Petőfi Népe, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-26 / 147. szám

rr%' ' PETŐFI NÉPE Pályaavatás A skeet — magyarul koronglövé­szet — a leglátványosabb lősportok egyike, a versenyző és a néző azon­nal észleli a találatot. A sportág egy­re népszerűbb. A MAVOSZ megyei intéző bizottságának kezdeményezé­sére Kecskeméten is létrejött a skeet- pálya. A vadásztársaságok anyagi és társadalmi segítséget adtak építésé­hez. Szombaton csendes háziversenyen avatták fel az új pályát. Tizenegy vadásztársaság és a Kiskunsági Erdö­ls Fafeldolgozó Gazdaság 62 verseny­zője vett részt a vetélkedőn. KÉPES REJTVÉNY­TOTÓ ii»xi2l TIPP összeállította: dr. Kováts Andor 2. forduló 13. szelvény SZÍNHÁZ 1. Képünk a budapesti Erkel Színház Benjamin Britten: Szent- ivánéji álom c. operája fősze­replőit, Ágai Karolát, Ütő End­rét és Várhegyi Terézt ábrázol­ja. Egyik közülük játékos manót alakít, aki Oberon tün­dérkirály parancsára a darab szerelmesei sorsát összekuszálja. Neve? TIPP: Margittay Ági (1) Szemes Mari (x) Halász Judit (2) Beküldte: TIPP: Zuboly (1) Vackor (x) Puck (2) 2. A Szöktetés a szerájból c. opera legutóbbi bemutatóján Palcsó Sándorról és Kalmár Magdáról készült kép. Kérdé­sünk: Ki az opera szerzője? TIPP: Richard Wagner (1) Pjotr Iljics Csajkovszkij (x) Wolfgang Amadeus Mozart (2) 3. Krúdy Gyula: A vörös pos­takocsi c. romantikus színmű­vét legutóbb a Vígszínház mu­tatta be: ebből három ismert nevű művészt ábrázol a képünk. A színésznő neve? Pontos cím: SZABÁLYTALANSÁGOK MIATT öt baleset, hét súlyos sérülés A rendőrség eljárást indított Oláh Márkné Lajosmizse, Zrínyi utca 18. szám alatti lakos ellen, mert szombaton a déli órákban súlyos balesetet okozott! szabály­talanságával. Oláhné Lajosmizse felől a megyeszékhely irányába vezette személygépkocsiját, s szabálytalanul — a szembejövő forgalom ellenére — kikerült egy kézikocsit és összeütközött Szta- nisalav Volticek csehszlovák ál­lampolgár személygépkocsijával. Oláh Márknét életveszélyes, leá­nyát súlyos, a csehszlovák gép­kocsiban ülő egyik utast szintén súlyos állapotban szállították a kórházba. A két gépkocsiban mintegy 60 ezer forint anyagi kár keletkezett. Kecskemét belterületén, a Hét­vezér és a Szélmalom utca ke­reszteződésében Batka Istvánná, Kecskemét, Újvilág utca 4. szám alatti lakos személygépkocsijával közlekedve figyelmen kívül hagy­ta az Elsőbbségadás kötelező jel­zőtáblát, és így haladt ki a Hét­vezér utcára. A táblával védett útvonalon közlekedett dr. Sopo- nyai Dezső, Kecskemét, Ady Endre utca 5. szám alatti lakos segédmotoros kerékpárral és a két jármű összeütközött. Dr. So- ponyai Dezsőt súlyos sérüléssel a kórházba szállították. Batka Istvánná ellen a rendőrség eljá­rást indított. Vasárnap délelőtt Kecskemét és Jakabszállás között Papp Im­re Helvécia, Matkó II. kerület 19. szám alatti lakos kerékpárjával irányjelzés nélkül balra kanyaro­dott, s a már féktávolságon he­lül érkező Pankotai Imre buda­pesti lakost személygépkocsijá­val elütötte. Papp Imrét súlyos sérüléssel szállították a kórház­ba. A rendőrség megállapította, hogy a balesetért Pankotai Imrét nem terhefi felelősség. Nyárlőrinc határában, egy föl­des dűlőúton Moravecz Gyula motorkerékpárjával -összeütközött Gyulai Antal segédmotor-vezető­vel. Gyulai Antal súlyosan meg­sérült. Moravecz Gyula a balese­tet a rendőrségnek nem jelentet­te be, bár ő követte el a hibát, mert az út baloldalán közleke­dett. Moravecz Gyula vezetői en­gedélyét elvették. \ Baján súlyos balesetet okozott egy kivilágítatlan járművel köz­lekedő kerékpáros. Németh Já­nos 49 éves. Bátmonostor, Vörös­marty utca 19. szám alatti lakos későn vette észre Baja belterüle­tén az előtte kivilágítatlanul közilekedő kerékpárt és nekiüt­között. Németh súlyosan megsé­rült. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított. G. G. (A Wochenpresse-ből) A Csongrád—Bács megyei FŰSZERT Vállalat szombaton Kecskeméten rendezte meg ki- rendeltségei tűzoltócsapatainak tűzoltási gyakorlatát és verse­nyét. Nyolc csapat tagjai küz­döttek az első helyezésekért. A gyakorlatot megszemlélte Sebes- fény István tűzoltó alezredes, a megyei tűzrendészed parancs­nokság vezetője és Lukács Fe- rencné, a FÜSZÉRT kecskeméti fiókjának igazgatója is. A szel­lemi vetélkedőt követően a csa­patok tömlő-, majd sugárszere­lést végeztek. Az első helyezést a kecske­méti, a második helyezést ugyan­csak a kecskeméti csapat sze­rezte meg, megelőzve a FÜSZÉRT kalocsai fiókjának lelkes csapa­tát. A képen: Rajt! A második he­lyezett kecskeméti csapat meg­kezdi a sugárszerelést. (Pásztor Zoltán felvétele). PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-122, Telexszám: 224609 bmlv h Terjeszti: a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dij: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25065 MINISZOKNYA A SZÍNPADON - HÁROM NEMZEDÉK Néptáncosok találkozója Nagybaracskán Nem egészen két hónappal a Duna menti folklórfesztivál látványos eseményei előtt szép élményben volt részük azoknak, akik vasárnap megtekintették Nagybaracskán a Bács-Kiskun megyei néptáncegyüttesek VIII. találkozójának műsorát. Persze, nemcsak a kétszáz fő­nyi nézősereg élvezhette a jó muzsikát, a frissen pergő tánco­kat, a színes népviseleteket — a táncosokon is látszott, fellépé­sükön' érződött, hogy lelkesedés­sel, szívvel készültek erre a nap­ra, s a tánc, a felszabadult, já­tékos mozgás örömöt szerzett mindannyiuknak. A cikk elején azért említet­tem a folklórfesztivál közelsé­gét, mert a nagybaracskai ta­lálkozó a fesztiválra való előké­születeknek is igen fontos állo­mása volt. A tizenhárom együt­tes előadását értékelő zsűri, melynek tagja volt Keszler Má­ria, a Népművelési Intézet mun­katársa, M. Tari Lujza, az MTA népzenekutató csoportjának munkatársa és Falvay Károly koreográfus, szakértő észrevéte­lei, tanácsai gondoskodtak arról, hogy a csoportok vezetői tapasz­talatokban gazdagodjanak. Tizenkét községet képviseltek a táncosok, az egyetlen városi együttes a bajai alsóvárosi nép­frontkor délszláv néptánccso­portja volt. Ezen az együttesen kívül nemzetiségi táncokat mu­tatott be a hercegszántói, a har- tai és a garai csoport. Közülük is kiemelkedően szerepelt a Pacskó Istvánná által vezetett hercegszántói „csapat”. akik „Mamacsko kolo” kompozíció­jukkal elnyerték a bajai járási hivatal külön ajándékát, egy szép kerámia vázát. Három nemzedék lépett va­sárnap a nagybaracskai RaBnó- ti Miklós Művelődési Ház szín­• Kisszéktánc. Bemutatta a Kiskőrösi Művelődési Központ gyermek tánccsoportja. (Bense József felvétele) Óvónők akadémiája Kecskeméten A jövő évtől a TIT nyári egyetemei között szerepel Krajcsovszki József, a Kecskeméti Óvónőképző Intézet igaz­gatója nyitotta meg hétfőn délelőtt az óvónők második nyári akadémiáját, amelyre csaknem százötven pedagógus érkezett az ország minden részéből. Az óvodai nevelés, a 3—6 éves gyermekekkel való szakszerű foglalkozás oktatásügyünk rend­kívül fontos területe, hiszen az óvodában folyó munka sikerén múlik) az iskola emberformáló tevékenységének sikere is. Ezért tervszerűen kell foglalkoznia a pedagógiának az iskolai nevelést megelőző időszakkal is, s er­re az egyik kiváló alkalom az immár másodízben megrende­zett nyári, tanfolyam. Az óvónők akadémiáján a tudományosság és a gyakorlati nevelés találkozása igen jó továbbképzési lehetősé­get nyújthat a részt vevő pedagó­gusoknak. Ennek az eseménynek a rang­ját, fontosságát az is bizonyítja — miint ez megnyitó beszédében dr. Vonsik Gyula, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat főtit­kára bejelentette —, hogy a jö­vő évtől az akadémia helyet kap a TIT nyári egyetemei között. Ezáltal szélesedhet a résztvevők köre, külföldi vendégek, előadók látogatnak majd el Kecskemétre. Székácsné Vida Mária egyete­mi docens az j óvodai művészeti nevelés céljairól, formáiról tartott gondolatébresztő előadást, s fel­olvasta az amerikai Kodály-in- tézetben dolgozó magyar zene- pedagógus, Kokas Klára levelét, amely a magyarországi zenei ne­velés külföldi sikerének egy igen szemléletes bizonyítéka. Az akadémia megnyitójára ér­kezett vendégek között foglalt helyet Katanics Sándor, az MSZMP megyei j bizottságának titkára, és Madarász László, a Bács-Kiskun megyei Tanács el­nökhelyettese. K. Gy. padára. A legfiatalabb a kiskő­rösi együttes volt, tagjai általá­nos iskolások, s az általuk be­mutatott „Kisszéktánc” megnyer­te a közönség tetszését. A Já­noshalmi Művelődési Ház nép- íánccsoportja is fiatalokból áll, s a szakszerűen vezetett együt­tes remek ritmusérzékkel ren­delkezik, s nem utolsósorban kiváló fiútáncosokkal, amint ezt a zsűri is megállapította. A nagybaracskaiak előadásában igen' jó összhangban volt a fia­talok %s az idősebbek mozgása. De a többi csoport, az érsekcsa- nádi, a dunaegyházi, a nyárlő­rinci, az öregcsertői, a bátmo- nostori és a szeremlei együttes is igényességre törekedett. Ér­demes kiemelni az öregcsertői Művelődési Ház néptánccso­portját, melynek bemutatkozása igazi élményt szerzett minden­kinek. A dicséretek mellett nem len­ne célravezető elhallgatni, hogy még mindig kevés a helyi ha­gyományokat feldolgozó tánc­kompozíció. Kissé túlsúlyban vannak az'ország bármelyik te­rületén gyakran előadott táncok, a műdalok világából kölcsönzött zenei motívumok. Meglepetést okozott az is, hogy a dunaegy- házaiak nem hozták magukkal a szlovák folklórkincset, pedig el­sősorban a helyi szokások be­mutatása lehet az igényesség, a hagyományőrzés biztosítéka. A népviseletek gazdagsága szemet gyönyörködtető látvány volt, bár a miniszoknya elter­jedése stílustörést okoz a nép­táncos lányok öltözködésében, s a karon felejtett óra, a ruhához nem illő piros csizma sem hat kedvezően a viselet, összhatásá­ra. Mindent összevetve szép és ta­nulságos volt a nagybaracskai találkozó, s a rendezésért elis­merés illeti a község vezetőit, s a rendező szerveket. Kedvezőtlen az idő, mégis sok a vendég a Balatonnál A Balatonnál, ahol vasárnap csak néhány órára szünetelt a napok óta tartó esőzés, a közúti forgalom kora délelőtti órákban meghaladta a várakozást. A hű­vös. szeles időjárás ellenére kara­vánokban haladtak a gépjármű­vek százai. Gépkocsis turisták adtak talál­kozót egymásnak Tihanyban is. A strandok teljesen elnéptele­nedtek a Balatonon, a kempin­gekben azonban változatlanul ki­tart a több ezer főnyi vendégse­reg. A balatonfüredi nemzetközi táborban a nvaralók minden he­lyet kibéreltek, a sátorhelyeknek pedig mintegy felét lefoglalták. Megérkezett Balatonfüredre a csehszlovák szervezett kempinge­zők első népesebb csoportja is. A Balaton nyaralóvidékén, a mostoha időjárást gazdag kirán­duló- és szórakoztatóprogrammal igyekeznek ellensúlyozni. (MTI) Lapzártakor érkezett • Kadhafi Alexandriában. Az egyiptomi Alexandriában Kadhafi (baloldalt) líbiai és Szadat egyiptomi elnök üdvözli a tömeget. (Telefoto-AP—MTI—KS> • Hazánk részt vesz az európai biztonsági értekezleten. A Magyar Népköztársaság kormánya hétfőn hivatalosan közölte a Finn Köz­társaság kormányával, hogy részt vesz a július 3-án Helsinkiben megnyíló európai biztonsági és együttműködési értekezleten. • Gépipari delegáció. Dr. Hor­gos Gyula, kohó- és gépipari mi­niszter vezetésével gépipari dele­gáció utazott hétfő délután Moszkvába A. K. Antonovnak, a Szov.ieturíiő elektrotechnikai ipa­ri miniszterének meghívására. • Aczél György szakszervezeti vezetőkkel tanácskozott. Aczél György, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tag.ia, a Központi Bi­zottság titkára hétfőn szakszerve­zeti vezetőkkel találkozott a KB székházában. A megbeszélésen a szakszervezeti vezetők tájékoztat­ták a Központi Bizottság titká­rát a szakszervezeti munka idő­szerű feladatairól • Hatszoros gyilkost köröznek. Az osztrák rendőrség különleges egységei folytatják a hajszát egy szökésben levő többszörös gyil­kos, bizonyos Ernst Dostal után. Dostal négy (rendőrt lőtt le és megölt egy házaspárt. (Telefoto—AP—MTI—KS) Tűzoltási gyakorlaton • London vendége. Indira Gandhi miniszterelnök-asszony Londonban Edward Heath mi­niszterelnökkel tárgyal. (Telefoto—AP—MTI—KS) • Jelentés a komlói Kossuth- bányáról. Mint már arról a ko­rábbi jelentések beszámoltak, 1973. június hó 20-án a kora haj­nali órákban a komlói Kossuth- bányában tűz keletkezett. A bá­nya térségében tartózkodó bányá­szok mentése és a tűz lokalizálá­sa azonnal megkezdődött. A bá­nyászok magas fokú fegyelme és hősies erőfeszítése tette lehetővé, hogy az ott dolgozó 130 ember­ből 126-ot kimenthettek. Közülük nyolcán néhány napos kórházi ápolásban részesültek és vala­mennyien gyógyultan távoztak. Az éjszakás műszakharmadban dolgozók közül négyen eltűntek. Nagy Lajos és Gábor József holt­testét június 24-én. Eperjesi Jó­zsef vájár holttestét pedig 25-én hajnalban szállították felszínre. A három hősi halált halt bányász temetése június 26-án lesz Kom­lón. A jelenlegi körülmények kö­zött, a pusztító tűz miatt, a bá­nyamentők életének veszélyezte­tése nélkül Agócs János csillés felkutatása lehetetlen. Ezért most elsősorban a bánvatűz teljes el­fojtására kell összpontosítani az erőket, hogy baleset veszélye nél­kül folytathassák Agócs János felkutatását. ÖNARCKÉP i

Next

/
Oldalképek
Tartalom