Petőfi Népe, 1972. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-17 / 220. szám

1972. szeptember 17, vasárnap 3. oldal Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára tanácsko­zott Henry Kissingerrel, Nixon elnök nemzetbiztonsági főtanácsadójával. met állam képviselőinek tanácskozásain. A „tízek”, a Közös Piac tagállamainak római miniszteri értekezle­tén ugyancsak állást foglal­tak a biztonsági konferen­cia előkészítése mellett, jól­lehet, akadtak zavaró fel­hangok is. (Változatlanul össze kívánják kapcsolni a konferencia már régen megoldásra érett kérdését a sokkal bonyolultabb, s ezért kezdetibb szakaszban levő „kiegyensúlyozott európai fegyverzetcsökkentéssel”.) Nem lenne teljes azon­ban európai körképünk, ha nem szólnánk két katona- politikai momentumról. A héten kezdődött meg a NATO Strong-express fe­dőnevű hadgyakorlata, tíz atlanti ország haderőinek részvételével. (Francia egy­ségek is jelen vannak, de csupán tengeri aknaszedést vállaltak!) A hadijáték át­csoportosításokat és táma­dó mozdulatokat gyakorol, elsősorban az északi tér­ségben, Norvégia körül —, s a műveleteket jóelőre, kellő hírveréssel beharan­gozták. Ugyanezekben a napokban sor került azon­ban a Pajzs ’72 elnevezésű közös hadgyakorlatra is, amelynek során a Varsói Szerződés öt tagállamának csapatai — köztük néphad­seregünk alakulatai — a szociálisa országok védelmi képességéről, felkészültségé­ről tettek tanúhizonyságot. A kedvező európai fejlődés okai között eddig is jelen­tős szerepet játszott a szo­cialista országok gazdasági, társadalmi és nem utolsó­sorban katonai ereje, amely érthetően elriaszt minden lehetséges támadót. Ez az erő most ismét bizonyítást nyerhetett. A két hadgya­korlat célja és jellege ter­mészetesen alapvetően kü­lönbözött egymástól: a szo­cialista országok demonst­rációja az enyhülés irányá­ban hat. a NATO feszült­ségkeltő mozzanataival szemben. Közben csomagolnak és repülőgépre szállnak a kül­ügyminiszterek és nagykö­vetek: nemsokára kezdődik az ENSZ-közgyűlés évi ülésszaka. A jövő héten bi­zonyára még gyakoribb lesz a New York-i kelte­zés ... George McGovern, az amerikai Demokrata Párt elnök­jelöltje Minneapolis városban folytatta kampányát. Ezúttal elkísérte (jobbról, McGovern mellett a máso­dik) Edward Kennedy szenátor is. Szádat egyiptomi elnök (jobboldalt) fogadta Bem Heima marokkói (baloldalt) és L. Sakkaf (középen) szaúd- arábiai külügyminisztert. A kép jobb szélén Zajjat, A Bajai Türr István Múzeum által Sükösdön feltárt avarkori temető 170 sírjának anyagát fel­dolgozták, a mintegy 1200 éves csontvázakkal együtt díszes övgarnitúrák is felszínre kerültek. A VII. század közepétől körülbe­lül száz éven át az ava­rok három nemzedéke te­metkezett ide. A sírmező érdekessége, hogy a női hantok köralakban he­lyezkednek el, közrefogják a gyermeksírokat, a fér­fiakat pedig kissé távo­labb temették el. A csont­maradványok antropoló­giai vizsgálatát a Szegedi József Attila Tudomány- egyetem embertani inté­zetében végezték el. A sükösdi avar temetőről szóló tanulmányt angol nyelven adta ki a szegedi intézet. Kecskeméten is gyűjtenek tapasztalatokat Az országgyűlési képvi­selők Szolnok megyei cso­portja a legutóbbi ülésén munkaterven kívüli prog­ram megoldásáról határo­zott. A képviselőcsoport soronkívül felméri a megye és Szolnok keres­kedelmi és szolgáltatási ellátásának helyzetét és a fejlesztés feladatait. A kö­vetkező hetekben tanul­mányutat tesznek Debre­cenben, Kecskeméten, Egerben és Békéscsabán. A szomszédos megyék székhelyein tüzetesen meg­vizsgálják a szolgáltatási intézmények, a kereskedel­mi hálózat munkáját, s igyekeznek megismerkedni a legjobban bevált szerve­zési, fejlesztési, módsze­rekkel. Egy község kenyere Angol nyelvű tanulmány a sükösdi avar sírokról latát, mondván, hogy erre a földre csak lánctalpa? géppel lehet rámenni. A párttitkár vállalta a gé­pek megszerzését. Tiszán­túlon, a Vizesfási Állami Gazdaság igazgatójához fordultak, dr. Szűcs Mi­hály kandidátushoz, aki mérlegelve a helyzetet, két szovjet lánctalpas kombájnt kölcsönzött a szövetkezetnek. A segítség egy község kenyerét men­tette meg. A főagronómus beszá­molója szerint az ésszerű talajgazdálkodás eredmé­nye az idén mutatkozott volna meg igazán. A szö­vetkezetben a nagy eső­zések kezdete előtt 27,2 mázsa gabonát is takarí­tottak be egy holdról. ÖREGCSERTÖN nem ér­tek véget a nehéz napok a kalászosok begyűjtésé­vel. A napraforgó és a kukorica nagyon szép ter­mést ígér, de nagy részük még most is vízben áll. Kétmillió forint értékű műtrágya vár kiszórásra, meg kellene kezdeni a tarlószántásokat — de vi­zes a talaj, nem bírja el a gépeket. A műtrágyát csak repülővel lehetne ki­juttatni. a talajmunkák­hoz lánctalpas erőgépek kellenének. Mindez nagyon sok pénzt igényelne. Csupor János főkönyvelő viszont kevés biztatót mond: az időiárásra hivatkozva 1 millió 200 ezer forint ár­bevételkiesést sorol fel szeptemberig. A betakarí­tott terményeknél nagy­fokú az önköltség-növeke­dés, nem ritka a tervezett­nél tízszer, hússzor na­gyobb ráfordítás. A sza­bad pénzeszközök elfogy­ta1'-. NEHEZ helyzetbe kerül­tek az idén az öregcsertői Petőfi Termelőszövetkezet vezetői, tagjai. A kedve­zőtlen anyagi helvzet el­lenére is vállalniuk kell a még kintlevő termés beta­karítását. A jövő évi gaz­dálkodás megalapozását a tervezettnél nagyobb költ­ségekkel, több munkával, iobh szervezéssel és más gazdaságok segítségének igénybevételével tudják csak elvégezni. Dr. Szűts Sándor a kalocsai területi szövetség munkatársa Pillanatkép a „Pajzs 72” hadgyakorlatról: a lengyel néphadsereg egyik páncélosa folyami átkelés közben. A Varsói Szerződés tagállamai hadseregeinek Cseh­szlovákiában folyó „Pajzs 72” elnevezésű hadgyakor­latának megtekintésére Andrej Grecsko marsall, szov­jet hadügyminiszter vezetésével szovjet katonai kül­döttség érkezett Prágába. Képünkön: Grecsko, szovjet hadügyminiszter (balról) és Martin Dzur, csehszlovák hadügyminiszter a prágai repülőtéren. Walter Scheel nyugatnémet külügyminiszter fogadta az NSZK—lengyel diplomáciai kapcsolatok felvétele miatt Bonnban járt Stepan Olszowski külügyminisztert. KORABELI leírásokból ismeretes, hogy Kalocsa és környéke még a török j hódoltság idejében is in­goványos, mocsaras vi­dék volt. Az emberek ter­mészetátalakító szorgos keze azóta megváltoztatta a természet képét. A te­lepülések talajszintjét fel- töltötték, a mocsarakat le­csapolták és alkalmassá tették szántóföldi műve­lésre. A régmúltra em­lékeztet a sok utca, dűlő és helységnév is, és ami hátrányosan érinti a kör­nyék lakóit: a domborzat és a talajszerkezet. Öregcsertő, örjeg és Ho­mokmégy területe annyira mély fekvésű és erősen kötött talajú, hogy egy- egy nagyobb eső után na­pokig áll a víz a baráz­dákban. A lakosság meg­szokta már, számít rá min­den évben, de olyan rend­kívüli időjárásra, mint az idén volt — egy ember­öltő óla nem emlékeznek, öregcsertőn majdnem tra­gédiát okozott. A Petőfi Tsz területének nagy ré­szét a nyári esőzések után víz lepte el. Meg kellett menteni a tagok ez évi kenyerét és biztosítani a jövő évit. De hogyan? Vezetőségi ülést hívott össze Jenei Sándor, a tsz elnöke. A kollektív böl­csességen volt a sor: oko­san dönteni. PIRISI János főagronó­mus gondterhelten szá­molt be a helyzetről: — A járásban elsőként kezdtük el az aratást, és a két utolsó között fejez­tük be, mert a két hónap alatt 17 napon át esett az eső, közel 300 milliméter csapadék hullott le. Július első dekádiában 9 ezer 200 mázsa búzát takarítottunk be és ezután 6 dekád kel­lett még ahhoz, hogy a visszamaradt 15 ezer má­zsát be tudjuk hozni. Ez sem volt egyszerű. A gu­mikerekes géppark cső­döt mondott. Sok helyen 30—50 centiméteres víz­ben állt a búza. Bárme­lyik géppel mentek a táb­lára, elsüllyedt. Már tel­jesen reménytelennek tűnt a betakarítás, amikor meg­oldást találtunk. Bakos Béla párttitkár — aki maga is aerárszakem- ber — javasolta a rizs­arató kombájnok haszná­I megoldás útját. Nyilatko­zata abból indult ki, hogy Dél-Vfetnamban ma két kormány és két hadsereg van, valamint egy harma­dik közbeeső politikai erő, különböző semleges csopor­tokból. A DIFK olyan koa­líciós kormányt javasol, amely magába foglalja e három politikai irányzatot, kivéve az amerikaiaknak személyében teljesen elkö­telezett Thieut. Amikor Saigonban és Washington­ban „kommunista veszély” ürügyén keltenek hisztériát, a DIFK kijelentette, hogy Dél-Vietnam nem szocialis­ta rendszerű lesz a béke helyreállítása után, de a függetlenség természetesen az amerikaiak teljes kato­nai visszavonulását jelenti majd. Az indítvány elhangzott — a választ az amerikaiak­nak kell megadniok. Csü­törtökön, a párizsi Viet- nam-konferencia immár 159. ülésén az érdembeni felelet elmaradt, nem je­gyezhettek fel új elemet. Mi történt a következő na­pon, a bizalmas jellegű tár­gyalásokon, arról — éppen a megbeszélése zárt jellege miatt — még nem lehet hiteltérdemlő tájékoztatást adni. Természetesen nem a megbeszélések formája szá­mít, hanem a lényeg, s alapvető változásra vajmi kevés remény kínálkozik az amerikai magatartás­ban. Mozgalmasabbá vált az európai színtér is. Itt is él­hetünk az előrejelzés esz­közével : előreláthatólag no­vember 22-én kezdődnek meg Helsinkiben az euró­pai biztonsági konferencia sokoldalú előkészítő mun­kálatai. Nyilvánvaló pozi­tívumként könyvelhetjük el, hogy erről is szó esett a moszkvai szovjet—ameri­kai konzultáción, sok más fontos téma, így a SALT- megbeszélések és kétoldalú gazdasági kapcsolatok mel­lett. (Az amerikai szenátus, sok huzavona után, végre ratifikálta a SALT-egyez- ményt.) A légkör javulását szolgálta a lengyel külügy­miniszter eredményes bonni látogatása, s úgy tűnik, si­került néhány részkérdés­ben kompromisszumos meg­állapodást kötni a két né­New York Kcnnedy-repülőteréről utazott a Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosába az amerikai békemozgalom küldöttsége, hogy átvegye a VDK szer­veitől a három szabadon bocsátott amerikai hadi­fogoly pilótát. A küldöttségben a szabadon bocsátott pilóták hozzátartozói is helyet kaptak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom