Petőfi Népe, 1973. február (28. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

Egy modulbarakk vázszerke­zetének hegesztése^ a Fém­munkás kiskunhalasi gyárá­ban. (Tóth Sándor felvételei) Közlekedési tömegkatasztrófa Kecskeméten Kedden este 17 óra 45 perckor, Kecskeméten, a Korhánközi út sorompó nélküli vasúti átjáró­ban a Fülöpszállás—Kecskemét között közlekedő 7136-os számú személyvonat összeütközött a Kecskemét—Helvécia között köz­lekedő GC—34—65 forgalmi rend­számú Ikarusz 66-os autóbusz- szál. A baleset következtében a vonatot fordított állásban vonta­tó 421 021 pályaszámú mozdony kisiklott és a vasúti pálya jobb oldalára borult. Az autóbuszban — mint később megállapították — ötvennyolcán utaztak. Az autóbuszt Csabai Jenő 32 éves, Kecskemét, Kórház utca 34. szám alatti lakos, a 9-es számú Volán Vállalat gépkocsivezetője ve­zette. A szerencsétlenség során a mintegy 40—45 kilométeres se­bességgel közlekedő vonat moz­donyvezetője, amikor . a vasúti átjárót 30 méterre megközelítet­• Képek a katasztrófáról te, sípjelzést adott. Molnár Ist­ván mozdonyvezető ekkor észlel­te a vasúti pályán levő autó­buszt, bekapcsolta a gyorsféket, ám ennek ellenére a mozdony szerkocsija az autóbuszt közepén elkapta, s 40—45 métert maga ej?tt tolta. Az autóbusz szétron- csmódott, de megrongálódott a vasúti pálya és a mozdony is. A tragikus tömegszerencsét­lenség következtében -a helyszí­nen huszonnégyen, a kórházba szállítás közben, illetve a kórhá­zakban még tízen haltak meg. Szerdán délelőtt az elszenvedett sérülések következtében még egy személy halt meg. A me­gyeszékhely két kórházában ápoltak közül jelenleg nyolc sze­mély állapota életveszélyes, há­rom súlyos, de nem életveszé­lyes, tizenkettő pedig könnyeb­ben sérült. A balesetért a rend­őrség megállapítása szerint Csa­bai Jenőt terheli a felelősség, ezért előzetes letartóztatásba he­lyezték. Éjszaka a helyszínen A tragikus tömegkatasztrófa után néhány perccel nyolc men­tőautó érkezett ki a helyszínre, de velük egy időben két tűzoltó­rohamkocsi is a vasúti átjáróhoz ért. A mentőautók késedelem nélkül szállították be a megyei, illetve a 2-es számú honvédkór­házba a sérülteket, de ezzel egy­idejűleg a tűzoltók fémfűrészek­kel, majd hegesztőpisztollyal da­rabolták szét az autóbusz ron­csait, ahol élő embereket sej­tettek.. Dr. Franyó János rendőr al­ezredes intézedésére több rendőr­ségi URH-gépkocsi biztosította a helyszínt, vett részt a mentés­ben. Dr. Szalóki László rendőr ezredes személyesen irányította a munkálatokat, s segítséget kért a honvédség helyi alakulatától, az ideiglenesen hazánkban állo­másozó egyik szovjet katonai alakulattól. Budapestről két tűz­oltó-rohamkocsi indult el, hogy segítséget nyújtson. Este hét óra­kor már mintegy kétszáz kato­na, tűzoltó, rendőr, szovjet ka­tona dolgozott, de megkezdték a munkát a DÁV szakemberei is, ugyanis a szerencsétlenség szín­helye fölött egy magasfeszültsé­gű vezeték húzódott. (Folytatás a 8. oldalon) 0 A tavalyi januárhoz képest sokat fejlődött a HÓDIKÖT jánoshalmi telepének munkája. Thieu új háborúról beszél Dél-Vielnamban továbbra sincs teljes fegyvernyugvás, de a tűz­szünet negyedik napján mégis érezhetően alábbhagyott a harci tevékenység. A hanoi rádió szerdai kom­mentárjában ismét felhívta a fi­gyelmet arra,hogy a saigoni csa­patok Dél-Vietnam számos pont­ján szabotálták eddig a tűzszüne­tet. A legsúlyosabb összecsapá­sokat a fegyvermentes övezet kö­zelében, továbbá a központi fenn­síkon, Pleiku és Hűé térségében és a Saigontól 100 kilométerre le­vő Tay Ninh város közelében provokálták. A tűzszünet megsér­tésével kapcsolatban a hanoi rá­dió kommentátora emlékeztetett Thieu elnök vasárnap reggeli be­szédére. amelyben már a tűzszü­net életbe lépése után néhány órával újább háború kilátását emlegette. Az amerikai légierő gépei, koz­tuk a B—52-es légierődök folytat­ják a szomszédos Laosz bombá­zását. Amerikai katonai források Vietnamban nem hajlandók nyi­latkozni a bombatámadások mé­reteiről, megfigyelők azonban hangsúlyozzák, hogy a laoszi légi­háború intenzitása erősen fokozó­dott a dél-vietnami békemegálla- podás aláírása óta és az ameri­kaiak olyan felszabadított terü­leteket is bombáznak, amelyeket eddig nem támadtak. Kambodzsában a népi leisza­badító erők szerdala virradó éj­szaka 122 milliméteres rakéták­kal lőtték a kormánycsapatok egyik haditengerészeti támasz­pontját Neak Luongnál, Phnom Penhtől 51, kilométerre. Tüzérsé­gi támadást intéztek a Mekong partján elterülő másik támasz­pont, Peam Chor ellen is. A magyar küldöttség Bécsbe érkezett Szerdán délelőtt megérkezett Bécsbe, az európai kölcsönös haderőcsökkentési tárgyalásokkal kapcsolatos előzetes konzultáció­ra hazánk delegációja, dr. Ustor Endre nagykövet vezetésével. Küldöttségünket a bécsi nagykö­vetség épületében dr. Nagy La­jos nagykövet, bécsi diplomáciai képviseletünk vezetője fogadta. Szerdán elindult Bécsbe a Szovjetunió delegációja is. A konzultáción az európai álla­mokon kívül'részt vesz az Egye­sült Államok és Kanada képvi­selete is. A képen: Az utolsó simítások a Hofburgban, a konzultáció színhelyén. A kongresszusi te­remben már a takarító brigád dolgozik. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVIII. évi., 26. szám Ára: 90 fillér 1973. február 1., csütörtök Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap délelőtt Kecskeméten ülést tartott a Bács-Kiskun me­gyei Tanács Végrehajtó Bizott­sága. Az ülést dr. Gajdócsi Ist­ván, a megyei tanács elnöke nyi­totta meg. Az ülés napirendjén 'Olyan témák szerepeltek, ame­lyek — túlzás nélkül mondhat­juk — megyénk valamennyi la­kóját közvetlenül is érintik és érdeklik. Először a tanácsi apparátus és a lakosság kapcsolatáról ké­szült beszámolót vitatta meg a testület, különös tekintettel az ügyfélfogadásra és a tájékozta­tás fejlődésére. Ezzel összefüg­gésben több felszólaló hangsú­lyozta a tájékoztató irodák sze­repét, működésük előnyét, hasz­nosságát mind a tanács, mind pedig a lakosság szempontjából. Mint igen fontos követelményt említette felszólalásában dr. Greiner József, a megyei párt­bizottság titkára, hogy tovább kell javítani az ügyfelekkel tör­ténő foglalkozást, mind jobban kerüljön előtérbe az emberköz­pontú ügyintézés. Ugyancsak sokan hozzászóllak a második napirendi ponthoz is: jelentés a közúti közlekedés biztonságáról intézkedő minisz­tertanácsi határozat végrehajtá­sáról, illetve a végrehajtással kapcsolatos feladatokról. Ehhez a témához kapcsolódott az isko­lai tanulók közlekedésre neve­lésének jelenlegi helyzete és a további tennivalók megvitatása is. A második napirendi pont megvitatása után a végrehajtó bizottság több fontos határozatot hozott. A napirendi pontokkal kap­csolatos vitát dr. Gajdócsi Ist­ván foglalta össze, majd bejelen­tésekkel ért véget a megyei ta­nács végrehajtó bizottságának tegnapi ülése. G. S. 30 ezer vagon termény A Bács-Kiskun megyei Gabo­nafelvásárló és Feldolgozó Válla­lat központjának és körzeti üze­meinek vezetői tegnap Kecske­méten megtárgyalták az elmúlt évben végzett munka eredmé­nyeit, tapasztalatait és az 1973- as esztendő feladatait. Sarok Antal, a vállalat igazga­tója elmondta, hogy tavaly 19 ezer 310 vagon gabonát, több mint 13 ezer vagon kukoricát vásároltak fel. A jelenleg 29 ezer 500 vagonos árukészletből 11 ezer 900 vagonnal tudtak saját rak­táraikban elhelyezni, a többit a termelő- és szakszövetkezetek, állami gazdaságok magtáraiban tartják. A még kint levő termé­nyek beszállítására azonban már elkészültek az ütemtervek. A malmok több, mint 12 ezer va­gon lisztet őröltek, a mezőgaz­dasági üzemeknek, illetve a ház­táji gazdaságoknak 17 ezer 255 vagon keveréket és dúsított ta­karmányt értékesítettek. Ebből 800 vagonnal a velük szerző­déses kapcsolatban levő gazda­ságok, 1100 vagonnal pedig a társvállalatok állítottak elő. 1973-ban a gabonafelvásárló 20 ezer vagon kalászos és 14 ezer vagon kukorica átvételével szá­mol. A felmérései^. szerint az eddiginél nagyobb Mennyiségű takarmányt kell előállítaniuk, ja­vítani az értékesítési hálózat munkáját. Az idén sem a tároló, sem a feldolgozó kapacitás na­gyobb bővítésére nem nyílik le­hetőség. Egyedül a bácsbokodi, óránkénti 7,5 tonna keveréket előállító üzem készül el a 2 ezer vagonos tárolóval együtt. A feladatok megoldásához elen­gedhetetlen a hatékonyabb üzem- és munkaszervezés, a me­zőgazdasági üzemekkel való együttműködés. Az értekezleten felszólalt Ba­kó István, a Gabona Tröszt osz­tályvezetője és Molnár István, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának munkatársa is. Mindketten kiemelték a koope­rációk fontosságát, a vállalati eszközök jobb kihasználásának szükségességét. D. É. első hónap az iparban Zökkenőmentesen peregtek le egymás után az év első hónap­jának napjai az ipari üzemekben. Itt éppen az az érdekes, ha nem zavarja váratlan esemény a mű­szakokat. Különösebb gond nem is adódott sem az anyagellátás­ban, sem a megrendelésekben. A kapacitást már jó előre lekötöt­ték a vállalatok, hogy folyamatos legyen a termelés ritmusa. Jel­lemző erre, hogy a Ganz Villa­mossági Művek bajai készülék- gyára már december elejére gon­doskodott 221 millió forint érté­kű termék elhelyezéséről, ami az 1973-as terv háromnegyedét te­szi ki. A Duna-parti város másik nagy, több mint kétezer nőt fog­lalkoztató üzemében, a Finom- posztó Vállalatnál a január is az átfogó rekonstrukció jegyében telt el. A hónap elején, határidő előtt megérkezett Lengyelország­ból az első kártológép. A bajaiak most a lengyel szakmunkásokat várják, akik a fölszerelést végzik el. A vállalat bácsalmási üzeme pedig új tanműhelyt vett birtok­ba, ahol a fiatalok alaposabban elsajátíthatják a szövéshez szük­séges gyakorlati ismereteket. Kiskunhalason a Fémmunkás Vállalat gyárában a módosult piaci helyzetnek megfelelően új cikkek előállításába fogtak. A Szék- és Kárpitosipari Vállalat, valamint a bútorgyártó szövetke­zetek számára kis fémalkatrésze- két, vasalatokat készítenek. A munkaigényes cikkekkel elsősor­ban a nődolgozókat foglalkoztat­ják, s a tavalyi hasonló időszak­hoz képest több világítási oszlo­pot. illetve tetőszerkezeti elemet készítettek az ipari csarnokok építéséhez. Egy egészen fiatal üzemben, a Hódmezővásárhelyi Divat- Kö­töttárugyár jánoshalmi telepen megalakultak az első. szocialista címért küzdő brigádok, amelyek­nek a tagjai írásban rögzítették a különböző vállalásokat. A négy ifjúsági kollektíva egy-egy olyan szakmunkástanulót segít szakmailag és emberileg is, akik a közeli, kunfehértói gyermekott­honból kerültek ide. Az Angela Davis brigád tagjai az otthoni könyveikből egy közös könyvtár alapját vetették meg az üzem­ben. s ezt további kötetekkel egé­szíti ki a szakszervezeti műhely­bizottság. Eközben az irányítási poszto­kon kidolgozták a bérfejlesztési intézkedéseket. A 13 tanácsi vál­lalat munkásainak keresetemelé­sére például 6 millió 500 ezer fo­rintot fordítanak központi alap­ból az idén. ami az előírt 4—8 százalékos növekedés fedezetének felel meg. A megyei tanács ipari és munkaügyi osztálya, a szak- szervezet képviselőivel egyetér lésben hétfőn véglegesen pontot tett az intézkedésre. A meghatá­rozott keretből — a differenciálás jegyében — 90 ezer forintos több­letet juttattak a főleg nőket fog lalkoztató. több műszakos Petőfi Nyomdának és a Kiskunfélegyhá­zi Kiskunsági Ruhaipari, vala­mint a Kalocsai Textilfeldolgozó Vállalatnak, ahol egyébként csak szűkebb lehetőség kínálkozik a saját erőből való fejlesztésre. Most már a további, . nagyon körültekintően előkészített felosz­tásokon a sor. Halász Ferenc Mintás, több színű takarókat szőnek a Flnoraposztó Vállalat bács almási üzemében. ARMINCÖT HALÄ LOS Á LDOZA *

Next

/
Oldalképek
Tartalom