Petőfi Népe, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-20 / 142. szám

1973. június 20. • PETŐFI NÉPE • 5 MÚZEUMAINK KINCSEI Az iskoláról — évzáró után AZ OKTATÁS FEJLESZTÉSE KÖZÖS ÜGY RÉMEN Az állami oktatás helyzetét, s az ebből adódó helyi feladato­kat tantestületünk a múlt év novemberében tárgyalta. Ugyan­csak foglalkozott a kérdéssel a tanács, valamint a helyi párt­vezetőség kibővített értekezleten, amelyre valamennyi peda­gógust meghívták. E megbeszéléseket követően dolgozta ki a pártszervezet és az iskola az oktatás fejlesztésével kapcsolatos intézkedési tervet, mely a közeli és távlati feladatokat egyaránt A duda és a dudás A pásztorművészet sokoldalú­ságára jellemző népi hangsze­reink egy-egy részletének formai igényessége. Zenei, képzőművészeti élmény, az alkotás igénye teremthette a Kiskun Múzeumban őrzött ér­dekes népi hangszer, a bőrduda fejének, sípjának egyenletes rit­musú megmunkálását, a mérték­tartó diszítőelemek alkalmazá­sát. Manga János néprajztudós szerint (Pásztorművészet B p. 1973.) „a dudának minden más népi hangszerrel szemben az volt az előnye, hogy hangja elég erős, átütő volt, egyszerre há­rom hangot szólaltatott meg: a dallamot, a két hangot ismétel­gető kontrát és a változatlan hangú bordósípot, a basszust. Ez a tulajdonsága tette alkalmassá a tánczenére is. Tömlője, amit a dudás a hóna alatt tartott és ami a belefújt levegőt egyenle­tesen adta át a nyelvsípoknak, birka-, vagy kutyabőrből ké­szült. A bőr nyaki részébe kö­tötték a kecske-, kos- vagy rit­A csehszlovák „MEOPTA” vál­lalat elkészítette a „Meolux—2” házi vetítőkészülék új modelljét. Ez több szempontból meg­könnyíti a műkedvelő mozigé­pész munkáját. Először is a filmszalag berakása automati­kus: a végét be kell dugni a be­vezető nyílásba, be kell kap­csolni a készüléket, majd a sza­lag végét az orsóra kell erősí­teni. A szalagot lehet előre-hát- ra futtatni, akárcsak a magne­tofonon. Közben a készüléket Mennyi postabélyeg jelent meg az utóbbi években! A leg­különbözőbb formájúnk, még szív alakúak is, olykor fóliára, selyemre vagy alumíniumra nyo­mottak. A közelmúltban azonban a bhutani posta a találékonyság minden rekordját megdöntötte. Ebben az indiai védnökség alatt álló Himalájái királyságban hét 0 A hangszer tömlője birkabőr­ből készült. kábban emberfejet formáló du­dafejet.” A hangszert feltehetően Sza­lag Gyula vagy Szabó Kálmán gyűjtötte a század első évtize­deiben. Mint fotógyűjteményünk alapján bizonyítható, a tárgy tu­lajdonosa csárdákban, vásári al­kalmakon nem csupán önmaga mulattatására játszott, elég né­pes számú közönsége volt. nem kell kikapcsolni, s így az ismét megnézni kívánt részt könnyű megtalálni. A „MEOPTA”-gyár legköze­lebbi modelljét változtatható fó­kusztávolsággal szerkeszti meg. A mostanival a kép nagyságát csak úgy lehet megváltoztatni, hogy a gépet közelebb visszük a vetítővászonhoz. A változtatható fókusztávolság azonban ezt kis emelőkar segítségével is lehető­vé teszi. darabból álló „beszélő” bélyeg­sorozatot bocsátottak ki. A so­rozat minden bélyege miniatűr hanglemez. Bármilyen, percen­ként 33 fordulatszámú lemezját­szóval le lehet játszani a bélye­gekre rögzített szöveget, amely ismerteti Bhutan történelmét és kultúráját, két bélyegről pedig az állami himnusz és népdalok csendülnek fel. megjelöli. Iskolánk teljesen osztott, nyolc tanulócsoportos, száznyolcvan ta­nulónk van. Intézményünkhöz tartozik egy alsótagozatos napkö­zis csoport és egy óvoda, két fog­lalkozási csoporttal. A napközis óvodánk időszakos jellegű volt, csak nyáron működött. Az okta­tás fejlesztésével kapcsolatban vetődött fel ismételten de ezúttal már határozottan, hogy az isko­lában meg kell szüntetni a dél­utáni tanítást, az óvodai napkö­zit pedig állandó jellegűvé kell fejleszteni. Mit jelent ez a gyakorlatban? öt tantermünk mellé még há­romra van szükség. Az óvodában nélkülözhetetlen az ebédlő, hisz’ télen a kicsinyek nem ebédelhet­nek a folyosón. A termelőszövet­kezetben dolgozó szülők nagy ré­sze reggel 6—18 óráig kérte az óvoda nyitva tartását. Erre való tekintettel még egy dolgozó be­állítása szükséges. Hogyan próbáltuk, illetve tö­rekszünk a nehézségeket áthidal­ni? Az iskolaépülettel egybeépí­tett háromszobás szolgálati la­kásban jelenleg egy fiatal peda­gógus lakik. Tanácsunk vállalta, hogy gondoskodik számára egy másik szolgálati lakásról. Az át­alakításhoz a járási hivatal 200 ezer forinttal járul hozzá. Az ezzel kapcsolatos megbeszélésen tanácselnöknőnk gyűjtést is in­dítványozott községünk lakossága körében, hátha nem lesz elegendő a 200 ezer forint. Meg, gondolni kell a tantermek berendezésére, felszerelésére is ... Elkezdődött a gyűjtés a tsz-ben, a tanácsnál, az ÁFÉSZ-nél és az iskolában. Az eddigi eredmény 35 ezer fo­rint. Készül már az átalakítással kapcsolatos terv és a költségvetés is; a tsz technikusa végzi, társa­dalmi munkában. Az ő unokája is iskolába jár, Az óvodai ebédlő — egy nagy kamra átalakításával — mintegy 10 ezer forint értékű társadalmi munkával elkészült. A társadal­mi segítséget a vezető óvónő szervezte meg. A szülők között akadt asztalos és kőműves is. Jó szívvel és lelkesedéssel dolgoztak. Az ebédlő ízléses díszítése pedig az óvónők és a dajkák ügysze­retetét dicséri. Olvasóink írják Az Egy diáktalálkozó tapasz­talatai című, lapunkban megje­lent cikkhez szeretnék néhány gondolatot fűzni. A cikk szerző­je szerint Gyulán a szakmun­kástanulókat csak egyetlen sza­való képviselte Bács-Kiskun megyéből. Voltak ott még néhá­nyon, ha nem is sokan. Én magam a 618-as szakmun­kásképző intézetből öt tanulót kísértem Gyulára a Haza és sza­badság címmel megrendezett ve­télkedőre. A termelőszövetkezet segítségé­vel megvalósult az óvoda egész napos nyitvatartása is. Azt a dolgozót aki 18 óráig ellátja a gyermekmegőrzést a közös gazda­ság fizeti. Az élelmezéssel járó többletkiadást — mivel a költ­ségvetés csak az időszakos nap­közivel számolt — többletbevétel­ből finanszírozza a helyi tanács. Óvodai napközink március 1 óta működik, s a kihasználtsága má­ris meghaladja a száz százalékot. Szorosan hozzátartozik az álla­mi oktatás fejlesztéséhez a fel­nőttoktatás is. Községünkben a dolgozók iskoláját 1963-ban har­mincnégyen, 1964-ben harmincán, 1972-ben negyvenen végezték el. A múlt év őszén a hetedik és a nyolcadik osztályt szerettük vol­na megnyitni, mivel a hetedikbe tizenhármán, a nyolcadik osz­tályba pedig tízen jelentkeztek. A művelődési osztály azonban közölte, hogy mivel az osztályok létszáma külön-külön nem éri el a tizenöt személyt, pedagógusok­nak óradíjat nem folyósíthat. Sajnáltuk a jelentkezett dolgozó­kat. hiszen az általános iskolát szerették volna elvégezni. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy minden díjazás nélkül is előkészít­jük őket a vizsgára. így is lett. A tánfolyamot tavaly november­ben kezdtük, heti két alkalom­mal hat-hat órában. A fűtést a termelőszövetkezetünk vállalta, öt hektoliter fűtőolajat adott a cél érdekében. A hallgatók szor­galmát tanúsítja, hogy ez év áp­rilis 6-án tizenhárom hetedik és tíz nyolcadik osztályt végzett fel­nőtt szerezte meg az általános iskolai bizonyítványt. Öröm volt ez tanárnak, tanítványnak egyfor­mán. Nyolcadik osztályos tanulók nagy része, mintegy 98 százalé­ka tovább tanul. Sokan jelentkez­nek szakmunkástanulónak. A he­lyes irányítás érdekében termelő- szövetkezetünk — évenkénti bon­tásban — öt évre kidolgozta szakemberszükségletét. A pálya- választási felelősünk ily módon tudja, hogy például 1974-ben a közös gazdaságnak hét bognárra, három gépszerelőre stb. lesz szüksége. A tsz-ben a pályái rá­% A vetélkedő de. 10 órakor kez­dődött. 12-re „már” három (!) kérdésen túl voltunk. A kérdé­seknek kevés közük volt Petőfi Sándor életművéhez. Nem kö­zölték a pontozás szempontjait. Arról nem is szólvarhogy az el­ső kérdésre néhány perc alatt válaszolni kellett, de az értéke­lés — amíg állt a verseny — egy óráig tartott. Kár volt ilyen „élményekkel” kisebbíteni az EDÜ hírnevét. Kékesi Tiborné tanár, Kiskunhalas nyitásnak két felelőse van. Mind­ketten rendszeres kapcsolatot tar­tanak fenn az iskolával. Az oktatás fejlesztésével kap­csolatos kibővített pártvezetőségi értekezleten ott volt. termelőszö­vetkezetünk elnöke is. A pálya- irányítás elősegítése céljából egy traktort ajánlott fel iskolánk­nak. Tanulóink a politechnikai foglalkozások alkalmával megis­merkedhetnek működésével, fon­tosabb alkatrészeivel, természete­sen szakember vezetése mellett. Iskolánkban mezőgazdasági jellegű gyakorlati foglalkozás fo­lyik. Valamilyen kis állat te­nyésztése kötelező. Tsz-ünk fő jövedelmi forrása a baromfi. A szövetkezet elnöke felajánlotta, hogy ajándékként két „mini” ba­romfiólat építenek az iskolának, s ingyen ellátnak bennünket te- nyészbaromfival. A haszon az iskoláé lesz, s közben tanulóink elsajátítják a korszerű baromfi­nevelést. Iskolánknak nincs tornaterme, ősszel és tavasszal a testnevelési órákon gondot okozott a tanulók vetkőzése és öltözése. A lányok a tanteremben végezték, a fiúk pedig az udvaron. A kerítésre, vagy a fákra aggatták ruháikat. S ebben ismét a tsz jött a segít­ségünkre. A szocialista brigád elkészített egy öltözőt farostle­mezből, hullámpala tetővel, üve­gezett ajtóval, ablakkal, fogasok­kal, padokkal, kívül-belül olaj­festékkel lefestve, betonalapra állítva. Az iskolának csupán az anyag árát kellett megfizetni. A közös gazdaság nyolc szocialista brigádja egyébként már többször is segítette iskolánkat. Tanterme­ink részére például vaspálcákból virágtartókat készítettek. A gép­műhely szocialista brigádja 1050 forintot adományozott az iskolá­nak. A tésztaüzem szocialista brigádja egy harmadikos cigány- tanulónkat — akinek csak özvegy édesapja él — patronálja, segíti ruházattal, minden vasárnap más-más család látja vendégül. S a nyári úttörő-váltótábor költ­ségeit is fedezték részére. Természetesen iskolánk sem marad adósa a termelőszövetke­zetnek. Szívesen segítenek tanu­lóink az őszi betakarítási mun­kákban, nyáron pedig a szőlőkö­tözésnél, a gj'ümölesszedésnél. Az elmondottakban szerettem volna ismertetni, mit tettünk ed­dig oktatásügyünk fejlesztéséért. Nehézségeink voltak és lesznek is. De a közös ügyért való összefo­gással nem ismerünk lehetetlent. Magáth Lajos iskolaigazgató Rém Számítógép a Scalaban A milánói Scala könyvelését, személyzeti adminisztrációját, a raktárak kezelését és a jegyelő­vételt ezentúl elektronikus szá­mítógép végzi. Ugyancsak az elektronikus számítógép feladat­körébe tartozik a színházzal kap­csolatos egyéb munkák (balett­iskola, színháztörténeti múzeum) egyes feladatainak elvégzése. Ami az adminisztrációt illeti, a számítógép „mutatja ki” a bé­reket, valamint az állandó, a szerződéses tagok és a vendég­művészek honoráriumát. Ünnepek és hétköznapok Mozgalmas és eredményes tanévet rekesztett be a kecs­keméti zeneiskola. A legjobb növendékek júniusi hangver­senye, Körber Tivadar igaz­gató beszámolója és a sok könyv- és kottajutalom arról tanúskodott, hogy a most lezá­rult tanulmányi időszak kü­lönösen eredményes volt az intézet növendékei és a velük foglalkozó tanárok számára. Három hangversenyen adtak év közben tanúbizonyságot felké­szülésükről a kisebb és nagyobb tanulók. Decemberi estjüket Ko­dály Zoltán emlékének szentelve, az ő müvei mellett Bartók és a Kodály-tanítvánvok szerzeménye­iből állították össze. Végül a má­jusi hangversenyen a muzsika az édesanyákat köszöntötte. A kecskeméti zeneiskolából ed­dig is sok olyan fiatal került ki, aki a muzsikát élethivatásul vá­lasztotta. A következő tanévben két tanuló — mindketten fellép­tek az évzáró műsorában is — Korb Géza és Pleskó Lajos foly­tatja tanulmányait a szegedi Ze­neművészeti Szakközépiskolában. Mindegyikük klarin.étos. A réz­fúvós tanszak növendékeit Gaál István (kürt) és Horváth László (trombita) képviselte, ök mosta­ni szereplésükkel zeneiskolai ta­nulmányaikat befejezték. Ezután is — mint már egy ideje — a Városi Szimfonikus Zenekar tag­jaiként muzsikálnak. Annak kü­lönösen örülhetünk, hogy egy is­kola a nem hivatásos muzsikusok között is ki tud nevelni olyano­kat. akik a maguk örömére való muzsikáláson túl. meg tudják áll­ni a helyüket a társadalom kul­turális életében naev jelentőségű művészi testületben is. A márciusi megyei kamaraze­nei találkozó szép pillanatait Já­nosi Imre és Ócsai László liege- dülése, a gyulai Erkel-Diáknapo- kon elért sikert az aranyérmes zenekar (szólista: Gémes Adrien­né — zongora; vezényelt: Lakó Sándor tanár) idézte fel. Kávássy Gabriella a komlói zeneiskolai énekversenyen elért első helye­zésével érdemelte ki, hogy az évzáró hangversenyen szerepel­hessen. A kecskeméti zeneiskola a tan­év folyamán két megyei rendez­vénynek — a Kodály Zoltán em­lékére meghirdetett szolfézsver­senynek és a kamarazenei talál­kozónak — volt házigazdája. Jú­nius végén a diákok után a zene­tanárok gyűlnek össze az Erkel utcában, az ország minden ré­széből. hogy tanuljanak, részt ve­gyenek a már hagyományos to­vábbképzésen. Ennek programjá­ban helyet kap a KISZ Központi Művészegyüttes Zenekarának Haydn-hangversenye is Simon Albert vezetéséveL A tanév ünnepélyes hangver­senyei. kiemelkedő eseményei új­ra meg újra felhívják a figyel­münket a hétköznapok sokszor megfeszített, nehézségekkel küsz­ködő. de szép és eredményes munkájára. A jó. a gondos hét­köznapi munkát, a tanárok és növendékek ügyszeretetét szem­léltetik a mostanihoz hasonló al­kalmak. Ezek pedig csak a min­dennapi odaadó munkában kap­ják meg aranyfedezetüket. Ittzés Mihály F. 1. 0 Elszállt a régi dal ... Él-e még valaki az öreg, Félegyházán ké­szült képen látható fiatalabbak közül? Jó lenne tudni... Űj házi vetítőkészülék A Bhutani Királyság beszélő bélyegei MÉG EGYSZER AZ EDÜ-RŐL ÁLLAMI GAZDASÁGOK, TERMELŐSZÖVETKEZETEK, TERMELŐ ÜZEMEK F I G Y E L E M 1 1973. június 25-től 1973. augusztus 18-ig A KECSKEMÉTI AGROKER VÁLLALAT ALKATRÉSZRAKTÁRA AZ ARATÁS ZAVARTALAN LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ’ ARATÁSI ÜGYELETET TART hétköznap 7 órától 19 óráig, szombaton 7 órától 17 óráig, vasárnap 7 órától 13 óráig. A MEZŐGÉP VÁLLALAT GYÁREGYSÉGEI A FENTIEKKEL AZONOS IDŐPONTBAN TARTANAK ÜGYELETET. MEZŐGÉP VÁLLALAT: KECSKEMÉT, 13-860 telefon. 22-52-28 tele* BAJA, 519 telefon. 028-12-47 telex. K1SKUNMAJSA 39 telefon. 082-489 telex. KEREKEGYHÁZA, 16 telefon. 22-45-18 telex. ' KISKÖRÖS, 86 telefon. 082-138 telex. SOLT 3 telefon. TISZAKÉCSKE 39 telefon. Minden alkalomra szép és értékálló ajándék a csiszolt ólomkristály üveg Kapható a szaküzletekben és az áruházakban. 5 AMKORA-UVÉKT 973

Next

/
Oldalképek
Tartalom