Petőfi Népe, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-06 / 130. szám

KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Miklós Anna (anyja neve: Mezei Anna), Tóth Imre (Nagy (Katalin), Könyves Mihály (Babusa Eszter), Kiss József (Borsos Aranka), Tóth Zoltán (Juhász-Varga Mária), Sallai- Andrea (Járó Terézia), Szent- kuti Szilveszter (Tőzsér Erzsébet), Winkler László (Oroszi Margit), Mé­száros Péter (Miijatovics Edit), Kovács Zsuzsanna (Szomjú Mária), Marton Antal (Gondi Éva), Paróczai Barna­bás (Szabados Irén), Farkas Tibor (Deák Mária), Géró Erzsébet (Illés Erzsébet), Juhász Andrea (Bán Irén), Szabó Norbert (Lévai Anna), Hege­dűs Magdolna (Dobos Mária), Fodor Rókus (Bódog Éva), Kishalmi Tibor (Tóth Erzsébet), Papp Árpád (Pintér Margit), Horváth Mónika (Kovács Margit), Kovács Katalin (Kozma Ka­talin), Feró Erika (Liptai Irén), Víg Ildikó (Desszatta Ilona), Csikai Attila (Filó Magdolna), Szabó Krisztina (Sinkó Ilona), Horváth Tibor (Pulai Erzsébet), Kovács Hedvig (Molnár Mária), Kara Norbert (Porlai Julian­na), Bárdi Tamás (Iványix Mária), Rozsnyai Rudolf (Kovács Edit), Tri­tont Pál (Rácz Mária), Szőnyi Emese (Berta Edit), Kúra Róbert (Bencsik Margit), Fehér István (Zubek Mária), Kovács Györgyi (Szatmári Györgyi), Deli Imre (Marton Mária), Bene Már­ta (Csontos Jolán), Hegedűs Erika (Gáspár Rozália), Fider Piroska (Ba­lázs Piroska), Sípos Andrea (Kovács Katalin), Kiss Andrea (Mező Györ­gyi), Pólyák Ilona (Tóth Ilona), Mé­száros Erika (Fazekas Erzsébet), Tur- csányi Katalin (Baranyi Katalin), Be­ne Szabolcs (Szabó Ilona). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Zsíros László és Szomor Judit, Bene László és Váradl Mária, Pánczél János és Fazekas Agnes, Farkas Dezső és Pető Teréz, Deli Árpád és Gudricza Erzsé­bet, Berente János és Mátyus Tünde, Major Tamás és Bíró Zsuzsanna. MEGHALTAK: Kocsis Gyuláné Sán­dor Erzsébet 92 éves, Kállai Mihályné Farkas Emma 67 éves, Halász István 71 éves. Szűcs Gáborné Magyar Er­zsébet 6i éves, Mészáros Mihály 52 éves, Tapolcsányi Károly 92 éves, Ka­masz József 46 éves, Horváth László 97 éves, Száraz Józsefné Kisjuhász Erzsébet 53 éves, Sárvári Jánosné Krieger Mária 61 éves. Szikra János 7ö éves, Morócz János 6T éves, Hor­váth László 22 éves, Bállá Ferenc 79 éves, Szabó József 36 éves. Kálóz! Mihályné Kajdácsi Mária 79 éves, Pál- házi József 90 éves, Balanyi Gergely- nié Adorján Mária 7* éves, Kállai An­na 74 éves, Szeleczkl József 87 éves, Nagy Ferenc 79 éves, Kelő Imre 64 éves. Kovács Lajos 73 éves, Arnold Ferenc 76 éves. Oláh Ezékielné Kiss Erzsébet 76 éves. TÍZEZER LÁTOGATÓ AZ ELSŐ HÓNAPBAN Magyarok és külföldiek a szalkszentmártoni emlékházban Sűrűn nyitják mostanában Pet- rovicsék hajdani szalkszentmár­toni vendégfogadójának ajtaját. Hat hónap alatt tízezren tekin­tették meg az új irodalmi emlék­helyet, a költőre és a családjára vonatkozó tárgyakat, a gondosan rendezett kiállítást. A vastag vendégkönyvben magyar, német, orosz, angol, olasz, cseh, finn, bolgár, román nyelvű bejegyzések sorakoznak. A hangulatos, a múlt századot idéző szobákban több rádió- illetve tévériport is ké­szült. Járt itt a budapesti, finn, a szarajevói, a szófiai rádió, illetve televízió munkatársa. Általában kellemes benyomá­sokkal, kicsit meghatottan távoz­nak a vendégek. Különösen a ma­gyarok érzik úgy, hogy közelebb kerültek Petőfi Sándor költésze­téhez. Sokan csak itt tudják meg, hogy 112 költeménye keltezésé­• Dencseva Efgenija, a szófiai televízió munkatársa, a bolgár béke­tanács tagja, készülő könyvében és a szófiai televízióban is be­számol a szalkszentmártoni élményekről. Budapesti egyetemen ta­nuló Nelli lánya a szalkszentmártoni emlékházban magyarra fordítja édesanyja elismerő sorait. (Kovács János felvétele.) ben olvasható Szalkszentmárton neve, s itteni kis szobájának ab­lakából látta messzeszállani a szomszéd tóból a vadludakat. Az idegen ajkúaknak a versek keve­set mondanak; nem értik a nyel­vünket. Ök inkább a legszebb magyar irodalmi emlékház lát­ványában gyönyörködnek, a sa­játos környezet jelent számukra élményt. Éppen a nagy érdeklődésre va­ló tekintettel — ötszáznál többen jöttek külhonból az egykori „jó öreg kocsmáros” hajdani vendég- fogadójába — jobban kellene tö­rődni tájékoztatásukkal. Ügy vél­jük, hogy a meglevő adatok alap­ján napok alatt össze lehetne ál­lítani négy-hat oldalas, hajtogat­ható tájékoztatót. Több nyelven való sokszorosításuk még a ma­gas nyomdai árak mellett sem kerülne sokba. Addig is, amíg a tájékoztató leporellók elkészül­nek, rövid, kézbeadnató vagy a bejárati ajtónál elhelyezett ismer­tetőkkel lehetne az eligazodást megkönnyíteni. Egyszer talán ar­ra is jut pénz, hogy olyan beren­dezést vásároljanak, amilyet mos­tanában szereltek fel Kiskőrösön. Az INTŐN hat különböző tájé­koztató szöveget tárol egyidejű­leg. A vendégtől függ, hogy me­lyiket kívánja hallgatni. (Sajnos, a költő szülővárosában elhelye­zett berendezés sem működik még, de reméljük, hogy hamaro­san beszámolhatunk munkába ál­lításáról.) Minderre azért hívtuk fel a fi­gyelmet, mert Majsai Károly, az emlékház vezetője úgy véli, hogy a nyári hónapokban növekszik az idegenforgalom és még az eddigi­nél is több külföldi keresi fel a nevezetes emlékhelyet. H. N. Gázelosztás elektronikus számítógéppel A Szegeden működő Délalföldi Gázgyártó és Szolgáltató Válla­lat 40 000 háztartást, gyárat és mezőgazdasági üzemet lát el földgázzal és városi gázzal. A körzetében használt több mint 100 000 különféle kazánban, kon­vektorban, tűzhelyben és más ké­szülékben naponta több mint 1 millió köbméter gázt égetnek el. A nagy mennyiségű földgáz el­osztása sokrétű technikai és ad­minisztratív feladat zökkenő- mentes megoldására rövidesen elektronikus számítógépet alkal­maznak. Ennek előkészítéseként váLlalati információs számítóköz­pontot terveztek. Az adatokat a szegedi vállalati központban veszik fel lyukkár­tyákra, a különféle számításokat pedig a NIM ipargazdasági és ' szervezési intézetének számítógé­pével végeztetik el. Befejeződtek a műszaki hetek SZAKA CSVERSENY ÜRÜGYÉN Egy reklám nélküli vállalatról Nem egy kecskeméti üzem vezetője fel tudja még idézni azokat a nyolc-kilenc évvel ezelőtti gondokat, amelyek a vál­lalati közétkeztetés velejárói voltak. Ugyanígy megmondhatói az üzemi bizottságok is, amelyek nem egyszer kényszerültek annak idején politikai kérdés rangjára emelni az olyan vita­témát, mint azt például, hogy egy vagy két tojás dukál-e az ebédre felszolgált metéltbe. Amióta pedig 1964-ben a Duna- vidéki Vendéglátó Vállalat „betette a lábát” a megyébe, köze­lebbről Kecskemétre, szinte eltűnt a gond, megszűntek az üze­mi, vállalati közétkeztetésre vonatkozó panaszok. — A legkedveltebb ételek? A pörköltfélék, a bécsi szelet, a paprikás- és a rántott csirke. — Mennyire kapósak a főzelé­kek? — E tekintetben már sokkal differenciáltabbak az ízlések. Az egészségesebb, a korszerűbb táp­lálkozás követelményei ellenére. Ezért is szerveztünk tizenhat sza­kácsunk részvételével. egy to­vábbképző tanfolyamot. Az itt szerzett újabb ismereteikről ad­nak számot szakértő zsűri előtt a mai, kóstolóval egybekötött vizsgán. Szeretnénk ugyanis to­vábbszélesíteni az ételválasztékot a franciás hideg köretekkel, mi­relitkészítményekkel. a fehérje- dúsabb és kalóriaszegényebb éte­lekkel. * A villáminterjút a Dunavidéki Vendéglátó Vállalat kecskeméti kirendeltsége vezetőjével, Mészá­ros Ilonával készítettük tegnap, a „szakácsverseny” megkezdése előtti percekben. S miután a ve­télkedő résztvevői a megyei ta­nács volt székházának konyhájá­ban az ínycsiklandozó „vizsga­munkán” serénykedtek, többet is megtudtunk a megyében vendég­ként működő vendéglátó válla­latról. A Belkereskedelmi Miniszté­rium irányítása alatt álló. duna­újvárosi központú vállalat hét megyére kiterjedően. 55 munka­helyi étteremmel. 31 kereskedel­mi vendéglátó egységgel, valamint 81 munkahelyi és 11 nyílt árusí­tási büfével végzi hasznos tevé­kenységét. Egész működési terü­letén 66 ezer ember ebédjéről gondoskodik naponta. Bács-Kiskun megyében 9 kony­hát tart fenn. közülük 8 mellett közvetlen kiszolgálás folyik. Mintegy száz kecskeméti munka­hely dolgozói étkeznek e kony­hákról. S hogy az ellátást általá­nos elégedettség kíséri, annak ta­lán a legjobb bizonysága, hogy a Dunavidéki Vendéglátó Vállalat szinte észrevétlen. S ami ugyancsak figyelemre méltó, a nyolcezer ember étkez­tetéséről az öt személyből álló kirendeltség irányításával össze­sen 174 fős. csaknem kivétel nél­kül nőkből álló gárda gondosko­dik. — Tudatában vagyunk mun­kánk jelentőségének, ezért min­den törekvésünk az. hogy a lehe­tőségeinkhez képest a legjobbat nyújtsuk a konyháinkról étke­zőknek. Ez pedig nem könnyű feladat, hiszen köztudott, hogy az árszínvonal növekedése ellenére mi változatlan nyersanyagnor­mákkal dolgozunk. Nagy gondos­ság és rugalmasság szükséges te­hát hozzá, hogy a normánál ma­radjunk és tartalmas, változatos is legyen az ebéd — magyarázta a kirendeltségvezető. S ha a szakácsverseny ürü­gyén — melynek nyertesei végső­soron a közétkeztetésben részt­vevők — méltatni akarnék, mi­lyen eredmény kíséri a Mészáros Ilona által említett gondosságot és rugalmasságot, a legérzéklete­sebben talán Tóth Imre, a városi pártbizottság illetékes munkatár­sának vélekedésével fejezhet­jük ki: — A Dunavidéki Vendéglátó Vállalat tevékenységének legna­gyobb reklámja, hogy a szolgál­tatásával elégedettek a dolgozók. Ez pedig nem kis dolog. Kivált-' képpen nem az, ha megemlítem, hogy a vállalat konyháiról étke­ző nyolcezer kecskeméti ember kétharmada munkás. A dunaúj­városi központú cég pedig a ki­fogás- és panaszmentes szolgálta­tásával rendkívül nagy segítséget nyújt a munkásellátáshoz. P. I. A MTESZ megyei elnöksége tegnap ülést tartott, amelyen először Mondik László, a me­gyei tanács építés-,, közlekedési és vízügyi osztályának helyettes vezetője tartott előadást a köz­lekedésfejlesztés helyzetéről. Is­mertette azokat az eredménye­ket, amelyeket 1968 óta értek el a közlekedéspolitikai koncepció­nak megfelelően. Hangsúlyozta, hogy jelenleg gondos munka folyik a következő tervidőszak közlekedésfejlesztési terveinek előkészítésére. Szó van arról, hogy 1980-ig az E—5-ös utat autópályává építik ki, korszerű­sítik, — esetleg új nyomvonalon építik — az 51-es Budapest— A rendőrség halált okozó tes­ti sértés bűntettének alapos gyanúja miatt letartóztatta An­tal Péter, 29 éves kőműves, Kecskemét, Alsószéktó, VI. utca 16. szám alatti lakost. Szomba­ton, éjszaka 23 és 24 óra között a Bács-Kiskun megyei Építő­ipari Vállalat - munkásszállásán tartott táncmulatságon Antal Péter összeveszett Futó Ferenc­cel, s szóváltás közben Antal ( Futót arcul ütötte, majd elme­nekült. A bálon ugyancsak részt vevő Lővei Sándor, 33 éves gép­kezelő, Kecskemét, Rákócziváros 23. szám alatti lakos S. Endre Salamon Sándor 33 éves, Katy- már, Epreskert utca 17. szám alatti lakos vasárnap este 8 és 9 óra között lakásán összeveszett édesanyjával és annak védelmé­re siető, 38 éves József nevű bátyjával. A vita hevében Sala­mon Sándor előrántotta zsebké­Súlyos közlekedési balesetet okozott a figyelmetlenség Szak- már határában. Török Ernő 42 éves, Szakmár, Andrásszállás 11 szám alatti lakos a község ha­tárában személygépkocsijával úgy indult el az út jobb szélé­ről, hogy nem adott elsőbbséget az ő gépkocsiját kikerülő Vén Kalocsa—Baja közötti út egyes szakaszait. Az V. ötéves terv­ben fontos feladatként kezelik az alsóbbrendű utak átkelési szakaszainak kiépítését, s nem utolsósorban Kecskeméten a va­súti felüljárók létesítését. Ezután a Közlekedéstudomá­nyi, valamint az Iparjogvédelmi Egyesület tevékenységét, valamint a közelmúltban lezajlott műsza­ki heteket értékelte az elnökség. Horváth György, az MTESZ megyei titkára a műszaki hete­ket igen eredményesnek tekin­tette, s elmondta, hogy 74 kü­lönböző ülésen, illetve rendezvé­nyen 2487-en vettek részt. munkatársával együtt Antal Pé­ter után eredtek, feltehetően az­zal a szándékkal, hogy Antalt, felelősségre vonják, amiért Fu­tót megütötte. A Kurucz körút és a Fehér utcasarkán utolérték Antal Pétert, aki szóváltás nél­kül Lőveit arcba sújtotta. Lővei a betonjárdán az ütés súlyától hanyatt esett és eszméletét vesz­tette, munkatársai vitték be a munkásszállásra, ahol ágyába fektették. Vasárnap 8 óra után néhány perccel vették és^re, hogy Lővei Sándor meghalt. A rendőrség az ügyben folytatja a vizsgálatot. sét és mellbe szúrta bátyját, akit súlyos sérüléssel a kórházba szállítottak. A rendőrség Sala­mon Sándort súlyos testi sértés bűntettének elkövetése miatt őrizetbe vette. A családi nézet- eltérés ügyében a vizsgálat még -tart. Tibor 17 éves, Szakmár, Rézte­lek, Kinizsi utca 1. szám alatti lakosnak, s ezért összeütköztek. Vén Tibor könnyebben, utasa Vén István 9 éves iskolai tanuló súlyosan megsérült. Török Ernő ellen a rendőrség eljárást indí­tott. G. G. Figyelmetlen vezető Halált okozó ökölcsapás Mellbe szúrta a bátyját • A KGST ülése. A prágai külügyminisztérium nagytermében megkezdte 27. ülésszakát a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Mint ismeretes, a magyar delegációt Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke vezeti. (Telefotó — CTK—MTI—KS.) • Kozmosz—562. A Szovjetunióban kedden felbocsátották a Koz­mosz—562 mesterséges holdat. A szputnyik műszerei kifogástalanul működnek. • Az NDK és Mexikó diplomáciai kapcsolata. Az NDK és Mexikó kormánya megállapodott abban, hogy a két ország június 5-i hatály- lyal nagyköveti szinten diplomáciai kapcsolatot létesít egymással. A nagykövetek kijelölésére mindkét részről megteszik a szükséges lépéseket. • Elutazott az indiai parlamenti küldöttség. Kedden elutazott Bu­dapestről az az indiai parlamenti küldöttség, amely a magyar or­szággyűlés meghívására hivatalos baráti látogatást tett hazánkban. Ä delegációt dr. G. S. Dhillon, az indiai népi kamara elnöke vezette. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal, az országgyűlés elnöke és dr. Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke búcsúz­tatta. • SALT. A stratégiai fegyverzet korlátozásáról folytatott tárgyalá­sokon (SALT) a szovjet és amerikai küldöttség kedden Genfben meg­tartotta soron levő ülését. • Csjef már bronzérmes. Tegnap a negyed döntőhöz érkezett a XX. ökölvívó Európa-bajnokság mezőnye. A délután folyamán 12 pár lé­pett szorítóba. Közöttük a magyar Orbán László, a lengyel Tonczik- kal, Csjef Sándor a holland Huussennl és Edőcs István fi román Alexával. Orbán 4:1 arányban kikapott, Csjef 5:0 arányban győ­zött, Edőcs viszont 5:0 arányban vereséget szenvedett. Ma Kisnémet az NDK-beli Schuberrtal, Juhász a francia Gambinivel, Kovács pe­dig a román Pometcuval találkozik. 0 Chagall Moszkvában. A Moszkvában tartózkodó világhírű fes­tőművész Marc Chagall Furceva asszonnyal, a Szovjetunió művelő­désügyi miniszterével beszélget a Tretyakov-képtárban, a nagy ven­dég tiszteletére rendezett kiállításon. (Telefotó — TASZSZ—MTI —KS.) 0 Bulgár—iráni megbeszélés. Reza Pahlavi, iráni sah három na­pos hivatalos látogatásra Bulgáriába érkezett. Képünkön: Todor Zsivkov (jobb oldalt), az Államtanács elnöke üdvözli Szófia repülő­terén az iráni uralkodót. (Telefotó — BTA—MTI—KS.) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszlnger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Q7nhaHQád (ár 1 la Telefon: S12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-122, Telexszám: 224609 bmlv h Terjeszti: a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25065

Next

/
Oldalképek
Tartalom