Petőfi Népe, 1973. május (28. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-26 / 121. szám

Kiskunfélegyházán, a szakmunkásképző intézet baromfi- nevelő tagozatának tanulóival beszélgettem, s többször el­hangzott a kívánság: — Bárcsak visszakerülhetnénk Rémre, a Dózsa Tsz-hez dolgozni. Nagyon jól éreztük magunkat a szak­mai gyakorlaton. Modern a telep is, szívesen tanítottak, foglal­koztak velünk. Szerettünk ott dolgozni. Kevés teímelőszövetkezet dicsekedhet azzal, hogy ennyire vonzza a fiatalokat. A rémi Dózsa így lassanként megifjodik: 1967 óta 12 évvel csökkent az átlagéletkor. És ugyancsak ke­vés termelőszövetkezetben mondhatják el azt is, hogy a nem éppen kedvező természeti és közgazdasági adottságok ellené­re úgy tudnak gazdálkodni, hogy az országosan legjobbak kö­zé kerülnek. A három járási és területi szövetségi, majd a kormány elismerő oklevele után tavaly elnyerték a Miniszter- tanács vándorzászlaját és az idén oda került a Kiváló szövet­kezet kitüntetés is. MODERN BAROMFITELEP Rémen érdemes dolgozni • Tovább fejlesztik a baromfiágazatot. A szövetkezet építőbrigádja könnyű panel eket készít az új nevelőbázhoz.­• Nyolcféle házitésztábói 140 má­zsát készítenek az idén. Egy mezőgazdasági üzemben elérhető eredménye­ket nagyban meghatározzák a helyi adottságok. Rémen ezek nem a legjobbak. A szövetkezet terü­lete részben a Duna—Tisza közi Homokhátság, részben a jóminőségű bácskai homokos vályog és vályogtalajokon fekszik. így földjeinek 68,2 száza­léka gyenge minőségű homok és futóhomok, ahol a szántók átlagos aranykorona értéke 4,1. Város, mint számottevő felvevőpiac, nincs a közelben. A vasútállomás 20 kilométerre van, az értékesítő és átvevő helyek távolsága is nagy. Rém az úgynevezett tiszta mezőgazdasági tele­pülések közé tartozik, ahol 1965-ig három terme­lőszövetkezet működött. Az egyesüléskor szarvasmarha, sertés, juh és baromfi egyaránt volt a gazdaságokban. A szántókon 21 növényfaj ter­mesztésével foglalkoztak. A természeti és a köz- gazdasági adottságok egyaránt a szakosodásra kényszerítettek. Talajaikon a tömegtakarmány biz­tonságosan nem termett, így az abrakkal táplálható állatállomány tartása mellett döntöttek. Elhatároz­ták a baromfiágazat és a juhászat fejlesztését, a ser­téstenyésztés • szintentartását. Ennek megfelelően alakították ki a vetésszerkezetet is: kenyér és ta­karmánygabonával, kukoricával és lucernatermesz­téssel foglalkoznak. Ily módon nemcsak az állatte­nyésztés szakosítási követelményeinek tettek eleget, hanem lehetővé vált a műszaki fejlesztés is. A szántóföldi növénytermesztésben 1970-től szin­te a teljes mgchanizálás valósult meg, minimálisra csökkent a kézi munkaerő felhasználása: élőmunka csak a gépek kiszolgálásához szükséges. Az őszi betakarításnál, a trágyázásnál, a terményszárítás­nál és tárolásnál, valamint a szállításnál 16—21 ember dolgozik — komplex brigádokban. Munká­juk megkönnyítését és egyben a hozamok növelését szolgálják a kémiai szerek. Műtrágyákból — ható­anyagban kifejezve — 1964-ben hektáronként 226 kilogrammot, tavaly pedig már 436 kilogrammot használtak fel hektáronként. A várakozásnak meg­felelően nőttek is a termésátlagok; búzából tavaly 44,9 mázsát takarítottak be hektáronként. A kalá­szosok vetésterülete többéves átlagban 200—250 hek­tár körüli. Az ágazatban elérendő cél, hogy ahol a mély fekvés miatt a kukorica hozamai nem érik el biztonságosan legalább a hektáronkénti 60 má­zsát, ott a kalászosokból biztosítsák az évi 10 ezer mázsa szemtermést. • Az angol lapály-sertéseket tenyészanyagként ér­tékesítik vagy a feldolgozóba szállítják. ® Több mint hatezer bárányt exportálnak. A szántóföld fő növénye a kukorica: a terület 50 százalékán vetették. Az abrakigényes állatfajok túlsúlyba kerülése miatt a jobb területekről kiszo­rult a lucerna, ma már csak a homokon — a szán­tók 7—8 százalékán termesztik. . A szövetkezet szőlői is jól fizetnek évek óta. 1971-ben 73 mázsa, 1972-ben pedig 92,7 mázsa ter­mést szedtek le egy hektárról. A rekord az opti­mális időben, gondosan végzett munkának, a meg­felelő tápanyag-utánpótlásnak és a permetezési for­dulók betartásának köszönhető. Boraikkal többször értek már el a versenyeken szép eredményeket, legutóbb Keszthelyről hoztak két ezüstérmet, az olaszrizlinggel és a kadarkával. A községtől nem messzire, egymástól 300 méter távolságra helyezkednek el a szövetkezet baromfi­telepei. A tartás holland módszerek és technológia szerint történik. Igaz, hogy a víz, villany és az út drágább volt, mintha mindent egy központban helyeztek volna el. Állategészségügyi szempontból viszont biztonságosabb, hiszen esetleges járvány esetén alkalmanként egymillió forintot meghaladó lenne a kár, a törzsállománynál ez. az öszeg meg­közelítené a hatmillió forintot. Az ágazathoz a törzstelep, a keltető, a nevelő- és a tésztaüzem tartozik. Kezdetben a Hunnia hibriddel foglalkoztak, majd 1970-ben, amikor ez a fajta már nem tudta felven­ni a versenyt az intenzívebb állománnyal, beállí­tották a Hybro-kat. A törzstelepekről a tenyész- ■tojás a keltetőbe kerül. A naposcsirkék 40 százalé­kát a broyler-telepre viszik, 60 százalékát pedig más gazdaságoknak adják el. A keltető az az üze­me a termelőszövetkezetnek, ahol az egy dolgozóra jutó termelési érték meghaladja az 1 millió fo­rintot. A broyler-ágazatból tavaly 1 millió 700 ezer kilogramm csirke került ki. A nevelési eredmények sokat javultak — 50 nap alatt érték el a csirkék az 1,39 kilogrammos súlyt. öt évvel ezelőtt alakították ki a községben a tésztaüzemet — az ágazat utolsó láncszemét, öt­venkét asszony készíti kézzel a nyolcféle házi tész­tát. Az üzem működtetésével folyamatos munkale­hetőséget teremtettek az asszonyok számára, de emellett évi 1400 mázsa házitészta előállításával növelik a termelési értéket is. A baromfitartáshoz szorosan kapcsolódik még a sertés- és a juhtenyésztés. A juhászat 4—5 ezer anyára történő fejlesztését a gyenge legelőterüle­tek, a kukorica és a baromfiágazat mellékterméke, a baromfi alomliszt indokolja: ennek 30—40 szá­zalékát a juhászattal hasznosítják. Az elmúlt esz­tendőben is 6220 bárányt hizlaltak meg; a teljes mennyiséget exportálták. A sertésállomány égy ré­szét tenyészanyagként értékesítik, vagy meghizlal­ják és a badacsonyi vágóhídon dolgozzák fel. Ösz- szességében termelési értékük csaknem 80 százalé­ka származik az állattenyésztésből. Az alaptevékenységhez kapcsolódó üzgmágak az állattenyésztés mellett folyamatossá, kiegyensúlyo­zottá teszik az árbevételeket, ezzel elősegítik a gaz­dálkodás stabilizálását. Csakúgy, mint ezek kialakí­tása, rendkívül célratörő volt a szövetkezet beru­házási tevékenysége is. A baromfitelephez 3400 méter hosszú új kövesút épült, ehhez kapcsolódnak a nevelőházak, bekötőútjai. A baromfitelep alom- anyagát' feldolgozó szárító és granuláló üzem, a ku­korica tárolására két góré készült tavaly, az idén pedig befejeződik egy 200 vagonos tárolószín épí­tése. Bővítették a juhhodályt, a kocaszállást, a ko­capihenőt. Megépült a lóistálló és rövidesen befe­jezik a szerelőcsarnok kialakítását is. A Dózsa Termelőszövetkezet tagsága évről évre nagyobb termelési értéket állít elő — az idén már több mint 119 milliót — mind eredményesebben. Tavaly 16 millió 800 ezer forint volt a nyereségük, 2 millióval több az előző évinél. Négy-öt évvel ez­előtt a rémi gazdák még vágyódva beszéltek a szomszédos, jó természeti adottságokkal rendelke­ző, jól fizető bácskai téeszekről, ahol ritkán volt tagfelvétel. Ma már a Dózsába is nehéz bejutni. A jelentkezők egy évig csak alkalmazottként dol­gozhatnak; munkájukkal, magatartásukkal bizo­nyítaniuk kell, hogy méltók a felvételre. A szövet­kezetben bevezették 1970-ben a differenciált pré­miumelosztást. A gazdálkodás eredményéből kép­zett nyereség 40 százalékát fejlesztési részesedés­ként, a többit pedig a tagsági személyi jövedelem­re fizetik ki. A prémiumból az ágazatok dolgozói saját eredményeik alapján részesednek, az elosztás­ról a munkahelyi bizottság dönt. Külön ismerik el a szocialista brigádok tevékenységét kollektív ju­talom kifizetésével. A nyolc szocalista brigád mun­káját a párt- és gazdasági vezetőség negyedéven­ként értékeli szigorúan — 15 feltétel alapján. Sok, közvetlen anyagi haszonnal nem járó befek­tetése van a téesznek. A művelődési házat például a községi tanáccsal közösen üzemeltetik: évente 130—150 ezer forintot adnak a fenntartáshoz. Más­fél évvel ezelőtt alakítottak ki egy pinceklubot, ahov4 nemcsak a rémi fiatalok, hanem a környék­beliek is nagyon szívesen járnak. Azoknak a fia­taloknak, akik tartósan a szövetkezetben kívánnak • A Hybro-törzsállomány tojásai a keltetőbe kerülnek. Olvasással, beszélgetéssel töltik szabad idejüket a rémi diákszállá­son a kiskunfélegyházi szakmunkásképző elsőévesei. Kiváló Szövetkezet a rémi Dózsa • Zöldség, gyümölcs« hal és házitészta kapható a Szövetkezet holtjában.­dolgozni és a községben letélepedni — lakásfejlesz­tési alapjukból adnak támogatást 40 ezer forint összegig, amit 10 év alatt kell visszafizetni. Ter­veik között szerepel a leányszállás kialakítása is, modern, kényelmes otthont szeretnének teremteni a nem helybeli, de náluk dolgozó fiataloknak. Mert számítanak ezekre az ifjú szakmunkásokra, akik a kiskunfélegyházi mezőgazdasági szakmunkásképző tanulóiként szakmai gyakorlatukat itt töltik Ré­men. Két éve azonban már kihelyezett -osztály is működik a községben, betanított munkásokat ké­peznek. A specializált, szigorú technológiai előírá­sok szerint folyó termeléshez ugyanis elengedhe­tetlen a szaktudás. Az egyesüléskor egyetemi, főis­kolai végzettséggel bíró vezető a téeszben nem volt — most tizenhárom van. Középfokú technikum­ban húszán, szakmunkásképzőben hatvannégyen kaptak bizonyítványt, betanított munkásaik száma százharminchat. Tanulmányi ösztöndíjjal, szerző­déskötéssel továbbra is igyekeznek biztosítani a szellemi tőkét. Az éves jövedelemből nemcsak a fiatalok, vagy a még dolgozók szociális, kulturális igényeinek ki­elégítésére áldoznak, hanem tartalékolnak a nyug­díjasok és járadékosok részére is. Térítés nélkül juttatnak tüzelőt, díjtalanul munkálják a háztájit és a szocalista alap terhére havonta kiegészítik nyugdíjukat, járadékukat. Tervezik egy klub létre­hozását is, ahol nyugodtan pihenhetnek, tölthetik az idejüket az idősek. A rászorulókat a múlt év ősze óta a téesz által alkalmazott betegápoló látogatja rendszeresen. * * * A rémi Dózsa Termelőszövetkezetben nincs munkaerővándorlás. Mindenkinek akad egész év­ben munkája, jövedelmük eléri a környékbeli ipari üzemekben dolgozókét. Kényelmes hideg—meleg vizes fürdő van. Mindezt öt év alatt teremtették meg a céltudatos, jobb életkörülményeket igénylő és azért dolgozni tudó szövetkezeti gazdák. Meg­mutatva, hogy „tiszta” mezőgazdasági tevékenység­gel is lehet közepes adottságok mellet kitűnő ered­ményeket elérni. (x) V A tésztaüzemben csak a keverést és az előnyúj­tást végzik géppel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom