Petőfi Népe, 1973. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-02 / 51. szám

lm március 2. • PETŐFI NEPE • 3 MÁRCIUS 1-ÉN HATÁLYBA LÉPETT A RENDELET Az építésrendészeti bírságról Az utóbbi öt évben az ország legdinamikusabban fejlődő tele­pülésein. így Kecskeméten is, rendkívül elszaporodott az enge­dély nélküli, valamint az enge­délyezettől eltérő építkezés. E súlyos törvénysértés sok gondot okoz a megyeszékhely építésügyi hatóságának, ugyanis különösen a város peremrészein — Mária- hegy, Budaihegy, Kőrösihegy, va­lamint a békéscsabai, dunaföld- vári és ceglédi főközlekedési utak mentén — harapóztak el az engedély nélküli építkezések. Az egyéni érdekeknek az ilyen mó­don való érvényesítése, nagymér­tékben veszélyezteti a rendezési tervek végrehajtását, a városnak a közösség szempontjából kívá­natos jobb berendezkedését. Nyilvánvaló, hogy csupán ad­minisztratív intézkedésekkel nem lehet az engedély nélküli építke­zéseket és más építésrendészeti vétségeket megakadályozni. Ez ideig azonban az építésügyi ha­tóság nem rendelkezett számot­tevő bírságolási lehetőséggel. Ily módon az utólagos csekély össze­gű megtorlások mellett egész ut­casorok létesültek a nehezebben ellenőrizhető külterületi dűlő- utak mentén. Nem véletlen tehát, hogy az építésrendészeti vétségek meg­akadályozása, az építkezések rendjének megszilárdítása és a szabálytalanságok megszünteté­se érdekében az építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszter 3/1973. (I. 27.) számú rendelete az épí­tésrendészeti bírság bevezetésé­ről intézkedik. Mikor szabható ki bírság ? A március 1-én hatályba lé­pett rendelet szerint bírsággal kell sújtani azt az építtetőt, aki az engedélyhez kötött építési munkát engedély nélkül, vagy az engedélytől jelentős mértékben eltérő módon végeztet. Bírságot kell kiszabni akkor is. ha enge­délyhez nem kötött építési mun­kát a városrendezési terv, illet­ve az általános érvényű építés­ügyi és műemlékvédelmi előírá­sok súlyos megsértésével végez­nek. Az épületnek, vagy épít­ménynek a használatbavételi en­gedélyben megjelölt rendelteté­sétől tartósan eltérő célú haszná­lata ugyancsak pénzbírságot von maga után. Kimondja a rendelet továbbá, hogy építésrendészeti bírsággal kell sújtani azt a beruházót is, aki az ipari, építőipari és rak­tárberuházások szabályozott te­lephelyforgalmának rendszeréről szóló jogszabály hatálya alá tar­tozó beruházást az Országos Te­lephelyforgalmi Központ telepí­tési javaslata nélkül, vagy attól eltérő módon telepít. Az építésügyi miniszter rende­lete arra is kitér, mely esetek­ben nem szabható ki építésren­dészeti bírság. Ilyen például, ha az építésügyi hatóság a szabály­talanul megépített létesítmény lebontását elrendelte és az épít­tető e kötelezettségét határidő­ben teljesítette; ha az engedély nélküli munkavégzés a rendelte­téstől tartósan eltérő használat kezdete óta tíz év már eltelt, vagy a szabálytalan állapot — e határidőn belül — legalább egy évre az építésügyi hatóság tudo­mására jutott. A bírság a beruházás értékének 10 százaléka Az építésrendészeti bírság a szabálytalanul végzett építési munka folytán keletkezett, vagy megsemmisült, továbbá a ren­deltetésétől tartósan eltérő célra használt építmény, illetve a sza­bálytalanul telepített beruházás értékének tíz százaléka. A bírság alapjául szolgáló épít­mény értékét a kisajátítással kapcsolatos kártalanításnak a la­kó- és gazdasági épületek értéké­nek megállapítására vonatkozó szabályai szerint kell kiszámíta­ni. Minden építésrendészeti vét­ség bírságolása a területileg ille­tékes első fokú építésügyi ható­ság feladata. Kivétel az Orszá­gos Telephelyforgalmi Központ javaslata nélkül, vagy attól elté­rő módon telepített beruházás. Ez esetben ugyanis az építésügyi és városfejlesztési miniszter jár el. A befizetett bírság a megyei tanács költségvetését, illeti meg. Meg nem fizetés esetén azt — a bírság ügyében eljáró szerv kez­deményezésére — adók módjára kell behajtani. Egy tévhit eloszlatására Végezetül szólnunk kell egy sokszor hangoztatott tévhitről is. Több engedély nélküli építtetőtői hallottuk, hogy a kiszabott bír­ság megfizetése után az elkészült létesítmény a továbbiakban ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha engedéllyel épült volna. Ezúttal is hangsúlyozni szük­séges: a megfizetett bírság nem az építési engedély „megváltá­sát”, hanem az elkövetett sza­bálysértés megtorlását jelenti. Hiszen az engedély nélküli épít­mény a bírság kifizetése után is lehetetlenné teszi a rendezési el­gondolások megvalósítását, és a település szerkezeti rendjének megnyugtató kialakítását. Az építésügyi hatóság tehát a nagyobb összegű bírságolás után is változatlanul elrendeli az en­gedély nélküli építkezés tényének és a kártalanítási igény kizárá­sának telekkönyvi feljegyzését, az adómentesség megtagadását, és élhet az épület elbontásának le­hetőségével is. Juhász István főmérnök Több mint háromezer pedagógusállás Megjelent a pályázati felhívás Több mint háromezer olyan pedagógusállást ismertet a Mű­velődésügyi Közlöny március 1-én megjelent száma, amelyre a már működő; illetve' más pályáról visszatérni szándékozó pedagó­gusok nyújthatják be pályáza­tukat. Mint ismeretes, az. idén ér­vénybe lépett új pályázati rend­szer legjelentősebb újdonsága, hogy különválasztja a munkavi­szonyban álló pedagógus képe- sítésűek és a pedagógusképző intézményekben végző hallga­tók pályázati eljárását. Az új utasítás lehetőséget nyújt át­gondoltabb helyi és területi ter­vezésre. A művelődésügyi mi­niszter rendelkezett arról is, hogy minden intézményvezető­nek munkaerő-gazdálkodási ter­vet (kell készítenie. A pedagógus munkakörben, vagy másutt munkaviszonyban álló pedagógusképesítésűek ré­szére minden tanévben csak egy alkalommal írnak ki pályázatot, ezek jegyzéke jelent most meg a Művelődésügyi Közlönyben. Ennek alapján pályázat csak egy állásra nyújtható be. A pe­dagógusoknak a munkáltatónál, más pályázóknak pedig — nem pedagógus állásban levőknek — a felhívást kibocsátó szervnél kell pályázatukat a megjelenés­től számított 10 napon belül be- nyújtaniok. A pályázatok továb­bítását a munkáltató nem ta­gadhatja meg, és azt 6 napon belül a személyi iratokkal és a minősítéssel el- kell küldenie. Ha minősítés nem készült, az in­tézményvezetőnek írásban kell nyilatkoznia, és a nyilatkozatot a pályázóval alá kell íratnia. Ha a munkáltató az állásváltoz­tatással nem ért egyet, indokait kísérő iratban közölheti. A közlönyben megjelent 3107 állás közül 786 óvónői, 684 taní­tói, 937 általános iskolai tanári, 217 gyógypedagógiai tanári, 375 középiskolai tanári és 108 szak­munkásképző intézeti tanári ál­láshely. Legtöbb állást Szabolcs megye, a főváros és Pest megye tett közzé. A pályázatokat már­cius 12-ig keli benyújtani, a munkáltatók azokat március 18- ig juttatják el az álláshirdetők­höz. Március 24-ig az álláshir­detők elbírálják a pályázatokat, és elküldik az értesítéseket. Március 30-ig pedig a pályázó értesíti az állás elfogadásáról az álláshirdetőt és a munkáltatót. A különböző pedagógusképző intézményekben végző hallgatók számára megpályázható álláso­kat egy évben két alkalommal — áprilisban és júniusban — hozzák nyilvánosságra. A pályá­zati felhívásokat a művelődési osztály gyűjti össze, felülvizsgál­ja, és rendszerezve továbbítja a Művelődésügyi Minisztériumhoz, amely azokat — megfelelően csoportosítva — eljuttatja a pe­dagógusképző intézményekhez. A pályázati felhívásokat a pe­dagógusképző intézményekben nyilvánosan kell közzé tenni. Pályázni mindkét szakaszban egy álláshelyre lehet. Az a vég­ző hallgató, akinek pályázatát az első szakaszban elfogadták, a második szakaszban nem pá­lyázhat. 25 éves a Magyar Honvédelmi Szövetség 1948. február 29-én alakult meg a Magyar Sza­badságharcos Szövetség, az MHSZ jogelődje. Az el­múlt negyedszázad alatt néhányszor változott ugyan a szövetség elnevezése, de a munka tartal­ma ugyanaz maradt: népünk, különösen az ifjúság honvédelmi nevelése és felkészítése a haza szol­gálatára. A Magyar Szabadságharcos Szövetség 1955-ben egyesült a Magyar Repülő Szövetséggel. Az új szervezet neve Magyar önkéntes Honvédelmi Szö­vetség lett. Jellege kifejezte, hogy társadalmi ala­pon, az Önkéntesség elvén működik és alapvető cél­ja, hogy nagy tömegekkel megismertesse, megsze­rettesse a magyar néphadsereget, eredményesen nevelje ifjúságunkat a haza szeretetére, a Szov­jetunió és a testvéri országok megbecsülésére. Több mint 1000 alapszervezetben 130 ezer tag te­vékenykedett. A tagságnak több mint a fele mun­kás volt, a nők aránya pedig meghaladta a 15 szá­zalékot. 1957. júniusában ismét egyesült az ellenforrada­lom alatt időlegesen kettévált szervezet. Ekkor ala­kult meg a Magyar Honvédelmi Sportszövetség. Az új szervezet az MSZMP irányításával, a K1SZ- szel, a Munkásőrséggel, a Partizán Szövetséggel, a különböző állami, társadalmi szervekkel szoro­san együttműködve végezte munkáját. A tartalé­kos tisztek is tömegesen kapcsolódtak be a hon­védelmi munkába. A szövetséghez több sportszö­vetség is tartozott, sportolói számos nemzetközi versenyen kimagasló eredményeket értek el. 1967. júniusától megváltozott a szövetség jellege. Megszűntek az alapszervezetek, megalakultak a lö­vész, a tartalékos, a rádiós, a modellező, a vízi, a repülő, és ejtőernyős, valamint a technikai klu­bok. A Magyar Honvédelmi Szövetség foglalkozik a sorkötelesek előképzésével, a szakklubokban és tanfolyamokon ezrek és ezrek ismerkednek meg a különböző technikai eszközök kezelésével. Sok fiatal itt tanul meg gépkocsit vezetni, rádiózni. Az ejtőernyőzés, repülés, könnyűbúvár szaktanfolyam mind a honvédelmi előképzés szerves része. A legnagyobb tömeget foglalkoztató lövészklubokban általános honvédelmi ismereteket szereznek a fia­talok. A leszerelt katonákat a tartalékos klubok fog­lalkoztatják. A minőségi sport több területe is a szervezet tevékenységi köréhez tartozik. Több je­lentős nemzetközi versenyről térlek már haza győ­zelemmel, értékes helyezésekkel a repülök, ejtő­ernyősök, könnyűbúvárok, rádiósok és lövészek. Az MHSZ jelentős segítséget nyújt az iskolák honvédelmi oktatásához, az ifjúsági szövetség és az úttörők honvédelmi programjainak megszerve­zéséhez, változatos módon járul hozzá a honvé­delem gondolatának ébrentartásához. A szövetség gyümölcsöző kapcsolatokat tart fenn a baráti országok testvérszervezeteivel és szak- szövetségei útján érdekelt a különböző nemzetközi sportszervezetekben ia.-4z 1973-as, jubileumi évben az eddigieknél is színesebb, gazdagabb programot bonyolít le a szö­vetség. Megrendezik a hagyományos budapesti honvédelmi napot. Látványos bemutatók és verse­nyek lesznek Esztergomban, Kaposvárott, Nagyka­nizsán, öcsényben, Békéscsabán, Szabolcs megyé­ben. A pákozdi, siklósi — ünnepi eseményekre, továbbá az Országjáró Diákok Országos Találko­zójára az MHSZ-klubok is készülnek. A Rádió- iránymérő Európábajnokság, a Testvériség-Barát­ság nemzetközi lövészverseny gazdagítja a hazai programot. A hazafias honvédelmi nevelés nem egyetlen szerv ügye. A rá háruló feladatok végrehajtásában is jelentős segítséget kapott a társadalomtól az el­múlt 25 esztendő alatt. Most. a jubileum évében a szövetség arra számít, hogy tovább mélyül és erősödik majd az együttműködés mindazokkal a szervekkel, amelyek érdekeltek a honvédelmi mun­kában. Édes az édesség? A pult előtt csöppnyi kislány kerekre nyílt szemmel nézegeti a csokoládékat. Aztán hirtelen rámutat az egyikre: „Anyu, vedd meg nekem ezt a csokit!” — kéri a mellette álló mamá­ját, aki gondolom, már tudja, ez alól nehéz a kibúvó, s már nyúl is a pénztárcája után. — Finom? — kérdezem a kis­lánytól. Teli szájjal alig bírja kimon­dani: „Nagyon finom.” A Bács-Kiskun megyei Élel­miszer Ellenőrző és Vegyvizs­gáló Intézet munkatársai azon­ban ennél többre kíváncsiak. A cukor- és tésztafélék minőségét vizsgáló laboratóriumban azt el­lenőrzik, hogy a kereskedelmi forgalomba hozott édességeknek milyen cukortartalma vgn. Az elmúlt évben több száz mintát vizsgált meg az intézet. A ta­pasztalatok szerint különösebb probléma nem volt az édessé­gek édességével. A képen Szabó László techni­kus a tejcsokoládé minőségét el­lenőrzi. (Tóth Sándor felvétele) T. L. Felszabadító utak A még bátortalan zöld veté- sek fölött vibrál a le­vegő. Ereje van már a februári napsütésnek, táncoltatja a párát. Az útmenti fák pucér ágai közt vígan krúgat a vadgalamb. Ké­kesfehér füstfelhőket terelget a szél, lángfűrészek villognak szer­teszét a határban; égetik a gazt... Tavaszt érez a világ. Homokhegyre tartunk. Ki tud­ja, hányát kanyarodott Kalocsa óta az országút, „összeszűkül” a látóhatár. Erről is, arról is apró települések fehér és színes falú házai virítanak a ligetek, ker­tek összemosódó bokrai közül. Lehet vagy négy falu is itt, szin­te kiáltásnyira egymástól. Pedig csak egy falu az egész, hat olyan településre szétszórva, melyből a két szélső — 12 kilo­méterre fekszik egymástól. Ho­mokmégy „belközség”, a központ, a többi: Alsómégy 645 lakossal, Hillyeszállás 474, Halomszál­lás 284, Kiskecskemégy 84 és Mácsaszállás szintén 84 lélekkel. Rajtuk kívül van még 12 tanya — 35 emberrel. Mindösszesen 2586 Homokmégy lélekszáma. Szép, csendes a „belközség”. Sok a kalocsai hímzések színei­re festett házfal. Masszívak a tanácsháza két frontja előtt el­húzódó, domború hátú kövesutak. Egyik a Petőfi utca. A beton­járdán idős parasztember sattyog Neki ott is jó, pedig árnyék, s hűvös van. Bezzeg az a helyi viseletben járó két asszony fü­tyül az autókra. Gangos tartás­sal lépkednek a kövesét legvál- lán, ahová fényesen vág a nap. Egyszerre ring ráncos szoknyá­juk vaskos harangja. llamarosan Kovács Mátyás tanácselnök, majd Györki István községi párttitkár társa­ságában vesszük számba odabent, milyen nagy múltú is ez a köz­ségkép, ami a látogatót fogadja Homokmégy közepén ? A tanácselnök egy kimutatást vesz elő. Az 1970-től 1972-ig „megvalósított létesítményeket” tartalmazza. Ilyet kapott minden tanácstag, hogy beszámolójából ki ne felejtsen valami lényege­set. — Aki tud olvasni a számok­ból, megérti, mit jelentenek ezek a változások ilyen kis községben. Pláne, ha ilyen szétszórt telepü­lés... Bizony, ez nehezíti a ta­nácsi munkát. Homokmégyen ez ad sajátos feladatokat. Járda, út, villany, tanterem kell? Mindehhez külön terv, külön felvonulás, és az em­berek mozgatása sem könnyű, ahol a legközelebbi szállások is 5—t6 kilométerről „integetnek” a „belközségnek”. Kovács Mátyás biztat, tanul­mányozzam csak nyugodtan a számokat. Meg is teszem, de tu­dom, hogy ezek akkor telnek meg igazán élettől, ha az eredmé­nyek megteremtésének körülmé­nyeiből is megismerek valamit. Több mint 20 tétel az említett évekre megosztva. Bele-bele ol­vasok — hangosan is. Például: Homokmégy belközségben 1970- ben általános iskolai napközi és konyha építésének megkezdé­C ’ _ — Ez már 1968—69-ben sürgető volt, amikor Hülyéről,' Halomról behozták a gyerekeket szakosított oktatásra. Megvan már a konyha is. 100 személyre — köztük a pe­dagógusoknak is — főznek. De olyan nagy a kapacitása — erre előre gondoltunk —, hogy ha meglesz az öregek napközije, azt is ellássa... — Fűzi a kimu­tatás puszta tényanyagához a ta­nácselnök. — Mikor lesz öregek napközi­je? — Ezt nem könnyű megmon­dani. A hat település érdekeit, összhangba hozni. A helyiség ... az ellátás... — Holl legyen, s ha több helyen, hogyan szállítson a konyha? — Töpreng a párttit­kár. ¥ gén, amikor valami, mint * „megvalósult létesítmény” mostmár egy megnevezés és egy számadat a „kimutatásban”, — ezt a sok fejtörést nem látja mö­götte a kívülálló. A munkát, küzdelmet, amíg a tervrészlet mellé odaírhatják: „teljesítve”. Mennyi „életet” mesélhetnének még ilyen adatokhoz: „A gáz­csereraktár építési éve 1971. Az alumínium garázsraktár költsége 18 000 Ft. „Hogy ebbe minden palacktulajdonos 50—50 forintot adott, s kellene már cserehely a nagyobb szállásokra is, hogy Al- sómégyről, 6 kilométerről ne kel­lene bejárni. Más: „Az alsómégyi általános iskola teljes felújításá­nak éve 1972. Költsége: több mint 200 ezer forint, amelyből 45 000 forintot a KISZ megyei bizottsága adott klubszoba kiala­kítására.” — Restellenénk már felidézni, hogy is nézett ki az „összeomlás küszöbén” levő is­kola, s külön történet lenne is­mertetni, mennyi töredelemmel járt, míg végre a féloszlott he­lyi építőbrigád után sikerült más községbeli kivitelezőt találni, aki elvégezte a felújítást. — Űjabb adat: „A sportöltöző építésének befejezése 1972-ben .. .’’-Már 1970 is a „folytatás éve” volt. Kovács Mátyás: — Minden év­ben annyit csináltunk belőle, amennyi pénzünk volt rá... Igen sok társadalmi munka van ben­ne. A kőművesek — Jenei Kál­mán, Boromissza Albert, Tamás István — egy-egy helyiséget vál­laltak. Az ipari tanulók ajtót, ablakot festettek, csinálták a földmunkát a sportolók, s nem hiányoztak a sorból a község ve­zetői sem ... Györki István: — Ezerkilenc- százötvenhét óta több száz éves elmaradást pótoltunk ... Nem volt képviselőválasztás úri Magyarországon, amelyen ne ígérték volna a középkori útvi­szonyok megváltoztatását. Csak az utóbbi 2 évben több, mint 2 kilométer kövesút épült. Alsómégyi szálláson, Hilyeszál- láson, s a „belközségben”. De tudja-e városi ember, mit takar ilyen megjegyzés: „A hillyei be­kötőút belterületet is érint...”? Azt, hogy kulltúrház, bolt elér­hető most már. lVézzük meg az alsómégyi út- 1 ” építés emlékére összeállított képes albumot. A fedelén a „múlt”. Középen út, de ezt csak abból sejtjük, hogy két oldalt sorban házak állnak. Ami köztük van, inkább felhasogatott, eliszapo­sodott folyómederhez hasonlít. Kocsikerék magasságú sárbaráz­dák ... Ilyen utak voltak még két éve az említett helyeken. A Petőfi utca is, amiben úgy el­gyönyörködtem, ahogy a tavaszi napsütésben elhaladtak a ringó csípőjű menyecskék... A házi­gazdák emlékeznek. — A kenyeret a falu szélén, egy kamrában kellett lerakni esős időben, mert a boltot nem lehetett megközelíteni. — A beteget kézben kellett kici­pelni, ha orvosi vizsgálatra, vagy kórházba vitték. — Még a traktort is traktorral tudtuk kivontatni belőlük. A három út 5 millió forintba került. Ha a községfejlesztési alapból akarták volna, 20 év múlva sikerül. Az alap csak 250 000 forint évenKem,. Tessék kiszámítani. Bizony legjobbkor jött már, hogy az állam is ga- vallérosan a zsebébe nyúlt a kis községért, és segítettek a megyei szervek. Meg a felerősödött Aranykalász Tsz. Van már vagy 20 kilométer hosszú járda, minden utca fél­oldalán beten. C a közért való munka má- ^ sik oldala. Mikor utat köveztek, járdát építettek, a ta­nácselnök, tsz-elnök gyakran jár­ta, látogatta sorba a választó- polgárokat. „Kérjük, rakja ben- tebb a kerítést. Járdát építünk” — jelentették be. „Hogy ott jár­janak el az ablakunk alatt?” — válaszolták nem egyszer. Aztán tovább: „Máshol már régen így van. így lesz helye ároknak is, ahová majd a kövesútról lefolyik a víz. Nem lesz többé faltól fal­ig merő por, sár az utca.” . Mert ebben a szinte történelmi fontosságú közügyben sem volt egyszerűen csak pénzkérdés a múlttal való szakítás ... Ma már? Nevetnek az egykori húzódozók, akik járdától, orvo­si rendelő építésétől, s más újtól ódozkodtak. Üt ne kellene? A hatvanas évek elején még 2 autót csodáltak a faluban. Ma 74 gép­kocsi szaladgál. S a tanácselnök állítja: — Higgye el, most már meg­vernének, ha azt találnám java­solni, köszönjünk el a fogor­vostól ... Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom