Petőfi Népe, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-20 / 299. szám

W7S. december !t)., szerda 5. oldal Színes kiadványok, könyvek a Szovjetunióról December 31-ig sok érde­kes, színes képekkel illuszt­rált kiadványt és könyvet bocsát ki az MSZBT a Szovjetunió fennállásának 50. évfordulója alkalmából. A Kossuth Könyvkiadóval közösen a napokban pél­dául minikönvvet jelente­tetett meg. Az „ötvenéves a Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetsége” cí­mű kiskönyvből a jövő hé­ten 5000 kerül a könyvbol­tok polcaira. Ugyancsak a Kossuth Könyvkiadó gon­dozásában jelent meg dr. Berecz Jánosnak, az MSZMP KB külügyi osztá­lya helyettes vezetőjének a „Baráti szövetségben” című könyve. A 20 000 példány­ban kibocsátott, eredeti ké­pekkel illusztrált mű átte­kintést nyújt a Szovjetunió és a Magyar Népköztársa­ság politikai, állami, gazda­sági és kulturális kapcso­latainak több évtizedes fej­lődéséről. alakulásáról. A jelentős mű kiadásának kü­lön aktualitást ad 1973. feb­ruár 28-a. a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság között 25 évvel ezelőtt lét­rejött barátsági, együttmű­ködési és kölcsönös segít­ségnyújtási szerződés dátu­ma. Ezenkívül ötkötetes rep­rezentatív sorozat készült a Szovjetunió 15 köztársasá­gának megismertetésére. Az első kötet a legnagyobb szovjet köztársaság, az OSZSZSZK földrajzát, gaz­dasági életét, történetét és művészetét mutatja be, A második Ukrajnáról, Belo­russziáról és Moldaváról szól. A további három kö­tet 1973-ban készül eL (MTI) A halasi könyvesboltban Jogos panasz — halvány remény Tíz évvel ezelőtt szűk, eladásra, raktározásra alkal­matlan helyiségbe költöztették őket a főtérről — ide­iglenesen. Azóta is ott vannak, távol a városközpont­tól, s reményük alig van helyzetük változtatására. A vezető — és a három eladó — kesereg, panaszko­dik, mérgelődik; hiába. A bolt nemcsak zsúfolt, kicsi, hanem kopott is, elhanyagolt külsejű — méltatlan a benne kapható „árucikkekhez” — a szép könyvekhez. Benkovits Antal boltve­zetővel és helyettesével Keszler Ilonával beszélge­tünk. Mindketten kipró­bált, régi szakemberek. — Mekkora az évi for­galmuk? — Az utóbbi időben — beleértve a járás területén dolgozó bizományosainkat is — kétmillió forinton fe­lül forgalmaztunk. Jelen­leg — a városban és a já­rásban összesen — negy­ven helyen kínálják köny­veinket. örülünk, hogy az idei első félévben 300 ezer forinttal többet árultunk, mint az előző évek hasonló időszakában. Ebben gya­korlott bizományosaink is közreműködtek. Például Ónodi József a MÁV-nál, aki átlagosan évi 50—60 ezer forint értékű könyvet ad el. De ilyen — többek között — Balotaszálláson Balázs Lászlóné is, aki na­gyon nehéz körülmények között végzi ezt a munkát, lelkesen, hozzáértéssel. — Milyen könyvek iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés? — Miért tagadjuk: Ber- kesi. Szilvást. Rejtő; ők „hozzák a pénzt”. Egy-egy regényükből négyszáz-öt­száz, sőt: nyolcszáz példány is elfogy. Ám mondjuk egy Szabó Pál-műből eset­leg nyolc, tíz. Németh László már inkább: az élet­mű sorozatát hatvanan gyűjtik. — Jó lenne hallani vala­mit a könyvbeszerzésről, a könyvellátásról is; mi­ből, mennyit kapnak? — Sok a panaszunk. Pél­dákat mondjunk? A Nyo­morultakból nyolcvanat kaptunk, s legalább há­romszáz kellett volna. A Magyar Nyelv Értelmező Szótárát százan megren­delték. S mindössze húsz jutott nekünk. Sorolhat­nánk a példákat. Nagy baj, hogy a könyvkiadás „nincs szinkronban” az iskolai kötelező olvasmányokkal. Jó példa Fejes Endre Rozsdatemető című műve: nem jelentetik meg újra, pedig nagyon sokan kere­sik; gondolom, másutt is. Emlékszem arra az időre, amikor a kötelező olvas­mányok sose fogytak ki, a boltokból. Még két példa: a Légy jó mindhalálig és a Pál utcai fiúk egyálta­lán nem szerezhető be. Ez érthetetlen. Közben jönnek-mennek a vásárlók: egy idős néni — állandó vevő — az Ol­csó könyvtár új kötetét né­zi, egy fiatal szovjet kato­na hanglemezeket keresgél, egy férfi a Művezetők zsebkönyve iránt érdeklő­dik; megint más valaki az egyik barátságos eladó se­gítségét kéri: válasszon egy szép, jó könyvet aján­déknak. Közben hozzák az új­donságokat; a szűk bolt­Népművelés a szövetkezetekben ban a vevők máris „láb alatt vannak”: a nagy cso­magok szinte kiszorítják őket az üzletből. Nincs külön raktáruk, s a bizo­mányosok, megrendelők részére a heti 100—150 csomagot is itt állítják ösz- sze, a tenyérnyi pulton. Érthető hát a panaszuk: így nehéz új vevőket to­borozni. s nehéz megtar­tani a régieket •— Mi a legszebb a mun­kájukban? — A eladás; beszélgetés a vásárlókkal, tanácsadás. Hogy segíthetünk javasla­tokkal, felhívhatjuk a fi­gyelmet egy-egy értékes, szép könyvre. Mindez együtt. — És a legrosszabb, leg­nehezebb? — A bolti körülmények mellett még az, hogy ne­héz eldönteni: mit rendel­jünk. Nincs visszaáruzás; ha a bolt olyan köyveket rendel, amit azután nem tud eladni: saját zsebe el­len dolgozik. Bárhogyan is igyekszünk, bizony néha melléfogunk. Mivel ez nagy gond. állandóan figyeljük az Igényeket; igyekszünk megismerni vevőinket. Ugyanezt teszik a bizomá­nyosok Is. Szerencsére, egy­re több azoknak a száma, akik tervszerűen, vásárol­nak. akik előre eldöntik, mit kérnek. • A halasi könyvesbolt — a szövetkezeti könyvterjesz­tő hálózat egyik tagjaként —, az illetékes irányitó szervek véleménye szerint jól dolgozik. A bolt veze­tője, s az eladók — egy el­csépelt kifejezéssel élve — „legyűrik” a nehézsége­ket. S — ha már nagyon nem is — még bíznak ab­ban, hogy a város vezetői előbb utóbb megtalálják majd a módját, hogy segít­senek égető helyiség-gond­jukon. Varga Mihály Színházi notesz A nehéz műfaj BEVALLOM, már az évadnyitó előadáson sajnál­tam a Kecskeméti Katona József Színház művészeit. Calderon: Az élet álom cí­mű költői szépségű darab­ját igazán mély művészi átéléssel játszották, s külö­nösen Úri István lírai he- vületü játéka tetszett, mé­gis... A darab nem hozott átütő sikert. A jelenlevő közönséget megfogta, ha­talmába kerítette, ezt a pisszenés nélküli csend, és csak az előadás végén fel­hangzó vastaps is igazolta. De akik nem jöttek el... A bérletesek közül is so­kan, akik úgy válogatnak, hogy majd ha valami jó kis bolondság megy! A színház vezetősége örül, ha ilyenkor a bérletesekkel megtelnek a széksorok, több előadással nem is kí­sérletezik. Nekem is tetszett a Ci­gányprímás, igazán jól szórakoztam, de tán a szín­házat is meglepte, hogy va­lósággal sorban álltak a je­gyekért, olyannyira, hogy még decemberben is fel­újítják párszor az előadást — bérletszünetben. Ekkor arra gondoltam, mennyivel hálásabb dolog vidéken ze­nés műfajban játszó szí­nésznek lenni. Micsoda fergeteges tapsok hangza­nak itt fel a fináléban. Ilyet prózai színész soha­sem tapasztalhat. Pedig az ő munkája sem volt ki­sebb, sőt... ES A DOLGOK ismét­lődnek. Mivel a színháznak népnevelő funkciója is van a szórakoztatás mellett, nem lehet elvitatni azt a jogát, hogy pédául Millert műsorára tűzze. Az ügynök halála — merész vállalko­zás volt, valamikor Tímár József játszotta, feledhetet­lenül, aki valósággal ott halt meg a szemünk lát­tára a színpadon. (Már tu­datában volt, hogy gyógyít­hatatlan betegség gyötri, de játszott, s azt a közönség is érezte, hogy ez igazai halál...) Ilyet még egy szí­nész nem vihet végbe, t ezt tudták a kecskeméti színházban is. És vállalták a kockázatot. Nem kivagyi­ságból, hanem a népneve­lés szándékával, hadd is­merje meg a közönség ezt a remekművet. JÓL CSÍN Alt AK-E vagy sem? Ezen lehet vitatkoz­ni. Biztos, hogy nem úgy, ahogy a Nemzetiben Tímár és a többiek. Másként csi­nálták, más volt az alka­tuk, kisebb a tapasztalatuk. De az átélés hőfoka nem volt kisebb, s a kiváló da­rab szárnyakat adott a szí­nészeknek. A premieren még lehettek döccenők, de mire lefutott a széria — vi­déken ez tíz-tizenkét elő­adás, a fővárosban ennyi a kezdet — már peregtek a dialógusok, semmi sem za­varta a teljes összhangot. A színészek jórészt fiatalabbak de el tudták hitetni hang­jukkal, játékukkal a szín­padon lezajló mélységes emberi tragédiát. A közönség itt sem tap­solt közbe — mint ahogy nem zavarja a hangver­senyt sem a hangulatot ron­tó tetszésnyilvánítás —, de a végén vastaps jutalmaz­ta a művészek játékát. Iz­zadton, fáradtan, nehezen feloldódva a nagy testi-lel­ki feszültség alól, és most már mosolyogva néztek le a széksorokra. Tán azt sem vették észre, hogy néhány sor üresen tátongott — pe­dig szombat lévén ... Most megint egy zenés játék következik. Biztosan kasszasiker lesz. Rá is fér a színházra biztosan. S ne irigyeljük a darab szerep­lőitől sem a forró sikert. Megérdemlik. DE AZÉRT fogadjuk máskor nagyobb szeretet­tel — és lendületesebb szer­vezéssel is támogatott telt házakkal — a színház pró­zai társulatát is, akik tel­jes idegrendszerüket teszik a mi kedvünkért és hivatá­suknak áldozva próbára. F. Tóth Pál A termelőszövetkezet nem csupán gazdasági társulás, keretébe nem­csak a földek, hanem az emberfők műveltetése is beletartozik. S ennek, le­gyünk őszinték, nincs gaz­dája. A növénytermesztés­nek, a növényvédelemnek, az állattenyésztésnek, a gé­pesítésnek van, szakképzett emberek, többnyire mérnö­kök irányítják az ágazato­kat. Ne tagadjuk, nem is tagadhatjuk, a mérnökök, a technikusok, ha idejük engedi, olykor népművelők is, de mikor engedi az ide­jük? Ritkán, vagy soha. Ilyenformán kifejezetten a népművelésnek valóban nincs gazdája, nincs aki csak azzal foglalkozzék. Bezzeg a tennivaló ren­geteg. Árnyaltan és diffe­renciáltan sok. Magyarán, itt most arról van szó, hogy a mindenhová egy­formán érvényes feladatok mellett rendszerint más a népművelés helyi legfonto­sabb feladata az egyik ter­melőszövetkezetben és egé­szen különböző a másik­ban. Az Sz.-i közös gazda­ságban a vezetők és rész­ben a tagok panaszkodnak: téried az italozás, s vele esvütt a túlzott alkoholfo­gyasztás. Főleg a ..eépes” emberek körében. Ebben a termelőszövetkezetben je­lenleg a helyzetet figye­lembe véve a valősáaisme- ret birtokában, kétségkívül elsősorban ezen a területen akadna legtöbb tennivalója a népművelésnek. Jó né­hány községben viszont nem ez a legfontosabb fel­adat. De még a kis közössé­geken belül is mutatkoz­hatnak jól kitapintható, szembetűnő eltérések, kü­lönbségek. Gondoljunk — egyszerűen fogalmazva — a pénzköltésre. Vannak akik tudják, megtanulják a beosztást, az előrelátó csa­ládi gazdálkodást, olyan múlt áll mögöttük, hogy megtanulhatták. Mások jól dolgoznak, szépen keres­nek, de munkájuknak nincs, vagy alig van lát­szatja, mert a forint ahogy jön, úgy elmegy. Szétfo­lyik nincs nyoma. Élő és valóságos probléma ez, s bizony a fellegekben jár­nánk, ha nem tekintenénk népművelésnek azt, hogy a beosztás tudományára is tanítani kell az embereket. Okosan, tapintatosan, lé­pésről lépésre. Kiátkozhatjuk száz­szor, ezerszer a falusi bú­csúk hátán meggazdagodó bazárost. Ettől a „szemét” változatlanul aranybánya. Veszik viszik, pénzt adnak érte, számolatlanul. Meny­nyi itt is a tennivaló, an­nak érdekében, hogy a tsz- tag a művirágkosarat, a mflgyümölcsöt rútnak érez­ze, s megvetően elfordul­jon tőle! Érdemes megnézni a fa­lusi otthonokat. A régi bú­tordarabokat kihajították, de az új. a drá<?a „elren­dezése” még elég ritkán szolgálta az emberek ké­nyelmét. Ügy például még ritkábban hogy legyen hol­kényelmesen újságot, köny­vet olvasni. Erre „kísér­tő”, meghitt sarok nincs, ágy mellé helyezett olva­sólámpa nincs. Pedig vala­hol itt a „földszinten” kez­dődik a betű megszerette­tése, a legegyszerűbb dol­goknál, mondjuk ott, hogy a berendezett lakás is ked­vezzen az Olvasó népért mozgalomnak. Minden ember számára értelemtágftó, világot, bel­ső világot gazdagító élmény az utazás. A termelőszö­vetkezetekben felismerték és rendszerint minden év­ben szerveznek egyszer, vagy többször társasutazá­sokat. Van rá pénz, a szo­ciális és kulturális alap terhére. De álljunk meg itt is néhány szóra. Azt az élményt nyújtja az örven­detes honos országjárás, kirándulás, amit nyújthat­na? Nem mindig. Valami még hiányzik. Az élményt az tenné teljessé, ha a táj, a város múltját, jelenét a kikapcsolódó szövetkezeti gazdák ott vagy előtte megismernék. Napjainkban a nép­művelés fogalomköre kitá­gul. Idetartozik a felnőtt- oktatás, a szakmai tovább- kénzés. a balesetvédelem, a technika iránti érzékeny­ség. a szabad idő. a világ­látás. a lakáskultúra, a vi­selkedés. az em'f'ttélés. a közi »kedés, az ízlés, sorol­hatnánk ... Vajon hány termelőszö­vetkezet fordít gondot mindenrre? Sí. P. Az oktatáspolitikai határozat szellemében Három tanteremmel több w Agasegyházán December eleiétől az ágasegyházi alsó tagozato­sok is állandóan délelőtt járnak Iskolába. A Központi Bizottság jú­niusi határozata és az en­nek alapján készült me­gyei feladatterv nyomán az ágasegyházi nevelőtestület kijelölte a legfontosabb ten­nivalókat annak érdekében, hogy a falusi, tanyai isko­lások is megfelelő, az ed­diginél jobb körülmények közt tanulhassanak. A ked­vezőbb feltételek megte­remtésének első lépését a délelőtti tanítás bevezeté­sében látták. Javaslatukat a községi tanács november eleji ülése elfogadta, s rög­tön az ügy mellé állt A terv megvalósításához az eddigi hat tanteremhez még újabb háromra volt szükség. A pedagógusok kezdeményezését az egész község határozott segítő­készséggel fogadta, s így jutott három, tanteremnek alkalmas helyiséghez az is­kola. A KISZ és az önkén­tes tűzoltók klubhelyiségü­ket ajánlották fel, hiszen többnyire csak az esti órák­ban használták ezeket, a tanács pedig a könyvtári termet bocsátotta az iskola rendelkezésére. A könyvek­nek találtak más. megfele­lő helyet. Az új termek felszerelé­sében. berendezésében is segítették az iskolát A me­99 Kodály min Emlékünnepséget rende­zett kedden a Kecskeméti Óvónőképző Intézet és a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gim­názium KISZ-szervezete. A műsorban S2ereneltek az intézet hallgatói és énekka­ra. Róbert Gábor vezetésé­vel, Valamint a gimnázium hangszeres és énekszólistái. Az ünnepségen Heltai Nán­dor, a Petőfi Népe rovat­vezetője tartott előadást a zeneszerző és Kecskemét kapcsolatáról. gyei tanácstól bútorokat, a műszaki főiskolától két kályhát kaptak, a helyi Mathiász János Szakszövet­kezet és a Helvéciái Álla­mi Gazdaság gépkocsival, rakodóbrigáddal és kőmű­ves szakmunkásokkal segí­tett, sok szülő pedig a ta­karításban. festésben. A községi tanács vállalta, hogy fedezi a megnöveke­dett fűtési, világítási és ta­karítási költségeket. Az is­kola igazgatója szerint a társadalmi segítség mint­egy 18 ezer forintra becsül­hető. A kétszáztizennvolc ágas­egyházi iskolás most már délelőtt tanulhat. Mindany- nyian frissen, kipihenten kezdhetik meg a munkát, s időben hazérnek. Nem kell már aggódniuk a szülők­nek, vajon nem esik-e ba­juk a sokszor sötétben ha­zafelé igyekvő kicsinyek­nek. A délutáni úttörő-, szakköri, sportköri foglal­kozásokhoz is van már sza­bad terem. Az oktatáspolitikai hatá­rozat szellemében csele­kedtek Ágasegyhá^n. K. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom