Petőfi Népe, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-17 / 89. szám

t 1973 április 17. • PETŐFI NfiPE • 3 • Kettős je’ölésre került sor Kecskemét 99. szá­mú választókerületében. Egyed Ferenc, a sza­vazatszedő bizottság elnöke a motorkerékpáron érkező Daczi Sándornak és feleségének elma­gyarázza a szavazással kapcsolatos tudni- és tennivalókat. • Kecelen, az 5. számú választókörzetben reggel kilenc órakor találkoztunk Borbély Istvánnéval. Ekkor a körzet választópolgárainak már 35 százaléka adta le szavazatát. • A Hetényegyháza 1. számú szavazókörzetében állampolgári jogait gyakorló Csiszovszky Ká- rolyné háromhónapos kislányát, Mónikát is magával vitta az ünnepi eseményre. Ünnepélyesen, jó hangulatban szavazott a megye lakossága (Folytatás az 1 oldalról) nél már viszonylag csendesebb a légkör. Telefonok, listák kö­zött figyelik az eredményeket. Délelőtt tizenegy órakor a vá­rosban 75—80 százalékig történt meg a szavazás. A kalocsai járásban Drágszél- re is ellátogattunk, s bár még nem volt tíz óra, a községi vá­lasztási elnökség már a szava­zatok összeszámrálásával fogla­latoskodott. Itt ugyanis reggel háromnegyed kilencre vala­mennyi választópolgár leadta szavazatát. Ezzel ha nem is or­szágos, de megyei rekordot állí­tottak fel a drágszéliek. Baja Baján a megye városai közül az elsők között fejeződött be a választás. Délután 5 órakor már le ‘ tudták zárni az urnákat. A nyolcvan választókerületben a szavazásra jogosultak 97.6 szá­zaléka adta le szavazatát. Nyolc­van tanácstagjelöltet választot­tak meg. Üj választásokra nem kerül sor, mert az öt kettős je­lölés esetén is az egyik jelölt megkapta a szavazatok több mint 50 százalékát. A bajai járásban már délelőtt a szavazók 80 százaléka leszava­zott. Nagy érdeklődéssel vettek részt a választáson a járás sza­vazati joggal rendelkező válasz­tói, amit bizonyít, hogy 99,1 szá­zalékuk élt választójogával. A bajai járásban vasárnap 757 ta­nácstagot választottak. Kiskunfélegyháza iák Horváth János lakatost, aki u választás előtti napon ünnepel- t.' azt a születésnapját, amely ' „felnőtté”; választópolgárrá tette. Délben fél egykor jött az érte­sítés. Gátéron befejeződött a sza­vazás, a község polgárai eleget- tettek hazafias kötelességüknek... Kiskőrös Pető Ili szülővárosa fellobogóz­va, a fiatalok fúvószenekaránalc pattogós indulóival köszöntötte az ébredő választókat. A zenekar egyébként mind a 12 szavazó­körhöz ellátogatott, s amíg a vá­lasztás tartott, térzenét adtak. Az első szavazókat a 8-as sza­vazókörben reggel 6 órakor Cser- nák József, a Hazafias Népfront ■ elnöke köszöntötte és pészükre virágcsokrot nyújtott át. A Petőfi Sándor Városi- -és Járási Művelődési Központ iro­dalmi színpada a választás ideje alatt szavalatokkal, rövid mű­sorszámokkal köszöntötte a vá­lasztókat. Nagy szeretettel üd­vözölték a 6-os számú szavazó­körben a 87 éves Ócskái János veteránt, aki a szavazás alkalmá­ból így búcsúzott a jelen levő KlSZ-íiataloktól: „Fiaim, csak így csináljátok tovább.” A sza­vazókörök a KISZ-íiatalokat és az első ízben szavazókat szeretet­tel köszöntötték, és a szavazó­körök elnökei az emléklapokkal együtt virágot nyújtottak át ré­szükre. A városi szavazóbizottság iro­dáiban egymás után csengett a telefon. A 67-es és a 37-es kör­zet már fél 10-re, az 53-as. a 38- as és a 9-es körzet, pedig fél 11-re befejezte a szavazást. ünnepi hangulatot; s mintha ki­számította'volna a kellő időpon­tot, csak a déli órákban kezdett szemerkélni, majd később zuhog­ni. De ekkor már az egész köz­ségben véget ért a választás, s megkezdődött a szavazatok össze- számlálása. A három tanyai iskola előtt va­lóságos parkolóhely alakult ki, egymásután érkeztek az autók, motorkerékpárok. Bizonyos idő­szakokban szinte lélegzetvételnyi időre sem „lazíthattak” a szava­zatszedő bizottságok tagjai. A