Petőfi Népe, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BAC8-K18KUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVIII. évf., 77. szám Ára: 90 fillér 1973. április 1, vasárnap EMLÉKTÁ BLA-AVATÁ S KISKUNFÉLEG YHÁ ZÁ N Az egy; hé­ten át tartó Berkes Ferenc- ünnepségsoro- zat keretében került sor teg­nap annak az zottság titkára, Brachna János, a MÉSZÖV elnöke és dr. Dobos Ferenc, a kiskunfélegyházi ta­nács elnöke is megjelent — köz­reműködött a kiskunfélegyházi ifjúsági vegyeskar is, Kapus Bé­la karnagy vezetésével. A Berkes-ünnepségek kereté­ben tegnap délután emlékünne­pélyt rendeztek Kecskeméten, a forradalmárról elnevezett kollé­gium dísztermében, ahol dr. Mol­nár Frigyes mondott beszédet, és a helybeli irodalmi színpad előadta a Berkes Ferenc életéről szóló műsorát. V. M. Szomjazik a homok „Robbant” a tavasz a Duna— Tisza közén. A védettebb helye­ken szirmot bontottak a barack­fák, s néhány nap múlva általá­nos lesz a gyümölcsfavirágzás. A kertészeti gazdaságokban, a gyors felmelegedéshez igazodva siettetik a gyümölcsfák télvégi lemosó permetezését. Eddig a terület 80 százalékán fejezték be a fák „fürdetését”. A virágzás idejére a gyümölcsfák sorközeit is megművelik. Jól hasznosítják a napfényt a szántóföldi növények is. Ott, ahol megfelelő a talajvízkészlet — a megye déli részén — szemláto­mást fejlődnek a gabonák. Ezzel szemben a laza szerkezetű ho­moktalajokon már sínylik az asztúlyt a növények, s rövidesen kritikussá válhat a csapadék- hiány. A hét végéig a megye mezőgazdasági üzemeiben több, mint tízézer hektárnyi területen kerül földbe a tavasziak magja. A kecskeméti járás területén fél­ezer hektáron vetették el a zabot, a cukorrépát és a tavaszi ár­pát. A felmelegedett talajokon megkezdődhetett a kukorica ve­tése is. Korai termesztésre készülnek a megye zöldségeseiben is. A tisza- kécskei Űj élet Termelőszövetke­zetben egy hektáron tűzdelték ki a paradicsompalántákat, a fóliá­val fedett szántóföldön. A kora tavaszi napfényenergia hasznosí­tására a tiszakécskeiek példájára, a megyében egyre több helyen alkalmazzák a fóliás zöldségter­mesztést. • A keceli Üj filet Szakszövet­kezet csaknem 150 hektárnyi nagyüzemi szőlőskertjében Kocsis István és társai nagy szakértelemmel végzik a hat­éves telepítés metszését. (Pásztor Zoltán felvétele.) Ünnepi aktívaértekezlet az MHSZ negyedszázados jubileumán Szombaton délelőtt Kecske­méten, az Árpád moziban az MHSZ Bács-Kiskun megyei ve­zetősége ünnepi aktívaértekez­letet tartott. Az elnökségben helyet foglalt Imre Gábor vezér­őrnagy, a honvédelmi miniszter képviseletében, dr. Greiner Jó­zsef, a megyei pártbizottság tit­kára, dr. Csenki Ferenc, a me­gyei tanács titkára. Terhe De­zső, a KISZ megygi bizottságá­nak első titkára, “valamint a fegyveres erők és társadalmi szervek vezetői, megbízottai. Szemők György alezredes, az MHSZ megyei titkárhelyettesé­nek megnyitója jitán a leninvá- rosi úttörők köszöntötték az ak­tívaértekezletet,. Nagy Márta tolmácsolta a legfiatalabb gene­ráció üdvözletét. Ezután dr. Greiner József, a megyei párt- bizottság titkára mondott ün­nepi beszédet. A szónok emlé­keztetett népünk történetének forradalmi tavaszaira, a szovjet hadsereg győzelmének történel­mi jelentőségére, majd a Ma­gyar Szabadságharcos Szövetség megalakulásának körülményeire. Hangsúlyozta, hogy a párt már ebben az időszakban is töreke­dett a haza védelmének ügyét mind szélesebb társadalmi ala­pokra helyezni, megteremteni az új típusú, a nép hatalmát vé­delmező, a párt politikáját kö­vető hadsereg megszervezését. A honvédelem ügyéért érzett társadalmi felelősség kibonta­koztatásában és elmélyítésében ez a szövetség is nagy szerepet kapott. Az MHSZ megyei szervezeté­nek munkáját jellemezve el­mondta, hogy az előképzés ke­retében évenként majdnem ezer sorkötelest képeznek ki gépko­csivezetőnek, s jelenleg 119 lö­vészklub, félszáz tartalékos klub, 9 rádió-, 5 modellező-, repülő- és ejtőernyős klub működik a megyében. Kiemelkedő az a po­litikai nevelőmunka, a szocia­lista tudat formálása, a haza- szeretet és a proletár internacio­nalizmus szellemének elmélyíté­se, amely a szövetségen belül folyik. Az eredmények összege­zése azt bizonyítja, hogy az MHSZ aktivistái méltók a párt bizalmára, becsülettel, tisztesség­gel tettek eleget megbízatásuknak. A megyei pártbizottság titká­rának ünnepi beszédét követően Imre Gábor vezérőrnagy ismer­tette a honvédelmi miniszternek az MHSZ jubileuma alkalmából kiadott parancsát, majd átadta a Honvédelmi Minisztérium, a Katonai Tanács üdvözletét és elismerését az MHSZ megyei vezetőinek, dolgozóinak és tár­sadalmi aktivistáinak. Az ünnepi aktívaértekezletet ezután az ifjúgárdisták kö­szöntötték, majd Terbe Dezső, a KISZ megyei bizottságának tit­kára méltatta a negyedszázados1 jubileumot. Beszéde után a kö­zös együttműködés jeléül em­lékplakettet nyújtott át Bognár Ferenc őrnagynak, az MHSZ megyei titkárának. Az aktívaértekezlet második részében a honvédzenekar és a Kecskeméti Óvónőképző Intézet kórusának műsorát hallgatták meg a résztvevők. A jubileumi ünnepség záró akkordjaként az MHSZ megyei székházéban Seremet László, az MHSZ kec\- keméti járási titkára nyitotta meg a negyedszázad munkáját, tevékenységét bemutató kiállí­tást, amely március * 31-től áp­rilis 9-ig, reggel 9 órától este 6 óráig tekinthető meg. G. G. Tizenkétmillió forint Kétszázezer magnókazetta a közutak szélesítésére A közutak fenntartására hiva­tott megyei Közúti Igazgatóság kora tavaszonként a megye úthá­lózatában keletkezett téli károk helyreállításával kezdi a tevé­kenységét. Az elmúlt tél kegye­sebb volt az átlagosnál, elsősor­ban a hőingadozás okozott ron­gálódásokat a gyenge burkolatú utakon. A mintegy 1,6 millió fo­rint költséget igénylő károsodá­sok helyreállítása jó ütemben fo­lyik, s így lassan a befejezéshez közeledik a kátyútömés, a felü­leti bomlások helyreállítása. A Dunapataj—Bátya és öregcsertő —Kalocsa közötti szakaszok után napjainkban a Csávoly—Baja közötti útszakasz rendbehozata­lát végzik a Közúti Igazgatóság dolgozói. Egyidejűleg, ugyancsak évente ismétlődő feladatként folyamat­ban vannak az úgynevezett út- esztétikai munkálatok: az útjel­zőtáblák helyreállítása, tisztítása, a kerékvetők meszelése stb. Ezt a feladatot a fűútvonalakon áp­rilis 15-ig, a megye összes többi útján május közepéig fejezik be. Melyek az igazgatóság további útfenntartási tervei? — erről kérdeztük Szilágyi Attilát, az igazgatóság főmérnökét, illetve Tóth Lászlót, a területi műszaki osztály vezetőjét, s a következő­ket tudtuk meg: A megyei igazgatóság 60 millió forinttal rendelkezik az évi út­fenntartó feladatokra. Ebből 12 milliót útszélesítésekre fordít. Ezt, a megye úthálózatának fo­lyamatos javítása szempontjából nagyon fontos feladatot immár évek óta lényegében öntevéke­nyen, előírásos kötelezettség nél­kül végzik. Tavaly például együttesen csaknem 50 kilométe­res útszakaszt szélesítettek az igazgatóság dolgozói, mintegy 10 millió forintos ráfordítással. A szélesítés lényegében azt jelenti-, hogy másfél-másfél méter toldás­sal hatméteresre szélesítik az ed­dig 3 méter szélességű utakat. Az idén Tiszabög és Tőserdő között, az 53-as számú főúton Solt—Dunatetétlen, Akasztó— Kiskőrös, illetve Kiskunhalas— Kisszállás között, továbbá a Du­natetétlen—Harta, valamint a Baja—Szeremle közötti szaka­szok szélesítésére kerül sor. A bajai—szeremlei szakaszt egyéb­ként aszfaltszőnyeggel is ellát­ják, s ugyanígy a Tázlár—Kis- kunmajsa közöttit is. A továbbiakban megtudtuk, hogy tavaly a főútvonalakon megkezdett munkálatok után az idén az alsóbbrendű utak men­tén is megkezdik az úgynevezett fóliás — fényvisszaverő — táb­lák elhelyezését. Erre a célra 3 milliót fordítanak. Érdekesség­ként megemlítjük: csupán egy- egy KRESZ-tábla — oszloppal együtt — 2—6 ezer forintba ke­rül. Könnyű a következtetés te­hát, hogy mekkora kárt okoznak figyelmetlenségükkel, felelőtlen­ségükkel a rongálók. Mint beruházó is tekintélyes összegeket költ a megye útháló­zatának javítására, korszerűsíté­sére a Közúti Igazgatóság. A Közúti Építő Vállalat kivitelezé­sében készül el az idén a Duna- vecse és Solt közötti útszakasz burkolatmegerősítése, s ugyanígy 8 centiméteres aszfaltréteggel bo­rítják az E—5-ös főút kiskunfél­egyházi átkelési szakaszát. Já­noshalmán a kalocsa—bácsalmá­si út átkelési szakaszának széle­sítésére és aszfaltrétegének meg­erősítésére kerül sor. Tovább folytatódik ugyanakkor a Nagy- baracska—Mohács közötti, rend­kívül rossz úton a tavaly meg­kezdett burkolatszélesítés és meg­erősítés is. E munkálatok várha­tóan jövőre fejeződnek be. P. I. A BRG-vel kötött szerződés értelmében, Lakiteleken készülnek a magnetofonkazetták, amelyek több előnyt is hoztak a hagyományos orsós megoldással szemben. A doboz például egy mozdulattal a he­lyére illeszthető, biztonságosabbá vált a tárolás, a vékonyabb szala­gok alkalmazásával pedig meghosszabbodott a játékidő. A nagyköz­ség tanácsi költségvetési üzemében az idén kétszázezer magnókazet­tát szerelnek össze. • Képünkön: Nyitral Ferencné, a Japánból vásárolt szalagok teker­cselését végzi. (Tóth Sándor felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom