Petőfi Népe, 1973. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-30 / 75. szám

A tizedik évforduló Egy évtized a lakosság szolgálatában — ez lehetett volna a mottó­ja annak a kedves és meghitt ünnepségnek, melyet tegnap tartottak Kiskunhalason, a Halasi Hírek megjelenésének 10. évfordulóján. Az ünnepség alkalmat adott a járási és városi pártbizottság társadalmi szerkesztésében megjelenő helyi újság munkatársi gárdájának, kom­munista és pártonkívüli aktivistáinak az erők felmérésére, az agi­táció s és propagandamunka megújítására. A mintegy harmincfőnyi tudósítót és a vendégeket — köztük Ka- tanics Sándort, a megyei pártbizottság titkárát — Galántha Tibor, a szerkesztő bizottság vezetője üdvözölte, majd, Sipos János, a városi pártbizottság titkára mondott megemlékező beszédet. A Petőfi Népe szerkesztő bizottsága és kiadóhivatala nevében F. Tóth Pál főszerkesz­tő-helyettes köszöntötte a megjelenteket, majd a tudósítók' meg jutal­mazására került sor. Az alapító és ma is tevékenyen működő tudósí­tók közül Kispéter Imre, Lusztig József és Szalai László, valamint Sipos Jánosné. Horváth József, Tóth Ferenc és Czakó Ferenc részesült külön elismerésben. A közéleti munkát segítő Halasi Hírek szerkesztőit és tudósítóit ez­után Katanics Sándor köszöntötte meleg szavakkal, majd a jelenlevők baráti beszélgetés során az eltelt időszak nehéz, de örömteli mun­kájára emlékeztek. Szolgálatba lépett a Rapid KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Csemus Viktor (any­ja neve: Batka Mária), Hegedűs Fe­renc (Kozma Rozália), Antal Zoltán (Tóth Erzsébet) Soós Márta (Csontos Etelka), Juhász Károly (Szabó Rózsa), Bóbán Tibor (Trifont Mária), Gémes Árpád (Farkas Franciska), Kiss Csaba (Kalász Zsuzsanna), Szabó Györgyi (Majoros Rozália), Ritter Erika (Sza­bados Anna) Berente Zsolt (Tóth Ag­nes), Gedai Erika (Földvári Judit), Molnár István (Gyöngyösi-Pap Éva), Halász János (Bognár Etelka), Halász István (Tormási Éva), Tanczer Szilvia (Bárány 1 Zsuzsanna), Bogdán Tibor (Kalán Erzsébet) Börönte Ildikó (Borbély Margit), Saiga István (Pó­lyák Margit), Saiga István (Pólyák Miária), Nagy Márta (Pesti Eszter), Bőszén Zoltán (Simonyi Rozália), Zo- beki Sándor (Lendvai Mária), Hor­váth Péter (Somogyi Irén) Fekete Agnes (Dobrószi Katalin), Llpóczl Beatrix (Szócska Éva), Lett Gabriella (Grubits Jusztina). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Mous- tafa Ahmed és Kelemen Anna, Job­bágy István és ülés Ida, Abonyi Ja­kab és Petrovlcs Ilona, Tavaszi Ist­ván és Sipos Erzsébet, Benke József és Horváth Erzsébet. Páldl Sándor és Sípos Rozália, Benedek József és Ko­vács Klára, Benkó Sándor és Biró Róna. MEGHALTAK: Gubcsó József 61 éves, Tóth István 70 éves, Szabó Mi­hály T9 éves, Tormási Józsefné Deák Mária TI éves, Szösz-Kovács Jánosné Kovács Mária 87 éves. Kántor Pál 62 éves. Vasvári Károly 70 éves, Englert Miklós T8 éves, Cslbor Sándomé Bo- zsik Mária 77 éves. Kenderes László 87 éves, Benkő János S8 éves, Mihá- csik Józsefné Hatvani Irén 41 éves. Gyulai István 77) éves. Előkészületek a BNV-re AZ OKISZ-nál már megkezd­ték a Budapesti Nemzetközi Vá­sár szövetkezeti bemutatóinak előkészületeit. Az idén május 18—28-a között — mint ismeretes — két helyen, a Városligetben és Kőbányán, a volt mezőgazdasági kiállítás és vásár területén — rendezik e hagyományos sereg­szemlét. amelyen most több mint kétszáz (köztük 83 vidéki) szövet­kezet mutatkozik be. A legtöbb kiállító — hatvanöt — a HISZÖV (Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetek Or­szágos Szövetsége) tagjai közül kerül ki. kívülük 26 vegyi-, 48 ruházati, 17 vasas. 12 építő- és 8 műszeres kollektíva vesz részt az idei BNV-n. Tegnap reggel a Jókai utcán megkezdte hasznos szolgálatát Kecskemét első utcaseprő autó­ja. Igaz, hogy a svájci gyártmá­nyú, svéd motorral működő, Ra­pid City nevű, narancsszínű al­kalmatosság kicsike mivoltáért autócska inkább, de az érte ki­fizetett 1 millió 180 ezer forint is sejteti: tehetséges kis jószág. Nem véletlenül ül frissen borot- váltan, s oly büszkén a volán­jánál parancsolója: Molnár Jó­zsef. Hallgassuk meg azonban Pó­lyák Pétert, a városi tanács kommunális üzemének vezetőjét arról, mit is „tud” a kis Rapid. — Az óránkénti teljesítménye 3 ezer négyzetméter, de érzék­letesebb, ha azt mondom: na­ponta 10—12 kilométer hosszú útszakasz tisztítását végzi el. Igaz, hogy csak a kemény, asz­falt burkolású utakét, mégis je­lentős ennek az első fecskének a segítsége. Elegendő talán, ha megemlítem: a város köztiszta­ságának fenntartásához 53 sze­mélyes úttisztító részlegre lenne szükség, de csak harmincötén vannak. Tavaly tíz úttisztítónk ment nyugdíjba, utánpótlásként azonban csak két embert tud­tunk felvenni. A gép jóvoltából lehetőségünk nyílott egy kis át­szervezésre. Az úttisztító dolgo­zókból hat-nyolc személyes moz­gó brigádot hoztunk létre, amely a város peremrészein és az idő­szakosan kezelt, egyéb burkolt utak tisztítását végzi. S még annyit: üzemünk nagy örömmel fogadta az első seprőgépet és re­méljük, ha a város anyagi hely­zete lehetővé teszi, újabbak kö­vetik az első * példányt. P. I. Könyvek féláron # Vásárlók a Szabadság téri boltban. E hónap huszonhatodikától kez­dődően két héten keresztül sok könyvet 50 százalékos kedvez­ménnyel vásárolhatnak meg az érdeklődők. Már az első napok- 'ban nagy érdeklődés mutatkozott a leszállitott áru kötetek iránt. Különösen az ismeretterjesztő műveket keresték sokan. A kecs­keméti Jókai Könyvesbolt a vá­ros két üzemében is szervezett helyszíni eladást, sikerrel: mint­egy hatezer forint értékű könyv talált gazdára az olvasók között. Sükösdi komló a söriparnak Sükösdön az Üj Élet Tsz-ben már hagyománya van a komló­termesztésnek. 1972-ben megfele­lő bevételt eredményezett a kö­zös gazdaságnak ez a növényter­mesztési ágazat. A komlóra nagy szüksége van a söriparnak, ezért az állam a költségvetésből minden évben támogatást nyújt a ter­mesztés fejlesztéséhez, korszerű­sítéséhez. Tavaly 6 millió forin­tot tett ki az állami támogatás összege, 1973-ban, 1974-ben és 1975-ben pedig évente 15 millió forintot irányoztak elő, hogy a tervezett telepítést és mintegy 700 hektár komló termesztésének a gépesítését megoldják. A múlt évi jó termelési ered­ményeken felbuzdulva a sükösdi Űj Élet Tsz hosszú lejáratú szer­ződést kötött a Söripari Vállala­tok Trösztjével. Ebben a szövet­kezet vállalta, hogy 1973 és 1975 között évente 10—10 hektár kom­lót telepít. A beruházáshoz 2,2 millió forinttal hozzájárul a sör­ipar. A szövetkezet a gyártásra alkalmas teljes mennyiségű kom­lót a söriparnak adja át, amely a telepítéshez, termesztéshez a meg­felelő technológia kialakításához szaktanácsot, gépeket, s a dugvá­nyok beszerzéséhez segítséget nyújt. K. A. laisaaifereafiasMisa«^^ Itt a Szolnoki Rádió jelentkezik Régi tapasztalat, hogy az em­bereket élénken foglalkoztatják szűkebb környezetük történései. A helyi hírközlés a világ minden részén sláger lett. Biztos létalapot jelent ez a megyei, városi és üze­mi lapoknak, illetve a Magyar Rádió vidéki stúdióinak, ame­lyekből öt működik az országban. A 222 méteres hullámhosszon (a Petőfi-adó és Luxemburg állo­más között) rendszeresen jelent­kezik 18 és 19 óra között a szol­noki stúdió, amely hat alföldi me­gyébe — köztük Bács-Kiskun északi részébe — továbbítja mű­sorát. Elsőnek ők próbálkoznak meg az úgynevezett „megosztott műsoridő” alkalmazásával. A pre­mierre április 1-én, vasárnap dél­előtt 9 és 10 óra között kerül sor. A vállalkozás egy átfogóbb szerkesztési tervbe illeszkedik olyan meggondolásból, hogy más­képp rádiózunk a hét elején, de­rekán és végén. A megváltozott életkörülményekkel, szabad szom­batokkal, a hordozható készülé­kek elszaporodásával módosultak a rádióhallgatási szokások annál a száz-százhúszezer embernél is, akik — a felmérések szerint — megkeresik az önálló hullámhosz- szon sugárzó szolnoki stúdiót. Hétközben változatlanul napi egyórás aktuális-politikai összeál­lítással jelentkeznek, de egy új — 1+4+2-es — rendszert dolgoz­tak ki. Alapként a munka- és a pihenőnapok egymást követő ritmusát vették figyelembe. Hét­főn az információk zömét a va­sárnap történt események alkot­ják, ami a többi hat napra szóló előrejelzéssel egészül ki. Előzete­seket közölnek a másnap megje­lenő megyei napilapokból. A megszokott Zenés autóstop pél­dául átkerül szerdára, s kéthe­tente váltják egymást a Farmer és nyakkendő című ifjúsági ma­gazinnal. Szombatonként jelentkezik a Hétvégi kaleidoszkóp. Visszate­kintenek az elmúlt munkanapok­ra. Bőven adnak tájékoztatást ar­ról, hogy vasárnap hová, merre érdemes kirándulni egy-egy tár­latra, sporteseményre, mit érde­mes feltétlenül elolvasni. Mindezt jó, friss muzsikával festik alá. Ugyanakkor a Zenés kívánság- műsor szerkesztői azon hallgatók közül kerülnek ki, akik valami ötlettel, érdekességgel hozzá is járulnak az összeállításhoz. A „megosztott műsoridős” kí­sérlet abban áll, hogy a már ha­gyományos vasárnapi — 18 óra 30 perckor kezdődő — sportmű­sort délelőtt egy egész órás Ma­gazin előzi meg. Most először az ismert Tóth Arpád-versrészlet, az „Április, ó. Április, minden csíny­re friss” szellemében a bolondo­zás, tréfálkozás sokféle alkalmait és eseteit veszik sorra. A követ­kezőkben pedig főleg olyan han­gulatos riportokat tűznek műsor­ra, amelyek embereket, tájakat, 9 Szabó Margit hírszerkesztő a postai erősítő vonalon érkező „hangos” tudósítást fogadja. foglalkozásokat, településeket mu­tatnak be. Halász Ferenc • Labdarúgó mérkőzést közvetít Kecskemét­ről Kamp­ier Tibor, a stúdió veze­tője. • Kövér Gyula, vezető-technikus a keverő asztal nál. (Nagy Zsolt és Tóth Sándor felvételei.) • Befejeződtek a magyar—oszrák tárgyalások. Lapzártakor jelenti a Magyar Távirati Iroda, hogy , csütörtökön délután a Parlamentben véget értek a magyar—osztrák hivatalos meg­beszélések. A magyar tárgyaló delegációt Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke, az osztrák küldöttséget dr. Bruno Kreisky szövetségi kancellár vezette. A szívélyes, baráti légkörben lezajlott tárgyaláson a felek megállapodtak abban, hogy az osztrák kormányfő magyaror­szági látogatásáról és a megbeszélések eredményéről közös közle­ményt adnak ki. A tárgyalás befejeztével, Nagy János külügyminisz­ter-helyettes és dr. Friedrich Frölichsthal, budapesti osztrák nagykövet aláírta a Magyar Népköztársaság kormánya és az osztrák szövetségi kormány megállapodását arról, hogyan használhatják osztrák ál­lampolgárok a Mörbisch—Siegendorf közötti földút, Fertőrákos térsé­gében húzódó szakaszát. • Képünk az Országházban készült, a magyar—osztrák tárgya­lásokról. (MTI-foto — Vigovszki F. felv. — KS) • Az NDK olaszországi nagykövete. Klaus Gysi az NDK első olaszországi nagykövete csütörtökön átadta megbízólevelét Giovanni Leone, köztársasági elnöknek. Olaszország és az NDK január 18-án létesítettek nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatokat egymással. # Letartóztatások. Hat személyt letartóztattak az ír hatóságok azt követően, hogy csütörtök reggel Írország déli partvidékén feltartóz­tattak egy ciprusi zászló alatt hajózó teherhajót, melynek fedélzetén több tonna fegyvert és lőszert találtak. A hat letartóztatott állítólag a fegyverszállítmányra várt és tagjai a betiltott Ír Köztársasági Had­seregnek. • Kivonultak. Elhagyták Dél-Vietnamot az utolsó amerikai egysé­gek. Képünkön: az amerikai katonák egy csoportja repülőgépre száll Saigonban. (MTI-foto — KS) • NSZK — Közös Piac. Csütörtökön bemutatkozó látogatást tett a nyugatnémet fővárosban Francois Xavier Ortoli. a Közös Piac „Európa-bizottságának” elnöke. Megbeszélést tartott Heinemann szö­vetségi elnökkel, Willy Brandt kancellárral. Scheel külügy- és Helmut Schmidt pénzügyminiszterrel. A megbeszéléseken egyrészt a politikai, másrészt a pénzügyi és gazdasági integrációs törekvések valóraváltá- sáról volt szó. • Sztanovnik az NDK-ba érke­zett. Otto Winzernek, az NDK külügyminiszterének meghívására csütörtökön Berlinbe érkezett Ja- nez Sztanovnik professzor, az ENSZ európai gazdasági bizott­ságának ügyvezető titkára. Az NDK 1973. január óta tagja en­nek a szervezetnek. • Peru nagykövete elutazik ha­zánkból. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Fock Jenő, a Mi­nisztertanács elnöke, Apró Antal, az országgyűlés elnöke és Péter János külügyminiszter búcsúláto­gatáson fogadta Raul Maria Pe- reirá-t, a Perui Köztársaság rend­kívüli és meghatalmazott nagy­követét, aki a közeljövőben vég­leg elutazik Magyarországról. • Magyar film a japán tévében. Hazánk felszabadulásának közel­gő évfordulója alkalmából a ja­pán televízió csütörtök este be­mutatta a Pillangó című magyar tévéfilmet. TALÁNY — Bort az ezüstlakodalomra? Akkor előbb tisztázzuk, hogy ün­nepelni vagy felejteni akarnak? I (A Quick-ből) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszlnger András Igazgató Szerkesztőség: Kecskemét, Városi Tanácsháza Telelőn: 12-619, 12-516 Szerkesztő bizottság: 11-038 Kiadóhivatal: 8001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Telefon: 11-709 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: forint " Postautalványon, valamint átutalással KHI 216—85162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációi «ijzT4—— 80« Kecskemét, Telefoh: 13-730 Igazgató: Ablaka látván Index: VSMft • A prózai stúdióban híreket mond Szalókl Judit é9 Feuer András.

Next

/
Oldalképek
Tartalom