Petőfi Népe, 1973. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-04 / 53. szám

1973. március 4. • PETŐFI NÉPE • 3 s Ismeretlen ismerősök Pályázati felhívás A tanya — életrevaló? Naponta fel hívjuk őket te­lefonon, na­ponta szót vál­tónk velük, ta­lán megismer­jük a hángju- kat is, s mégis csupán annyit tudunk róluk, hogy ők a kecskeméti 1. számú posta távbeszélő köz­pontosai. Ezút­tal nem a 001- es, a 008-as te­lefonszámon, hanem szemé­lyesen kerestük fel őket. A teremben egy hosszú asz­tal mellett lá­nyok, asszo­nyok ülnek. Előttük, egy­mástól jól el­különíthetően szinte meg­számlálhatat­lan kapcsoló, tárcsa, zöld, piros égő. Reggel 8 órától délután 4-ig hárman kapcsolják a távolsági beszélgetéseket. Péter Albertné mindig ezzel foglalkozik, ketten pedig váltják egymást. Amikor ott jártunk Csórián Sándorné és Bíró Károlyné volt a soros. Bí- róné egy hónapja dolgozik itt. Szereti amit csinál. Egyre gyor­sabban, könnyebben kiigazodik a sok kapcsoló között. Persze, azért még nem olyan gyors a keze, mint például f Piliczky Ti- bornéé, aki már 23' éve telefon- központos. Csukott szemmel is felsorolja, melyik kapcsolót, mi­re használják. Állandó éjszakás. Ez azt jelenti, hogy ,az egyik nap délelőtt, másik nap dél­után és éjszaka dolgozik. Meg­szokta. Különben is ezért a munkaidő-beosztásért két szabad­nap jár... A posta, a távbeszélő központ: szolgáltatás. A tudakozó név, szám és utca szerint ad tájékoz­tatást emellett „megmondja” a lottószámokat és a pontos időt. Mindezt pillanatok alatt, vagy pillanatnyi türelmet kérve teszik — ők is emberek. Ki kell ezt hangsúlyozni? Néha igen... Ha a telefonistákkal kapcsolat­ban valamilyen probléma adódik, a reklamációkkal a 11-755-ös te- lefonszámon Nagy Lászlóné ren­dező foglalkozik, aki állandó kapcsolatban áll a műszakiak­kal. Nemrég elhatározták, hogy bri­gádot alakítanak. Ülnek egymás Az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsága pályázatot hirdet a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetemi felvételre az 1973—74-es tan­évre. OKTATÁSI FORMÁK Piliczky Tiborné több mint 20 éve dolgozik a távbeszélő központban. > 001: Péter Albertné. mellett reggeltől délutánig, de beszélgetésre nincs idejük. Sze­retnének egymással jobban meg­ismerkedni ... Tanul Uazlé * , * ** 1. A hároméves általános tagozaton az első évben filozófiát, a második évben politikai gazdaságtant, a har­madik évben nemzetközi és magyar munkásmozgalom történetet tanulnak a hallgatók. Felvehetők azok, akik érettségizet­tek vagy ennél magasabb iskolai végzettségük van; 5 hónapos pártis­kolával, 1 éves marxizmus—leniniz­mus esti középfokú iskolával, vagy ennek megfelelő politikai tájéko­zottsággal rendelkeznek; más iskolá­nak nem hallgatói és tanulmányaik folytatását orvos engedélyezi; sike­res felvételi vizsgát tesznek. Tandíj: évi 170 forint. 2. A kétéves szakosító tagozaton a marxizmus—leninizmus egy-egy szakágát tanulmányozzák a hallgatók. Tanulmányaik végén államvizsgát te­hetnek, a sikeres államvizsga feljogo­sít a kiegészítő szakon további két államvizsga letételére. A három sike­res államvizsga főiskolai oklevelet ad. Az lOTa-74-es tanévben a következő szakok indulnak; a) filozófia b) politikai gazdaságtan c) szocializmus politikai gazdaságta­na d) nemzetközi munkásmozgalom története (Felvehetők azok, akik elvégezték az Esti Egyetem hároméves tagozatát vagy a központi egyéves pártiskolát vagy ennek megfelelő előképzettség­gel rendelkeznek (pl. egyetemen vagy főiskolán 5 évnél nem régebben ál­lamvizsgáztak marxizmusból); más iskolának nem hallgatói és tanulmá­nyaik folytatását engedélyező orvosi Igazolásuk van; sikeres felvételi vizs­gát tesznek. Tandíj: évi 250 forint. A felvételi vizsga alól felmentést kapnak: a hároméves általános ta­gozatán azok, akik a marxizmus—le­ninizmus esti középfokú iskolán kivá­ló eredménnyel szerepeltek; a kété­ves szakosító tagozaton azok, akik a hároméves tagozaton a választott tárgyból jeles vagy jó eredménnyel vizsgáztak. A felvételi bizottság előtt azonban ők is kötelesek megjelenni a tanulmányokkal kapcsolatos meg­beszélésre. 3. Egyéves kiegészítő tagozat indul a kővetkező szakokon: JELENTKEZÉS Az Esti Egyetem valamennyi tago­zatára a járási, városi pártbizottságok propaganda és művelődésügyi osztá­lyain vagy az Oktatási Igazgatóság Tanulmányi Hivatalában beszerezhe­tő „Jelentkezési lap” kitöltésével le­het jelentkezni. A kitöltött és megfe­lelő Javaslatokkal ellátott jelentkezé­si lapokat 1973. április 30-ig a kibo­csátó Járási, városi pártbizottság pro­paganda és művelődési osztályához vagy az Oktatási Igazgatóság címére (0000 Kecskemét, Ady Endre u. lfl.) kell eljuttatni. Az április 30-a után érkezett je­lentkezéseket nem tudjuk figyelembe venni 1 f A hároméves tagozatnak Kecskemé­ten kívül Kiskunfélegyházán, Kalo­csán, Kiskunhalason Kiskőrösön, Ba­ján, Tiszakécskén, Kunszentmiklóson, Solton (és 1OT3. szeptemberétől Sza­badszálláson) kihelyezett osztályai működnek, ahol a hallgatók heten­ként egyszer háromórás, kötelező foglalkozáson vesznek részt; negyed­évenként beszámolót, félévkor kol- lokvívumot, év végén szigorlatot tesz­nek. A kétéves szakosító és kiegészí­tő tagozat Kecskeméten működik, amelyre azonban vidéki hallgatók is .jelenkezhetnek, ha utazási problé­a) filozófia b) politikai gazdaságtan c) magyar munkásmozgalom törté­nete A kiegészítő tagozaton felvehetők azok akik a marxizmus egy-egy ága­zatából a kétéves szakosítón sikeres államvizsgát tettek. A felvételt nyert hallgatók egy éven át tanulmányozzák a választott szakágazatot és tanulmá­nyaik befejeztével államvizsgát tesz­nek (1. a 2 éves szakosító tagozatnál). Tandíj: évi 250 forint. Az Esti Egyetem elismerését, vala­mint a hallgató kedvezményeit (ta­nulmányi szabadság, végzettség el­ismerése stb.) a fenti tagozatokon a Minisztertanács és az egyes szakmi­niszterek rendeletéi, valamint külön­böző kormányszervek állásfoglalásai biztosítják. 4. Egyéves speciális kollégiumok indulnak párt, állami, gazdasági, tö­megszervezeti vezetők, propagandis­ták és egyéb érdeklődők részére, to­vábbképzés céljából a kövekező té­makörökben s a) a korszerű vezetés elméleti és módszertani kérdései (Kecskeméten, Baján és Kalocsán) b) káder- és személyzeti munkai kérdései (Kecskeméten és Kiskőrö­sön) c) a propaganda munka pedagógiai és módszertani kérdései (Kiskunha­lason) d) szociológia (Kecskeméten) A speciális kollégiumok az adott témakörhöz kapcsolódó kérdéseket tárgyalják, figyelemmel a legújabb kutatási eredményekre. A hallgatók a kollégium befejeztével vizsgát te­lhetnek illetve szakdolgozatot véd­hetnek meg, amelyről az Oktatási Igazgatóság bizonyítványt ad. Felvehetők azok, akiknek munka­köre, beosztása vagy társadalmi meg­bízatása kapcsolatos a speciális kol­légiumok témakörével; akik az Esti 'Egyetem hároméves általános vagy kétéves szakosító tagozatát elvégez­ték vagy ennek megfelelő ideológiai képzettséggel rendelkeznek; akik a felvételi beszélgetésen sikeresen sze­repelnek. Tandíj: évi 85 forint, a Szo- ciológi spec, kollégiumon évi 170 fo­rint. máikat meg tudják oldani. A kétéves szakosító tagozaton heti három óra a kötelező foglalkozás, félévenként kollokvium van. A szintén Kecskemé­ten működő kiegészítő tagozaton ugyancsak heti három órás a köte­lező foglalkozás időtartama a hall­gatók félévkor kollokviumot, év vé­gén szigorlatot tesznek. A speciális kollégiumok a- jelzett helyeken működnek. A foglalkozások itt is kötelezőek, kéthetenkénti:há­rom, a szociológia speciális kollégiu­mon hetenként három óra; a beszá­molók illetve a vizsgák azonban fa­kultatívak. A felvételi vizsgák június első he­tében lesznek; pontos helyükről, ide­jükről valamint, a vizsgakérdésekről a Tanulmányi Hivatal értesíti a je­lentkezőket. A felvételi bizottság dön­tését július 10-ig küldjük meg. Az érdeklődőknek részletes felvilá- gosítást nyújtanak a járásig városi pártbizottságok propaganda és mű­velődési osztályai, valamint az Okta­tási Igazgatóság Tanulmányi Hivata­la. Az Esti Egyetemre való felvétel párttagsághoz nincs kötve. Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága „A tanya — életrevaló” — állítja Kunszabó Ferenc, akinek terje­delmes eszmefuttatását — két folytatásban és két teljes olda­lon — közölte nemrég az Élet és Irodalom. 1 Azt hihetnénk, hogy a szerző aki jótollú szociográfus hírében áll, következtetései levonásához felhasználja a meglevő tekinté­lyes szakirodalmat és a tudomá­nyos vizsgálatok eredményeit. Ám ő úgy tesz, mintha most fe­dezne fel valami egészen új igaz­ságot, és az ország színe előtt kellene megvédelmeznie az „élet­revaló” tanyákat mindenféle hi­vatalos állásponttal és az eme­letes házakban levő irodákkal szemben. S közben olyan jelző­ket is osztogat, mintha 1950-ben lennénk. Ügy tesz, mintha nem tudná, hogy készül a tanyás térségek országos területrendezési koncep­ciója, annak érdekében, hogy az elszórt településeken is javítsa­nak a lakosság anyagi, szociális és kulturális ellátottságán. S ezek­hez a mintát éppen a Bács-Kis­kun megyei pártbizottság és a megyei tanác% kezdeményezése szolgáltatta, amikor felkérték a Városépítési Tudományos és Ter­vező Intézetet, vegyen részt ta­nyai településeink fejlesztési kon­cepciójának kidolgozásában. Az is közismert — Kunszabó is fel­szólalt a Kecskeméten tartott or­szágos értekezleten —, hogy a koncepciót a megyei szervek szé­les körű nyilvános vita alapján elfogadták, s hozzáláttak annak véghezviteléhez. Két év alatt több tanyába és tanyai iskolába vit­ték el a villanyt, mint azelőtt évtizedek alatt. Nem újkeletű dologról van te­hát szó, ezt az is mutatja, hogy a megyei pártbizottság és a me­gyei tanács 1971. december 22-i együttes ülésén határozatot ho­zott a tanyai lakosság helyzeté­ről és a várható változásokról. S ebben leszögezte: „A tanyák megszűnése, átalakulása termé­szetes folyamat, ezért minden erőszakos beavatkozás csak ká­ros lehet. Ez a folyamat hosz- szabb időt vesz igénybe. Az át­meneti idő alatt is gondoskodni kell azonban a tanyai lakosság alapvető ellátásáról, életszínvo­nalának fokozatos javításáról, a kulturális igények emeléséről és jobb kielégítéséről.” A megye ta­nyapolitikai irányelvei pedig megadják a konkrét segítés mó­dozatait is, feloldva számos ko­rábbi kötöttséget. Követik ezzel a tizedik pártkongresszus útmu­tatását, amely határozatában — szintén Bács-Kiskun megyei in­dítványra — kimondta: „Kellő gondot kell fordítani a tanyai lakosság életkörülményeinek ja­vítására ... mert a tanyákon élők száma a csökkenés ellenére még hosszú ideig jelentős marad.” De segítenek magukon — és maguknak — a tanyai emberek is, ha nem is úgy. ahogy a cikk­író szinte sértő módon látja: „A tanyai ember a kerítésre könyö­kölve figyeli, amint a közeli is­kola körül a városból jött embe­rek fúrnak-faragnak és szerel­nek ...” Hadd hivatkozzunk itt i'őmunkatársunk. Hatvani Dániel egyik közelmúltban megjelent cikkére, amely a petőfiszállásl tanyavilágba eljutó villany okoz­ta örömökről, az itt élők áldo- zatkészéségéröl adott szívmelen­gető tudósítást. Nyitott kapukat dönget tehát Kunszabó, amikor a tanyák mel­lett hacfakozik. de rossz ügyet szolgál, amikor egyenlőségjelet von tanya és tanya között. Ami­kor általában beszél tanyákról, holott a. valóban életrevaló és a megszűnésre kárhoztatott tanyák között is még tucatja van a kü­lönböző típusoknak — a szövet­kezeti tagok által lakott háztáji tanyáktól a csupán lakás cél­jaira használt, illetőleg az átme­neti és átalakult tanyákig. Me­lyeknek léte, nem léte a gazda­sági és szubjektív tényezők sorá­tól függ most és a jövőben is. A tanya életrevaló — jelenti ki Kunszabó, s a „korszerű” tanya illúzióját vázolja fel urbánus ol­vasói előtt, ahol kertészkedhet­nek, aprójószággal bíbelődhetnek az ott lakók — nem gazdasági kényszerből, hanem szabad aka­ratukból, kedvük szerint... S már látni véli, hogy egyesek majd ki is költöznek oda. „Miért ne akadnának emberek, családok, akik húsz kilométerrel odább te­lepednek le, a jó levegő, a csend, a tágas zöld területek kedvéért — ha ott is összkomfortot te­remthetnek (esetleg állami tá­mogatással)?!” — teszi hozzá a biztonság kedvéért. Hát igen! összkomfortos ta­nya, az volna az igazi! Ebben az illúzióban az sem zavarja a szer­zőt, hogy az mibe kerülne, s hogy városaink, falvaink legna­gyobb gondjai között tartják szá­mon a közművek fejlesztését, hiányát, ott is, ahol nem kilo­méterenként jut egy-egy fo­gyasztó a hálózatra, hanem tíz méterenként. Az olyan fővárosi publicisták jutnak eszünkbe, akik a vidéki életforma szépségeit zengik má­sok előtt, de ők a világért sem telepednének le akár csak húsz kilométerre is Budapesttől. Per­sze egy összkomfortos „tanyába”, amely előtt a gépkocsi is ott 411, s‘ ahová a telefon is be van Ve­zetve, ha netán orvosra lenne szükség, s a gyermek televilión keresztül sajátíthatja el as isko­lai tananyagot — talán még as Élet és Irodalom cikkírója Is ki­költözne központi fekvésű városi lakásából. A tanya életrevaló — ' hirdeti Kunszabó. — Már amelyik! — tesszük mi hozzá abban a biztos tudatban, hogy ezzel tanyai ol­vasóink is egyetértenek. S azzal is, hogy az ilyen lobogós, meg­tévesztő hangulatot és álroman­tikát árasztó cikkek nem sokkal viszik előbbre az égető tanyai gondok megoldását. Lovakkal Veronába XJtóhang a munkásszállási sorozathoz • Nagy Lászlóné rendező. • 008: Bíró Károlyné. A T8MMPEX Külkereskedel­mi Vállalat a Magyar Lovasszö­vetséggel együttesen lovasfogatot indít Veronába, ahol március 11—19. között rendezik meg a nemzetközi mezőgazdasági és ál­lattenyésztési vásárt. Európa leg­nagyobb élőállat- és mezőgazda- sági termékbemutatója ebben az évben ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. (Avagy: a munkanélküli jövedelemforrás egy kis udvaron) V ASÁRNAPI LEVÉL A természeti szépről A napokban meglepett, amikor vidéki ütünk so-' rán a gépkocsiból kilépve azt mondta útitársam: — Nézzétek, milyen szép az égalja! Egy másik eset: kinéz az ablakon a kollégám, s megszólal, néz­zem csak, milyen gyönyörű látvány a ködben, mintha apró gyöngyök lennének a fákon. Sajnos, sok példát nem tudnék felsorolni, mely- lyel azt bizonyíthatnám, hogy a mai ember közel él a természethez, szereti azt, gyönyörködik ben­ne. Hogy életének, mindennapjainak részese a fű, erdő, virágos vagy havas mező, dűlöút, faluszéle, napfényes domboldal, a reggeli napfény vagy az alkonyi szellő. Romantikus alkatra vall az ilyesmi? Nem hi­szem, hogy csupán erről lenne szó. A természeti szépet szeretni éppen annyira fontos, mint a mű­vészetért, a művészi szépért lelkesedni. Csak va­lahogyan a mai embernek erre nemigen jut ide­je; legalább is sokan elhitetik magukkal, hogy nincsen rá idő. De igazán így van-e? Elfogadható-e, hogy ép­pen erre nem futja az időből? Embere válogatja. Ismerek nagyon elfoglalt embert, aki naponta ké­pes kevéske időt szakítani arra, hogy kicsit sé­tálva gyönyörködjön mindabban a sok szépségben, amiben a négy fal között, a betonrengetegben, a városközpont forgalmában nem részesülhet. Hanem csak akkor, ha veszi a fáradságot, kisé­tál a város szélére, elmegy égy parkba — vagy ezek hiányában egy csendesebb utcába, jó idő ese­tén leül egy tér padjára, szemlélődni és gyönyör­ködni, megpihenni, elmélázni, eltűnődni — legalább néhány röpke percre. Ilyenkor, ha nézi a fák ágait, s rajtuk a madara­kat, a fűszálon az apró bogarakat, s ott fent, a las­san mozduló vagy gyorsan tovatűnő fellegeket, s nézi, miként ingatják fejüket ide-oda a bolyok, — máris emlékezik. A látvány, az elő-előtüriő termé­szeti képek vonulata gyermekkorát idézi, boldog ifjúkorát, a régen elmúlt éveket, a reményeket és örömöket, a meghitt álmodozásokat, a titkos vágya­kat. Ha körülnéz, mintha egy hatalmas, színes al­bum lapjait lapozná, mintha varázsdobozba nézne: annyi a szépség ilyenkor körülötte, izgatott lesz tőle a lélek, csillogóbb a tekintet, mosolygósabb az arc is.t • Bűnt követ el önmagával szemben, aki megfoszt­ja magát az ilyen élménytől. Lehetetlen, hogy leg­alább időnként ne futná az időből a természetben való gyönyörködésre. Mert igaz, hogy a mi korunk, a tudományos-technikai forradalom, a rohanás kor­szaka, olyan, amelyben a szédületes sebesség, a gyors változás, a gépi csodák varázsa lett a vonzó, mégis: amit a természet nyújt nekünk, ősi ösztö­nével, ezer és millió hatalmas tenyerében, azt el kell fogadni tőle — saját örömünkre és gyönyörű­ségünkre. Varga Mihály „Változatlanul küzdenünk kell a meg nem szolgált keresetek, az üzérkedés és harácsolás lehetőségeinek felszámolásáért.” (Az MSZMP megyei bizottsága február 20-i ülésének ál­lásfoglalásából.) Az „így élnek a munkásszál­lásokon” című sorozatunk meg­jelenését követően kapott újabb meghívás” — „Látogasson el az újságíró hozzánk is, nem fog­ja megbánni!” — mindenkép­pen érdeklődést keltő volt. Jó és rossz példát egyaránt sejte­ni lehetett mögötte. A kecskeméti Darab utca 14. számú családi ház előterébe lépve, a rendre és a tisztaságra figyel fel az ember először és óhatatlanul megállapítja: rend­szerető lehet itt a gazda. Oda­benn az ugyancsak tiszta, futó- szőnyeges szobákban azonban a zsúfoltság a szembeötlő. A .kisebbikben 9, a valamivel na­gyobbik szobában 11, emeletes­ágyas fekhely. Az egybenyíló két helyiséget pár centire, az egyik ágy mellé «helyezett olaj­kályha fűti. — A zsúfoltság és talán e tűzforrás miatt hívtak? — ér­deklődöm a kályhára mutatva az otthon talált fiatalembertől. — Nem elég ez? Képzeljék el, húsz ember zsúfolódik itt! Azt hiszem, nem nehéz elkép­zelni, mennyi levegő jut ne­künk itt fejenként. .. — Melyik vállalat bérli ezt a szállást? — A Fémmunkás. Ügy, ahogy van, az egész kis családi házat. — A tulajdonos hol lakik? — Az utcában meg tudják mondani. De az biztos, hogy nincs fedél nélkül — feleli a fiatalember sokatmondóan. Távozóban rövid látogatá­sunkról egy pillantás a szállás­ház udvarára, figyelmetkeltő látvány tárulkozik elénk, öt egyforma, kétszárnyas vasajtó, mögöttük ugyanannyi garázs. — Hát ezek? Szintén a vál­lalat bérleményei? — kérdem csodálkozva a fiatalembertől. — Dehogyis. A házigazdáé ... — válaszolja jelentőségtelesen. Az utcai fronton amit jöt- tünkkor nem vettünk észre, az udvari látvány után, távozóban ugyancsak feltűnt: itt három garázs sorakozik egymás mel­lett. — Lám, mit rejthet egy vá­rosközponti udvar' — állapít­juk meg a felfedezésünkbe uta­lón. Aztán így próbálunk kö­vetkeztetni: bizonyára idős em­ber lehet a tulajdonos, aki a gyermekeinél húzódott meg, s ilyen „élelmesen” kamatoztatja az ingatlanát. < Más azonban a következtetés és egészen más a valóság. Ezt megállapítani pedig egészen egyszerű. Az adóügyi hatóság irataiból tényszerűen minden kiderül. Mint ahogyan ki is de­rültek a következők: A tulajdonos — aki ellenőr az egyik kiskereskedelmi válla­latnál — csakugyan nem ma­radt fedél nélkül. Kétszoba össz­komfort és egy garázs tulajdo­nosa az egyik pár éve épült, ugyancsak városközponti OTF- társasházban. A Darab utcai kétszobás családi ház után — amely évi 42 ezer (havi 3500!) forint bérleti díjat jövedelmez — az előírásoknak megfelelően fizeti az adót. Annak viszont nincs nyoma, mennyit kama­tozhat havonta a Darab utcai portán levő nyolc garázs. Eze­ket ugyanis — merő véletlen! — elfelejtette az adóiven fel­tüntetni. Szó, ami szó, a párt X. kong­resszusa határozatainak végre­hajtása során már eddig is szű­kült a meg nem szolgált jöve­delmek,1 az üzérkedés és a ha­rácsolás lehetőségeinek^ köre. Elegendő csupán a szükségleten felüli ház és telekingatlanok korlátozására, vagy éppen a másodállások égisze alatti „le­hetőségek” megnyirbálására vo­natkozó rendelkezésekre utalni. Ám, hogy sajnos, még mindig nagyon megalapozott a megyei pártbizottságnak — a Központi Bizottság 1972 november 14— 15-i határozata végrehajtásával kapcsolatos — állásfoglalása, a meg nem szolgált jövedelem- szerzés nem egyféle lehetősége tanúsítja még. Maradt tehát tennivalónk bőven, így nem utolsósorban az adóügyi ható­ságnak is. Perny Irén

Next

/
Oldalképek
Tartalom