művelődési otthonban közel har­minc első választó szavazott, s érdekes, szinte megható jelenet volt, amikor az egyik fiatal segí­tett borítékba zárni a szavazó­lapot a hetvenkét éves Kovács Mátyásnénak. Nagy része volt a kunszállási Alkotmány Termelőszövetkezet­nek abban, hogy déli egy órára már befejezték munkájukat a sza­vazatszedő bizottságok: a távoli tanyákra a szövetkezet gépkocsi­jával vitték a vándorurnákat. Kerékpárral, fogattal Kérdezősködni sem kellett Lászlóíalván a szavazóhelyiségek hollétéről — útbaigazítást adtak a fának, kerítésnek támasztott ke­rékpárok, a csoportokba verődött ünneplőruhás asszonyok férfiak. Az iskola elől éppen elindult egy lovasfogat, odabent Vörös László, a szavazatszedő bizottság elnöke elmondta, egy távoli tanyán lakó asszonyt vittek haza, aki nehe­zen mozog. A helyiségben 11 órá­ra már megfordult a szavazásra jogosultak 65, százaléka, de hoz­zájuk nagyrészt a községbeliek tartoztak. Az igazi, „tanyás” sza­vazóhelyet a kultúrházban talál­tam. Az épület előtt álló fogathoz Nagy László, az Űj Tavasz Tsz tagja támaszkodott várakozva. Ügy mondta, hat óra óta van szolgálatban. Takács Istvánnal, a szavazatszedő bizottság tagjával, egvütt járják a tanyavilágot, vi­szik a mozgóurnát a betegekhez, öregekhez. Benn. a kultúrbáz nagytermé­ben nyoma sem volt a kinti kö­dös, hideg, barátságtalan idő. te­remtette hangulatnak. Idős Pápai Ferenc, a szavazatszedő bizottság elnöke. Míg mesélt a régebbi vá­lasztásokról. figyeltem az embe­reket, * Legtöbben a huszonnyolcas kör­zetből valók. Nyílik az ajtó, s újabb választók érkeznek. Elől őszhajú idős ember, kezében ka­lappal, utána szemüveges, fejken­dős barna asszony, és egy fiatal férfi. Beszélgetni kezdünk. Kér­denem, voltak-e jelölő gyűlésen? — Már hogyne leltünk volna — neve"l az asszony —, hiszen nálunk tartották. Oda jött a kör­nyező tanyákról mindenki. Le­hettünk vagy harmincán. Nagy a Lászlófalva környéki' tanyavilág. Sok az idős, beteg ember, sok helyre kellett elmen­ni a mozgóurnával. De nem volt semmi baj. mert adott fogatot, gépkocsit mindkét iászlófalvi ter­melőszövetkezet. A választási tudósításokat ké­szítették: Csabai István, Csató Károly, Dénes Éva, Gál Sándor, Jóba Tibor, Kontra György, Ko­vács János, Opauszky László, Pásztor Zoltán, Szabó Ferenc, Tóth Sándor, Varga Mihály. Kiskunfélegyházán 29 kül- és belterületi választókörzetben döntött a lakosság: kik legyenek azok, akik a jövőben a városi ta­nácsban munkálkodnak a közös célok eléréséért. A külterületeken a termelőszövetkezetek gondosan megszervezték a választók szállí­tását, gépjárműveket biztosítottak a távoli tanyákon lakók részére. Ennek is köszönhető, hogy a déli órákban két Vörös Csillag Tsz- beli 27- és 28-as szavazókörzetben fejeződött be elsőnek a nagy munka. Jó ütemben haladt a sza­vazás a városhoz tartozó közsé­gekben is, Gátéfon például dél­előtt fél tizenegyig a választók 85,9 százaléka az urnák elé já­rult. Délelőtt tíz óra tájban népes küldöttség kopogtatott a I.ónvai utca egyik kis házában. Széche­nyi István-, a Hazafias. Népfront városi bizottságának titkára, Var- . gá Jánosné. a városi választási elnökség tagja és Czinege Gábor- né. a városi, nőbizottság titkárá­nak vezetésével lakásán látogat- , ták még a varos legidősebb vá­lasztópolgárát, özv, Ceglédi Fe­rencnél aki novemberben ünnep­li 100. születésnapját. Fehér szeg- fűcsokórral. ajándéktól köszön­tötték Ceglédi nénit a vendégek, a József Attila iskola tambura- zenekara pedig rögtönzött kis mű­sorral kedveskedett neki. A ko­rához képest jó erőben lévő Ceg­lédi néni örömmel vette tudo­másul. hogy nem feledkeztek el róla, s szívesen tett eleget, a fel- szabadulás óta immár hetedszer, állampolgári kötelességének. Kedves jelenet zajlott le a vá­ros 6. választókörzetében, ahol a városi KISZ-bizottság nevéhen Adorján Mihály titkár emléklap­pal és ajándékkal köszöntötte Farkas Ilonka cukrászt, aki afnel- lett, hogy vasárnap.szavazott elő­ször, aznap ünnepelte születés­napját. A 2-es körzetben szintén felkö.sz.öntötték és megajándékoz­Kiskunhalas Jó néhány szavazóhelyiség előtt reggel 6 órakor megjelentek az első szavazók, akiket zászlódísz­ben fogadott a város. A termek­ben már elkészítve álltak az urnák, körülöttük virággal tele vázák, s. a szoba falán a fel­irat: Szeretettel köszöntjük vá­lasztóinkat! Reggel 7 órára a város válasz­tásra jogosult szavazóinak már 12 százaléka az urnák elé járult. A KISZ-fiatalok inspekciós szol­gálatot vállaltak a szavazókör- zelekben, a tarfyaVllágbán pedig a Magyar HonvéHelmi Szövetség motorosai teljesítettek futárszol­gálatot. Az először szavazó fia­talok itt is KISZ-emléklapot kap­tak. A kórházban fekvő betegekhez saját körzetük., szavazátszedő bi­zottsági tagja vándorurnával lá­togatott el. hogy ezek az állam­polgárok is eleget tehessenek választási kötelezettségüknek. Kiskunhalason 76 körzetben he­lyeztek el 'urnát, s a szavazás mindenütt a legnagyobb rendben történt. V ándorurnákkal a tanyákon A kunszállási választók három külterületi iskolában és a községi művelődési otthonban szavaztak. A népes tanyavilágot vándorur­nákkal járták a szavazatszedők. A 26-os körzetben már hét óra után néhány perccel befejeződött a választás, s a szavazócédulák nagy része, több mint nyolcvan százaléka délelőtt tíz óráig már a többi körzetben is az urnákba került. Bár az eső szinte állandóan „készülődött,” mégsem zavarta az • Kiskunhalason a I5-ös számú szavazókörzetben adta le szavazatát Ispánovits Márton, az MSZMP Kiskunhalasi Járási Bizottságának el­ső titkára, országgyűlési képviselő. • Gubányi Magdolna, a KTE sportolója, sérülése miatt otthonában szavazott. Képünkön átveszi az első választónak járó emléklapot Szakolczay Ferenctől, a szavazatszedő bizottság tagjától. 9 A szavazóurna eljutott a kiskőrösi szülőotthon­ba is, ahol többek között Breznyán Jánosné, kiskőrösi lakos Gábor nevű fiával a karján adta le szavazatát. Megifjodás Kunszentmiklóson A kunszentmiklósi kilenc szavazókörzet egyikét az Egyetértés Tsz központjában rendezték be. Dél­előtt tíz óra tájt a körzet választói négyötödrész­ben leszavaztak. Nagyobb „nyüzsgés” ezután már nem várható... fgy csak a pillanatnyi ötlet kér- dezteti velemi — A juhászok voltak-e már? — Hogyne! Reggel hatkor ők voltak az elsők. Selyem Zsigmond, a tsz-elnök és országgyűlési kép­viselőnk rendelkezett így. Hogy azok jöjjenek el­sőként, akiknek vasárnap is kint kell lenniük a határban, a legelőkön, a hodályok körül. S csak ekkor tudatosítom magamban, hogy egy ha­talmas kultúrterem végében van a választási iroda. A terem nemrég készült el, 450 személy befogadá­sára alkalmas, s nagyobb, mint a művelődési ott­hon „színházterme”. Jó érzés tudomásul venni, hogy ennek a szövetkezetnek ilyesmire is tellett. A tagoknak van hol összejönni, közgyűlésre, ban­kettre, s a legkülönbözőbb kulturális rendezvények­re is. Nem hiányzik a színpad és az öltöző sem. Selyem Zsigmond, miután előkerül, egyéb látni­valóban is részesít. Nem messze az irodától egy mellékutcába hajtunk be, sima homokon gurulunk, a homok alatt azonban vastag kőréteg van. Pon­tosabban : kohósalak... Ez az utca niég egy évvel ezelőtt is járhatalan volt. A szilárd burkolat a szó szoros értelmében közös összefogással épült: az út mellett lakó minden egyes család kétezer fo­rinttal járult hozzá, az árok kiásásával, a padka elkészítésével társadalmi munkát is végeztek,. a tsz adott 60 ezer forintot — gazdasági érdekből is, mivel ez az út a tsz kertészeti telepéhez vezet —, a többi költséget a tanács fedezte. Ez az egy kilo­méter hsszú út, ha véglegesen elkészül, nem kerül többe 250 ezer forintnál. Mert még nincs kész; a homokra zúzalékköveket szórnak majd, s később, ha majd tellik rá, aszfaltréteggel is leöntik. Hogy ne poroljon ... Történelmi közhely már — noha < igazságtartal­ma vitai hatatlan —, hogy hajdan, a régi rendszer­ben a jelöltek mindig az útépítés ígéretével igye­keztek maguk mellé állítani a választókat. A mos­tani út a két év előtti választási programbeszé­dekben sem szerepelt. De megépítették, mert szük­ség volt rá. És ilyen út a mostanin kívül még két és fél kilométer hosszúságban épül. Ájpli Mihály, aki 1950 óta egyfolytában tanácstag, s mint ilyen, rangidős Kunszentmiklóson, szintén erről a prog­ramról beszél; legközelebb a 623 méter hosszú Nyár utca lesz soron, amely pár éve még nem is létezett, teljesen új része ez a nagyközségnek, de áldozatvállalás itt is mutakozik. Rövidesen össze­hívják a lakókat: mennyit tudnak megajánlani. — Az 50-es években csak az érdekelte az embe­reket, hogyan lehetne a beadást mérsékelni — em­lékezik. — Ma már a villany, a víz, meg az útháló­zat érdekli az embereket. No meg a kereskedelmi hálózat problémája. Ez ugyanis „gyenge p ltja” Kunszentmiklósnak: híjá­val van mindmáig a korszerű üzleteknek. Nem véletlen, hogy a nagyközséget képviselő két me­gyei tanácstag mindegyike olyan egyén, akinek foglalkozása szorosan kapcsolódik »a kereskedelem­hez: Rebik Ferenc a MESZÖV-elnökhelyettese, Fá­bián Jánosné pedig a kunszentmiklósi ÁFÉSZ al­kalmazottja. Annyit már sikerült elérniük, hogy rövidesen kezdetét veszi a korszerű ÁBC-áruház megépítése. Ha meggondoljuk, hogy a nagyközség keresőinek jelentősebb hányada az iparban dolgo­zik — az elmúlt évekber) üzemek sora létesült Kunszentmiklóson —, akkor az áruháznak már léteznie kellene. S olyasminek sem volna szabad előfordulnia, miht a választás előtti szombat dél­után, amikor majdnem hús nélkül maradt Kun- szentmiklós, s csak az Egyetértés Tsz mentette meg a helyzetet azzal, hogy kilenc hízott sertést adott át az ÁFÉSZ-nek. A hagyományaikra büszke kiskunok most ismer­kednek az egyenlőtlen fejlődés gondjaival. S eb­ből fakad hogy az elkövetkező két évben is lesz bőséggel tennivaló. A jelölő listára hét, új név ke­rült fel. Van közöttük kőműves, tanár, adminiszt­rátor, lakatos. Közöttük a legidősebb is 42 éves, átla­gos életkoruk nem több 36 évnél... S most egyszerre felidéződik bennem az elmúlt év nyarán végzett nagyközségi szociológiai felmérés, amelyből kide­rül, hogy Kunszentmiklóson az elmúlt ciklusban 44 év volt a tanácstagok átlagos életkora, 2—3 évvel alacsonyabb, mint a mintában szereplő má­sik négy nagyközségbelieké. Kunszcntmiklós tehát tovább fiatalodik. Nem­csak tanácstagjainak évei számában, hanem tenni- akarásában, a jövőt építő szándékaiban is. A ta­valyi felmérés kérdőivén szerepelt egy ilyen kér­dés is: Ha Önön múlna, mit tenne a gyorsabb fej­lesztés érdekében? Néhány jellegzetes kunszent­miklósi válasz: „A függetlenített vezetők erőtelje­sebb igénye a felsőbb szervek felé, indokul felem­lítve az előző évek — az utóbbi öt-hat év kivéte­lével — nagyon csekély támogatását, mely miatt községünk alapvető létesítményekben van elmarad­va a megye többi hasonló községétől, így nem a nagyközségi, de még a községi szintet sem éri el. Pl. kúlturotthon, áruház stb.” (Villanyszerelő.) „Az ipari üzemek kötelezése környezetük fejlesz­tése, szépítése és saját továbbfejlesztésük érdeké­ben.” (Tsz-tag.) „Üzemek fejlesztése, anyagi bázi­suk kihasználása, tsz-ek aktivitása, lakosság kez­deményezéseinek támogatása, útépítés terén, gáz bevezetése, áruház, szállodaépítés, központi támo­gatások szorgalmazása.” (Állatorvos.) „Egy kultúr- és sportkombinát összehozása, valamint egy ifjú­sági ház.” (Nyugdíjas tisztviselő.) Ami tavaly még álmodozásnak tűnhetett, az az idén és jövőre a kézzelfogható realitás körvona­lait ölti magára. Hatvani Dániel

Next

/
Oldalképek
Tartalom