Petőfi Népe, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-07 / 131. szám

PETŐFI Kalocsai néptáncosok Finnországban Kéthetes finnországi szereplés­re utazott tegnap huszonöt ka­locsai gyermektáncos és egy öt­tagú népi zenekar. Az együttes a finn ifjúsági szövetség meghívására részt vesz az Ikaalinen városában megren­dezendő néptáncfesztiválon, s fellép Tamperében, Kangasalá- ban és Forssában is. Június 14— 19 között Lahtiban mutatkoznak be a Bács-Kiskun megyéi ifjú táncosok, színes, szűkebb hazá­juk hagyományait őrző műso­rukkal. Említsük meg a prog­ram számait: Kalocsai gyermek­lakodalmas, Itt csönög, itt pö- nög, Fehér liliomszál. Több ezer finn néző gyönyörködhet majd a húsvéti népszokásokat feldol­gozó Zöldágjárás című táncjá­tékban is. A táncok betanítása és a színvonalas műsor összeál­lítása az együttes vezetőinek. Pécsiné Ács Saroltának és Tóth Ferencnek a munkáját dicséri. A linnországi vendégszereplés után az együttes egy-egy napot tölt Leningrádban és Moszkvá- ban, s június 22-én érkezik visz- sza Kalocsára. K. Gv. A lajosmizsei gyermekek örömére Népfront-tájékoztató és üzemlátogatás KÉPES REJTVÉNY­TOTÓ Utcanevek Összeállította: dr. Kováts Andor 2. forduló 5. szelvény A SZOVJETUNIÓ NAGYVÁROSAI 1. Petrodvorec. 1944-ig Peterhof, a cárok egykori nyaralóhelyét az „orosz Versailles”-nak emlegetik. Kérdésünk: melyik város mellett fekszik? TIPP Moszkva (1) Novgorod (x) Leningrad (2) mellett. 2. Képünk: Moszkva, a Kreml fala. Kérdésünk az, hogy mit je­lent a „Kreml”? TIPP Orosz városok fallal körülvett erődítményét (1) Moszkva egyik kerületét (x) Híres emberek temetkezőhelyét (2) 3. Az egyik legjellegzetesebb és lenevezetesebb orosz építészeti remekmű, a Pokrovszkij, vagy Vaszilij Blazsennij székesegyház. Kérdésünk: melyik városban van? TIPP Leningrádban (1) Moszkvában (x) Novgorodban (2) Beküldte: Pontos cím: néDfrm?tP róÍ^k* Kecskeméten, a Hazafias Népfront székházában a S él m?gyei elnöksége tájékoztatót tartott - a kA békeidőhónapja kereteben - a megye lelkészei számára. 1973 évfw™ f f a f világkongresszusa, a magyar békemozgalom ev‘ tervei, feladatai címmel Farkas József, a népfront megvei titkára tartott beszámolót a résztvevőknek. Ezt követően a megye papsága munkabizottsági ülést tartott maid uzemlatogatason vett részt. Ennek során felkeresték a Szerszámgép­ipari Müvek kecskeméti gyárát. szerszámgép Társadalmi összefogásból játszóteret létesítenek a Tárnái utcában A nagyközség üzemei, termelőszövetkezetei és kisipari szövetkezetei készítették a felvételünkön látható tornaszereket és hintákat, az AGROTÁP dolgozói pedig a berendezést, és a legkisebbek részére a homokozót építik. (Opauszki László felvétele.) Expressz tehervonatok szállítják a friss zöldséget és gyümölcsöt Három napirendi téma szere­pelt a Hazafias Népfront kecske­méti városi elnökségének tegna­pi, kibővített ülésén. Elsőként a városban megválasztandó mint­egy kétszáz népi ülnök szemé­lyére vonatkozó javaslatot vitat­ták meg, hogy azt végleges jó­váhagyásra a városi tanács lég­közelebbi ülése elé terjesszék. „Második helyen” — a széche- nyivárosi kerületi népfrontbizott­ság javaslata alapján — a Szé- chenyiváros utcáinak, terének, elnevezésére kidolgozott terveze­tet tárgyalták meg, hogy azt végső jóváhagyásra ugyancsak a városi tanácsülés elé terjesszék. Dicséretes, hogy az új Széche- nyiváros beépített utcái, útja és tere elnevezését Széchenyi Ist­ván életének nagy munkájával igyekeznek kapcsolatba hozni. Így lesz Gőzhajó utca, Akadé­mia körűt, Hitel utca, Világ ut­ca, Stádium utca és Széchenyi- sétány. Ötletet adtak ezzel a megye más városainak is, ho­gyan lehet változatossá tenni az utcaneveket, amikor azokkal tör­ténelmünk, múltunk nagy szemé­lyiségeire akarunk emlékeztetni. Hasonlóképpen a sajátos helyi történelmi múlt emlékeinek meg­őrzése, a mai kor hősei, eredmé­nyei iránti tisztelet vezérelte a javaslattevők szándékát, amikor 27 kecskeméti utca, illetve tér elnevezésének fenntartását kér­ték. Mint például a Melinda, Já­nos vitéz, Gáspár András, Kis­kun, Burga, Molnár Erik, Szá­razmalom, Szimferopol, Űrhajós utcákét, — hogy csak jellemzé­sül említsünk néhányat. A postai kézbesítéseknél eddig sokszor bekövetkezett zavart fog­ja megszüntetni a Széchenyivá- ros épületeinek számozására ki­dolgozott új rendszer. Eszerint az egy intézményt (iskolát, bol­tot stb.) magába foglaló épüle­teket az eddigi gyakorlatnak megfelelően 1., 2., 3., 4., stb. számmal jelölik. A lakóépületek számozása lépcsőházanként tör­ténik. Az 5 lépcsőházasok szá­mozása például — lépcsőházan­ként —: 1—3—5—7—9, vagy 2— 4—6—8—10 — az utca oldalának figyelembevételével. Amikor helyeseljük a Széche- nyiváros új utcáinak, terének elnevezésekor követett elvet, le­gyen szabad mégis egy megjegy­zést fűzni. Nem kevésbé fejezné ki a Széchenyi István alakja iránti kegyeletünket, ha az eddi­gi Lánchíd tér, megmaradna Lánchíd sétánynak, s nem vál­tozna Széchenyi sétányra. Maga a kerület — Széchenyiváros — eléggé demonstrálja a nagy ál­lamférfi iránti tiszteletünket. Emellett gondoljunk arra, hogy van már' a városban egy Széche­nyi körút, Széchenyi tér. Nem vétünk a hagyomány ellen, ha ennyi hely elnevezésével tisztel­jük „csak” meg Széchenyi Ist­vánt, Hogy a többszöri előfordulás még a helybelieket is megzavar­ja, hadd álljon itt erre egy szub­jektív példa. Amikor — tíz esz­tendeje — Kecskemétre kerül­tem, a Széchenyi körúton aján­lottak albérletet. Arra még so­sem jártam, ezért többektől ér­deklődtem, hol találom. Kétszer irányítottak vissza a Széchenyi térre, míg aztán — akkorra jó­pár utcát bejártam — valakinek eszébe jutott, hogy: „Persze, a Széchenyi körút más, mint a Széchenyi tér ... ! T. I. A MÁV Szegedi Igazgatóságá­nak tájékoztatója szerint a va­súti szállítások számottevő növe­kedésére nem számítanak. Az idén 9,4 millió tonna áru továb­bítását tervezik, amelynek szín­vonalasabb elfuvarozására töre­kednek. Ez annyit jelent, hogy az új menetrendben a szállíttató felek jobb kiszolgálását, a keres­kedelmi fuvarok sebességének növelését, valamint a rendszeres­séget és pontosságot tartják szem előtt. Az új menetrend összeállí­tásánál figyelembe kellett venni azt is, hogy az utóbbi években jelentősen élénkült a nemzetközi vasúti áruszállítás, amelynek mennyisége állandóan emelkedik. récén—Szolnok—Kiskunfélegyhá­za—Kiskunhalas—Kelebia, vala­mint a Sturovó—Budapest—Kis­kunhalas—Kelebia útvonalon közlekedő vonatok haladnak ke­resztül. Bács-Kiskun megyében az 1970. évi 6 millióról ez évre 6,6 millió tonnára növekedett a szállítási igény. A forgalmat az áru jelle­gének megfelelően expresszte- her, gyorsteher, közvetlen teher és tolatós tehervonatok bonyolítják le. A megyén a nemzetközi tran­zitforgalomban a Záhony—Deb­A megyében feladott áruk a nemzetközi TEEM-jelű expressz- tehervonatokhoz csatlakoznak Budapest—Ferencváros állomáson. Odáig belföldi expresszteher és gyorsteher vonatok közlekednek. A megyéből expressztehervona- tok indulnak: Kiskunfélegyházá­ról 22 óra 14 perckor, amely a ferencvárosi állomásra érkezik 0 óra 48 perckor. Kecskemétről 21 óra 38 perckor, Ferencvároson van 1 óra 09 perckor. Kiskunha­lasról 22 óra 02 perckor, Ferenc­városra érkezik 1 óra 41 perckor. A gyorsan romló zöldség- és gyümölcsküldemények tehát a hajnali órákban már kiadhatók a belföldi kereskedelemnek, vagy átsorolhatok a nemzetközi ex- pressztehervonatoknoz. N. O. Vidéki fiatalok is jelentkezhetnek a fővárosi szakmunkásképzőkbe A budapesti szakmunkásképző intézetekbe az idén sem jelent­keztek kellő számban a fővárosi fiatalok, ezért lehetővé teszik vidéki tanulók felvételét is — mondották a Fővárosi Pályavá­lasztási Intézetnél. Ezzel az in­tézkedéssel egyben módot akar­nak adni olyan vidéki ifjak és lányok továbbképzésére, akik­nek saját lakóhelyükön — kü­lönösen Békés, Szabolcs, Hajdú- Bihar megyében — nem volna lehetségük a szakmatanulásra. A vasiparban például jelentős számú fiatalt képeznek ki a he­gesztő, a gépi forgácsoló és a gépszerelő szakmára. Az építő­ipari vállalatok szakember-után­pótlásának biztosítására ács, állványozó, asztalos, kőműves, épületburkoló, fapadlózó, vasbe­tonkészítő szakmunkásokat ké­peznek ki az illetékes miniszté­riumok felügyelete alá tartozó intézetek. Jelentkezhetnek to­vábbá bádogos, tetőfedő és ké­ményseprő tanulók. A gyorsan fejlődő vegyiparban egyebek között gyógyszergyártókra van szükség. Tanulóotthoni elhelyezés ese­tén a fiatalok szállást, fűtést, világítást, munkanapokon regge­lit és vacsorát, emellett munka­szüneti vagy pihenőnapokon ebédet kapnak. A használatba kapott, illetve a saját tulajdo­nukat képező ágynemű, fehér­nemű mosatásáról az intézet gondoskodik, a rendeletben elő­írt térítési díj ellenében. A Fővárosi Pályaválasztási Intézet kéri a szakmatanulásra kedvet érző vidéki fiatalokat, hogy jelentkezésüket az intézet­hez (Budapest, V. Deák Ferenc utca 17.) küldjék be, ahonnan felvételi kérelmüket az illetékes szakmunkásképző iskolának to­vábbítják. Szabálysértésért súlyos pénzbírság A szabálytalanságok egész so­rozatát követte el a közelmúlt­ban Kanyik Miklós Tass, III. ke­rület 46. szám alatti lakos. A község határában motorkerékpár­jával úgy vett részt a közúti for­galomban, hogy nem rendelkezik járművezetői igazolvánnyal, s a jármű vezetése előtt két nagy- fröccsöt hörpintett le. Igazolta­táskor az is kiderült, hogy az egy hónapja vásárolt motorke­rékpárt még nem íratta a nevé­re. A szabálysértési hatóság mindezt mérlegelte, s Kanyik Miklóst 3600 forint pénzbírság­gal sújtotta. A határozat jogerős. meg a hatósági jelzései — nem vizsgáztatta le — a községben 80 kilométeres sebességgel szá­guldozott. A 2600 forintos pénz­bírság mellett a szabálysértési hatóság javaslatot tett következő ellenőrzőlapjának bevonására is. Ugyanilyen összegű büntetést kapott Török János, Kiskőrös, Agárhalom 74. szám alatti lakos is, _aki szintén vezetői engedély nélkül motorozott. Amikor a rendőr Állj! jelzést adott, nem állt meg, hanem kikerülte és to­vábbhajtott. Török János 3600 forintos pénzbírsága is jogerőre emelkedett. Kétezernégyszáz forint pénzbír­sággal sújtotta a szabálysértési hatóság Vörös Ferenc, Kunszent- miklós, Kossuth utca 3. szám alatti lakost, mert a község bel­területén motorkerékpárjával it­tasan vett részt a közúti forga­lomban. Az igazoltatás során más szabálysértések is kiderültek. A motorkerékpár világító berende­zései nem voltak szabályosak, s a motorkerékpár forgalmi enge­délye még a múlt év novembe­rében lejárt. Akadnak másfajta szabálysér­tések is. Dékány Sándor, Szánk, Táncsics utca 3. szám alatti lakos nemrégiben egy motorkerékpárt vásárolt, s bár annak nem voltak Araczki György Kecskemét, Gubányi Mihály utca 8. szám alatti lakos egy nagyfröccsöt fo­gyasztott el, mielőtt motorkerék­párra ült. A rendőr igazoltatta, s az alkoholszonda kimutatta a szeszfogyasztást. Araczky Györ­gyöt 1800 forintra büntette a szabálysértési hatóság. G. G. • Kadar János, az MSZMP KB első titkára a Központi Bizottság i?*iH"?fZa-ban f°?~ad.ta a hazánkban tartózkodó szovjet szakszervezeti küldöttség vezetőjét, A. M. Selepin-t, az SZKP PB tagját, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának elnökei. A találkozón jelen von Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagja, a SZOT főtitkára is (MTI- foto — Vigovszki F. felv. — KS.) • A CSKP KB titkára fogadta az MSZMP KB-kiildöttségét. Old­S^estka, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának titkára, szerdán Prágában fogadta a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának küldöttségét, amelyet Óvári Mik- los, a Központi Bizottság titkára vezet. A megbeszélésen kicserél- tek az ideológiai munkában szerzett tapasztalatokat és megvitatták a két part ideológiai együttműködését érintő kérdéseket. • Üjabb görög politikai menekült. Szerdán egy újabb görög ten- geresztiszt, a 23 éves Konsztantinosz Kosztakisz kért menedékjogot az olasz hatóságoktól. Kosztakisz elmondotta, hogy egy görög akna- ^<^LhajÓ,nJ,teljeSÍtett szoloőlatot. Hajója a múlt héten részt vett a ,N, ,T9.. Foldkozi-tengeri hadgyakorlatán, majd az olasz la Spezia kikötőjében horgonyzott le. Kosztakisz eltávozást kért, Rómába uta­zott es csatlakozott a Velosz hadihajó már menedékjogot kapott pa­rancsnokához, Nikolasz Papaszhoz és 30 főnyi csoportjához. Papasz bejelentette, hogy 6 tisztjével szeptemberben vagy októberben Ang- liába utazik, ahol állást Kínáltak fel nekik az egyik kereskedelmi hajózási társaságnál. • Sajtóvélemények a TU—144-cs katasztrófájáról. Vizsgálják a TU—144-es repülőgép katasztrófájának körülményeit. A francia saj- to ezzel kapcsolatos cikkeiben rámutat, hogy a légi katasztrófák ki­vizsgálásánál általában döntő tényező a repülőgépen elhelyezett úgynevezett „fekete doboz”, amely automatikus regisztráló beren­dezéseket tartalmaz, egyebek között magnetofonszalagot és filmsza- iagot a repülés mozzanatainak rögzítésére. Mint az AFP francia hír- ügynökség jelenti, ezt a „íeketp dobozt” megtalálták nyitott állapot­ban az egyik ház kertjében, nem messze attól a helytől, ahova a pilótafülke zuhant. A filmszalag azonban fényt kapott. A magneto­fonszalagot tovább keresik. • Békekölcsön sorsolás. Az Országos Takarékpénztár három hét múlva, június 26-án és 2'7-én rendezi a II., a III. és a IV. békeköl­csön 1973. első félévi sorsolását, Budapesten. A kétnapos húzáson a három békekölcsönből összesen 1 348 950 kötvényre 191,8 millió fo­rintot sorsolnak ki nyeremény és törlesztés formájában. • A tanulmányi verseny helyezettjei. A Művelődési Közlöny leg­utóbbi számában közzétették az idei középiskolai tanulmányi ver­seny eredményeit. Fizikából Vladár Károly, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium harmadik osztályos tanulója második díjat, Garai István, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium negyedikes ta­nulója első díjat, a szakközépiskolák könyvviteli versenyében Kalóz Anna, a Kecskeméti Közgazdasági Szakközépiskola negyedikese har­madik díjat kapott Szaktanáraik (a fenti sorrendben); Péter Irén, Pethő Gézáné és Szalay Sándorné. • Juhász a középdöntőben. Tegnap délután a XX. felnőtt ököl­vívó Európa-bajnokságon tíz pár lépett szorítóba, a belgrádi Pionír­csarnokban. A magyarok közül Kisnémeth és Juhász szerepelt. Kis- némethet, a vezető’oíró a második menetben, miután kétszer is rá­számolt, Schubert (NSZK) döntő fölénye miatt leléptette. Juhász biztos, 5:0 arányú pontozással nyert a francia Gambini ellen. Ma a középdöntőben a szovjet Komnevvel találkozik, aki tegnap az első k. o. győzelme után az első menetben döntő fölénnyel verte a görög Iliádest. BOSSZÜ • Kreisky Máltán. Dr. Bruno Kreisky osztrák kancellár, Málta szigetére érkezett. Képünkön: Mimtoff, máltai miniszterelnök (jobbról) üdvözli vendégét. (Tele- fotó — AP—MTI—KS.) — Mi ez a pokoli lárma, uram?! — Az önök tegnapi házibuli­ja magnófelvételről... (A Stern-bŐl.) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Báes megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11.709, 11-122, Telexszám: 224609 bmlv h Terjeszti: a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25065 ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom