Petőfi Népe, 1973. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-30 / 24. szám

! a vetések XXVIII. évi., 24. szám Ära: 90 fillér I973. január 30.. kedd Hótakaró alatt Kuba felszabadulásának 14. év­fordulója .alkalmából tegnap magyar—kubai barátsági estet rendeztek Kecskeméten, a megyei oktatási igazgatóságon. Szabó La­jos megnyitó beszéde után Ar­mando Sanchez Castro, a Kubai Köztársaság budapesti nagykö­vetségének titkára tartott elő­adást. Ezt követően — baráti be­szélgetés során válaszolt a Ku­bával kapcsolatban feltett kérdé­sekre. A találkozót az ankét ke­retében bemutatott filmmel tették még emlékezetesebbé. Hétlön még országszerte hó­takaró borította az őszi vetéseket és a mélyszántást, az agronómu- sok azonban nem tudják, meny­nyire tartós lesz ez a hóbunda. Attól tartanak, hogy a ielme- legedés rniatl felolvad a hóré- feg. s ezután vékony jégpáncél fedi majd a földeket, ami nem kedvez a növényeknek. A yetések országszerte több mint két hónapon át hótakaró nélkül teleltek, ez valószínűleg kisebb- nagyobb károkat okozott. JÓL INDULT A TÉLI VÁSÁR Növekvő forgalom az AGROKER telepén • A dávodi Auguszus 20. Tcr- melőszövekezet raktárosa. Karkas János, traktoralkatré­szeket vásárolt. Krucz Sándor­ral. az AGROKER anyagrak- lárosával ellenőrzik az átvett áruk mennyiségét. (Kovács János lelvétclei) • A bal oldali képen: Vagonszámra érkeznek az alkatrészek nap mint nap. Az anyagmozgatási teljesen gépesítették Hétfőn kezdődött a kéthetes engedményes ruházati téli vá­sár. Az akció a kereskedelem részéről nem csupán a készle­tek frissítését, gyors cseréjét, hanem egyben az újabb divat- irányokhoz való fokozatosabb felzárkózást is célozza. Az pe­dig, hogy az idény végi árleszállításra ez évben a szokottnál korábban kerüli sor, azt is jelenti, hogy a lakosság még a várható „igazi” tél előtt julányosahban vásárolhat téli cik­keket. A kecskemé­ti Alföld Áru­házban mint 2 és fél millió forint értékű ruhá­zati ' cikket vontak be a vásárba, átla­gosan -30 szá­zalék .' enged «lénnyel. Koz rük háromne gyed millió forint értékű női csizmát, a ’férfiaknál; nylonvelűr za­kókat, átme- . iieti és télie.si- lett kabátokat stb. félmillió lorintnál ma­gasabb érték­ben. Hasonló­an gazdag a női kjrsztü- mók, kabátok és műszálas szövetryhák választéka. Rövid- é?4 kö ­töttáruiból el- sősorbáPf* téli holmik — pu­lóver, ingpu­lóver, .. garbó, kardigán — várják a vevőket Jócskán akad dolguk a kecskeméti Centrum Áru­házban a kötöttholmik eladóinak. Az árusításba vont, eredeti­leg mintegy 9 és fél millió fo­rint összegű készletet átlagosan 34.5 százalék engedménnyel kí­nálja vevőinek a kecskeméti Centrum Áruház. A téli vásár cikkeinek több mint a 20 száza­lékát teszik ki a sokféle színű és anyagú kabátszövetek, a diva­tos — férfiöltönynek, nadrág­nak igen alkalmas — gyapjú-, illetve szintetikus keverésű szö­vetanyagok, valamint a téli se­lyemáruk. Csaknem 3 millió fo­rint értékű férfikabát közül vá­logathatnak a konfekcióosz­tály vásárlói. Férfiingek, alsó­ruházati holmik, függönyök, bőr­díszmű áruk is helyet kaptak a leszállított cikkek listáján.. Az áruház vezetőinek tájékoz­tatása szerint a már említett méter- és koníekcíóáruk, to­vábbá a cipők, bundacipök, csizmák iránt 'nyilvánult meg a hétfői napon a legnagyobb ér­deklődés. * A szintetikus pulóvereken, kardigánokon, a pizsamákon, vagy a szövetárukon kívül ugyancsak jelentős mennyiségű tavaszi cikket kínál a kecske­méti Szivárvány Aruház is A leggazdagabb a méter- és a kö­töttáruk engedményes választé­ka. Annyiban is igazodik a ve­vők anyagi képességéhez a BRK-nak ez a/. áruháza, hogy a legkisebb engedmény 30—40 százalék, sőt az üzletben a ko­rábbihoz kepest 60 százalékkal olcsóbb árucikkek Is akadnak. Igen kapósnak bizonyultak mindeddig a — már a tavasz jegyében a kirakatba tett — szövetfélék, mint például a ter- liszter és „társai”. >4­Nemcsak a vevőközönség de­rűlátását növeli ez a nagysza­bású idény, végi vásár. A keres­kedelem is jogos optimizmus­sal néz elébe. A havi bérfize­tések zöme ugyanis csak az ak­ció későbbi részében esedékes Ezért minden remény megvan arra, hogy a most jutányosán forgalomba hozott készletnek a tetemes része, vevőre talál majd a téli vásár utolsó napjáig február 10-ig. Gazdag népfrontprogram Az idei munkáról tárgyalt a megyei elnökség Tegnap délelőtt ülésezett a Hazafias Népfront megyei elnök­sége. Dr. Dobos László alelnök megnyitójában meleg szavakkal ■ miékezett meg arról az örömről és fellélegzésről, amellyel a vi­lág népei a vietnami háború beszüntetéséről és a béke helyre­állításáról kötött megállapodást logadták. Rámutatott, hogy a tör­ténelmi győzelem kivívásából — a világ békeszerető erőivel együtt — a magyar népfrontmozgalom is részt vállalt, amikor hosszú evek során szüntelenül és követ­kezetesen sorakoztatta fel a tö­megeket a Vietnam melletti szo­lidaritásra. Első napirendi pontként Farkas József megyei népfrontitkár az 1973. évi tanácsválasztások poli­tikai, szervezési feladatairól, ten­nivalóiról tartott tájékoztatót, majd a második napirendi pont keretében a megyei elnökség és bizottság ez évi munkaprogram^ járói terjesztett elő javaslatot. Ez utóbbi témával kapcsolatban többek között elmondotta, hogy a népfront kongresszus óta terv­szerűbb lett az együttműködés a különböző társadalmi és tömeg- szervezetekkel, — a közös ak­ciók szervezésében — és sokat segített a pártszervezetek mun­kán igénylő, egyben cselekvő közreműködésé is. S/.ult a tár­sadalmi munkabizottság okról, amelyek egy-egy szakterületen emelték a mozgalmi munka haté­konyságát. Jelentősen javult a városi oépfrontbizottságok lakó- területi munkája, melyet új kör­zeti nepfrontbizottságok létreho­zásával tesznek még eredménye­sebbé. Az 1973-as évi feladatok vázo­lásánál felhívta a figyelmet, hogy a népfrontbizottságok — tömeg­politikai munkájuk során — fo­lyamatosan és következetesen érvényesítsék az MSZMP KB 1972 november 14—15-i állás­foglalásából a mozgalomra há­ruló feladatokat. Hangsúlyozta a szakszervezetekkel és a ter­melőszövetkezetek területi szö­vetségeivel való rendszeres együttműködés fontosságát — a munkás-paraszt szövetség tovább- mélyítésében. Beszélt a nőbizott­ságok szerepéről, majd az ifjú­ságpolitikai. tevékenység kiszé­lesítéséről a KISZ-en kívüli fia­talokra. Fejtegette annak szük­ségességét. hogy a tanácstagi jelö­lőgyűlése1 •'hangzott közérde­kű javasla ->Kai a népfrontbizott­ságok a tz "«’okkal együtt ösz- szegezzék, rangsorolják és épít­sék be a helyi fejlesztési ter­vekbe. Hangoztatta, hogy a tár­sadalmi munka szervezése során különös gonddal segítsék — más társadalmi szervekkel együtt — a szociálpolitikai és oktatási in­tézményhálózat fejlesztését, be­ruházásainak megvalósítását, bő­vítését. Támogassák a hátrányos helyzetű tanulók gondjainak megoldását, a kollégiumi alap további növelését. Szólt a bizott­ságokra háruló tennivalókról, melyekkel biztosítják nemzetiségi községeinkben a'nemzetiségi szö­vetségek idei kongresszusainak sikerét. Ismertette, hogy május 9-e és június 10-e között ren­dezzük meg a béke-barátsági hó­napot. előkészítjük megyénkben az őszre sorra kerülő országos békekonferenciát, majd a Moszk­vában év végén megrendezendő beke-világkongresszust. A napirendek megvitatásában hozzászólásaival részt veti - a már említetteken kívül — Bohus Mihály (Baja). Retkes László. Iván fstvánné és Máté Ignácné (Kecskemét). Két megszívlelendő .javaslat: a megyei lap rendsze­resen foglalkozzék a tanácstagok tevékenységével; a népfront a lakóhelyszépítési mozgalmakat kapcsolja össze erőteljesebben a környezetvédelemmel. Az ülés dr. Dobos László zárszavával ért véget. (t) r»-i • • 1 • • Tűkor a múlt évről Az AGROKER megyei telepén az idén 360 millió forint gép- forgalomra számítanak. A me •/tógazdasági nagyüzemek már az év első hónapjában több millió forint értékű erő- és munkagépet, valamint műtrágyát vásároltak Mindenütt számba veszik a gép­park helyzetét és tekintettel az. egyre csökkenő kézi munkaerő­re. növelik a gépesítést. A sza­kosítás azt a törekvést is jelzi, hogy az. egyes növények terme­lését a vetéstől a betakarításig teljesen gépesítsék. Az úgyne­vezett zárt termelési rendsze­rek egyre inkább terjednek a megye mezőgazdasági nagyüze­meiben is. Az ezekhez szükséges gepeket mai most beszerzik l'álfi Pál az. AGROKKH me gvel igazgatója elmondja, hogy a gép- és alkatrészellátás tó vább javult. Néhány gondjuk azonban még mindig van. Nem valószínű, hogy a kombájnigé nvekrt.ki tudják elégíteni. Egyes gépekből nincs olyan választék, amelyet az. üzemek igényeim nek Műtrágyából a növekvő keresletnek megfelelően az. idén mintegy 10—15 százalékkal töb­bet hoznak forgalomba. A csaknem 10 hektárnyi rak területen a különböző gepek szá­vai várják a/, elszállítást. Jönnek is a mezögazdasagi nagyüzemek, állandóan nagy a forgalom Ugvanakkor naponta vagon számra érkeznek a kül- és belföldi gépgyárakból a külön bóz<\ bei endezések • A háztáji és kisegítő gazdaságok jól hasznosít­hatják ezt a csehszlovák kerti traktort. A DIFK és a DNFF felhívása • *.'r ­HANOI A Dél-vietnami Nemzeti Fel- szabadítási Front Központi Bi­zottsága és a Dél-vietnami Ideig­lenes Forradalmi Kormány fel­hívást adott ki, amelyben kije­lenti: a DNfF és a DIFK ma­radéktalanul teljesíteni fogja a Párizsban aláírt megállapodáso­kat és határozottan követelni fog­ja azok valamennyi rendelkezé­sének szigorú megvalósítását. A béke megteremtése a vietnami népnek, a szabadságért és füg­getlenségért síkraszálló népeknek a győzelme. — Jelenleg az a feladatunk — hangzik a felhívás, hogy minden vonalon megteremtsük az egész nép összefogását, szilárdan és ha­tározottan őrizzük a békét, az igazi függetlenséget és szuvere­nitást, megvalósítsuk a demok­ratikus szabadságjogokat, jobbá tegyük ■ az életviszonyokat, épít­sük a békés, független, demok­ratikus és virágzó Dél-Vietna- mot, haladjunk a haza békés egyesítése felé. A DNFF és a DIFK kijelenti, hogy kész együttműködni minden vietnami lakossal, tekintet nélkül múltjára, ha most a békéért, a függetlenségért, a demokrá­ciáért és a nemzeti egyetértésért száll síkra. A DNFF és a DIFK mély kö­szönetét fejezi ki a baráti or­szágok kormányainak, a nemzet­közi szervezeteknek, mindazok­nak, akiknek értékes a béke és az igazságosság, azért az őszin­te segítségért és támogatásért, amelyben a vietnami nép harcát részesítették. # Vasarnap megérkezeti Saigonba a vietnami nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottság magyar és lengyel tagozatának első csoportja. Kép: Magyar csoport a saigonl repülőtéren. (Telefoto — AP — MTI — KS) Hazánkban 10 millió 415 ezer ember él az 1973. január 1-i adatok szerint. Hogyan? Milyen körülmények között? Melyek legfontosabb gazdasá­gi, szociális,’ kulturális ered­ményeink? Ezekre a kérdések­re válaszol az 1972. év tükré­ben a Központi Statisztikai Hi­vatal jelentése, amelyet a va­sárnapi lapok közöltek. Olvashatunk újabb országos termelési rekordokról, milliárd kilowattórákban és milliárd köbméterekben, millió tonnák­ban és millió négyzetméterek­ben. A búzatermés például ta­valy haladta meg hazánkban a négymillió tonnát. A jó munka mellett ehhez, bizonyára hoz­zájárult a miílrág.yafelhaszná- lás 11 százalékos növekedése is. (Csupán a szén, a televíziós vevőkészülékek, a gyapjúszö­vet és a cipő termelése csök­kent az előző évhez képest a mérsékelt keresletnek, az igé­nyeknek megfelelően.) Még­sem a rekordok, mint inkább a mértéktartó realitások sta­tisztikája az. 1972. évi. A mér­téktartás legfőbb mutatója, hogy — a tavalyi terv célkitű­zéseinek megfelelően — javult a népgazdaság egyensúlyi helyzete. Az 1971. évivel össze­hasonlítva . valamelyest csök­kent a beruházás, a külkeres­kedelmi behozatal mértéke. A nemzeti jövedelem öt száza­lékkal. a lakosság fogyasztása 3,5. a kivitel 21 százalékkal növekedett. A külkereskede­lem áruforgalmi egyenlege a tervezett hiány helyett több­lettel zárult. A beruházás és a fogyasztás százalékos , aránya pedig 28:72-rő» 26:74-re javult. Néhány további részössze- függés vir,sgáí;‘ta r<ak aláhúz­za. hogy az 1.972. év nem » nagy számok, a mennyiségek bűvöletében, hanem a gazda­sági célszerűség, a hatékony­ság jegyében telt el. Az ipari termtelés például 5.6 százalék­kal volt magasabb, mint 1971- ben. A munka termelékenysé­ge viszont — mivel az ipar­ban roglatkoztatottak szám» csökkent — 6.5 százalékkal emelkedett. Másik példa: ta­valy 90 milliár forint értékű beruházást helyeztek ütembe, s csupán 13 mllliárddal nőtt a befejezetlen beruházások állo­mánya. (Megjegyezzük, hogy az 1973. évi tervben 23 nagy beruházás befejezése és csu­pán 5 új nagy építkezés elkez­dése szerepel.) összesen 9(1 nagy teljesíményű Diesel-, 22 villamosmozdony i helyeztek üzembe a vasúton 1972-ben, s (Folytatás a 2. oldalon) • A Romániából érkezeti umvcrzál Iraklorok várjak a vevőkéi. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE A* MSZMP BACS-KISKGN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Magyar—kubai barátsági est

Next

/
Oldalképek
Tartalom