Petőfi Népe, 1973. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-23 / 18. szám

\ A tiél vénén sok dolguk akadt a kecskeméti tűzoltóknak, ugyan­is szombaton és vasárnap három tűz pusztított a megyeszékhelyen, illetve Helvécián. Szombaton Kecskeméten, az Alkotás utca 8. számú ház udvarán gyulladt ki Kovács József Cl—17—19 forgal­mi rendszámú. S.imca gyártmá­nyú személygépkocsija. A tüzet feltehetően műszaki hiba — rö­vidzárlat — okozta. (A vizsgálat még tart.) A személygépkocsiban mintegy 15 ezer forint anyagi kár keletkezett. A .tűzoltóság azonnal a helyszínre vonult, azonban közbeavatkozásra nem került sor, mivel a tüzet a helybeliek elol­tották. Vasárnaf» délelőtt 11 óra után veszedelmesnek ígérkező tűz ütött ki Helvécián, az I. kerület, 20. szám alatt levő óvoda épüle­tében. Mintegy 44 négyzetméter födém, négy négyzetméter pado­zat. két ajtó. 30 méter futósző­nyeg, három olajkályha és gyer­mekjátékok váltak a tűz marta­lékává. A becslések szerint az anyagi kár meghaladja a 20 ezer forintot. Szerencsére személyi sé­rülés nem történt. A tűz keletke­zési okának megállapítása céljá­ból vizsgálatot indítottak. A tü­zet a kecskeméti állami és a hely­beli önkéntes tűzoltók lokalizál­ták. Vasárnap éjszaka Kecskeméten, a Rákóczi város 13. szám alatt Be- ke Gyula udvarán kigyulladt a deszkából készült húsfüstölő. A ..berendezést” felügyelet nélkül hagyták és a füstölő anyag láng- ralobbant, ettől meggyulladt a benne tárolt sonka és egyéb hús­féleség. Az anyagi kár mintegy 2500 forintra tehető. A felelősség megállapítására vizsgálat indult A tüzet egyébként a környékbe­liek és az állami tűzoltók oltot­ták el <A Sternböl.) PETŐFI nEpe a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség: Kecskemét, Városi Tanácsháza Telefon: 12-619, 12-516 Szerkesztő bizottság: 11-038 Kiadóhivatal: 6001 Kecskemét. Szabadság tér 1/a. Telefon: 11-709 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dij: 20,- forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215-95162 Jelzőszámára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással 0001 Kecskemét. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 • Héti un délelőtt Kisszállás közelében történi ez a karambol. A személygépkocsi az előtte haladó lovas kocsi miatt fékezni kény­szerült. de a fagyos úton megcsúszott. A szembejövő teherkocsi, hogy az összeütközést elkerülje, az árokba hajtott. Szerencsére személyi sérülés nem történt. HÁROM TŰZ 40 ezer forint kár PETŐFI NÉPE Itt a pótmama- szolgálat A megyeszékhely bérhá­zainak, otthonainak leve­lesládáiban a napokban szí­nes röpcédulát találhattak a lakók. A közlemény arról tudósít, hogy február 1-től kezdve a Kecskeméti Váro­si Tanács V. B. Családi és Társadalmi Eseményeket Rendező Irodájának szol­gáltatásai ismét bővülnek eggyel, nevezetesen a pót- mamaszolgáiattal. Kecskeméten igen nagy­számú az olyan család, amelyben a- szülők mind­egyike dolgozik, s az apró gyereket, nagyszülő, vagy más otthon tartózkodó fel­nőtt családtag hiányában — nincs kinek a felügyeletére bizni. Emiatt még egy fil­met, vagy színdarabot meg­nézni, egy-egy ismerőst vagy jóbarátot a délutáni, e$ti: órákban meglátogatni sincs lehetőség. E régi gond megoldását vette most kézbe a cikkünk elején említett iroda. Vidé­ken mindeddig egyedülálló kezdeményezés ez. (Csak a Budapesti Tempó Ktsz fog­lalkozik hasonló akcióval, s * mieink az ő tapasztalatai­kat igyekeztek hasznosíta­ui) Mintegy harminc pótma­ma segíti az újszerű szol­gáltatást, részben az óvónő­képző intézet hallgatói, részben pedig nyugdíjas pe­dagógusok. A kis gondozot­takkal. való foglalatoskodás során a nevelés legjobb esz­közeit alkalmazzák majd. A színvonalas szórakoztatást, a gyermekek figyelmének lekötését meséskönyvek, sőt szükség és igény esetén diavetítő is szolgálja. Egyébként a szolgáltatás a város belterületére, vala­mint a Lenin- és Széche- nyivárosra, s a 2t-10 éves korú egészséges gyermekek felügyeletére terjed ki. Az igénylőknek személye­sen kell az irodán jelent­kezniük, személyi igazolvá­nyuk felmutatásával. (Má­sod ízben már telefonon is elegendő a jelentkezés.) Az idejében történő intézke­dést teszi lehetővé, ha a pótmama házhoz érkezésé­nek időpontját megelőzően már 24, vagy 48 órával ko­rábban sor kerül a beje­lentésre. A kecskeméti városi ta- nácsházán működő iroda a szolgálat egyéb részleteiről (díjtételek, időtartam, stb.) a hivatali időben személye­sen, vagy telefonon kész­séggel ad felvilágosítást. Határforgalom Kelebián és Hercegszántón Lapzártakor erkezett Tavaly 107 országból 531 ezren lépték át a határt Kelebián. A szocialista országok közül legtöb­ben J ugoszláviából, Lengyelor­szágból, Bulgáriából, Szovjetunió­ból, Magyarországról, a nem szo­cialista országok közül az NSZK- ból, Ausztriából, Finnországból, Olaszországból, Franciaországból és néhány afrikai államból je­lentkeztek ki- vagy belépésre. A tavalyi személyforgalom három­ezerrel kevesebb, mint a koráb­bi évben volt. A határon át köz­lekedő vasúti kocsik, szerelvé­nyek száma viszont 32 ezerrel növekedett. A hercegszántói határállomás a nemzetközi utas- és járműfor­galom számára 1973. január 1-én nyílt meg. S január első felében még csak néhány NSZK, osztrák és holland állampolgár élt ezzel a lehetőséggel. Tavaly a jugo­szláv és magyar állampogárok rendelkezésére álló ellenőrző ponton összesen 45 432 személy és 10 116 jármű áteresztésére ke­rült sor. örvendetes, hogy az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkent azoknak az utasoknak a száma, akik a turistaforgalmat kihasználva tiltott határátlépéssel vagy csempészéssel próbálkoztak. Bár néhány határsértési kísérlet tavaly is történt. Az egyik ilyen eset például december végén, a Üt levélellenőrzés a vonaton. 908-as nemzetközi gyorsvonaton fordult elő. Két NDK állampol­gár — egy férfi és egy nő — hamis útlevéllel jelentkezett ki­lépésre. Az útleveleket nyugat* német embercsempész-társaságtól vásárolták. Magyarországon mindketten álnevet vettek fel, s mint NSZK állampolgárok, a teljesen szabályosnak tűnő útle­véllel akartak nyugatra utazni. Arról viszont megfeledkeztek, hogy a magyar határőrök köny- nyen felismerik a hamisítványo­kat, amit Szőnyi György útlevél­kezelő bizonyított is. Vám- és devizabűntett, vala­mint érvénytelen úti okmányok miatt több utas átlépését kellett megtagadni. Az ellenőrzésre hi­vatott személyek egymillió fo­rint értékű csempészárut és fize­tési eszközt fedtek fel 1972-ben. A törvénytelen haszonszerzésre vágyó árucsempészek előszere­tettel ragaszkodtak az elmúlt évben is a nemesfémek, dollár, márka, dinár, forint vagy más tizetési eszközök, különböző tár­gyak engedély nélküli kiviteléhez, vagy behozatalához. A vámhiva­tal és a határőrség beosztottjai azonban — a vasúti dolgozókkal együtt — jól ismerik már a til­tott módon behozatalra vagy ki­vitelre váró tárgyak rejtekhe­lyeit. Az ellenőrzőpontok vezetői — különösen Hercegszántón —1973- ban a nemzetközi utasforgalom és a járműforgalom növekedésé­vel számolnak. A forgalmat lebo­nyolító és ellenőrző dolgozók már felkészültek arra, hogy a határállomáson átutazók a várha­tó nyári csúcsforgalom idősza­kában is minél előbb folytat­hassák útjukat. G. B. Több baromfihús Kiskunhalasról A Baromfifeldolgozó Országos Vállalat kiskunhalasi gyáregy­ségében az előző év azonos idő­szakához mérten 10 százalékkal nőtt a felvásárolt baromfi meny- nyisége. A folyamatos alapanyag­ellátás a feldolgozó kapacitás jobb kihasználását tette lehető­vé. Ehhez természetesen hozzá­járult a jó munka- és üzem- szervezés. A folyamatos szállítás és az ütemes árubeérkezés az előző évhez viszonyítva 28 szá­zalékkal csökkentette az üzem­ben az átállási időt. Az üzemi szervezettség fejlő­dését bizonyítja a túlórák egy­re csökkenő száma is. Javultak a munkafeltételek, folytatódik a termelés korszerűsítése. Elkészült a víziszárnyasok előhűtője, kiala­kították a csomagolópályát, s be­rendezték az ehhez kapcsolódó ládakészítő üzemet. Az új fel­dolgozó részlegben megoldották a nyulak előhűtését is. Az alapanyag-ellátást a vál­lalat is elősegíti azzal, hogy az üzem és termelő gazdaságok ér­dekeinek megfelelően a vizi- szárnyas-tenyésztést szorgalmaz­zák. Így alakulhatott ki az utób­bi évek legnagyobb számú liba­törzsállománya. Tavasszal már 10 ezer lúd után fél millió naposli­ba nevelhető. Az üzemszervezés­sel kapcsolatban bővítették a kö­zépvezetők hatáskörét, a műve­zetőkre bízták a létszámgazdál­kodást, az üzemfejlesztési és ju­talmazási keret felhasználását. Az eredmények bizonyítják, hogy ezek a vezetők e lehetőségek^) jól alkalmazzák hatáskörükben^ Cz. F. Kalocsai győzelem a szocialista brigádok szellemi vetélkedőjén Három megye — Békés. Csong- rád és Bács-Kiskun — sütőipari vállalatainak tíz szocialista bri­gádja gyűlt össze szellemi pár­viadalra vasárnap a Kecskeméti Konzervgyár kultúrtermében, hogy eldöntsék melyik brigád képviseli a területet februárban az országos döntőn. Közönség is akadt szép számmal, mert a zsű­rin kívül —, amelynek elnöke Kökény István, az ÉDOSZ tit­kára volt — még csaknem két­százan- (vállalatvezetők, megyei ÉDOSZ-titkárok és drukkerek) kísérték el a szellemi vetélkedő résztvevőit. A brigádok vetélkedőjének se­lejtezője már korábban kezdő­dött. Először a munkahelyen, majd a városi döntőkön mérték össze tudásukat. Minden városból csak egy brigád jutott tovább a • Meghalt Szabolcsi Bence. Rövid szenvedés után életének 74. évében elhunyt Szabolcsi Bence, kiváló magyar zenetudós. Temeté­séről később intézkednek. • Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyí miniszter, Föld­vári László miniszterhelyettes társaságában Varsóba utazott az OSZZSD (a Szocialista Vasutak Együttműködési Szervezete) rend­kívüli miniszteri konferenciájára. • Petr Mladenov bolgár külügyminiszter, hétfőn Ottó Winzernek, az NDK külügyminiszterének meghívására hivatalos baráti látoga­tásra Berlinbe utazott. (Bl'A) kecskeméti területi döntőbe. A szellemi versenyt —, amelynek során politikai, szakmai munka- védelmi és kulturális kérdésekre kellett válaszolni a brigádtagok­nak — Leskowszky Albert, a Bács-Kiskun megyei ÉDOSZ tit­kára nyitotta meg. Ezután Szvétek János, játékve­zető irányításával megkezdődött a verseny. Sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, majd végül egyre jobban elhúzott a Kalocsa és Vidéke Sütőipari Vállalat Kamarov brigádja, s végül is megnyerte a szellemi vetélkedőt. A második a Békéscsabai Sütő­ipari Vállalat Petőfi Sándor bri­gádja, a harmádik a Gyomai Sü­tőipari Vállalat Március 8. bri­gádja lett. N. O. • Brandt Párizsban. — Brandt kancellár, a francia—nyugat-, német együttműködési egyezmény aláírásán? k 10. évfordulójára Párizsba érkezett. Képünkön az Elysée-palotában (jobbról-balra): Pompidou elnök, Brandt kancellár, Sebei külügyminiszter ém von Braun az NSZK párizsi nagykövete. (Telefotó — AP-MTI-KS.) • Az indiai főváros hatóságai határozatot hoztak, amely szerint in­gyenes orvosi ellátásban részesítik azokat a diákokat, akiknél a csa­lád havi jövedelme 300 rúpia alatt van. A legszegényebb diákok ezenkívül ingyen jutnak tankönyvekhez és bizonyos tanszerek­hez. (TASZSZ.) • Tanársztrájk. Január 10. óta tart a béremelést és munkafelté- lek megjavítását követelő 12 ezer chicagói tanár sztrájkja. A szak- szervezet és a helyi hatóságok közötti tárgyalások vasárnap meg­szakadtak, mert a hatóságok nem voltak hajlandók teljesíteni a pe­dagógusok követeléseit. (TASZSZ). • Szakszervezeti delegáció utazott Bulgáriába. Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a SZOT főtitkárának veze­tésével hétfőn szakszervezeti küldöttség utazott baráti látogatásra Bulgáriába, a Bolgár Szakszervezetek Központi Tanácsának meghí­vására. A küldöttség tárgyalásokat folytat a bolgár szaktanács veze­tőivel, kicseréli tapasztalatait a szakszervezeti munka alapvető kérdé­seiben, megvizsgálja a kétoldalú együttműködés további szélesítésének lehetőségeit és megvitatja a nemzetközi szakszervezeti mozgalom né­hány aktuális kérdését. A küldöttséget a Keleti pályaudvaron a SZOT- titkárság tagjai búcsúztatták. Az elutazásnál jelen volt V. Sztanojev, a Bolgár Népköztársaság magyarországi nagykövete (MTI) ' I • Mohamed Abdel Kader Hatem egyiptomi miniszterelnök-helyet­tes, kulturális és tájékoztatásügyi miniszter tegnap Kairóban közölte, hogy január 27-én valószínűleg megnyitják a diákzavargások miatt bezárt egyetemeket. (UPI) • Felrobbant az olajvezeték. Egy vasárnapi robbanás következtében üzemképtelenné vált a szaud-arábiai olajlelőhelyeket a libanoni föld­közi-tengeri kikötőkkel összekötő, amerikai tulajdonban levő olaj­vezeték. A robbanás Szaúd-Arábia területén, a sivatagban történt. TITKÁRNŐ, EGÉRFOGÓVAL Csúszósak az utak • A Kecskemét és Vidéke Sütőipari Vállalat, Zalka Máté brigádja kulturális kérdésre válaszol. G G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom