Petőfi Népe, 1972. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-26 / 279. szám

1 OtflSl 1972. november vasárnap Útépítés - védnökséggel SZARAZ AG Megyeszerte folyik az úthálózat korszerűsítése. A kivitelező munkaoa bekap­csolódott a tíacs-Kiskuii megyei Építési és Szerelő­ipari Vállalat is. Nyilas Gábor, az EESZER főmér nőké elmondta, hogy a Budapest—Baj a—Herceg- szántó 51-es fő közlekedési út átépítési munkálataiba kapcsolódtak be, mint al­vállalkozók. A fővállalkozó a Kecskeméti Közúti Építő Vállalat, amelytől október közepén vették át a mun­katerületet. Megbízást kaptak arra, hogy a bajaszentistváni mo­zitol Jeiki András szobrá­ig — 1,7 kilométer hosszú­ságú — az út tengelyében haladó — csapadékvíz-el­vezető csatornát építsenek. Újdonság a vállalat dolgo­zói számára, hogy a csator­nát a svéd Tryckrőr cég által szabadalmazott,' s nemzetközileg is a legkor­szerűbbnek elismert, úgy­nevezett SENTAB rend­szerű vasbeton csövekkel építik, amelyet vibro-pré- seléses eljárással gyárta­nak. A vasbetoncsövek te­herbírását és vízzáróságál a gyártó üzem szavatolja. Az összeillesztéseknél a tömörítésre gördülő gumi­Két hazán gaidát keres Furcsa dolgokat tapasztal az újságíró, ha nyitott szemmel járkál országban- világban. Így például ész­re kellett vennünk azt is, hogy amíg az egész megye összefog, s minden „feles­leges” forintot a tanyai gyerekek, az őket napon­ta befogadó iskolák jobb sági és egyéb okok miatt azokat nem lehet beépíteni az iskola épületébe. Mon­dom, ennek két esztendeje, s azóta a két kazán — át­fordítva a pénz nyelvére: egymillió forint — ott hever a bejárati kapu alatt, nagy örömére a gye­rekeknek, akik nyaktörő ellátására fordít, addig Kecskemét városa a bőség zavarával küzd. Két évvel ezelőtt ugyanis megvásá­rolt a városi tanács két darab, egyenként csaknem félmillió forint értékű ka­zánt abból a célból, hogy azokkal majd a Jókai utca 2. szám alatti iskola ter­meit fogja fűteni. A kazá­nok gáztüzelésre alkalma­sak, egyetlen hiba csupán az volt, hogy a vásárlást meg^lŐTŐen a tanács ille­tékesei nem készítette1’ tervet a gé” fűt ősre törté­nő átállásra, illetve a ka­zánokra. Mikor azután megér­keztek a kazánok v,amaro- san kiderült, hogy bizton­mutatyányokat produkál­nak a nem éppen olcsó „játékszereken”. A tanács úgy látszik nem törődik velük, pedig tudomásunk szerint Kecs­kemét mégsem olyan gaz­dag, hogy egymillió fo­rintot veszni hagyhatna, hiszen a kazánok napról- napra veszítenek értékük­ből, romlanak, esetleg rozsdásodnak is. Nagyon ajánlatos volna, ha mielőtt végleg megenné őket az idő vasfoga. intézkedne a "árn-í t-np- c vggv arról hogy másik iskolába épít­sék -be a kazánokat vagv pedig arról, hogy eladják azokat. G. S. A legnagyobb feladatot azonban a csatornának a baja-bátaszéki vasútvonal alatt való átvezetése jelen­ti. Ezt úgy végzik majd el, hogy egy 28 méter hosszú védőcsövet sajtolnak át a vasúti töltés alatt, s ezen keresztül vezetik a csapa­dékvíz-elvezető csövet. A gerincvezetékhez 105 víznyelő aknát építenek, il­letve kötnek rá. Ehhez összesen újabb 656 méter csőhálózat beépítésére van szükség. Az EPSZER vál­lalat ezenkívül még 250 méter, 80 centiméteres át­mérőjű csövet épít, amely a csatornahálózatból a Du- navölgyi Főcsatornába ve­zeti majd a csapadékvizet. A csatornaépítés felett — amelynek befejezési határ­ideje 1973. június 30. — az ÉPSZER III. számú fő­építésvezetőségén működő Vásárhelyi Pál kétszeres szocialista brigád védnök­séget vállalt. Tárgyalások folynak egyébként arról, hogy az 51-es számú fő- közlekedési út kalocsai át­kelési szakaszának építésé­nél az ÉPSZER hasonló jellegű munkát vállal. N. O. Néha megállók egy pil­lanatra: uramisten, de más volt itt annak idején az élet... j Még alig pirkadt, fogtam a fejszét, mentem az ud­varra fát vágni. S mire duruzsolt a tűz a kemen­cében. már készen volt a reggeli. Feleségem az is­kolába indította a gyere­keket: „Tiszta a cipőd? Megmostad a kezed? Mu­tasd csak, bepakoltál min­dent a táskádba?” Sose fe­lejtem el, ahogy a kapuból minőig ucánaruszólt: „Aztán siess hazafelé...” És azok az esték. A konyhában gő- zölgött a vacsora, heten ültük körül az asztalt... Amikor feleségem meg­betegedett, anyám állt a tűzhely, a teknő mellé. Fő­zött, mosott ránk, pedig már a hátát akkor is meg­hajlította az idő. Ilyen esős, ködös nap volt, ami­kor anyámmal meg az öt fiammal kikísértük a fe­leségem a temetőbe. Ennek már tizenegy éve. Azóta felnőttek a gyerekek, meg­nősültek, kiröpültek a csa­ládi fészekből. Sokáig azt hittem, nem tudom megszokni az egye­düllétet. A nappal még csak valahogy eltelt. Ti­zenhárom éve a dunapata- ji Petőfi Termelőszövetke­zetben hivatalsegéd va­gyok. Jövök, megyek a le­velekkel, üzenetekkel, ki­viszem a közgyűlési meg­hívókat. ezt-azt csinálok mindig akad valami mun­ka. Olyan a természetem mint szegény apámé volt aki mindig azt mondta, r. munka a legjobb búfelejtó Sokszor este tíz óra is el­múlt, amikor a konyhában anyám lesegítette a csiz­máját. A környéket járta az apám, s egy nagy könyv­be írta be, hogy kinek mennyi téglára van szük­sége. Akkoriban téglagaz­dának hívták ezt a foglal­kozást. Ennek a mester­ségnek én már csak a ne­vét örököltem, s ezért hív­nak Téglás Kovács János­nak. Csak a hosszú téli esték­kel nem tudtam mit kez­deni. Magamfajta öregem­bernek nem jön egyköny- nyen álom a szemére, gyakran ébren talál az éj­fél, talpon a kora hajnal. Így aztán nem sokat gon­dolkoztam a dolgon, ami­kor a Horák-tanyára éjje­liőrt kerestek. Itt van, négy kilométerre ez a tanya. Ilyenkor még biciklivel megyek ki. de ha leesik a hó, a tsz-tői kapok egy lo­vat. Hatszáz birkára vigyá­zok. Hajnaltájt alszom egy keveset, aztán hétre beme­gyek a tsz-központba. Vasárnaponként meglá­togatom a fiaimat, meg az unokákat. A legidősebb, János fiam, buszvezető, Laci meg kalauz. Egy já­raton vannak Gabi és Jós­ka nemrég kerültek haza, Patajra. Azelőtt a puszta­vámi bányában dolgoztak. S már a legkisebb, Jenő fiam is 31 éves. Mindegyik, nek szép, összkomfortos la­kása van. Gyakran ők is eljönnek hozzám, j Képzelje csak el, amikor egyszerre mind a nyolc unokám itt, az udvarban játszik, han- curozik. Ilyenkor olyan mozgalmas a ház, mint annak ideién, amikor még együtt volt a család. Ezek a legszebb óráim. A leg­nagyobb unokám egyszer azt mondja nekem: „Nézd csak nagyapa, ott. azok a fák, amiket a múltkor ki­vágtál, most kirügyeztek.” És tényleg, a már szinte száraz ágak puha, zöldes- barna kis rügyeket hajtot­tak. Milyen különös, nem... ? lejegyezte: Tárnál László A kunp eszéri példa Az utóbbi években gyak­ran láthat a falura láto­gató egy-egy házon, kapun ilyen, vagy hasonló szöve­gű táblát: „Tiszta udvar, rendes ház.” Nős, ez dicséretes törek­vés. Az, hogy egyes helye­ken a helyi vezetés ilyen formában, módon is kife­jezésre juttatja elismerését azoknak, akik lelkiismere­tes munkájukkal hozzájá­rulnak ahhoz, hogy falujuk, községük, városuk külsőre is szebb legyen. Ennek örülni lehet. Hát még annak, ha egyes köz­ségekben, városokban szin­te tömegmozgalommá válik az utcaK, terek szépítése. Mint . például a mindössze hétszáz lákósú Kunpeszé- ren. Ebben az aprócska falu­ban az utóbbi időben ösz- szesen ötezer méter hosszú­ságú járda készült el, több­nyire társadalmi munká­ban, s így a falu kilenc utcájának mindkét oldalán „tiszta csizmával” közle­kedhetnek a járókelők. A főteret parkosították, há­romszáz gömbakácot is rendeltek (17 ezer forint értékben), s a sportpályát is társadalmi összefogással épitették-szépítették a kun- peszériek. ».Virágokat, bokrokat, fá­kat ültéinek, hogy ott, ahol eddig sokan nem érezték jól magukat, a szép kör­nyezetet kedvelők is jó hangulatban, örömmel dol­gozzanak. „Fogtuk a lapá­tot, ásót, a falu apraja- nagyja” — így jellemezte az ottani lakosság példa­mutató, szép összefogását az egyik helybeli vezető. Elég körülnézni Kunpe- széren — akár csak egy röpke órára, hogy ennek hasznosságáról meggyőződ­jünk. V. M. Alsómégyi harangszó Itt, Alsómégyen talán még tetten érhetem a múlt­ba süllyedt falusi mozdu­latlanságot, amikor a gyé­rülő novemberi fényben feltűnik Homokmégy ap­rócska szállása... Fejkendős, sokszoknyás öregasszonyok tipegnek az utcán. Kukorica aránylik a tornácokon, a paprika- füzérek csaknem lángot vetnek az eresz alatt, s , csak itt-ott engedik elő- ! villanni a kalocsai pingá- j lás megfakult virágmintá­it, egy-egy udvaron nagy halomban terpeszkedik a ! töktermés. Különben csend , van. Mindaddig, amíg egy- egy rejtett közből elő nem bújik a lármás, pótkocsis vontató. Akad még egy néhány a több mint száz évvel eze­lőtt épült házakból. De azok sem a régiek már. Úi alaoot raktak alóluk az ámbiúv 'zar’-aV’bas fa­oszlopait légi aplll érekk el cserélték ki, s a hajdani i *nves l'onyhn­ban — ilyesmire is van példa — most fénycső ser- ceg, világol delejesen. Falu volt itt már a tű­rök hódoltság előtt is, ak­kor Sármégy volt a neve. Rajta túl folydogált a Du­na egyik keskenyebb ága; hatalmas sziget volt itt. Idők folyamán a lakos­ság legnagyobb része el­szegényedett. Pár száz holdas gazdaságokba, eset­leg a távolabb eső érseki uradalomba jártak el dol­gozni. Csakis mint nap­számosok. — Ez nem cselédnek való fajta — mondja Papp Ferenc, a homokrriégyi Aranykalász Tsz elnöke. — De a legtöbbje egyéni gaz­daként is csak úgy ahogy állta meg a helyét. Pász • torkodni, jószágot őrizni, legeltetni, azt igen! Azt szeretik! — Igen, a közösben is inkább az állatgondozást vállalták — teszi hozzá Romsics Mátyás olr.a'-'-o. ’ — a t-s-r-rv’-U V lá­nyaik a baromfitelepet kedvelik leginkább. — Károm, ez a réo búj­— veszi át a szót a párt­titkár, a szintén alsómégyi Györgyi István. — Az is, akinek nem volt földje. Hogy mit féltettek? A le­zser függetlenségüket, azt! Mert mi volt a helyzet ré­gen? Az ányaközséggel együtt négy település al­kotja a közigazgatás sze­rinti Homokmégyet. Itt bent. de Alsómégyen is a legények vittek maguknak menyecskének valót. Min­dig olyat, akinek aitó mö­gött a helye... A férfiak, mivel nem volt asszonyi kontroll, kicsit elkénvesed- tek, Csak annyit dolgoz­tak. amennvi feltétlenül kellett a megélhetéshez, s inkább a szórakozásnak él­tek. Da máskénn alakfűt ám Hülyén és Halmon1 Oda vőnek mentek a le­gények. s az asszonyok a sarkukra álltak. temnót diktáltak. Ott gyarapodtak is... A rrilmr beköszönfn*Aatr az őszí e-Ők —.még a ta- woivu is ideértve —. nem akadt jármű, harsak nem n ión-1 rvinas traktor, amely Alsómégyre bemerészke­dett volna. A kövesút a falucska szélénél véget ért. a busz üggyel-bajjal meg tudott fordulni, s néhány utasával már indult is vissza, mintha ménekülne. Megjelentek mégis a várva várt földégyengető gépek. Aztán hozták a kö­vet, a kohósalakot. Az utóbbiból előkerült selejt- vas egy méternyi átmérő- iü kelyhei még most is ott hevernek a frissen ásott vízelvezető csatorna széle­in. Mert az út elkészült. Egy kilométer hósszúság- ban. végig a főutcán. Amely jóformán az egyet­len is, csak közénk it van róla egy-két kisebb leága­zás. — ötven év óta minden választáskor megígérték — mondja a tsz-elnök — ne kellett most is (aloalnl utána. Megyéhez, minisz­tériumba. mindenüvé. Az illetékeseket lehívtuk va­dászatra. Nem érdek nél­kül. Mire az árkokat is ki­ásták a qmf'lt­ri^lvp két V. Ó7r»ti" r>f)— ftÖ — tek -'0^7^ :a tanéo^t^^ok, h'o^v iííőpri fri^v^n désf^l- iék zz útétvft“ A vá^e az lett, hogy a legtöbben gy űrűket alkalmaznak. A SENTAB csövek nagyobb belső nyomást bírnak el és a földmozgásnak is jobban ellenállnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom