Petőfi Népe, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-07 / 131. szám

XXVIII. évf., 131. szám Ara: 90 fillér 1973. június 7. csütörtök VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Óvári Miklós Prágában • Óvári Miklósnak, az MSZMP Központi Bizottságra titkárának ve­zetésével a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága meghívására magyar pártküldöttség utazott Prágába. Képünk a megérkezés után készült a repülőtéren, ahol Oldrich Svcstka, a CSKP KB titkára (jobboldalt) fogadta Óvári Miklóst. Folytatja munkáját a KGST 27. ülésszaka Szerdán délelőtt a prágai Cer- nin-palotában folytatta munká­ját a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsának 27. ülésszaka. Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnö­ke, a szovjet küldöttség vezető­je még kedden elhangzott fel­szólalásában elemezte a KGST- tagállamoknak a szocialista gaz­dasági integráció komplex prog­ramjának megvalósítására irá­nyuló kollektív tevékenysége több fontos irányzatát. Hangsú­lyozta, hogy minden módon ki kell aknázni a szocialista gaz­dálkodási rendszer, a szocialista országok testvéri együttműködé­se nyújtotta előnyöket. A KGST évi ülésszakain ösz- szegezzük szervezetük tevékeny­ségének eredményeit, megálla­pítjuk közös vívmányainkat, csakúgy mint hiányosságainkat, meghatározzuk jövendő felada­tainkat — mondotta a szovjet kormányfő. — Bármilyen fon­tosak legyenek is az egyes te­rületeken elért mutatók, nem mehetünk el szó nélkül vala­mennyi testvéri ország kollek­tív tevékenységének egy külö­nösen fontos eredménye mellett. Ezt az eredményt nem lehet számokban kifejezni, ebben nemcsak a szocialista országok népei alkotó munkájának gyü­mölcsei koncentrálódnak, hanem a békéért, a nemzetközi együtt­működésért és a haladásért ví­vott harcban kifejtett közös erőfeszítéseink is. Ezt a fő­eredményt mi valamennyien ab­ban látjuk, hogy évről évre nö­vekszik a szocializmus orszá­gainak ereje, szilárdul összefo­gásuk, emelkedik nemzetközi tekintélyük, a világban végbe­menő események fejlődésére gyakorolt befolyásuk. — A KGST-hez tartozó szo­cialista országok teljesen új uta­kon ^haladva, gazdag tapasztala­tokat halmoztak fel a gazdsági együttműködés fejlesztése terü­letén. Ez az együttműködés az egyenjogúságra, a szocialista in­ternacionalizmus elveire épül. Élménydús látogatás a testvéri Krímben Kádár János fogadta A. N. Selepint Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsága első titkára, szerdán a Központi Bizottság székhá­zában fogadta a hazánkban tartózkodó szovjet szakszervezeti küldöttség vezetőjét, A. N. Selepint, az SZKP Politikai Bizottságának tagját, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának elnökét. Az elvtársi, baráti eszmecserén részt vett Gáspár Sán­dor, az MSZMP Politikai Bizottság tagja, a SZOT főtitkára. (MTI) A szövetkezetek gazdálkodását értékelte a megyei tanács vb Gazdag élménytárral érkezett vissza Bács-Kiskunba az a har­minc tagú megyei küldöttség, amely két héttel ezelőtt indult útnak Szovjetunióba, a testvéri Krím területére az IBUSZ-Intou- risit szervezésében. Konfár Sán­dor, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának osztályve­zető-helyettese így foglalja ösz- sze a tapasztalatokat: — Küldetésünk elsőrendű fel­adata a Szovjet—Magyar Baráti Társaságok, a kollektív tagcso­portok közötti társadalmi és em­beri kapcsolatok megalapozása, illetve kiszélesítése volt. Célun­kat elértük. Közvetlenül megis­mertük az ott folyó baráti mun­kát, a politikai-mozgalmi életet. A találkozókat óraműpontosság­gal szervezte meg a területi és a Szimferopol városi pártbizott­ság, valamint az SZMBT krími tagozata. Ugyanakkor mi is meg­felelően felkészültünk a kölcsö­nös tájékoztatásokra. Ezzel a látogatással a csoport tagjainak több mint egyharmada nem csupán először találkozott, ha­nem már viszont is látta a test­vérüzemek képviselőit, miután egy hasonló összetételű krími küldöttség tavaly ősszel járt ná­lunk. Üjabb együttműködési tervek születtek, amelyeknek a megvalósulása a jövő évtől vár­ható. A Bács-Kiskun megyei cso­port egyebek között betekintést nyert a Magyarországra is ex­portáló, Kujbisev nevű Élelmi- szeripari Gépgyár munkájába, amellyel a Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár tart fenn szorosabb kapcsolatot. A külön­böző típusú közúti utánfutókat készítő, három ezres létszámú Dzsankoji Gépgyárral a bajai Kismotor vezetői állapodtak meg egy szocialista együttműködési szerződés kidolgozásában. A szimferopoli Május 1 nevű, il­letve a Kecskeméti Konzerv­gyár kölcsönösen kiállításokat rendez egymás termékeiből, és fogadja a lúristaúton érkező testvérüzemi munkásokat. Az 5600 hektáron gazdálkodó zsda- novi kolhoz termelési versenyre hívta ki a hartai Lenin Tsz-t. A Szimferopoli Építőipari Tröszt elsősorban az évi 3 ezer lakás kibocsátására tervezett házgyár tapasztalataival segíthet majd az alig valamivel kisebb, hasonló kecskeméti létesítmény építésé­nél. A Kunbajai Állami Gazda­ság pedig a helikopteres nö­vényvédelem tapasztalatait ké­szül átvenni a bahcsiszeráji já­rásban levő Burjuk szovhoztól. Az ukrán Riviérának nevezett Krím félsziget múltjáról és min­dennapi életéről a BÁCSFILM Stúdió két dokumentumfilmre elegendő nyersanyagot gyűjtött össze. A látottakra lapunkban riportsorozat keretében térünk vissza. H. F. Finnországba utazott az MSZMP KB küldöttsége Június _6-án elutazott az MSZMP KB’ küldöttsége, amely a Finn Kommunista Párt KB meghívására hivatalos látogatást tesz Finnországban. A küldöttsé­get Biszku Béla, a Politikai Bi­zottság tagja, a KB titkára veze­ti. Tagjai: Katona Imre, a KB tagja, az MSZMP Budapesti Bi­zottságának titkára és dr. Be- recz János, a KB külügyi osztá­lyának helyettes vezetője. A kül­döttséget a Ferihegyi repülőté­ren Pullaá Árpád, a Központi Bizottság titkára búcsúztatta. (MTI) Könyvheti pillanatképek 3. oldal Próbám űszak a szabászcsarnokban 1. oldal Felvételi előzetes 5. oldal Sport 6. oldal A megyei tanács végrehajtó bi­zottsága szerdai ülésén a mező- gazdasági szövetkezetek elmúlt évi gazdálkodását tűzte napi­rendre. A jelentésben szerepelt a szanálási eljárás alá vont szö­vetkezetek veszteségének rende­zésére vonatkozó javaslat is. Az előterjesztést a megyei tanács végrehajtó bizottságának mező- gazdasági és élelmezésügyi, va­lamint pénzügyi osztálya készí­tette. Az értékelés alapján megálla­pították, hogy a megye mezőgaz­dasága — ezen belül a szövetke­zetek is — eredményesen zárta az elmúlt esztendőt. A közös gazda­ságok összes halmozott termelési értéke elérte a hét és fél milliárd forintot, ami az előző évhez vi­szonyítva csaknem 20 százalékos növekedésnek felel meg. Hozzá kell tenni azonban, hogy a mező- gazdasági szövetkezetek általános fejlődésén túlmenően az elmúlt esztendő kedvező időjárása is hoz­zájárult az eredményekhez. Az említettek ellenére több kö­zös gazdaság veszteséggel, illetve alaphiánnyal zárta az elmúlt évet. A végrehajtó bizottság fel­hatalmazása alapján a megyei szanálási bizottság 11 szövetke­zetben rendelte el az eljárás le­folytatását. A veszteségnek, vagy alaphiánynak azt a részét, ame­lyet a szövetkezet saját forrásai­ból nem tud fedezni, visszatérí­tendő állami juttatás, szanálási hitel és dotáció folyósításával rendezik. A vita során szó esett arról, hogy a megye termelőszövetkeze­teinek egyharmada. szakszövet­kezeteinek majdnem 100 száza­léka kedvezőtlen közgazdasági körülmények között gazdálkodik, támogatásuk továbbra is fontos feladat. A végrehajtó bizottság számos fontos határozatot hozott. Többek között arra vonatkozóan is szü­letett megállapodás, hogy a me­zőgazdasági szövetkezetek gépe­sítési gondjait továbbítják, az "il­letékes szervekhez. A mezőgaz­dasági üzemek gépparkjának je­lentős része ugyanis elhasználó­dott, és nem áll rendelkezésükre megfelelő anyagi erő pótlásához, vagy ha az van is. hiányzik az igényeknek megfelelő választék. A végrehajtó bizottság végeze­tül bejelentéseket tárgyalt. K. S. Két kép a kiváló gyárból • Felvételünkön a négy új Diesel-motoros targonca egyike, munka közben. A Fémmunkás Vállalat kiskunhalasi gyára ötödszörre nyerte el a Kiváló gyár címet. Termékeik iránt állandóan növekszik a kereslet, évről évre többet kell gyártaniok. Az építő- és asztalosipar részére különböző vastömegcikkeket gyártanak, de a fő termékük a házgyári kötőelem és a modulbarakk. Idei tervük 138 millió, 7 millió forint­tal több, mint a múlt évi teljesítésük. A megnövekedett termelési tervet csak fokozott gépesítéssel lehet megvalósítani, ezért vásároltak ebben az évben 8,5 millió forintért különböző munkagépeket és korszerűsítették a belső szállítást. • Szűcs Jánosné az új 100 tonnás excenterprésen dolgozik. Készülődés a nyári betakarításra A nyári és az ősz eleji időszak­ban kerül a felvásárló vállala­tokhoz, az élelmiszeriparhoz, a mezőgazdasági üzemek növény- termesztésből származó áruinak 80—90 százaléka. Ugyancsak ek­korra esik az állatállomány 40 —45 százalékának átadása is. Nagyon fontos tehát a csúcsidő- szakra való alapos felkészülés, a termelők és a felvásárlók közöt­ti összhang megteremtése. A megyei tanács mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi osztálya ezért tegnap összehívta az érdekelt vállalatvezetőket. A Kecskemé­ten tartott megbeszélésen a ga­bonafelvásárló, a hús-, a kon­zerv- és a hűtőipari vállalatok, a pincegazdaság, a MEZŐTERMÉK és az AGROKER igazgatója vett részt. Beszámoltak a vállalatok­nál folyó felkészülésről, a terme­lőkkel kialakított kooperációkról, a szövetkezetekkel, állami gazda­ságokkal kötött szerződésekről. Május utolsó hetében megye- szerte megtartották a határszem­lét a mezőgazdasági üzemekben. A szövetkezetek, állami gazdasá­gok a gabonafelvásárló vállalat szakembereivel együtt tekintették meg a gabonaföldeket és felbe­csülték a kalászosok várható termését. A Homokhátsági TE- SZÖV körzetébe tartozó gazdasá­gokban az előzetes megállapítá­sok szerint mintegy 10—20 száza­lékkal rontotta az aszály a ter­vezett termést. Egyik, másik köz­ség határában a korai gabona­fajták érése olyan előrehaladott állapotban van a csapadéksze­gény időjárás miatt, hogy a ga­bonaszemek fejlődését már a több napos esőzés sem javítaná lényegesen. Az aratás változatlanul nagy feladatot jelent, hiszen a szö­vetség körzetében 38 920 hektáron termesztenek kalászost amiből 30,5 ezer hektár a kenyérgabona. Ehhez 187 kombájnt helyeztek az elmúlt napokban üzemkész álla­potba. A termelőszövetkezetek a termést teljes egészében, a szak- szövetkezetek pedg 32 százalékig géppel takarítják be. Szükséges, hogy a szövetkezetek kölcsönö­sen segítsék egymást gépekkel. Várható, hogy az aratás idején esőzések nehezítik a munkát. A gabonafelvásárló vállalat ezért három műszakban üzemelteti szá­rítóberendezéseit. Az AGROKER és a MEZŐGÉP június 20-tól kezdve állandó ügyeletet tart, hogy az alkatrész beszerzésében, az elromlott gépek javításában ne legyen fennakadás. A MEZŐ­GÉP kiskunmajsai gyárának ja­vítóüzeme a bejelentéstől számí­tott két órán belül már a hely­színre küldi a műhelykocsit és vállalkozik az azonnali motor­cserére, javításra. Az ÁFOR szol­noki kirendeltségének helyettes vezetője szerint annyi á gázolaj, hogy nem tudják elhelyezni és milliós fekbért fizetnek a MÁV- nak a kiürítetlen tartálykocsik­ért. A szövetkezetek 30 százalé­kos állami támogatással építtet­hetnek üzemanyag-tárolót. Bács- Kiskun megyéből eddig 3743 köb­méter tároló építésére vállalkoz­tak a szövetkezetek, ebből csak­nem ezer köbmétert a Homokhát­sági TESZÖV körzetében építe­nek meg. Mindezekről szó esett azon a tanácskozáson, amelyet szerdán rendeztek meg Kecske­méten a homokhátsági területi szövetség kezdeményezésére a körzet mezőgazdasági szövetkeze­ti szakembereinek részvételével az AGROKER Vállalatnál. D. É. K. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom