Petőfi Népe, 1973. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-21 / 67. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás szerda estig: felhő­átvonulások, egy—két helyen átfutó záporral. Az időnként élénk észak- nyugati szél tovább mérséklődik. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0—mínusz 5 fok között, a derült, szélvédett helyeken a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 8—13 fok kö­zött lesz. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVIII. évi., 67. szám Ara: 90 fillér 1973 március 21., szerda Kongresszusra készül a Béke-világtanács Sajtótájékoztatót tartott ked­den az Országos Béketanácsnak az a delegációja, amely most tért vissza Moszkvából, a követ­kező béke világkongresszust elő­készítő első nemzetközi konzul­tatív találkozóról. Hárman dol­goztak a delegációban: dr. Zse bők Zoltán professzor, az OBT alelnöke, Sebestyén Nándorné. az Országos Béketanács főtitká­ra és Csaba Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának alosz­tályvezetője. Elmondták, hogy Béke Vi­lágtanács elnöksége tavaly ok­tóberben, Santiagonban tartott ülésén határozta el a béke vi­lágkongresszus összehívását 1973-ban. Ennek jegyében a BVT az idei esztendőt a béke­szerető erők világkongresszusá­nak évévé nyílvánította. Moszk­vában most elhatározták, hogy a béke világkongresszust októ­ber másodika és hetedike között hívják össze a szovjet főváros­ban Nem csupán BVT-kong- resszusként. hanem a békéért küzdő erők minden eddiginél nagvobb arányú találkozójaként. Nemzetközi előkészítő bizott­ság működik — októberig — a világtalálkozó szervezéséért programjának kimunkálásáért. Annak jegyében 'formálódik a program, hogy a kongresszusnak nem valamiféle háborúellenes demonstrációnak kell lennie, ha­nem sokkal inkább arra kell ráirányítani a világközvélemény figyelmét: mit tehetünk, mit te­gyünk az enyhültebb nemzet­közi helyzetben az enyhülés to­vábbi kibontakoztatásáért, a bé­kés egymás mellett élés további (Folytatás a 2. oldalon) Befejeződött Losonczi Pál megyei körútja Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke tegnap folytatta hétfőn megkezdett körútját a negyében. Űtjára elkísérte dr. Rorryiny Pál, az MSZMP megyei bizottságának első titkára és dr. Gajdócsi Ist­ván, a megyei tanács elnöke^ Először Kalocsára látogattak á vendégek. A program első állo­mása az itteni népművészeti ház volt. A vendégeket a város, vala­mint a Népművészeti és Házi­ipari Szövetkezet' vezetői köszön­tötték. Felyó László, a szövet­kezet elnöke elmondta, hogy je­lenlegi fő tevékenységük a nép- művészeti hímzés és konfekció. Ezen belül mintegy 2500 féle kézimunkát készítenek. Kereset­tek a kalocsai babák, festett to­jások. A termékek jelentős ré­sze a tőkés országokba kerül. Legfontosabb vevőjük Francia- ország, a Német Szövetségi Köz­társaság, Hollandia. Japán hím­zett kötényeket vásárolt több­ezres tételben. A gyermek- és bé­biruhák szovjet exportra készül­nek. Az Elnöki Tanács elnöke szí­vélyesen elbeszélgetett Egri Ká­roly né pingáló asszonnyal, aki bemutatta művészetét, amelyet már sokan megcsodáltak Európa és Ázsia nagy városaiban, kiállí­tásain. Nemsokára Spanyolor­szágba utazik. A vendégek útja innen az I. István Gimnáziumba vezetett. A 200 éves tanintézet különleges gyűjteményekkel rendelkezik, amelyek közül kiemelkedik az országos hírű ásványtár. Bai Je­nő, igazgató értékes tájékoztatást adott a vendégeknek bemutatott gyűjtemények eredetéről. A kalocsai népművészetben gyönyörködhettek útjuk követ- (Folytatás a 2. oldalon) • A gimnázium és Kalocsa város büszkesége az országos hírű ás ványtár. • Bai Jenő, (a kép halszélén) az I. István Gimnázium igazgatója mutatta be a vendégeknek a tanintézet értékes gyűjteményeit. A kép jobbszélén Losonczi Pál, középen dr. Romány Pál. aszni • A jól felszerelt tanintézetben laboratórium is a diákok rendelke zésére áll. (Pásztor Zoltán felvételei.) Űj lakásépítő szövetkezetek alakultak Az MSZMP Központi Bizottsá­gának 1972. novemberi ülése töb­bek között állást foglalt a ma­gánlakásépítés kedvező hitelfelté­teleire vonatkozóan is. Az azóta kiadott rendelkezések új lendüle­tet adtak a lakásépítő szövetke­zeti mozgalomnak. A szövetkezeti építkezés előnyeit felismerve a kezdetben lazább szervezeti for­mát választott építőközösségek is egymás után alakulnak át szövet­kezetekké. Ezek közé tartozik a bajai Árpád téren 36 lakást építő közösség. Az első közgyűlésen a szerve­ző bizottság beszámolt eddig vég­zett munkájáról, valamint az építkezés előrehaladásáról. Ezt követően az érdekelt tagság egy­hangú határozattal kimondta la­kásszövetkezetté való átalakulá­sát —, s a megyében már műkö­dő 15 lakásépítő szövetkezethez hasonlóan — kérték a megyei szövetség tagjai sorába való fel­vételüket. Az alapszabály elfogadása után az igazgatóság elnökévé Gyurkity Mátyást választották. Ezután a közgyűlés az építkezés meggyor­sítását előmozdító határozatokat hozott, s megköszönte a MÉSZÖV lakásszövetkezeti titkárságának, illetve a SZÖVTERV jelenlevő dolgozóinak a tanácsokat és a szervezéshez nyújtott segítséget. Kecskeméten tizenhét alapító taggal „Bercsényi” néven alakult lakásépítő szövetkezet. Az igaz­gatóság elnökévé dr. Görög Ár- pádnét, a felügyelő bizottság el­nökévé pedig dr. Balogh Józsefet választották. A szövetkezet ér­dekképviseletének ellátására az Általános Fogyasztási Szövetkezet Bács-Kiskun megyei Szövetségét kérték fel és kimondták, hogy annak tagjaként kívánnak mű­ködni. Elhatározták, hogy — élve a jogszabályokban biztosított haté­kony állami támogatással — többszintes, garázsokkal ellátott lakóházat építenek. Az épület tervezésével és a beruházás lebo­nyolításával a SZÖVTERV Válla­lat kecskeméti irodáját bízták meg. A Bercsényi utca Q'a. szám alatt levő telket, az építkezés cél­jára már meg is vásárolták. Ülések az Ikarusz buszokhoz Bács-Kiskun hat városa közül négy részese a hazai gépipar ar­cát átformáló járműprogram megvalósulásának — az itt dolgo­zó üzemek termelése révén. Ba­ján a Kismotor- és Gépgyár, Kecskeméten a Szerszámgépipari Művek gyára, Kiskőrösön a Ve­gyesipari Szövetkezet, Kalocsán pedig a Jármű Szövetkezet helyi telepe kapcsolódott be a nagysza­bású munkába a motorszerelvé­nyek, különböző szűrők, légfék­szelepek és más alkatrészek elő­állításával. A sorhoz hozzátarto­zik több nagyközségi üzem is — például a tanácsi irányítású Du- navecsei Vegyesipari Vállalat, ahol az Ikarusz autóbuszokhoz készítenek tartozékokat. A szóban forgó gyártmányokat itt az autóbuszok utas- és veze­tőüléséi alkotják. A felkészültség­re jellemző, hogy az idén már 2400 luxus típusú, exportra kerü­lő járműhöz*’ készítenek kényel­mes üléseket, amelyeket dönthe­tő háttámlával, illetve beépített hangszóróval látnak el. Ezen fe­lül több száz, a hazai városokban közlekedő buszokhoz szállítják termékeiket az aláírt kooperációs szerződés értelmében. • Szegedi László, elektrosztatikus festékszóróval adja meg az ülé­sek színes védóbevonatát. 9 Kiss Elemér az alkatrészeket hegeszt! össze. (Pásztor Zoltán felvétele.) • A festést megelőző, utolsó ellenőrző méréseket végzi Mándli Imre és Kalászi Ferenc. Több falusi bolt Ma délelőtt Imrehegyen át­adják rendeltetésének az új ve­gyesboltot és vendéglőt. Ezzel kapcsolatban felkerestük az "ÁFÉSZ-ek megyei titkárságát, ahol az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek hálózat- fejlesztési terveiről kértünk tá­jékoztatást. Mint mondták, a IV. ötéves tervidőszak alatt a Bács- Kiskun megyében működő fo­gyasztási szövetkezetek 54 új üz­letet, illetve éttermet létesítenek, és 24 boltot felújítanak, korsze­rűsítenek. A tervek egy részét már meg­valósították. 1971—72-ben elké­szült az ágasegyházi élelmiszer- bolt, a bácsalmási ABC-üzlet, a bugaci vegyes- és italbolt, a császártöltési presszó, a mintegy két millió forintos beruházással épült bajaszentistváni ABC-üzlet, s a megyében működő szövetke­zetek egyik legnagyobb beruhá­zása, a kiskunhalasi áruház. Korszerűsítették a kerekegyházi vendéglőt és a kaskantyúi hús­üzemet. Az ÁFÉSZ-ek jelenleg 19 új üzletet létesítenek, amelyeket még az idén átadnak rendelteté­süknek. Fajszon, Orgoványon új iparcikkszaküzletek épülnek. Fel- sőszentivánon megkezdték a csak­nem 3 és fél millió forintos beruházással létesülő üzletház építését. Még ebben az évben Lajosmizsén új presszót, Soltvad- kerten és Félegyházán ABC-üz- letet adnak át rendeltetésének. A tervek szerint Tiszakécskén átalakítják a vasműszaki szak­üzletet és új élelmiszerboltot nyitnak majd. Megkezdték az alsómonostori vegyes élelmiszer- üzlet építését is. T. L. Növekszik a zöldségtermő terület Lassú az ágazat gépesítése Az ország legnagyobb kertésze­ti megyéjében, Bács-Kiskunban, a kormányprogramnak megfelelően, fejlesztik a zöldségtermesztést. A terület bővítésével egyidejűleg alakítják ki az intenzív termesz­tés feltételeit, teremtenek lehető­séget a gépesítéshez. Már az idén 17 000-re, 1975-ig pedig 20 000 hektárra bővül a vidék zöldsé­gese. A területbővítéshez viszonyítva kevés a gazdaságok kézi munka­erő-tartaléka. Ezt csak részben enyhíti a betakarítás társadalma­sításának lehetősége: az általá­nos és középiskolások nyári fog­lalkoztatása. Gépekre van szük­ség az olcsóbb, tömeges áruter-. melés növeléséhez A tartósabb eszközhiány isszahúzója lehet a most még kedvvel, lendülettel megkezdett zöldségprogram vég­rehajtásának. Jelenleg korláto­zott az eléggé költséges külföldi gépek behozatala, noha az egye­düli útja lehetne a gyors és kor­szerű gépesítésnek. A hazai gyár­tás, speciális kertészeti gépekből kezdetleges, s messze elmarad a gyorsan növekvő igényektől. Ed­dig figyelemre méltó kezdeménye­zést a fűszerpaprika gépesítésé­ben ért el a magyar ipar. Ennek eredménye, hogy az idén már 5 Kalocsa vidéki „paprikás” gazda­ság igazíthatja termelését a komp­lex gépesítéshez. Kedvezőtleneb­bek a tapasztalatok az ipari pa­radicsomtermesztés mechanizálá- sában. Tavaly elsőként a tompái Kossuth Tsz rendezkedett be a paradicsomtermesztés gépesítésé­re, hazai gyártmányú gépekkel. A gépsor egyes darabjai azonban nem feleltek meg a követelmé­nyeknek. A gazdaságban, ahol a termőterületet a gépesítéshez nö­velték. sok termék ment veszen­dőbe. A gépi kiesésből keletkezett kárt térítette a Budapesti Mező- gazdasági Gépgyár. Ilyen címen 2,4 millió forintot fizetett a tsz- nek, egyben kötelezően vállalta az egyébként jó konstrukciójú szedőkombájn újragyártását más alapanyagból. V. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom