Petőfi Népe, 1972. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-02 / 259. szám

Hai műsor KOSSUTH-RADIÖ 8.18: Színes népi muzsika. 9.uü: Kadióegyetem. 9.*5: Bizet: Szimfónia. 10.05: Iskoiaradió. A Könyv és olvasója. 10.20: Leoncavallo: Bajazzók. — Kétfelvonásos opera. 11,34: Irodalmi évfordulónap­tár, 12.35: Melódiákoktól. 14.00: Riportok — interjúk az NDK-bóL 14.20: Kazacsay Tibor: Pro me­moria. 14.40: Magyar képeskönyv. — Vavrinecz Béla feldolgo­zása. 15.10: keresztmetszet. 10.05: Peíőfi-kaiendárium. 16.G8: Mozart: B-dúr szimfónia. 1Ö.34: Az élő népdal. 16.44: Színházi esték Békéscsa­bán. 17.05: Minen jár a gyerek. 17.33: Kárpáti rapszódia. Epi­zódok Illés Béla regé­nyéből. 18.20: Híres zenekarok albuma. 18.48: Miért igen, miért nem? 19.25: Versek. 19.29: Színházi esték Békéscsa­bán. A manó. Csehov komédiája. 22.20: Amerika — választás előtt. 22.30: Dalok és táncok az olasz reneszánszból. 23.30: Verbunkosok, nóták. PETÖFI-RÁDIÓ 8.05: Kamarazene. 9.03: Johann Strauss művei­ből. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben: 10.30: Nehány szó zene közben. 11.50: Jegyzet. 12.00: Könnyűzenei híradó. 12.30: Ottó Ferenc: Három vi­rágének Balassi Bálint verseire. 12.43: Nyíregyházi stúdiónk je­lentkezik. 13.03: Balettzene. 14.00: Ifjúsági randevú — ket­tőtől hatig .. . 18.10: Futószalag és kultúra. 18.19: A Magyar Hanglemez­gyártó Vállalat Kodály - felvételeiből. 18.59: Kortársaink. Barát End­re. 19.39: Idegen nyelv — anya­nyelv. 20.25: Üj könyvek. 20.28: Múzsák és lantosok. 20.51: A Hamburgi Rádió zene­karának stúdióhangver­senye. Közben: 21.36: „Dolgozni csak pontosan, szépen ... 22.26: Népi zene. 23.15: Táncdalok. 23.30: Kádár Kata. Részletek Hajdú Mihály operájá­ból. URH 18,10: Angol társalgás gimna­zistáknak. 18.25: Beszélgessünk zenéről. 18.45: A dzsessz kedvelőinek. 19.00: Barokk muzsika. 20,38: Külföldi tudósoké a szó. 20.53*: Joan Baez felvételeiből. 21.20: Üj lemezeinkből. 22.13: Barlay Zsuzsa és Bende Zsolt énekel. 22,42: Bartók: Táncszvit. TELEVÍZIÓ 8.05: Iskola tv: Történelem (Ált. isk. 8. oszt.) 9.00: Környezetismeret (Ált. isk. 3—4. oszt.) 11.55: Filmesztétika (Középisk. III. oszt.) 13.10: Történelem (Ism.) 14.00: Környezetismeret (Ism.) 17.05: Hírek. 17.10: Mindenki közlekedik. 17.40: Kompozícó *72. 18.10: Georgikon 175. — Doku- mentumfilm. 18.40: Rada**. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv híradó. 20.00: Vidocq újabb kalandjai. II. rész: Vidocq három bűntette. 20.55: A megvalósult legenda. Az ember erősebb. 21.30: Kalendárium. 21.50: Monitor. Szamár és ele­fánt (Ism.) 22.30: Tv híradó — 2. kiadás. A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Nov. 2, csütörtök du. 3 óra ELLOPTAK A VŐLEGÉNYEM Ifjúsági C-bérlet MOZIMŰSOR November 2: KECSKEMET VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor EPER ÉS VÉR 14 éven aluliaknak nem ajánlott: KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor ÖLJÉTEK MEG \ FEKETEEÁRÁNYT H*', " ff-ed 8 órakor a Váro­si "»obiban a Gyermekmegőrző .»"f-tvtoyi is tart. előadást! •* * t> r a a 1972. november 2., csütörtök Névnap: Achilles Napkelte: 6 óra 29 perc. Napnyugta: 16 óra 26 perc. Holdkelte: 2 óra 45 perc. Holdnyugta: 14 óra 33 perc. — Befejezik november 7-re a bajai járásban a feketehalmi külterületi ál­talános iskola villamosítá­sát. A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat szocialista brigádjai a Nagy Októberi Szocialista For­radalom évfordulójának tiszteletére tették ezt a felajánlást. Illyés Gyula kitüntetése A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa Illyés Gyula háromszoros Kos- sutb-dijas költőnek kima­gasló irodalmi munkássága, és eddigi életműve elisme­réseként, 70. születésnapja alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitün­tetést adományozta. A ki­tüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. A kitüntetés átadásán megjelent Aczél György, az MSZMP Központi Bi­zottsága titkára, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és Ilku Pál műve­lődésügyi miniszter. (MTI) 600 AUTÓBUSZ igasgpgM A záhonyi határállomáson átadták a szovjet megrendelők­nek az ez évben gyártott hatszázadik „Ikarus 180” típusú autóbuszt. Képünk akkor kész ült, amikor útnak indult a szállítmány. Téli menetrend a légiforgalomban Szerdán a Budapest— Berlin között közlekedő, s a magyar fővárosból 7.20- órakor induló 800-as szá­mú járattal életbe lépett a MALÉV és a nemzetközi légiforgalom szokásos téli menetrendje. A korábbiak­hoz képest november 1. és március 31. között a téli menetrendi időszakban a MALÉV légiforgalmában lényeges járatcsökkentés nincs. Egyetlen változás, hogy ez alatt az idp alatt nem közlekednek az üdülő- és a nyári idényjáratok. A téli menetrend tulajdon­képpen a szolgáltatásokban nyújt többletet, amennyi­ben egyebek között az út­vonalnak és a napszaknak megfelelően meleg ételt ad utasainak a MALÉV. Elkészült az orvoslakás Ágasegyházán Régi panaszuk az ágas­egyháziaknak, hogy szép orvosi rendelőjükbe más községből jár az orvos. En­nek legfőbb oka, hogy a község nem tudott biztosí­tani orvoslakást, s így ha volt is jelentkező, lakás hiányában nem vállalta el az állást. A községi tanács a lakosság kérésére orvos­lakást épített, sőt még ga­rázst is építettek hozzá. Az Orvosegészségügyi Közlöny­ben megjelent pályázati felhívásra most már bizo­nyára lesz jelentkező köz­ségi orvos Ágasegyházára. — Szabálytalanul előzött pénteken este az 5-ös szá­mú főútvonalon személy­gépkocsijával Kecskemét határában Megyeri Sándor Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 2. szám alatti lakos. Előzés közben letért az út bal oldali padkájára, majd az árokba borult. Megyeri könnyebben megsérült. A gépkocsiban mintegy 10 ezer forint anyagi kár ke­letkezett. — DÓZSA GVÖRGY- emlékünnepséget rendez a lajosmizsel nagyközségi operatív bizottság novem­ber 4-én, szombaton dél­előtt 11 órakor a helyi művelődési otthonban. Kifizették a 100. öttalálatos lottónyereményt Az Országos Takarék- pénztár I. kerületi fiókjá­ban szerdán kifizették a 100. öttalálatos lottószel­vény nyertesének a 2 138 750 forintos nyere­ményt. A nyertes nyug­díjas nyereményét egyelő­re takarékbetétben helyez­te el. (MTI) Önkéntes ápolónők A Bács-Kiskun megyei Véradó Állomás két-három évenként transzfúziós to­vábbképző tanfolyamot ren­dezett önkéntes ápolónők részére. A leendő aktivis­ták a tanfolyamon megis­merkednek a vér össze­tételével, a vércsoport meghatározásával kapcso­latos tudnivalókkal. Ké­sőbb ezeket a rendkívül fontos ismereteket a gya­korlati munkájuk során hasznosítani tudják. A leg­utóbbi tanfolyam, amelyen a megyeszékhelyről és a járásból tízen vettek részt, ezen a héten fejeződik be. Non-fumer Stanley Hopcroft, Auszt­ráliában élő sebészprofesz- szor feltalált egy kellemes ízű, alkoholtartalmú italt, amelynek segítségével a legszenvedélyesebb dohá­nyos is könnyűszerrel le­mond a cigarettáról. A kí­sérlet során az új fajta ital 90 százalékban eredményes­nek bizonyult. Az ital neve „non-furmer” amelyből egy korty elfogyasztása után, ha a páciens meg­próbál rágyújtani, sürgősen felhagy a kísérlettel, mert émelygés keríti hatalmába. Az italkúrával két hónap alatt leküzdhető a káros szenvedély. — A KECSKEMÉTI Fo­tóklub e heti klubnapján pénteken este 6 órai kez­dettel dr. Kolos István „Tarka-barka” címmel be­mutatja színes diafelvétele­it. Előkészítik a jégvitorlásokat Balatonfüreden október utolsó napjaiban partra emelték az eddig vízen le­vő utolsó vitorláshajókat is. A SZOT nagyméretű vitorláshajóit emelőberen­dezésekei rakták partra. Balatonfüreden, Keszthe­lyen, Balatonalmádiban, Siófokon és Balatonföldvá- ron mintegy ezer vitorlás­hajót tárolnak fedél alatt. Mindenütt megkezdték a hajók felújítását, karban­tartását a SZOT vitprlás- flotta valamennyi hajóját alaposan átvizsgálják, kija­vítják és átfestik. Miköz­ben az utolsó hajókat is a telelőbe vontatják, előkészí­tik a téli szezonra a jég­vitorlásokat. — Céllövöldében szóra­kozott el több mint 2000 forintot Ranga Sándor, du- napataji lakos, a FÜSZÉRT Vállalat gépkocsikísérője. A lövöldözés költségeit egyik magánkereskedőtől áruért felvett 5000 forintból fe­dezte, amellyel napokig nem volt hajlandó elszá­molni. Ranga Sándor négy hónapot kapott és előző javító-nevelő munkájának idejét is börtönben köteles letölteni. — Szabálytalanul kanya­rodott K' .skemét belterü­letén •kerékpárjával dr. Kerek-s Sándor, Kecske­mét Simonyi utca 2/a. szám alatti lakos, s neki­ütközött Dunai Antal, Kecs­kemét, Máriahegy 50. szám alatti lakos tehergépkocsi­jának. A kerékpáros köny- nyebben megsérült. A bal­esetért Dunai Antalt is fe­lelősség terheli. Kiállítások Katona József Múzeum, Kecs­kemét. Az impresszionizmus Magyarországon című kiállítás nyitva hétfő kivételével napon­ta 10—18 óráig. Katona József-emlékház, Kecskemét. Az állandó emlék- kiállítás nyitva hétfő kivételé­vel naponta 10—13; 15—18 óráig. Kiskun Múzeum, Kiskunfél­egyháza. Az állandó néprajzi kiállítás, a börtönmúzeum, Tor­nyai János és Endre Béla fes­tőművész kiállítása megtekint­hető hétfő kivételével naponta 10—18 óráig. Móra Ferenc szülőháza és az emlékkiállítás megtekinthető hétfő kivételével naponta 10—18 óráig, (Kiskunfélegyháza, Be­loiannisz utca). Thorma János Múzeum, Kis­kunhalas. A régészeti állandó kiállítás, a Thor ma-terem és Sz. Csorba Tibor festőművész kiállítása megtekinthető hétfő kivételével naponta 10—13; 15— 18 óráig. Viski Károly Múzeum, Kalo­csa. Kalocsa Népművészete cí­mű kiállítás megtekinthető hét­fő kivételével naponta 10—18 óráig. Klossy Irén grafikusmű­vész kiállítása a Petőfi Sándor művelődési központban megte­kinthető a délutáni és az esti órákban. Pelőfi-emlékház, Kiskőrös. t— Petőfi szülőháza és az irodalmi múzeum nyitva hétfő kivételé­vel naoonta 8—13: 15—18 óráig. A dunavecsei Petőfi-emlék­házban az irodalmi terem és a helytörténeti kiállítás megte­kinthető hétfő kivételével na­ponta 8—12: 13—18 óráig. Pelőfi-emlékház és beálló fo­gadó, Szalkszentmárton. Az em lékkiállí tá s m egtekint h ető hétfő kivételével naponta 10— 18 óráig. Falumúzeum, Dunapatai. A néprajzi ház megtekinthető na­ponta 10—18 óráig. (Bejelentés a művelődési házban.) Lajosmizsei Tanyamúzeum, Lajosmizse. A kiállítás nyitva hétfő kivételével »naponta 10— 18 óráig. — A Kecskeméti 607-es Szakmunkásképző Intézet diákotthona és a bajai Ke­nyeres Júlia Leánykollé­gium helyzetéről szóló je­lentést vitatta meg tegnapi ülésép a középiskolai és szakmunkástanuló tanács. Köddel köszöntött be november Az ősz kezdetén inkább csak hajnalonként ereszke­dett le néhány órára a köd, de novembertől már szá­mítani lehet arra, hogy jó­val tartósabb, egy-, esetleg több napos köd telepedik valamelyik városunkra, or­szágrészünkre. A Meteoro­lógiai Intézet szerda reg­geli tájékoztatása szerint Békéscsabán immár 24 órája tart a köd. Az or­szág többi részén kedden napközben felszakadozott a köd, szerdán reggel azon­ban ismét sűrű pára tele­pedett Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Kecskemét, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron és a Balaton kör­nyékére. Egyes útszakaszo­kon csupán néhány méter­nyire lehetett ellátni, s jó néhány helyen 50 méter alatt maradt a látótávol­ság. A köd miatt a vasúti sze­relvények és a közúti jár­művek vezetői egyaránt óvatosabban közlekedtek. A menetrendszerű vonat- és autóközlekedésben néhány perces késésektől eltekint­ve nem volt fennakadás. Várható időjárás csütör­tök estig: főként éjszaka és délelőtt sokfelé köd, amely néhány helyen, el­sősorban nyugaton és északkeleten egész napon át megmarad. Egy-két he­lyen ködszitálás. A köd fel­oszlása után kevés felhő. Eső nem várható. Éjszaka gyenge, napközben kissé megélénkülő, változó irá­nyú szél. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmér­séklet 0, plusz 5 fok kö­zött, szórványosan talaj- menti fagy. Legmagasabb nappali hőmérséklet álta­lában 15, a tartósan ködös helyeken 10 fok* körül. A Kecskeméti Agrometeor«v lóg iái Obszervatórium jelent» í október 31-én a középhőmér­séklet 8,2 (az 50 éves átlag 8,4), a legmagasabb hőmérséklet 13,< Celsius-fok volt. A nap 7,4 órát sütött. November 1-én a reg1«' gél 7 órakor mért hőmérséklet 0,3, délután 1 órakor 13,9, a leg­alacsonyabb hőmérséklet 0,1 Celsius-fok volt. Tragikus rejtvényt kel­lett rövid idő alatt, kedd­ről szerdára virradó éjsza­ka, kibogozni a rendőrök­nek. Kecskemét határában, a megyeszékhely és Laki­telek közötti úton életve­szélyes állapotban talál­tak rá Hajnal Sándor, 22 éves, Jakabszállás, II. ke­rület 89. szám alatti lakos­ra, aki feltehetően vala­milyen járműnek ütközött motorkerékpárjával. A helyszínen egy pörgekala- pon kívül semmi mást nem találtak. A hatórás szinte mindenre kiterjedő vizsgálat eredményre ve­zetett. A közlekedési járőr szerdán hajnali 2 órakor lakásán elfogta Tóth Jó­zsef, 42 éves, Kecskemét, Kisfái 164. szám alatti la­kost. Kihallgatása során Tóth beismerte: észlelte a balesetet, azt, hogy a mo­toros lovas kocsijának üt­között, de miután ittas ál­lapotban volt, nem állt meg, hanem továbbhajtott. Eközben Hajnal Sándor — a gyors orvosi segítség el­lenére — a nagy vérvesz­teség következtében a kór­házban meghalt. A rend­őrség Tóth Józsefet segít­ségnyújtás elmulasztása bűntettének alapos gyanú­ja miatt előzetes letartóz­tatásba helyezte. Kedden reggel Kecske­méten, a Kuruc körút 15. számú ház előtt kerékpár­ját tolva akart áthaladni az úttesten Bíró Zsigmond, 62 éves, Kecskemét, Hosz- szú utca 38. szám alatti la­kos. Az idős férfi nem né­zett széjjel, s ezért a már féktávolságon belül érkező Fekete Jenő, Kunszállás, Tanya, 594. szám alatti la­kos motorkerékpárjával nekiütközött. Bíró Zsig- mondot életveszélyes sérü­lésekkel, eszméletlen álla­potban szállították a kór­házba, ahol este 7 óra után meghalt. Az előzetes megállapítások szerint a motorkerékpár vezetőjét a szerencsétlenségért felelős­ség nem terheli. Ugyancsak Kecskemét belterületén úgy hajtott fel egy földes dűlőútról a szi­lárd burkolatú útra Tóth Istvánná, 37 éves, Kecske­mét, Alsószéktó 118/5. szám alatti lakos, hogy nem adta meg az arra haladó motorkerékpárnak az elsőbbséget. Az ütközés következtében Tóth Ist­vánná súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetért a kerékpárost terheli a fe­lelősség. G. G. A holnapi lapunk tartalmából: Emberek helyett automaták Tudósítás Bácsborsodről Kezet fognak a vasasok Hat bajai vasipari vállalat próbálkozása Ünnepvórós Púteritón hi$kunfé!e<fy}iá/a bizonyít h -.MU'. A Magva: -/ "I1I1.U Munká-oárt Bács-K;-kun megvet Bizottsága lap!» - FSszerkesnö Sr Weither Dániel - Kladla a Bác= meeve Lapkiadó Vállalat - Felelős • • teiszingei András igazgató. Szerkesztőséé Kecskéméi Városi Tanácsház. - « késztőségt telet nközpont: 12 619 17-516 - Szerkesztő Kird.oh aial: Kecskemét« Szabadság tér t/a. Telefon: ti-709. Terjeszti a Magyar Posta — Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetést díj: 20. 1 Pustautalványon, valamint átutalással a KHL 215—96 162 pénzforgalmi Jelzőszámára. Petőfi Nyomda Kecskemét. Telefon; 13-729« — Iudex; 25 065 Van megoldót... Alig néhány hónapja, hogy az állami személygépkoesfll ajtaján megjelentek a feliratok: Cukoripar; Növényvédelmi szakszolgálat; Oktatás, Autóközlekedési Tanintézet; Helyszí­nelés — és hasonló, a földön gyalogosan haladók részér« «em mindig érthető kifejezések. A céljuk nyilvánvaló volt: a gépkocsit egy vállalat, gyár. vagy üzem meghatározott feladat elvégzésére használja, se­gítségével ellenőriz, felügyel, vagy éppen tanít — és ezt nem titkolja, hanem közli az utca emberével. A feliratok láttán azonban a fiatal autótulajdonosokat el­fogta az irigység. Íme egy újdonság, amit — úgy tűnik — csak az állami kocsik használhatnak. Hamarosan kiderült azonban, hogy van megoldás! Az elmúlt napokban egy IC-s Wartburgon láttam az első maszek feliratot: KOVÁCS CSA­LÁD. Tegnap egy szürke kis Trabant ajtaján díszelgett piros betűkkel: MISI ÉS MAGDI — selmeci — A kalap a helyszínen maradt... Hat óra alatt elfogták a cserbenhagyót

Next

/
Oldalképek
Tartalom