Petőfi Népe, 1972. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-26 / 227. szám

2. old:. 1972. szeptember 26. kedd Tanaka Pekingben Események sorokban Lemondott az afgán kormány Kabulban bejelentették, hogy vasárnap lemondott az Abdul Zahir vezette af­ganisztáni kormány. A kor­mány nehézségekkel küz­dött a fejlesztési progra­mok megvalósítását illető­leg. A fő problémát az in­fláció jelentette. A nehéz­ségeket csak tetézte az aszály, amely Közép-Afga- nisztánban pusztított és több tízezer embert sújtott. A japán szocialisták javaslata A Japán Szocialista Párt nyilvánosságra hozta a ja­pán—kínai kapcsolatok ren­dezését követő időszakra vonatkozó külpolitikai el­képzeléseit. E szerint Ja­pánnak meg nem támadá­si egyezményt kell kötnie a Szovjetunióval és a Kínai Népköztársasággal, vala­mint az egyesített Koreá­val. Chilében tilos a fegyverviselés A chilei hadügyminiszter rendelete értelmében va­sárnaptól kezdve hat hóna­pon át tilos a fegyverek forgalomba hozatala és a fegyverszállítás az ország egész területén. A rendelet nem érinti a hadsereg, a rendőrség és a polgárőrség tagjait. A lépés kapcsolat­ban áll a jövő év márciu­sában sorra kerülő parla­menti választásokkal. Gyászos végű repülőnap Vasárnap délután a Sac- ramentoi repülőtér mellett közvetlenül felszállása után kigyulladt és egy fagylal- tozóra zuhant egy F—86 típusú magánrepülőgép. A pilóta, aki légibemutatón vett részt a közeli repülő­téren, ejtőernyővel kiug­rott, néhány töréssel meg­úszta, a fagylaltozó gye­rektársaság és az őket kí­sérő szülők közül azon­ban legalább 22-en — köz­tük egy tucat kisgyerek — életüket vesztették. Tanaka japán miniszter- elnök hétfőn délelőtt helyi idő szerint fél tizenkettő­kor — magyar idő szerint reggeli fél ötkor — Pe- kingbe érkezett, hogy — mint a hivatalos közle­mény mondja — „megvi­tassa és megoldja” a két ország közötti kapcsolatok normalizálását és csaknem félévszázados — hol fegy­veres, hol politikai kon­frontáció — után jó szom­szédi viszonyt létesítsen a két ország között. A repülőtéri fogadtatás külsőségeiben pontosan megfelelt annak, amelyet Nixon kapott február 21- én, tartalmában azonban számos ponton különbözött tőle. Ezúttal a vendég kö­szöntésére Csou En-laj kor­mányfő, Je Csien-jing, a KKP katonai bizottságá­nak alelnöke és Csi Peng- fej külügyminiszter mellett megjelent a két ország kö­SAIGON Negyvenhárom sikeres gyalogsági és tüzérségi ak­ciót intéztek a dél-vietna­mi népi felszabadító erők az elmúlt 24 órában a Thieu-rezsim különböző ál­lásai ellen. Egy saigoni ka­tonai szóvivő hétfő reggeli tájékoztatójából kitűnik, zötti baráti társaság tisz­teletbeli elnöke: Kuo Mo- zso és elnöke, Liao Csen- csi, hogy érzékeltesse a népek közötti barátság mo­tívumát is. Ugyancsak új arc volt februárhoz képest Fang Ji, a gazdasági kap­csolatok minisztere és Paj Hsziang-kuo külkereskedel­mi miniszter — jelenlétük a repülőtéren aláhúzta a pekingi csúcstalálkozó so­rán várható gazdasági tár­gyalások fontosságát. A kínai hírközlési eszkö­zök sokkal barátibb han­got ütöttek meg Tanaka látogatásával kapcsolatban, mint februárban Nixon vi­zitje előtt. Az amerikai el­nök érkezéséről az aznapi Zsenmin Zsipao egyáltalán nem tett említést. Ezúttal a kínai lapok hétfőn az Űj Kína hírügynökség tokiói tudósítójának meleghangú írását közölték arról, hogy a kínai—japán diplomá­ciai kapcsolatok helyreál­lítása „az általános irány­zatot jelenti” Japánban. A Tanaka és Csou En-laj közötti tárgyalások helyi idő szerint 13.50-kor kez­dődtek az országos népi gyűlés épületében. Csqu En-laj kínai kormányfő es­te bankettot adott a japán vendég tiszteletére. (MTI) A francia hírügynökség a Kyodo japán hírügynök­ségre hivatkozva gyorshír­ben jelentette, hogy Csou En-laj és Tanaka megálla­podott a két ország kap­csolatainak rendezésében. A tárgyalások elején Ta­naka hivatalosan bocsána­tot kért Japánnak a II. vi­lágháború idején Kínában tanúsított magatartásáért. „A múltban sajnálatos ese­mények játszódtak le Kína és Japán között, s most bo­csánatot kérek ezzel kap­csolatban” — mondta Ta­naka Csou En-lájnak. Megkezdődött a darlinitoni értekezlet Az észak-angliai Dar- lingtonban hétfőn délelőtt megkezdődött a felfüggesz­tett északír parlament tag­jainak kerek asztal-értekez­lete a tartomány jövőjéről. Politikai megfigyelők véle­ménye szerint a háromna­pos konferencia célja az Észak-Irország jövőjéről London által hozott egyol­dalú határozatok elfogad­tatása. William Whitelaw-nak, a konferencia szervezőjének nem sikerült rávennie a legfontosabb katolikus el­lenzéki pártokat az együtt­működésre. Távol máradt a Szociális Demokrata és Munkáspárt, miután ném teljesítették feltételét: az internáltak szabadon bo­csátását. Az IRA részvéte­lét Whitelaw fel sem ve­tette. Amellett két jobbol­dali protestáns unionisa csoportosulás is távolmara­dásával tüntet: Craig „Él­csapat mozgalma” és Pais­ley „Demokrata Unionista Pártja”. Darlington városkát a rendőrök valósággal meg­szállták hogy biztonságossá tegyék az Európa Lodge Szállóban megrendezett konferenciát és megakadá­lyozzák az ír szélsőségesek esetleges terrorcselekmé­nyeit. A három napra tervezett értekezlet első napján a résztvevők előterejsztették nézeteiket, a másodikon vi­tát nyitnak az előterejszté- sekről, a harmadikon pe­dig előreláthatólag általá­nos vitát folytatnak Észak- Irország alkotmányjogi re­formjairól. (MTI) A népi erők újabb sikersorozata hogy a hazafiak elsősorban Quang Tri, Quang Ngai, Pleiku és An Loc térségé­ben bontakoztattak ki tá­madó akciókat. A dél-vietnami forradal­mi erők sikeres akcióival j egyidejűleg B—52-es ame- j rikai óriásbombázók össze­sen 24 hullámban támadták ' a Vietnami Demokratikus Köztársaság sűrűn lakott területeit, és Dél-Vietnam felszabadított körzeteit. Saigoni tájékoztatás sze­rint Észak-Vietnamot hat bevetésben bombázták. Bombaterhüket főképpen Dong Hói kikötőváros tér­ségében szórták le. Brandt támogatást kért a munkásságtól BONN A nyugatnémet munkás­ság, valamennyi dolgozó támogatását kérte Willy Brandt szövetségi kancel­lár hétfőn Mainzban el-, hangzott beszédében. A nyugatnémet kormány­fő az építőipari munkások szakszervezetének kong­resszusán szólalt fel: kifej­tette előttük pártjának bél­és külpolitikai céljait, ame­lyeknek beváltása csak ak­kor lehetséges, ha a no­vemberi választások meg­erősítik a jelenlegi kor­mányt hivatalában. A szakszervezetek köte­lessége — mondotta — hogy a haladás mellett ki- álljanak és megakadályoz­zák, hogy a társadalom ál­dozatává váljék a kivált­ságos kis csoportok önzésé­nek. A kancellár megvonta a kormányzat hároméves bel­politikai tevékenységének mérlegét és köszönetét mondott a szervezett mun­kásságnak, hogy aktívan támogatta a kormány kül­politikai törekvéseit, az európai enyhülés megte­remtésére tett erőfeszítése­ket. A szakszervezetek — mondotta — kezdettől fog­va mellettünk voltak azon törekvésünkben, hogy meg­egyezésre és jószomszédi kapcsolatok kialakítására jussunk a kelet-európai ál­lamokkal. Most az a fel­adatunk, hogy teljessé te­gyük és biztosítsuk, amit eddig elértünk. Schiller kilépett az SPD-ből BONN (MTI) Kari Schiller, a nyugat­német kormány volt gazda­sági és pénzügyminisztere vasárnap bejelentette kilé­pését az SPD-ből, amelynek 1946 óta tagja volt. Döntéséről írásban érte­sítette a Szociáldemokrata Párt elnökét, Willy Brand­tot. Indokolásul kifejtette, hogy a Bundestag feloszla­tása és saját képviselői mandátumának megszűnése után úgy érezte, szabad ke­zet kapott e döntés megho­zatalához. Mint kifejtette, kilépésének oka azonos a kormányból való kiválásá­nak okával. „Az azóta el­telt időszakban — semmi olyan nem történt, ami ál­láspontom megváltoztatásá­ra késztetett volna”. (DPA, MTI) Súlyos gyanú: Izrael mérges gázt használ A libanoni kormány fel­kérte a Nemzetközi Vörös- keresztet. az ENSZ-et és az Egészségügyi Világszerveze­tet, hogy vizsgálják ki, va­lóban bevetettek-e mérges gázt az izraeliek a múlt hét végén Libanon ellen inté­zett agressziójuk során. A súlyos gyanúra az adott okot, hogy röviddel a betö­rést követően rejtélyes tü­netekkel szállítottak a bejrúti amerikai egyetem kórházába három testvért, az egyik megtámadott falu­ból. Közülük a legidősebb minden jel szerint gázmér­gezés következetében már életét vesztette és egyik öccse is súlyos állapotban van. Zavaros a helyzet Ugandában Ugandái jelentések szerint felszámolták azt az 1500 főnyi — tanzániai katonákból álló — „inváziós had­sereget”, amely Ugan­da délnyugati részén 1972. szeptember 17-én „tört” az országra. A tanzániai kormány cá­folta, hogy köze lenne az Uganda elleni tá­madáshoz. Az Amin- rendszer támogatására Kadhafi Líbiai elnök által küldött 400 kato­nát szállító 5 repülő­gépet Szudánban le­szállították és vissza­küldték Líbiába. Az események hátte­rét homály fedi. Egyes vélemények valószínű­nek tartják, hogy a Délnyugat-Ugandában állomásozó — Obote 1971. januárjában meg­buktatott ugandai el­nök híveinek számító — katonák lázadtak fel a másik törzsbeli Amin-pártl tisztekkel szemben. Mások az ak­cióban az 1971. janu­árjában Tanzániába mene­kült, a Viktória-tó és a Hold-hegység köpött letele­pült ugandaiak visszatéré­sét látják. Az ugandai bel­ső nyugtalanság összefügg Amin elnök közelmúltban elhangzott bejelentésével, amellyel kiutasította az or­szágból a kb. 80 ezer brit útlevéllel rendelkező főleg indiai és pakisztáni szár­mazású „ázsiait”. — fERRA — Mindenesetre fasiszták ROMA (MTI) Átszállították a milánói börtönbe Comóból azt a három fiatalembert, akit a múlt héten csütörtökön fegyvercsempészés miatt tartóztattak le az olasz— svájci határon, és akik el­len alapos gyanú merült fel, hogy közük van Calab- resi rendőrfelügyelő május­ban történt emlékezetes meggyilkolásához. A három fiatal: a 26 éves Gianni Nardi, a 28 éves Bruno Ste­fano és nyugatnémet barát­nőjük, Gudrun Kies Mar- dou. A gyilkosság szemta­núi közül kettő — bár nem száz százalékosan — felis­merni vélte Nardiban Ca- labresi felügyelő gyilkosát. Mindenesetre az bizo­nyos, hogy mind Nardi, mind Stefano szélsőjobbol­dali nézeteket hangoztató figurák, akiknek kapcsola­ti a különböző újfasiszta errorszervezetekkel isme- etesek voltak a hatóságok 'lőtt. A Calabresi-ügytől függetlenül, a fegyver- és robbanóanyagcsempészés amely miatt letartóztattak őket, újabb adalék a jobb­oldali terrorszervezetek, merénylő bandák létezésé­hez és működéséhez. Laird semmi jót nem ígért Tovább javultak Nixon esélyei WASHINGTON. (MTI) Melvin Laird amerikai hadügyminiszter vasárnapi tv-nyilatkozatában ismét azt erősítgette, hogy to­vábbra is Nixon elnök má­jus 8-i javaslata alkotja a vietnami konfliktus gyors rendezésének alapját. Laird interjújából egyér­telműen kitűnik; az Egye­sült Államok folytatja kí­sérleteit, amelyekkel igyek­szik saját rendezési feltéte­leit rátukmálni a vietnami népre. Az Egyesült Álla­mok délkelet-ázsiai „köte­lességeire” hivatkozva ki­jelentette, hogy egyelőre nem tervezik az amerikai haditengerészeti és légihad­erők csökkentését a térség­ben. Szerinte ez az amerikai békejavaslat a „leghala­dóbb, amelyet a világ tör­ténelmében valaha is elő­terjesztettek”. Arról mé­lyen hallgatott, hogy ez az állítólagos „élenjáró” wa­shingtoni ajánlat a népel­lenes saigoni rezsim hatal­mon tartását jelenti. Sze­rinte az amerikai fegyveres erők fokozatos kivonása Déi-Vietnamból — amely lényegében csak átcsopor­tosítást, az amerikai csapa­tok más közeli délkelet­ázsiai bázisokra való átirá­nyítását jelenti — a Nixon- kormányzat „nagy győzel­me”. Ügy vélekedett, hogy a vietnami helyzet nem lesz Nixon újraválasztásá­nak kerékkötője, mert — megítélése szerint — az amerikai nép nagy többsé­ge támogatja a vietnamizá- lási politikát. A Time Magazin és a New York Times együttes közvéleménykutatásának adatai szerint Nixon elnök a szavazatok 62 százaléká­val vezet a demokrata el­nökjelölt McGovernnel szemben, akit a megkérde­zetteknek csak 23 százalé­ka választott. Ez azt jelenti, hogy Richard Nixon augusztus eleje óta újabb 11 százalékot szerzett ma­gának. A Time Magazin és a New York Times a fel­mérés során 16 amerikai kulcsállamban (a 16 állam együttvéve 332 elektori sza­vazattal bír, s a győzelem­hez 270 voks is elég) 2239 amerikait kérdezett meg. A Newsweek a Gallup-: - tézet 18—24 éves fiatal k között végzett felmérésér 'k adatait ismerteti. Az ered­mény: 52—43 Nixon javára. (AP, Reuter, AFP) ! Koldusszegény földbirtokos Pedro Sales, a brazíliai Jaráim de Piranhas város­ka köztiszteletben álló, ám szegény polgára a napok­ban még pattogatott kuko­ricát árult a főutcán, ma pedig már ő az egész 8000- es lélekszámú kisváros tu­lajdonosa. Rio Grande do Norte ál­lam hatóságai közölték: Pedro Sales az apjától örö­költ családi bibliában meg­sárgult írást talált. Az ok­iratot a kukoricaárus nagy­apja kapta 125 esztendővel ezelőtt, Sales félnótás apja azonban, aki a városka gúnytárgya volt, mit sem tudott az okmányról. Az adománylevél tulajdonosa a 400 nényzetkilométernyi városka birtokosa. Jardim de Piranhas lakói, akik ebben a században telepedtek le. maguk is tudták, hogy tulajdonkép­pen erőszakos földfoglalók, a föld tulajdonosára azon­ban mind ez ideig nem de- ••ült fény. Az egykori kukoricaárus I özölte, hogy senkit sem ó''ajt kiebrudalni városá­ul, ha mindenki „aláveti magát a békén és társadal­mi igazságon alapuló irá- J nyitásának’’, iReuter'

Next

/
Oldalképek
Tartalom