt van mezőgazdasági dolgozó, gimnazista, ipari tanuló. •Gyakran tartanak színházi elő­adást is. Leginkább a szolnokia­kat szeretik, de meghívják né­ha a kecskeméti együttest és a Déryné Színházat is. A három és félezer kötetes könyvtárnak kétszáz olvasója van. Kirándulások, találkozók, diavetítések, TIT-előadások és táncmulatságok gazdagíjták még a programot. A mozi hetenként kétszer játszik, átlagban százöt­ven nézőnek. Klementné büsz­kén említi, hogy a télen a köz­lekedési akadémiájukon százöt­venen vettek részt. Jól sikerült legutóbb a népdalestjük is: a „Röpülj páva” kör előadására ötszázan eljöttek. Az állami gazdaság, az erdé­szet, s a tsz segíti anyagilag az in­tézményt. A tanácstól is kapnak évi tízezer forintot. — Ez ugyan lehetne több is, de egyelőre csak ennyire futja — mondja a ta­nácselnök. A havi két táncmu­latsággal próbálnak valamit „be­hozni” a kiadásokból, az eseten­kénti ezerötszáz, kétezer forin­tos haszonnal. Az italbolt tiszta — bár a füg­göny, s a székeken a huzatok sza­kadtak —. s olyan kicsi mindenik ülőke, alig fémek el benne a lá­togatók. Vannak szép számmal. Fizetési naDOn — mesélik — az utcán is állnak. S a korlátokon, cementpadkán üldögélnek olyan­kor a borozgató, sörözgető nyár­lőrinciek. Szabadtéri sörözőt ter­veznek, magyarázza az elnök. A hatalmas ablaküvegen órmótlan vasrács éktelenkedik. A sarokban roggyant bőgő, húr egy sincs raj­ta. Délelőtt tíz óra van. Tizenkét vendég kortyolgatja az italt. Meg­tudom, hogy bizony a kelleténél kicsit többet isznak az itteniek. A falu szélén az Aranykalász Tsz irodaháza. Kívül-belül szegé­nyes, elhanyagolt. Mellette a gép­telep ócskavasgyűjtőhelynek lát­szik. Rozsdás gépek, pótkocsik, traktorok, össze-vissza. A négy kombájn körül a szerelők szor­goskodnak; készülnek az aratás­ra. Recski Pál. Kiss Rudolf és Tormási Zoltán szerelők Ipacs László művezető irányításával ja­vítják a gépeket. A kombájnok mellett tehenek százai lépkednek hazafelé, telten, komótos léptekkel. Hétszáznál több háztáji marha van a falu­ban. A Szikrai Állami Gazdaság mo­dern borkombinátjának területén városban érzi magát az ember. A folyosón országos és világverse­nyeken szerzett kitüntető díjak­ról szóló oklevelek bekeretezve, szép számmal. A bemutató terem jó ízlésre vall, az esztétikum „tö­ményen” van jelen. Kalocsai pin- gálás. fafaragás (Faragó József al­kotásai). Az előbbit Vén Jánosné és Szvétek Lajosné, a népművé­szet mesterei készítették, az itt dolgozók és a szép számú ide lá­togatók nagy gyönyörűségére. Népművészeti tányérok, faragott székek, asztalok. A falon az 1972-es borvilágverseny nagy- díja. Mészáros Győző üzemvezető­mérnök tájékoztat a kombinát munkájáról, eredményeiről. Egy adat a sok közül: az Ámor Ver­mutból évente hárommillió pa­lack készül. Száznegyvenhárom dolgozójuk­nak a fele nő. Az üzem külső és belső képével, s az itt dolgozók fokozódó kultúráltságával együtt kihat a község általános fejlődé­sére. Kisugárzó szerepe van, le- mérhetően Kérdezem a tanácselnököt, mik a legfőbb problémák a község­ben? Kapásból sorolja: az utakat kellene rendbehozni. Szervezetlen az ifjúság, nincs KISZ-szervezet a faluban. (Csak üzemi, a bor­kombinátban. A termelőszövetke­zetben sincs, pedig legalább húsz ilyen korú fiatal dolgozik ott.) Hiányzik az óvoda, s kellene böl­csőde, égetően szükség lenne nap­közire is; panaszkodnak emiatt a szülők. Igaz ugyan, hogy a meg­levő kétezer méteres járda sokat segít, de ebből is több kellene. Ezeken a gondokon akarnak könnyíteni a következő években. Varga Mihály • Folyik a jó ivóvíz. • „ön tu dalosabbak az emberek” — mondja Tóth tii Károly mezőőr. itt Naponta 18 ember a községért 0 Környékbeliek és megyét já­ró emberek egyaránt ismerik a 7100 lakosú Solt nagyközség fek­vését. Tudják, hogy az úgyneve­zett Solti lapályos, a Duna kö­zépső folyásának bal partján te­rül el. A település észak—déli irányú, de lakott helye és tanya­világa kinyúlik kelet felé. Tehát szétszórt. A nagyközségi népfrontelnök- ség legutóbbi beszámolója, többek közt ebből a helyzetből kiindul­va szűri le, hogy a területfejlesz­tés a lakosságtól is nagy össze- forrottságot kíván. Ehhez járul még az igen jelen­tős átmenő forgalom, az 51-es és 52-es közlekedési utak kereszte­ződése. a dunai híd egyre növek­vő forgalma. Jobban „szem előtt” van tehát sok más nagyközségnél. A jó községpolitikai munkának minden bizonnyal része van ab­ban, hogy az utóbbi időkben mindjobban beépülnek a helység forgalmi csomópontján a régebbi — kedvezőtlen benyomást keltő, elhagyott telekrészek. Impozáns együttes az új általános iskola, az óvoda, napközi otthon, s a mind­jobban szaporodó és a régi lakó­házakat felváltó, közművesített új lakóépületek egész sora. 1971— 72-ben például 120 új lakóház építésére adott ki engedélyt a ta­nács szakigazgatási szerve, ör­vendetes folyamat, hogy egy-egy feltöltött vízgyűjtő gödör helyén is lakóházak épülnek. A közvéleménynek adott han­got a népfrontelnökség beszámo­lója, amikor a szép eredmények bemutatásával szemben a nagy­község tisztaságát nem tartotta kielégítőnek. Felhívta a figyelmet a tanács alkotta köztisztasági sza­bályzat következetes betartására. Hangsúlyozta, hogy ennek Étlapján — éppen, mivel a szabályzat meg­alkotása a közakarattal egyetér­tésben történt — alkalmazzanak szankciókat azokkal szemben, akik kötelességükről megfeled­kezve csúfítják lakóhelyük képét. 0 Az is kiderült, hogy a rend, köztisztaság nívójának emelése nemcsak szankciókon múlik. Ko­moly alapunk van annak feltéte­lezésére, hogy jelentős részben szervezés kérdése Solt nagy­község köztisztasága, csinosítása. A jelölő gyűlések észrevételei óta is több felől jelezték a népfront­nak, hogy egy-egy utca, illetve körzet lakói készséggel vállalkoz­nak közvetlen környezetük rend­be tételére — társadalmi munká­ban. A készség tehát megvan. Okosan tudja ezt hasznosítani a tanácsalakulás során életre hívott, társadalmi munkát szervező bi­zottság. Ennek létrejötte is már annak a felismerése volt, hogy céltudatos szervezés, irányítás nélkül sok jószándék, tettre kész­ség, kezdeményezés szétfoszlik, veszendőibe megv. 0 Hogy a Soltiak készek önzet­len áldozatvállalásra lakóhelyük szépítéséért, fejlesztéséért, a tár­sadalmi munka értékének alaku­lásán lemérhető. 1971-hez képest jelentős emelkedést jelent, hogy az elmúlt évben ez 663 579 forin­tot tett ki. 6630 munkanappal. Ha most egy kis „életet” vi­szünk ebbe a két számadatba, érdekes, új eredményeket kapunk. Ha teljés, azaz 365 napos évet számítunk, a 663 579 forint azt je­lenti. hogy — ünnepnapokát is beleszámítva — nap mint nap 1818 forint értékű, ellenszolgál­tatás nélküli munkával emel va­lamit községén a lakosság. Ha meg a 6630 munkanappal „ope­rálunk” — ugyancsak 365 napos esztendőt véve alapul (és miót;t ne. hiszen a társadalmi munká­ban külön nyereség a vasár- és ünnepnap) —', úgy az jön ki, hogy naponta 18—18 ember dolgozik önzetlenül a községért. 0 Ha pedig ennek tudatában vannak egy nagyközség lakói, sa­ját maguk is rajta lesznek, hogy senki hanyagsága, rendetlensége ne csökkentse fáradozásuk ered­ményeit. Tóth István A Déryné Színház Kiskunfélegyházán Megkezdődött az 1973 74-es színházi évadra a bérletezés a kiskun­félegyházi Móra Ferenc Művelődési Központban. A közönségigények és az életkori sajátosságok figyelembevételével alakították ki a há­rom sorozat tematikáját. A felnőttek október elsején egy mai tárgyú zenés vígjátékot láthatnak. Címe: A szülő is ember. A négy előadást tartalmazó bérlet legfontosabb eseményének az 1974. február 25-re tervezett ősbemutató látszik. A bolgár napok keretében ekkor adják elő ia Déryné művészei először hazánkban Koljo Georgiev: önmagad bírája című színművét. A diákok egy-egy Moliére, Bemard Shaw- és Gerencsér Miklós- színművet láthatnak. A gyerekek három mesejátékban gyönyörköd­hetnek. Melegebb lesz az éghajlat 2000-re Nyugat-Európában, Ázsiában és Amerikában lényegesen me­legebb lesz az éghajlat 2000 kö­rül, állapították meg szovjet meteorológusok. Ez persze nem jóslat, hanem abból adódó kö­vetkeztetés, hogy a sarkvidékek jege visszahúzódóban van és tá­volodik e kontinensektől. MUNKÁ SMONOLÓG Az a jó, hogy idehaza csend van „Amikor a személyzeti csoport- vezető kíséretében bejött a gépi öntődébe, láttam, hogy legszíve­sebben visszafordulna. Aki nem szokta, annak egy perc is elég, hogy megfájduljon a feje attól a zajtól, ami ott van. Még jó öt méterre lehettek tőlem, amikor a csoportvezető szájmozgásáról le­olvastam, hogy Lédeczi Jenőt, vagyis az én nevem emlegeti. Ez­után maga egyenesen felém in­dult, átbújt a vasak között, s megpróbálta a zajt túlkiabálni. Hiábavaló kísérlet volt, de lát­tam, megnyugodott, mert észre­vette. akkor is megértek minden szót. ha nem hallom. Azt hiszem, maga sem gondolta, hogy ebben a mostani találkozóban ott ilyen könnyen meg tudunk állapodni. Nekem már volt időm meg­szokni a zajt, mert huszonharma- dik éve dolgozom egyfolytában' a ZIM öntödéjében. Ámbár, ha hi­szi. ha nem. ez a lárma a re­konstrukció óta van. A régi öntö­de korántsem volt ennyire zajos, mint a mostani. A homokrázó gé­pek csattognak, zörögnek annyi­ra. Mérték már többször is a zajt, de azt mondják, hogy ez még az elviselhetőség határán innen van. Aztán adtak füldugót, nem igen használjuk azonban, valahogy bambává válik tőle az ember. Eredetileg kőfaragó szakmát ta­nultam. meg is van a mesterle­velem, de amikor 1951-ben lesze­reltem, nem volt állandó munka, s ha volt is. vidékre kellett volna járnom. Ehhez nem volt kedvem. Beléptem a gyárba, s úgy voltam vele, hogv nem követ, hanem va­sat kell formáznom. A régi öntő­dében ez így is volt. hiszen a kád­formázás. illetve a felsőrész for­makészítése egyedi munkának számított. A gépi technológiával ez leegyszerűsödött, nincs semmi komplikáció, beálltunk a sorozat- gyártásra. De azóta mintha több­ször vágyakoznék az eredeti szak­mám után. Csakhogy az ember ilyenkor, félúton a negyven és ötven között, már nem szívesen változtat élete folyásán. Meg aztán sok minden a gyár­hoz-' köt. Például onnan nősül­tem ... Feleségem is 1952 óta dol­gozik az üzemben. Most daruke­zelő. s ahol ő van. ott zaj egyál­talán nincs. Neki már volt bal­esete is, agyrázkódást kapott, egy hónapig nem járt be. Itt telepedtünk meg Kecskemé­ten. Ügy kerültünk össze, hogy semmink sem volt. Majd tíz évig laktunk albérletben, egyetlen szo­bát és egy pici konyhát használ­hattunk. Itt volt az is. a Rendőr- faluban. Hosszú gyűjtögetéssel el­jutottunk odáig, hogy megvehet- tük ezt a 168 négyszögöles telket, itt a Matkói úton. A ház 1960-ban épült fel. Rengeteget dolgoztunk rajta mindketten. 1959-től 1965-ig minden fillérünk erre ment. Lett saját házunk, de úgy, hogy bele­öltük a fiatalságunkat. Vettünk fel 46 ezer forint kölcsönt is. Kettőnk havi keresete 4500 fo­rint, s mivel nincs gyerek, jól megélünk belőle. Amint látja, szépen be is bútoroztuk mind a két szobát. De hűtőszekrényt pél­dául csak most vettünk, pár hó­napja. Józságtartással az egyné­hány tyúkon kívül nem foglalko­zunk. Egyszer megpróbálkoztunk sertéshizlalással, de elpusztult, mielőtt még levághattuk volna, azóta nem kísérletezünk. A ker­tészkedést viszont nagyon szeret­jük. Az udvar tele van gyümölcs­fával. azokat mind én ültettem. Termesztünk mindenféle zöldsé­get. ami nekünk itthonra kell. Így azután höbbvföld után nem is áhítozunk. Amíg albérletben laktunk, majdnem minden filmet megnéz­tünk a moziban. Később, amikor már lett televíziónk is. ez telje­sen elmaradt. Sokszor hetek múl­nak el, hogy bemennénk a város- központba. Ha bemegyünk, akkor is inkább a piacra. Néhány éve vasárnaponként szívesen kijártam a meccsre is. de újabban már ab­ban sem lelem örömömet. Inkább elmegyek egy üveg sört megin­ni... Ezen a soron különben szintén a ZIM-be járnak dolgoz­ni sokan. Munkaidőn kívül azon­ban senkivel nem tartunk szo­rosabb kapcsolatot. Motorom tizenhárom év óta van. Már a másodikat nyűvöm. Bár nincs messze a gyár, gyak­ran ezzel megyünk be, mivel a feleségemnek fáj a lába. nem bír­ja a gyaloglást. S ha már meg­van ez a jármű, nyaranként ki­kimozdulunk, legszívesebben Cser- keszőlőre megyünk, de voltunk már a Balatonnál és Visegrádon is. Külföldön még nem voltunk. Nem is kívánkozunk, főleg az asszony nem. Mondta is nemré­gen. hogy esetleg a Szovjetunióba kimenne, de más országra egyál­talán nem kíváncsi. Autót sem akarunk venni — ugyan nem is volna miből —, ne­künk az nem lenne gazdaságos. Mit mondjak még? Egészében jól megvagyunk itt. A modern bér­házi lakásnak még a gondolatától is irtózunk. Nem kell nekünk a központi fűtés, itt a nagy cserép- kályha. télen be lehet fűteni vele mind a két szobát. Iszapszénnel tüzelünk. Tudja, az a jó, hogy idehaza csend van A zenét sze­retjük, gyakran hallgatjuk a rá­dióból, Már csak az ilyen köny- nyű tánczenéket, az opera nem nekünk való. Nem is értjük. Néha számolni szoktuk a fele­ségemmel, hogv mennyi időnk van még a nyugdíjig.” (Lejegyezte: H. D.) • „Gyakran, mint most is. a motorral megyünk be az üzembe... ” Nvárlőrinc 1973

Next

/
Oldalképek
Tartalom