Petőfi Népe, 1972. október (27. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-26 / 253. szám

In a P f 4 B 1972. október 26., csütörtök I Névnap: Dömötör Napkelte: 6 óra 18 perc. Napnyugta: 16 óra 37 perc. Holdkelte: 19 óra 31 perc. Holdnyugta: 11 óra 15 perc. j Mai műsor KOSSUTH-RADIG 8.18: A vadorzó. Részletek Részietek Lortzing ope­rájából. 9.00: Kozmos. Tudományos magazin. 9.25: Népi zene. 10.05: Iskola rádió. 10.20: Zenekari muzsika. 11,29: Dózsa György. Jelenetek Gergely Sándor regényé­ből. 12.35: Melódiákoktól. 13.40: A kecskeméti kertészeti napok, 14.00: Kóruspódium Aggteleken. 14.26 Nóták. 15.15: Rádiószínház. Jegor Bu- licsov, Makszim Gorgíj drámájának rádióválto zala. Lili Bárónő (részletek). Bemutatjuk új felvéte­lünket. Körmikrofon. A Philharmónia zenekar Bach-felvételeiből. Kritikusok fóruma. Miért igen, miért nem? Illyés Gyula művészete. Töltsön egy órát kedven­ceivel. A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Október 26, csütörtök este 7 óra AZ ÉLET ALOM Arany-bérlet MOZIMŰSOR Október 26: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor UTAZÁS JAKABBAL Háromnegyed 6 órakor a Gyer­mekmegőrző Mesemozi is tart előadást! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor DÜHÖS UTAZÁS — Értelmiségi klub ala­kul Kiskunfélegyházán, a a Fegyveres Erők Klubjá­ban. Az első összejövetelt ma este 6 órakor tartják, amelyen megvitatják a klub programját. — Fokozott gondot for­dít autószervize műszaki fejlesztésére a Kalocsai Fémtömegcikk- és Villa­mosipari Vállalat, amely az idén félmillió forint értékű műszert vásárolt. Jövőre kompresszor és emelőberendezések beszer­zésére kerül sor, s e cél­ra 1 millió forintot tarta­lékol a vállalat. KÍSÉRLETI AUTÖ 16.41: 17.05: 17.35: 18.00: 18.38: 18.48: 19.85: 19.45: 20.48: 21.14: 21.35: 22.30: 23.00: 23.30: im Az Állami Népi Együt­tes műsorából. Gondolat. A Rádió iro­dalmi lapja. Renata Scotto énekel. Haydn: B-dur szimfónia. Tánczene. Daljátékokból. PETÖFI-RAD1Ö 8.05: Könnyűzene Párizsból. 9,93: Mozart: Esz-dur szere­nád. 9.30: A 04. 05, 07 jelenti. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben: Kb: 10.30: Néhány szó — zene köz­ben ..« 11.50: A sötétség hatalmában. 12.00: Könnyűzenei Híradó. 12.30: Prokofjev: Romeo és Jú­lia — II. szvit. 13.03: Miskolci stúdiónk jelent­kezik. 13.20: Frieda Hempel és Her­mann Jadlowker énekel. 14.00: Kettői hatig . ., 18.10: Falusi esték. 19.00: Rádióhangversenyekről. 19.35: Kórushangverseny Ko­dály müveiből a Buda­pesti Zenei Heteken. Kb; 21.35: Operettdalok. 22.09: A hanglemezbolt köny- nyűzenei újdonságai. 22.30: Stadion az ókori Athén­ben. Kb: 22.40: Népi zene. 23,15; Debussy és Ravel mű­veiből. URH 18.10; A Wiener Sängerknaben Johann Strauss keringő- ket énekel. 18.28: A dzsessz kedvelőinek. 18.58: Magyar zeneszerzők. 19.38: Händel: Ariodante. Há- romfelvonásos opera. Közben s ** W« KvU%4£; tudósoké a szó. TELEVÍZIÓ 9.00: ITV Olvasás, (ált. isk. 3. oszt.). 9.55: Magyar nyelvtan. (ált. isk. 5. oszt.). H.55: Filmesztétika, (középlsk. II. oszt.), (ism.). 14.00: Olvasás, (ism.). 14.55: Magyar nyelvtan, (ism.). 17.20; Hírek. 17.25: Pergő képek. Amatőr fil­mesek műsora. III. rész. 18.15: Hazafiasság, honvédelmi nevelés. Riportműsor. 18.35: Téka. 19.15: Esti mese. 19.30: TV-II ír adó. 20.00: Vidocc) újabb kalandjai. Francia tv-filmsorozat. I. rész. 21.00: rallini Kórusfesztivál. Ze­nés riportfilm. "l.yf: \j a túlsó partra. Do- kumentnmfilm Magyar j jósról. Híradó — 2. kiadás. V ^ '-ip, BMW—Turbó-nak nevezték el a híres müncheni autógyár leg­újabb gyártmányát, melyet mellesleg nem eladásra, hanem kísérleti célokra állítottak elő. A BMW ezzel a mozgó „kísér­leti laboratóriummal’* a gyakorlatban akarja kipróbálni a tech­nikailag és gazdaságossági szempontból is kielégítőnek mondható „biztonsági autó” realizálásának lehetőségeit. A karcsú, kétüléses gépkocsi, melynek szárnyasajtajai fel­felé nyílnak, kétliteres, négyhengeres motorral rendelkezik. A hátsó tengellyel keresztbe fektetett turbómotor 200 lóerős, és óránként 250 kilométeres sebesség elérésére képes. Az autó elejét és hátulját teleszkóp-lökhárítóval látták el A fék­távolságot jelző figyelmeztető készülék, a kanyargós utaknál a keresztfelgyorsulást jelző műszer és a ruganyos, formál­ható kormánykerék további biztonsági elemeit képezik a kocsinak. Az autó motorját csak a biztonsági öv felcsato­lása után lehet begyújtani. 106 éves volt Pápán, a Kálvária teme­tőben szerdán temették el Pénzes Gézát, az ország legidősebb emberét. Októ­ber 23-án. életének 107. évében hunyt el. A ma­tuzsálemet köztisztelet és szeretet övezte Pápa váro­sában századik születés­napja óta minden eszten­dőben név- és születés­napján a város vezetői, az intézmények, vállalatok képviselői ünnepélyesen köszöntötték és ajándékok­kal kedveskedtek neki. Legutóbb augusztus 19-én, 106. születésnapján rendez­tek köszöntésére ünnepsé­get a város társadalmi — BÁLINT ERZSÉBET, a dunapataji általános is­kola nyolcadik osztályos tanulója sikerrel szerepelt a világtakarékossági nap alkalmával meghirdeteti országos rajzpályázaton. A díjat számára a világta­karékossági nap megyei ün­nepségén adják át. — Ittas gépjárművezetés miatt hathónapi 15 száza­lékos bércsökkentéssel já­ró javító-nevelő munkára ítélte a bíróság Fodor Jó­zsef, öregcsertő, Kossuth út 88. szám alatti lakost, ezenkívül 10 hónapra el­tiltották a gépjárműveze­téstől. Új klub Kalocsán Városi ifjúsági és sport­klubot alakítottak a volt napközis konyha helyisé­geiből a városi tanács és a kalocsai üzemek összefogá­sával. A 200 ezer forint költséggel felújított leendő klubot az üzemek rende­zik be; a büfét például a Sütőipari Vállalat KISZ- fiataljai üzemeltetik. — A csapadékos őszi idő­járás és a következő téli­hidegek nem teszik többé próbára Bácsszentgyörgyön az autóbuszra váró embe­reket. A tanács 70 ezer fo­rintos költséggel új várót építtetett, amelybe 17 ezer forintért az utasok kényel­mét szolgáló berendezést is vásároltak. Megosztva adták ki a közgazdasági Nobel-dijat Sir John R. Hicks angol és Kenneth J. Arrow ame­rikai professzornak ítélték oda szerdán a közgazdasá­gi Nobel-díjat. A svéd akadémia Nobel- bizottságának indoklása szerint a két tudós úttörő- munkát végzett „az álta­lános gazdasági egyensúly- elmélet és a jóléti elmé­let" kidolgozásában. ,A közgazdasági Nobel-díj nem tartozik az eredeti Nobel-díjak közé, bár ju­talomösszege és az ünne­pélyes átadás külsőségei éppen olyanok, mint a No­bel által 1901-ben alapított magas rangú kitüntetése­ké. Ezt a dílat azonban a svéd bank alapította négy évvel ezelőtt Alfred Nobel emlékére A KECSKEMÉTI Foto­klub e heti klubnapjának programja: pénteken este 6 órától — 7 óráig szakta­nácsadás fotoamatőröknek; 7 órától Nagy Ferenc mu­latja be amatőr filmjeit. Bemutatkoztak a fiatalok Tegnap a műszaki he­tek keretében került sor Baján a Geodéziai és Kar­tográfia Egyesület ifjúsági bizottságának önálló ren­dezvényére. A programban két fiatal szakember és egy diák tartott előadást. Sza- káts Márton főiskolai ta­nársegéd a Tudományos Akadémia Bajai Csillag- vizsgáló Intézetében folyó munkát ismertette. Vér- tessy László üzemmérnök beszélt az árvízvédelmi töl­tések geodéziai felvételé­nek módszereiről. Végül Vanesura Miklós, a Víz­gazdálkodási Főiskola har­madéves hallgatója a nyá­ri üzemi geodéziai gyakor­latok tapasztalatairól szá­molt be. — PÉNTEKEN ünnepé­lyes keretek között helye­zik üzembe Szegeden és Temesváron a Szeged—Te­mesvár—Arad közötti új 220 kilovoltos távvezeté­ket, amely az első villa­mos összeköttetés Ma­gyarország és Románia kö­zött. Az 57 kilométeres vezeték üzembehelyezésé­vel Magyarország villamos- energia-rendszere vala­mennyi szomszédjával ösz- szeköttetésbe kerül. — Karóval támadt szom­szédasszonyára az alko­holista Pataki Sándorné, Dunavecse. Vörös Hadse­reg út 94. szám alatti la­kos. Az élettársára félté­keny asszony bement a szomszéd udvarba is, majd betörte az ablakot. Magán­laksértés bűntette miatt a bíróság kéthónapi felfüg­gesztett szabadságvesztésre ítélte és kötelezte alkohol- elvonö kezelésre. Időjárás Szóváltás késeléssel... Letartóztatták a támadót Ifjú Balogh István 30 éves gépkezelő. Kiskunfél­egyháza, Tanácsköztársa­ság útja 56. szám alatti la­kos néhány nappal ezelőtt összeveszett Kecskeméti István. Kiskunfélegyháza, Új Élet utca 63. szám alat­ti lakossal. Veszekedés köz­ben ifjú Balogh előrántot­ta zsebkését, s Kecskemé­tit több helyen megszúrta. Az előzetes orvosi véle­mény alapján Kecskeméti István súlyos, de szeren­csére nem életveszélyes sé­rüléseket szenvedett. A szúrásoktól azonban testi fogyatékos marad. Ifjú Ba­logh Istvánt a rendőrség súlyos testi sértés bűntet­tének elkövetése miatt elő­zetes letartóztatásba he­lyezte. Ankét az üzen- és munkaszervezésről Négy súlyos baleset Várható időjárás, csütM«? tök estig: Változóan fel« hős idő, eső nem lesTji Gyenge, napközben időn* ként megélénkülő déli, dél-* nyugati szél — hajnalban és reggel többfelé erős pá» rásodás, köd. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1—ő> legmagasabb nappali hő­mérséklet a tartósan ködj>3 helyeken 8—12 fok között. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti; október 24-én a középhőmér­séklet 9,2 (az 50 éves átlag 9,0), a legmagasabb hőmérséklet 14,4 Celsius-fok volt. Október 25-én a reggel 7 órakor mért hőmér­séklet 7,1, délután l órakor 15,5, a legalacsonyabb hőmér­séklet 7,2 Celsius-fok volt. — Nagyarányú csator­názási munkát végez az idén Kiskunfélegyházán a városi tanács kommunális és költségvetési üzeme Eddig a Bessenyei és a Károlyi Mihály utcákban fejezték be a munkát, s a következő hetekbeií a Bajza utcai csatorna épí­tésén dolgoznak majd. A városban létesítendő csa­tornák hossza meghaladja a 6 kilométert. v , Nagyteljesítményű rezsó Bikészült a pápai {Clekther- max Gyárban a VF—51-es, új típusú. csöfűtöte«tés rezsó nullszériája. ' Az ’ új, 750 wattos típus , gyorsab­ban melegszik, fel és na­gyobb teljesítményre ké­pes, mint a hagyományos rezsók. Az új termékből már az idén kap a keres­kedelem. Megyei XRESZ-vetéikedő Kiskunmasán A megyei rendörfökapi- tányság közlekedésrendé­szeti osztálya, a közúti balesetelhárítási tanács, á TIT megyei szervezete ok­tóber 28-án, szombaton h kiskunmajsai művelődési házban műsorral egybekö­tött elméleti KRESZ-yetél- kedőt rendez, A verseny­ben a községi, városi ' ve­télkedők első helyezettjei mérik össze tudásukat, s a legjobbak értékes juta­lomban részesülnék. A mű­sor is színvonalasnak ígér­kezik, hiszen fellép Fónai Márta. Aradszki László. Vörös Sári. és Szigora Je­nő. konferál Varga ■ B. Jó­zsef, s a vetélkedő játék­vezetője Csíki Antal ren­dőr főhadnagy lesz. A ve­télkedő nyilvános, -amelyre mindenkit szeretetel vár a rendezőség. A sors és a rendezés sze­szélye nehéz választás elé állította tegnap Kecskemét műszaki értelmiségét. A város három különböző pontján szinte egyidőben három különösen időszerű témát kínált a műszaki he­tek programja. Az MTESZ székhazában a Szervezési és Vezetési Tu­dományos Társaság rende­zésében Seregi Ferenc és Illés János, a Vezetőkép­ző Intézet osztályvezetője és helyettese tartottak elő­adást a korszerű üzem- és munkaszervezés módszerei­ről és eszközeiről. Elsősor­ban azokról a hibákról be­széltek, amelyekkel a tevé­kenység vizsgálatakor ta­lálkoztak. A vállalatok gyakran túl sok feladatot akarnak megoldani egy­szerre. Az átszervezések sokszor nincsenek összhang­ban a távlati tervekkel. A konkrét példák alapján élénk vita alakult ki a je­lenlevő szakemberek között. A műszaki főiskolán a GTE szervezésében Móga Győző, a VKI munkatársa a munkahelyi közérzet sze­repével foglalkozott. Azo­kat a pszichológiai ténye­zőket elemezte, amelyek az egyén és a kollektíva mun­káját befolyásolják. A Pe­tőfi Nyomdában pedig dr. Tárnái Jenő, a Pénzügymi­nisztérium számítóközpont­iának vezetője ismertette a vállalati információs rend­szerrel szemben támasztott követelményeket. Vázolt több egyszerű és számító- gépes modellt. A csúszós út tovább sze-^ di áldozatait. Nagy István 30 éves, Baja, Jelky And­rás utca 50. szám alatti la­kos, Baja, és Csávoly kö­zött vezette nagy sebes­séggel személygépkocsiját, amely a nedves úttesten megcsúszott, s az árokba borult. Utasa. Pfeil Jakab, 62 éves bajai lakos súlyo­san megsérült. Nem mindennapi baleset történt Hajóson. Beck Fe­renc 18 éves, Hajós, Dózsa György út 25. szám alatti lakos az út szélén állt és meg akarta állítani Tusori Ferenc 24 éves császártöl­tési motorkerékpárost. Tu­sori nem állt meg, ezért Beck a motorkerékpár elé ugrott. Beck és a motor- kerékpár utasa Knampig T .ászló császártöltési lakos súlyosan, Tusori könnyeb­ben sérült meg. Beck Fe­renc ellen eljárást indítot­tuk, Harta belterületén Var­gacz István. 22 éves Du- napataj, Baross utca 12. szám alatti lakos balról előzte meg a kanyarodási szándékát szabályosan jel­ző Mészáros Gyuláné har- tai kerékpárost. Az össze­ütközés következtében Mé­száros Gyulánét életveszé­lyes sérülésekkel, eszmé­letlen állapotban szállítot­ták a kórházba. A motor- kerékpár vezetőjétől jogo­sítványát a helyszínen el­vették. mert ittas állapot­ban közlekedett. Kiskunfélegyháza hatá­rában figyelmetlenül ve­zette motorkerékpárját Szikszai Sándor. Kiskun­félegyháza. Izsáki út 41. szám alatti lakos, s ezért összeütközött a vele szem­ben közlekedő Cseri Fe­renc kunszállási kerékpá­rossal. Cseri Ferencet sú­lyos állapotban szállították a kiskunfélegyházi kór­házba. G. G. A holnapi lapunk tartalmából• Merlek egymás szavába vágni Halasi népfrontülés * • Vemzetisé,fi tini (•csoport»! tend Gura Hercegszántó Hajós * A csengődi tiW... t! A félegyházi AFIT-szerviz < irtFt NÍ-PP- A Magyar Szociálist« 'Munkává r» Bács'Kickuö megyei Bi'ottséga lanki j dr Weither Dántel — Kiad 1a a Bács megye L&pkiadó Vállalat. — felelői-­M-dó-. Rr«)r.7írií;:r Aa4rá> igazgató Szerko^iő-éű Kecskemét városi Tanácsház — -■ i:e.«ztőség’ telefonközpont: i? 619 i?-3i6 - Szerkesztő bizottság: u-088. Kiadóhivatal:• kernet. Szabadság tér T/a. Telefon: U-709. Terjeszt* a Magyar Posta — Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési díj: 20,— Ft Posta ulál vány őjC" valamint átutalással a KH1. 215—96 L62 pénzforgalmi Jelzőszámára. Petőfi Nyomda Kecskemét, Telefon; 13«729. — Index: 25065

Next

/
Oldalképek
Tartalom