Petőfi Népe, 1972. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-26 / 227. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR S Z Q CIA L! S T Á M U N K Á S P Á RI B Á C S - K i S K U N MB GYEI BIZOTTSÁGÁNAK MAP'lAPJA XXVII. évf. 227. szám 1972. szeptember 26.. KEDD Ara: 90 fillért Építőipari kisgépek Vietnamnak rs Ü >0 Jelentős exportfeladatok megvalósítása hárul ebben az évben az ÉPGÉP Vál­lat kalocsai kisgépgyárá­ra. Az üzem 24 millió fo­rint értékben szállít beton­tömörítő vibrátorokat és al­katrészeket a szocialista or­szágokba. A megrendelések zömé- n nek teljesítése az utolsó ne- V gyedévben esedékes. Erre az időszakra vállaltak el egy sürgős megrendelést a Vietnami Demokratikus Köztársaságból. Az ameri­kai bombázások által meg­rongált utak és gátak hely­reállításához kértek rázó­fejes betontömörítő beren­dezéseket. Bár a különleges éghajlati viszonyok szokat­lan követelményeket állí­tottak a műszaki kollektíva elé, mégis rövid idő alatt elkészítették a hajtóműből, hajlékony közlőtengelyből és rázófejből álló gépeket. A 750 ezer forint értékű küldeményt a múlt héten indították útnak Vietnam­ba. FELHÍVÁS a közületi személygépkocsik üzemkén tartóihoz A Közlekedés- és Pos- taügyi Minisztérium autó- közlekedési főosztálya és a Belügyminisztérium köz­lekedési csoportfőnöksége felhívással fordult a közü­leti gépjárművek üzemben tartóihoz. Ebben emlékez­teti őket, hogy a közületi személygépkocsikról szóló 14/1972. számú kormány- rendelet október 1-i ha­táridővel írta elő a sze­mélygépkocsik forgalmi Megnyílt a szalkszentmártoni Petőfi-emlékkiállítás Vasárnap délelőtt az időnként fel-feltámadó csí­pős szél ellenére szinte tel­jesen megtelt a szalkszent­mártoni műemléki csárda előtti tér. Taps köszöntöt­te a környező Petőfi-em- lékhelyekről feldíszített kerékpárokkal érkező sta­fétákat. A legnagyobb Petőfi-em- lékház megnyitására ösz- szegyűlt közönség jelenlé­tében az úttörők megko­szorúzták a költő szobrát, majd Simon István Kos- suth-díjas költő tartalmas. Petőfi és a szülőföld, a Kiskunság kapcsolatát elemző beszéddel avatta fel az új közgyűjteményt. Két évig laktak Petrovi- csék a most megközelítően eredeti állapotában helyre­állított házban. 1845 őszé­től 1846 tavaszáig sokszor megfordult itt a költő, több hónapot töltött a 13 he­lyiségből álló bérlemény­ben. Életének legválságo­sabb, költészetének talán legtermékenyebb szakasza ez a fél év. A ház kis ud­vari szobájában lakott, ahonnan a távoli Duna fe­lé nyílt az ablak és jól le­hetett látni a közeli tó ví­zi madarait. 112 verse, egy regénye és egyetlen szín­padi műve, a Tigris és a hiéna keletkezett e falak között. A műemléki csárdaépü­letben a munka során elő­került. rési freskókat res­Az úttörők tiszteletadása Marton László Petőfi-szobránáL Simon István és az ünneplő szalkszentmártoniak. (Pásztor Zoltán felvételei) ga és a Katona József Mú­zeum munkatársai rendez­ték be, Boreczky László művészeti vezető tervei alapján. A környékben összegyűj­tött és a múzeumoktól köl­csönzött tárgyi emlékeket, az új, korszerű, nagyon szép kiállítást Miklós Ró­bert, a Petőfi Irodalmi Mú­zeum tudományos főmun­katársa ismertette az ün­nepségen részt vevőkkel. A nagy jelentőségű kul­turális eseményen megje­lent dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, Ka- tanics Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Far­kas József, a Hazafias Nép­front megyei bizottságának titkára, dr. Gönyei Antal, a Művelődésügyi Miniszté­rium főosztályvezetője. Qtt voltak a kalocsai járás és 'zalkszentm árion község nárt- és tanácsi vezetői, a Petőfi-erplékhelyek képvi­selői. H. N. engedélyének érvényesíté­sét és a szolgáltató sze­mélygépjárművek hatósá­gi jelzéseinek kicserélését. A felhívásban megálla­pítják, hogy a rendelet el­lenére több üzemben tartó nem jelent meg a közren­dészeti rendőrhatóságoknál a forgalmi engedélyek ér­vényesítése, illetőleg a gép­kocsik rendszámának meg­változtatása érdekében A két minisztérium szer­vei október 1-től fokozot­tan ellenőrzik, hogy a kö­zületi személygépkocsikat a rendeletnek megfelelően használják-e. Olyan ese­tekben, amikor a személy- gépkocsi forgalmi engedé­lye nincs érvényesítve, vagy a kocsi nincs ellát­va új rendszámmal, a ha­tósági jelzéseket a hely­színen elveszik és a mu­lasztókat szabálysértés miatt feljelentik. Éppen ezért az érdekeltek az il­letékes kózrehdészeti rend­őrhatóságtól minél előbb kérjék az engedély érvé­nyesítését, illetve az új rendszámtáblák kiadását. Ha valamilyen okból nincs forgalombahelyezési lap­juk, főhatóságuktól kérjék ennek beszerzését. A ter­melési és szolgáltató sze­mélygépkocsikon pedig tüntessék fel ezek rendel­tetését. Ennek módja, hogy a jármű jobb és bal oldali első ajtajának kétharmad részére legfeljebb két sor­ban és legalább hét cen­timéter nagyságú betűkkel megfelelő szövegű feliratot fessenek a gépkocsitól el­térő színben. A szaktudás gyarapításáért A z élelmiszer-gazdaság ötéves tervének telje sité- “ sét több tényező befolyásolja. Csupán egyet em­lítünk meg ezek közül: a szakember munkájának sze­repét. A szövetkezeti gazdálkodásban végbement ked­vező változások szorosan összefüggenek a termelőszö­vetkezetek politikai és szakvezetőinek tevékenységével. Az a kérdés, hogy a következő feladatok végrehaj­tásához van-e elegendő, jól felkészült szakember. A kisebb megyényi nagyságú kecskeméti járás 58 mezőgazdasági szövetkezetében 89 egyetemet, főiskolát, s 78 felsőfokú technikumot végzett elnök, fömezőgaz- dász, főkönyvelő vagy más vezető beosztású szak­ember dolgozik. Ez az arány rosszabb, mint az álla­mi gazdaságoké. Még kedvezőtlenebb a helyzet, ha csak a szakszövetkezetben működő vezetők felkészült­ségét vizsgáljuk. A járás 24 szakszövetkezetében mindössze 11 egyetemet, főiskolát és 15 felsőfokú technikumot végzett vezető dolgozik. AA egközelítőleg hasonló arányok vannak a megye más tájegységein levő szövetkezeti gazdaságok­ban is. Az 1968. óta érvényesülő nagyobb önállóság a vezetők felelősségét megsokszorozta, hiszen a jó gazdasági döntéseknek a sokoldalú tájékozódás, a ma­gas fokú elméleti és gyakorlati felkészültség a legfőbb feltétele. Ilyenformán a rendszeres oktatás a gazdál­kodás színvonalának emeléséhez vezethet. Ez a meg­állapítás vonatkozik nemcsak a vezetőkre, hanem a különböző munkakörökben dolgozó szövetkezeti ta­gokra is, akik a korszerű technológiát a mindennapi gyakorlatban megvalósítják. A megyei mezőgazdasági szakigazgatás a területi szövetségekkel, városi, járási szervekkel egyetértésben, dolgozta ki a szakmai továbbképzési tervet. A negye­dik ötéves terv végéig az előirányzat szerint 3730-an részesülnek munkakörüknek megfelelő oktatásban. A felső- és középszintű vezetők a MÉM mérnök- és vezető-továbbképző intézete által összeállított prog­ram alapján tanulnak. Továbbképzésüket a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kara, illet­ve az intézet Kiskunhalason működő növénytermesz­tési tanszéke készíti elő. i Ozdmos közös gazdaságban több évre szóló prog- ramot dolgoztak ki nemcsak a felső- és közép­szintű vezetők rendszeres képzésére, hanem az álta­lános iskolát elvégzett, s a mezőgazdaság különböző ágazatai iránt érdeklődő fiatalság szakmunkássá neve­lésére. Ha ez a program megvalósul, az elkövetkező években mind több korszerű ismeretekkel rendelkező szakvezető és szakmunkás töltheti be az egy életet végigdolgozott szövetkezeti gazdák felelősségteljes munkakörét. K. A. Vezetőfülke, alváz, targonca (Jjabb tiszakécskei termékek A nagy kiterjedésű udvar már kicsinek bizonyul a ME­ZŐGÉP Vállalat tiszakécs­kei telepén. Amerre a szem ellát, mindenütt a D—705— 25 típusú gépkocsivezető­fülke sorakozik katonás rendben. Ez most az üzem fő terméke. Tavaly 773, az idén eddig 300 készült be­lőle. Ezeket építik a Csepel gépkocsik alvázára, ame­lyek részben tehergépko­csik, részben üzemanyag­tartálykocsik vezetőfülkéi­ként hagyják el az üzemet. Emellett még sok más termék előállításával fog­lalkoznak. A karcagi Lenin Tsz részére elkészítették egy sertéshizlaló technikai berendezéseit, amelynek ér­téke megközelítőleg kétmil­lió forint. Megkezdték az Ikarus 66-os típusú autó­busz fenékvázainak gyár­tását, amelyből 1973 áprili­sáig 900 darabot kell leszál­lítaniuk. Az üzem nemrég újabb vállalkozásba kezdett, amely előreláthatóan hosz- szú időre munkát ad dol­gozóinak. A Béta 1, Béta 1/a, és a DFT—2 típusú targon­cák sorozatban történő fel; taurálták és a ház tetőze­tét telej sen kicserélték. Az új, állandó Petőfi- emlékkiállítást a Múzeu­mok Központi Igazgatósá­újítására szerződtek. A fel­újításhoz az alkatrészeket a Diósgyőri Gépgyár szállít­ja — a szerződés szerint 1973 első negyedévétől Képünkön a D—705—25 típusú vezetőfülkék a ME­ZŐGÉP tiszakécskei üze­mének udvarán. Sz. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom