Petőfi Népe, 1973. május (28. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-10 / 107. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1973. május 10. FELELŐSSÉGGEL A PÁRTNAK DEMOGRÁFIAI RIPORT Kisszállás, a megújuló falu Kunszálláson csaknem annyi gyermek születik évente — ta­valy például kereken ötven —, mint a félegyházi irányításhoz tartozó másik három községben, Petőfiszálláson, Pálmonosto- rán és Gátéren együttvéve. De nézzük a szélesebb viszonyí­tási alapot: száz házas nőre itt 295 élveszületés jut, a megye községeiben ez az arány átlagosan csak 220. Persze fogyott a lélekszám itt is az elmúlt évtizedben, de főleg az elvándor­lások miatt, mert a természetes szaporodás kettő híján 300 volt. (Az évi 30-as átlag egyáltalán nem megvetendő egy alig 3500 lélekszámú helységben!) Jelenleg Kunszállást nagyjából annyian lakják, mint 1910-ben. A csúcsot 1941-ben érte el, akkor 4200 fölött volt a lakók száma. ’A gyermekek 14 éves korig számított statisztikai csoportja az összlakossághoz képest 25,8, a 60 éven felülieké viszont csak 15,5(l/(|-os arányt képvisel. Az adatok megnyugtató, ki­egyensúlyozott helyzetet tükröznek. ® Kevés szervezetről, vagy in­tézményről mondható el annyira megalapozottan, mint a tanácsok, ról, hogy a tevékenységük szün­telenül napirenden van. Bizonyí­tásul elegendő utalni a tanácsok­nak a lakossággal való állandó és szoros kapcsolatára, amely ön­magában is az érdeklődés közép­pontjába helyezi a tanácsi mun­kát. Szinte magától értetődő te­hát, hogy á pártszervek és párt- szervezetek megkülönböztetett feladatuknak tekintik a tanácsok­kal való foglalkozást, s így nem utolsósorban munkájuk fejlesz­tését. A járási fanácsok megszűnésé­vel, a nagyközségek, s a közös tanácsú községek kialakulásával — a két éve hatályba lépett ta­nácstörvény alapján — jelentős változás következett be a taná­csok szervezetében. Máris számos tapasztalat tanúsítja, hogy a he­lyi tanácsok egyre hozzáértőbben, magabiztosabban élnek a rájuk ruházott nagyobb önállósággal és felelősséggel. Jelentős a szerepe ebben a pártszervek tartalmas munkájának, nevezetesen a taná­csok hatékonyabb irányításának és ellenőrzésének. Ez a tény pe­dig méginkább aláhúzza a párt­szervek és szervezetek számára — a napjainkban is nem kevés gondot okozó —, saját szervezeti feladataik megoldásának fontos­ságát. Arról van szó. hogy a pártszer­vek és szervezetek — a párthatá­rozatnak megfelelően — a taná­csok pártirányításában is igye­keznek érvényt szerezni az alap­vető fontosságú területi elvnek. Nevezetesen annak, hogy a szo­cialista állam valamennyi szerve a párt azonos szintű szervének irányítása és ellenőrzése mellett végezze feladatát. • Tulajdonképpen e szervező munka keretében jöttek és jön­nek létre — ahol megértek erre a feltételek — a községi pártbi­zottságod. csúcsvezetőségek. Me­gyénkben a nemrégiben Kerek­egyházán életre hívottal immár 19-re nőtt például a községi párt- bizottságok száma. A gyakorlat igazolja ugyanis, hogy a megnö­vekedett jogkörrel és önállóság­gal működő községi tanácsok megfelelő hatásfokú pártirányítá­sára és ellenőrzésére elsősorban ezek. ,a pártszervek képesek. Ép­pen ezért lehetséges, hogy az olyan önálló tanácsú kisközség­ben. ahol például csak termelő­szövetkezeti pártalapszervezet működik, ennek községi alapszer­vezetié való átminősítése jelente­né a célravezető megoldást. Ám bármennyire fontosak is a szervezési feladatok a lényeg mégis mindenkor az adott szerve­zeti keretben kifejtett tevékeny­ség politikai tartalma, esetünk­ben a helvi tanácsok munkáját érdemben segítő, hatékony párt­irányítás. Ennek alapja, lényege pedig az eszmei, politikai munka, amelyet nem pótolhat semmilyen szervezés, s még kevésbé — a ta­nácsok önállósága ellen ható, azt sértő — utasítgatás. A pártszervek és szervezetek döntő többségének munkáját egy­re inkább a tanácsok eszmei, po­litikai irányítása jellemzi. Mégis ebben fordul elő a legtöbb hiba is napjainkban. S ennek oka ál­talában abban rejlik, hogy egy- egy kérdés, vagy éppen határozat helyi yetületeinek mélyreható elemzése helyett gyakori még az öncélúság. a felsőbb megállapítá­sok ismételgetése, ami pedig ke­véssé ösztönöz a cselekvésre. Hol­ott a folyamatnak éppen fordí­tottnak kellene lennie: megvizs­gálni a helyi, sajátos helyzetet — bármilyen témáról legyen is szó s azt összehasonlítani, „ütköz­tetni” az általánossal. Végül pe­dig abból következtetni, a helyi­leg szükséges tennivalókra, a cse­lekvésre. • Főleg ezzel, a pontosan kör­vonalazott helvi tettekre serken­tés hiányával függnek össze azok a még előforduló példák, hogy a tanácsülésen, vagy a tanács vég­rehajtó bizottságának ülésén „egy az egyhez” ismertetik, s fogadják el, nemegyszer vita nélkül a párt- szervezet határozatát. Akadnak pártszervezetek, ame­lyekben nem tudatosult még kel­lően. hogy a pártvezetőség, vagy a taggyűlés nem hozhat a ta­nács végrehajtó bizottságát, vagy magát a tanácsot kötelező hatá­rozatokat. Irányelveik, állásfogla­lásaik annál inkább kötelezik vi­szont az e testületekben dolgozó kommunista vezetőket éppen úgy. mint a kommunista tanácstago­kat. A határozatok végrehajtá­sáért ők ugyanis politikai felelős­séggel tartoznak a határozatot ho­zó pártszervnek, vagy szervezet­nek. A tanácsok pártirányításában tehát személy szerint is nagy fe­lelősség hárul a kommunista ta­nácstagokra. Pártonkívüli társaik körében képviselniük kell a párt politikáját, a pártszervek állás- foglalásait. határozatait. Ehhez pedig felkészültség, vitakészség, az adott kérdéseit alapos ismere­te szükséges. Ezért külön is ör­vendetes. hogy a közelmúltban megválasztott tanácstagok között a megyében 44 százalékos arányt képviselő kommunista tanácsta­gok közül számosán propagandis­taként is tevékenykednek. A kommunista tanácstag az esetle­gesen ellenvéleményt képviselő pártonkívüli társát mindenkor úgy tekinti, mint aki segíteni igyekszik a közösség ügyét, de akit meg kell győzni a párt ál­láspontjáról. igazáról. Hiszen csakis az ilyen egészséges, vitázó légkörben formálódhat igazán a helyi politika, gyökerezhet, bon­takozhat ki a szocialista demok­ratizmus. terebélyesedhet a szo­cializmus építésében együttműkö­dők köre. , / • A tanácsok pártirányításá- tlBk hatékonysága pedig alapve­tően ezeken mérhető. Beköltözés a tanyáról Nagyobb részt ma is tanyás település Kunszállás. „A 822 ta­nyán él a lakosság kétharmada” — adja tudtomra Somogyi TE bőmé tanácstitkár. A belterületi építkezés csak mintegy tíz évvel ezelőtt vette kezdetét. Mostanság már 18—20 ház épül meg éven­te. Tavaly 35 telket értékesített a tanács, egy szálig elkelt, de már megint majdnem ugyaneny- nyi igénylő van. A munkaképes lakosság 60 "o-a a mezőgazdaságból él. A> ingázók száma is eléri a négy­százat, s ezt szinte természetes­nek vehetjük, hiszen a két vá­ros — Kecskemét és Kiskunfél­egyháza — vonzóhatása számot­tevő. Sokan közülük, főleg a szakmunkásképzettségűek, szíve­sen dolgoznának helyben is, ha lenne megfelelő ipari üzem. Néhány év alatt a helybeli Al- kotmánv Tsz gazdálkodása sta­bilizálódott, noha azelőtt oly mértékben veszteséges volt a gazdálkodás, hogy az egyet je­lentett' a fizetésképtelenséggel. Ma már feldolgozó és értékesítő üzemágak egész sorával rendel­kezik: van tésztaüzem, pálinka­palackozó. vasszerkezeti festő- részleg,. konzervgyári előkészítő. De a korábbi kilátástalanság, no meg a tanyai tartási lehetőségek a háztáji gazdálkodás kiműve­lésére késztették a kunszállásia­kat. A legutóbbi .állatszámlálás szerint a háztáji sertések szá­ma eléri a hatezret, s a tehenek száma is 340 körül van. Ez utób­biak száma, az új intézkedések hatására is, növekvőben van. Mégis, ami a fiatalabb kor­osztály számára vonzó, az az egész éven át történő foglalkoz­tatás. És az 535 dolgozó tagnak nagyjából a fele 40 éven aluli. (A vezető szakgárda éveinek át­laga a 30-at sem nagyon haladja meg.) Nincs itt hely elemezni a gazdálkodás hatékonyságát — azt, hogy a nagyüzemi intenzív kultúrát 170 hold szőlő, 200 hold gyümölcsös, 40 hold dohány, s ugyanennyi zöldségkertészet kép­viseli, olyan vidéken, ahol mindezeknek nem volt hagyo­mánya —, ám aligha kétséges, hogy a megszilárdulás és a tag­sági „fiatalodás” egymással köl­csönhatásban zajlott le. Bállá Béláné védőnő szerint a kisgyermekes mamák kilenc­tizedé minden bizonnyal igény­be veszi a gyermekgondozási segélyt. Jórészt ezzel függhet össze, hogy bölcsőde nyitása iránt eddig nem mutatkozott számottevő igény. „Telített” intézmények Más a helyzet az óvodával... 21 személyes intézménybe 26 gyereket zsúfoltak be, de 40-nél több jelentkező volt. Még álla­mi gondozott gyermekek is ma­radtak ki! Arra, hogy eddig nem történt bővítés, a pénzhiány sem kielégítő magyarázat, s a súlyosabb szavak emlegetésétől csak azért tekinthetünk el, mert ez év őszére „belép" a bővít­mény, az elhelyezési lehetőség pontosan megkétszereződik. De még mindig bizonytalan, hogy a . község megkapja-e hozzá a szükséges béralapot, hiszen az óvónői létszámnövekedés elke­rülhetetlen. (Előfordulhat vajon, hegy- nem adják meg — éppen ide?!) A bővítés a belterületi igé­nyeket nagyjából kielégíti, vi­szont a fülöpjakabi tanyaköz­pont mindmáig óvoda nélkül van, s a tsz itt vállalná a be­rendezést, s a kezdeti elindulás feltételeinek a megteremtését — ha volna helyiség... Az itt a nyugtalanító, hogy a jó ütemű népesedést nem követ­te a- gyermekintézmények fej­lesztése. Még itt sem! Az isko­lai napközit is teljesen társa­dalmi összefogással, a szülők se­gítségével hozták létre. Maga az iskola túl van a „telítettségi” állapoton, délután is épp annyi tanulócsoport jár, mint délelőtt. És 3—4 éve az induló első osz­tályosok száma 16—17 volt, mos­tanában már 25 körül alakul. De Budai Imre iskolaigazgató szerint a nagyobb népesedési hullám még csak ezután éri el az iskolát. A 15 gyerekből álló , összevont pedagógiai osztály már csak a nemrég felújított kultúrházban kapott helyet. A továbbtanulási arányból is adódik egy, s más következte­tés. Néhárty éve még a végző­sök 90 %-a jelentkezett. Üjabban már alig háromnegyede... A központi iskola 35 nyolcadikosa közül kilenc készül itthon ma­radni. S ezek zömmel a legjobb tanulók! Ügy vélekednek — a gyerekek is, a szüleik is —, hogy majd néhány év múlva, miután anyagilag egy kissé „ösz- szeszedték” magukat, szereznek valami képesítést. Mit szóljunk mindehhez? Kétségtelen, a tsz- nek hasznára válik, ha jó felfo­góképességű fiatalokat foglalkoz­tathat ... A szaporaság titka Dr. Bódogh József körzeti or­vos úgy vélekedik, hogy mivel most kezd lejárni a gyermek- gondozási segé)y három éves ciklusa, számosán lesznek, akik­nél az újabb gyermekáldás te­remt jogalapot a segély további igénybevételéhez, ezért az idei születések száma minden bi­zonnyal jóval meghaladja a fél­százat. — Megmondom én. mi a titka az itteni szaporaságnak — teszi hozzá. — Az, hogy a segély mel­lett igen jól hasznosítható a háztáji föld, a néhányszáz négy­szögöles kert, méghozzá otthon, a gyermeknevelés mellett. Itt a reteknek nagy kultusza van. Csak ebből a növényből annyi jövedelemre tesznek szert, mint egész éves munkával valamelyik ipari üzemben. Tehát a szó szo­ros értelmében is kifizetődő a gyermekáldás. Ez bizonyára fontos felisme­rés, noha nem tarthat igényt a végső magyarázat rangjára. A védőnő ugyanis elmondja: fel­mérést végzett a kismamák kö­rében, s az derült ki; hogy több­nyire vallási okokból vállalták a gyermeket. Ha számításba vesszük, hogy az iskolában az idén is 52 Hn-os a hittanbeíratás, •s hogy a legtöbb gyermekáldás­sal büszkélkedhető Fülöpjaka- bon a legerősebb a vallásos buz- góság is. akkor a védőnői meg­figyelést sem tehetjük egészen félre. Tudati maradványok? Minden bizonnyal, de ha ezeket össze­függésbe próbáljuk hozni a túl­zott alkoholfogyasztással, a tár­sadalmi jelenségek értelmezésé­nek meglehetősen ingoványos talajára lépünk. Márpedig két­ségtelen. hogy Kunszállás nem­csak a népesedésben, hanem a szeszfogyasztásban is „előkelő” helyet foglal el. S elsősorban megint csak Fülöpjakabon, ahol a háztájiban még megvannak a régi szőlők, amelyek termése legkivált a zugkimérők „jóvoltá­ból” kerül értékesítésre. S bi­zony 15—20-ra tehető azoknak a sokgyermekes családoknak a száma, ahol a kisebb szaporulat • Gyermekek a kunszállást ut­cán. is túlzottan elegendő lett volna. Azt, hogy a nyolcgyermekes Zetkó Györgyök nem tartoznak ez utóbbiak közé, idejében tud­tomra adják. De lélekben felké­szülök : szegényes körülmények­kel fogok találkozni... Kelle­mes csalódás ér, amikor látom, hogy a hat éve épült házuk semmivel sem marad alatta a néhány esztendeje kialakult ut­casor házainak. Amikor építkez­tek, már akkor is hat gyermek volt. S a családfőnek is, aki magtáros a tsz-ben, csak ez év elejétől 2300 forint a havi kere­sete. Zetkóék cipői Három fiú, öt lány. A legidő­sebb most lesz 17 éves, a legki­sebb 7 hónapos. A két legna­gyobb ipari tanuló, további négy jár az általánosba. Mit jelent egyszerre hat gyermeket iskolá­ba járatni? — Ki lehet számítani, amikor egy füzet 20 forintba kerül — mondja az asszony. — Minden­nap elfogy egy kenyér, tejet a kisebbek kapnak, s ez is 150 forint havonta. A ruhafélékről már nem is beszélek... De azért elboldogulunk. Hizlalunk, pár éve' eljártam libát tömni is, meg retket termesztünk a kertben. Mielőtt építkeztünk, á tsz terü­letén laktunk, egy tanyában, rengeteg sertést, juhot, libát tar­tottunk, még tehenünk is volt, s amit árultunk, ment minden a takarékba. Nem is vettünk fel, csak 35 ezer forint OTP-t. De már kész a fürdőszoba is. Rész­letre vettünk rádiót, tévét, mo­sógépet, centrifugát, ami kellett. Már mindegyiket kifizettük, csak a házrészlettel tartozunk, ami 210 forint havonta. A nyolcadikos lányt felvették a Móra Gimnáziumba. A nagy előszoba, ahol be­szélgetünk. tele zöld futónövé­nyekkel. A csin és az otthonos­ság jele mindenütt. A lányok szobájának a falán a sztárok fotói. S csak elfelé jövet veszem észre az előszobában azt a házi­lag barkácsolt üveges vitrint, ahol a népes család tagjainak a cipői pihennek. Hogy hány pár? — meg sem kísérlem a számo­lást. De a látványt még sokáig nem tudom elfeledni. Hatvani Dániel KENYÉR ÉS ÉLET Sári néni munkája Divatos ruhákba öltözött lá­nyok és fiúk, korosabb asszonyok és férfiak iszogatják a kecskemé­ti Pálma cukrászdában a kávét. Coca Colát, sört. Csend van. Ké­nyelmesek a fotelek. A helyiség­ben szétterül a tavaszi délután bevetődő napfénye: nyugalom. Biztonságot érzek — bizonyára a többi ember is — és ehhez hoz­zájárul, hogy kiszolgálnak, dol­goznak értem: pincérnők, pulti eladók, az üzletvezető és a taka­rítónők. Komáromi Mihályné, akit a munkatársai és a törzsvendégek Sári néninek hívnak, a női és a férfimosdó ajtaja között ül egy asztalnál és olvassa az Ország- Világ legújabb számát. Félve, hogy visszautasítja a beszélge­tést — mint e sorozat elkészíté­sekor azt annyian tették, arra hivatkozva, hogy az emberek le­nézik őket a munkájuk miatt — általánosságokat kérdezek. — Tizenegy éve dolgozom itt, ebben a cukrászdában. Én min­denkit tisztelek, engem is meg­becsülnek. Ügy hívnak, hogy Sá­ri néni.. . Hatvanhárom éves. Kedves, lágy szavú, nyugodtságot és élet­tudást, élettapasztalatot sugárzó asszony, akinek a valóság a való­ságot jelenti; a hétköznapi gon­dokat, bajokat, örömöket: a meg­élhetést. Foglalkozását nem szé­gyellj nyugodtan kérdezhetek, mindenre válaszol. — Vécés néni. Így hívnak ben­nünket, ezt mindenki így mond­ja, de a munkakönyvünkbe — mert vagyunk többen a vendég­látónál — azt írták be, hogy ta­karítónő. A ruhatárra is én fel­ügyelek, meg kint a cukrászda­részben söprők. — Sári néni, megsértették már az emberek a munkája miatt? — Van aki kezet is csókol, van aki lenéz. Inkább gúnyolódni szoktak velem ilyen elkényezte­tett, neveletlen fiatalok. Ez fáj az embernek. Kétszer előfordult már olyan is, hogy elsírtam ma­gam, annyira bántott a lenéző megvetés. Pedig miért? Én is a kenyerem keresem a munkám­mal, mint más ember és megdol­gozok a fizetésemért. — Tönkretették most is a kéz- szárítót, nézze meg! Betörték a rácsot rajta. Nem tudom milyen ember az, aki ilyenen szórako­zik. — Miért olyanok a fiatalok? — kérdezek vissza az előbbi szavai­ra. — Nem tudják mi az élet, mindent megkapnak. Apjuk, any­juk dolgozik, alig vannak velük, hát mennek a maguk feje után és legtöbbször rosszul. Nincs ben­nük még az élettapasztalat, ez a legnagyobb baj! Pedig egyszer nekik is dolgozni kell majd, és nem mind lesz miniszter. — Mit szólt hozzá a férje és a fia, amikor elvállalta ezt a munkát? — Tudja, egy évig nem is mer­tem megmondani az uramnak. Ügy jött rá. Szidott érte, hogy én ott lenézetem, de nem tud­tam elmenni, az egészségem és a korom miatt gyárba dolgozni. — A fia? — Az nem szólt semmit, de éreztem, hogy nem jó néven ve­szi, mert építésvezető Pesten. Hát így volt. Vendégek érkeznek. Sári néni elveszi a kabátokat és kijön, hogy tovább beszélgethessünk. A kis asztalon hamutartó és benne két egyforintos. — Mennyi borravalót adnak a vendégek? — Hát nem annyit, mint azt sokan gondolják. Nem kötelező a mosdó használatáért fizetni. Naponta tizenöt—húsz forint ha összejön, délután kettőtől este tízig. — A reszeg emberek? — Jaj, azokat nem szeretem. Kötözködnek, hangoskodnak — mert nem szolgálják ki őket — és legtöbbször összerondítják a mosdót. Tudnák, hogy milyen nehéz kitafcárítani? Erre egyik sem gondol! Ha becsülitek .a munkát, be­csülitek az. embert — mormogom ezt az idézetet, ahogy^ visszaülök az asztalhoz, meginni maradék söröm — de nem jut eszembe ki mondta, vagy irta, csak igaz, fáj­dalmasan az. Csaló Károly (Vége) TESTVÉRKAPCSOLATOK Bács-Kiskun megye a Józsefvárosban A budapestiek május elsejei felvonulásának szép és értékes színfoltja volt, hogy a testvérmegyék képviselői együtt meneteltek a kerületek dolgozói­val. A Józsefvárosiak élén jókedvűen virított a ka­locsai vendégek színpompás népviselete. A kerü­leti tanácson azt is elmondták, hogy kapcsolatuk a megyében nem újkeletű, húszéves barátság fűzi össze az alföldi országrészt Budapest sajátos han­gulatú kerületével, Józsefvárossal. Igaz, eleinte csak Kecskeméttel ápolták a barátságot, amely később az egész megyére kiterjedt és egyre értékesebb tet­tekben mélyült, gazdagodott. Nemrég adták át — a józsefvárosi gyermekek nagy örömére, — azt a játszóparkot, amelynek ötletes játékait Bács-Kiskun megye vállalatai készítették. Munkájuk értéke mintegy 300 ezer forint, mivel a hinták, mászókák felszerelésétől a parkosításig mindent magukra vállaltak Most pedig arra vállalkoztak a kalocsaiak, hogy a kerület épülő. 100 gyermek befogadására alkal­mas óvodáját berendezik és parkosítják. Ebben az óvodában kalocsai virágmintás térítők díszítik majd az asztalokat és kalocsai függönyök az abla­kokat. A kerület nagy vágya, hogy Bács-Kiskun megyei termékeket is vásárolhassanak a háziasszo­nyok. A Teleki-téri piacon már ki is jelölték azt a helyet, áhová az elárusítók települhetnek. Az öt­let jó. s mellette szól az is. hogy másfél óra alatt fel lehet érni a friss áruval: ennyi idő alatt még Budapest egyik részéből a másikba is nehezen jut el az utas — csúcsforgalomban. Józsefváros egyébként zöldben egyik legszegé­nyebb kerülete a fővárosnak. Ezért is fogadták őszinte örömmel a testvérmegye felajánlását több ezer fa és díszcserje szállítására, elültetésére. A fásítás már megkezdődött. A tanácson büszkén mutatták, hogy milyen gaz­dag kulturális tervet állítottak össze. Augusztus 4- én a Nemzeti Múzeum kertjében a kalocsai népi­egyiiltes szerepel, augusztus 15-én a megye képző­művészeinek alkotásaiból rendeznek kiállítást, ősz­szel két bemutatón találkozhatnak a józsefvárosiak megyénk népművészetével, a Nemzeti Múzeum elő­csarnokában pedig egy alkalommal a népi éneke­sek és hangszerszólisták mutatkoznak be, másik vasárnap pedig a bajai és kecskeméti szimfonikus zenekar tart hangversenyt. Az év vége felé a ke­celi batikszakkör és a megyei fafaragók munkái­ból nyílik majd kiállítás. A baiátság természetesen nem egyoldalú, szep­tember elsejétől Kecskeméten mutatják be a „Jó­zsefváros 100 éves” — c. helytörténeti kiállításukat. A kerület fiataljai pedig alig várják a nyarat, hogy útrakelhessenek a levegőtlen, bérházakkal te­lizsúfolt kerületből a Szelidi-tó mellé, ahol 10 na­pos turnusokban 50—50 fiatalt üdültetünk. Egy cso­port a Duna menti folklór fesztiválra kapott meghí­vást, többen pedig a kalocsaiak 70 személyes üdü­lőhajóján tölthetnek majd néhánv naoot. A kerület üzemeinek dolgozói, viszont annak az ígéretnek örüllek, hogy részükre is adnak aránylag olcsó tel­keket Tass környékén. Ez is közelebb hozza egy­máshoz a megye és Józsefváros dolgozóit és ennek csak örülni lehet. Kezdetben még csak annyiból állt az akkor még inkább jelképes barátság, hogy áz újkenyér-ünnepségra mindig Bácsból küldtek frissen sült ropogós héjú kenyeret. Ma már ott segí­tenek egypiáson. ahol legjobban elkel a segítség, s aztán egymás mellett menetel és dalol a kalocsai és a józsefvárosi dolgozó, s ha minden jól megy együtt tölti a hétvégét is jószomszédságban egy­mással. Így mosódnak el a határok, a fővárost és a kisebb településeket ellenségesen szétválasztó kü­lönbségek. így nő meg a megye, hiszen kis túlzás­sal akár azt is el lehet mondani: Bácsüíiskun me­gye Budapest kerülete — Józsefváros. V. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom