Petőfi Népe, 1972. augusztus (27. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-08 / 185. szám

fflpfiT Vélemények a 11. játszmáról A sakkvilág legnagyobb szakértői úgy ítélik meg, hogy Szpasszkij kétpontos hátránya továbbra is óriási a „trónkövetelő” Fischerrel szemben. Csak hihetetlen erőfeszítéssel védheti meg „koronáját” az amerikai lendületes játékával szem­ben, s minden szakember elismeri, hogy a világbaj­nok teljesítménye a 11. játszmában elismerésre méltó, számára reményekre jogosító volt. VILÁGBAJNOKHOZ MÉLTÓAN A vasárnapi mérkőzés, amelyben Fischer a 31. lé­pésben a játszma feladásá­ra kényszerült — kétségte­lenül bebizonyította, hogy Szpasszkij nem roppant össze eddigi sikertelensége után. Korábbi gyengeségé­ben feltétlenül közreját­szott néhány amatőr hibá­ja ; Fischer nem éppen megnyugtató magatartása; és ravasz támadás építése. Ezek után a szovjet sakko­zó vasárnapi győzelme olyan erkölcsi ösztönző erő lehet, amely visszaadhatja világbajnokhoz méltó ere­jét, harci kedvét. Krogiusz, Szpasszkij sze- kundánsa elragadtatott han­gon emlékezik a vasárnapi mérkőzésről: — Szpasszkij barátom agresszív lendülettel vetet­te magát a játékba, nyernie kellett, mert ez a játszma „lenni vagy nem lenni”- csata volt. Ezután Szpassz­kij igyekszik megtartani a kezdeményezést; Fischer ellen a legjobb védekezés a támadás! Ezt a véleményt osztja Lev Polugajevszkij, szovjet nemzetközi nagymester is, aki úgy vélekedik, hogy Fischer ereje a támadásban van, tehát csak hasonló stí­lusban lehet „megfogni”. Reykjavikban tartózkodó és időről időre kitűnő érté­keléseket adó Svetozar Gli- gorics jugoszláv nemzetközi nagymester azt a vélemé­nyét fejezte ki, hogy a 11. játszmában Szpasszkij fan­tasztikus erővel támadott, saját stílusával verte meg Fischert. A szélsőséges Lar­sen, aki korábbi elhatáro­zásával ellentétben mégis az izlandi fővárosban ma­radt, kijelentette, hogy ez a győzelem úgy jött Szpasszkijnak, mintha az orvos rendelte volna... Még azt is elmondta, hogy foga­dási pénzét továbbra is Fi- scherre teszi, de most egy kicsit kételkedik az ameri­kai sakkozó végső sikeré­ben. FISCHER NEM GRATULÁLT ( Szpasszkij nagyon bol­dognak látszott a találkozó után, de láthatóan kedvét szegte, hogy Fischer gratu­láció nélkül hagyta el a termet. Pedig ezúttal visz- szafizethette volna a szov­jet sakkozó bókját, amikor az a 6. játszmában Fischer brilliáns játéka után meg­tapsolta az amerikai sak­kozót. Az izlandi sakkszövetség pénztárosa, Hilmar Viggo- son volt az egyik legboldo­gabb ember Szpasszkij győ­zelme után. „A jó öreg Bo­risz visszaszerezte a közön­ségünket — mondotta. — Azonkívül, hogy neki druk­kolok, azért is örülök, mert mostantól ismét .telt ház lesz és csökkenhet a tv-köz- vetítés elmaradása miatti veszteség”. A tv „száműzése” miatti nehézségekről Gudmundur Thorarinsson, az izlandi sakkszövetség elnöke el­mondotta, hogy még nem született döntés esetleges kártérítési követelésről Fi­scherrel szemben. FISCHER HIPNOTIZŐR? Az egyik legismertebb jugoszláv hipnotizőr pro­fesszor Slobodan Cirkovics érdekes interjút adott a belgrádi „Politika Express” tudósítójának. A „Rokó” néven ismert hipnotizőr el­mondotta, hogy évekkel ez­előtt találkozott először Fi­scherrel, aki ezután több­ször is meglátogatta őt. Már az első beszélgetés alkal­mával Fischer az iránt ér­deklődött, hogy van-e olyan módszer, amellyel egy hip­notizőr meg tudja állapíta­ni : mire gondol, milyen húzásra készül egy sakko­zó, s képes-e befolyásolni ellenfelét olyan lépésekre, amelyekre sikerrel tud vá­laszolni. Cirkovics csupán egy dolgot nem volt haj­landó elmondani, mégpedig azt, hogy tudott-e vagy adott-e Fischernek erre vo­natkozó információkat. Véget ért a chicagói nszóverseny Ötnapos, szinte olimpiai színvonalú versenysorozat után Chicagóban véget ért az amerikai úszók münche­ni főpróbája. A több mint félezer versenyző eredmé­nyei igazolták a várakozá­sokat és néhány számban szinte elképzelhetetlen re­kordokat úsztak. Tizenhárom világrekor­dot, egy beállítást, 4 ame­rikai rekordot és 1 beállí­tást könyveltek el a_ chi­cagói verseny rendezői. Chicago főszereplője és előreláthatólag Münchené is az lesz: a 22 éves Mark Spitz, az Indiana állambeli egyetem szájsebészetének hallgatója — nyolc alka­lommal startolt a chica­gói versenyen, ötször vi­lágcsúcsot úszott. A válogatók után meg­történt az amerikai csapat kijelölése: mindössze nyolc úszó került az Európába utazó együttesbe azok kö­zül, aMk részt vettek a mexikói olimpián is. Ók a következők: Burton, Spitz, Hall, Job és Kinsella (csak a 4x200 m-es váltóban in­dul), Vidali, Atwood ésDg- niel. Vasárnap este négy dön­tőt rendeztek, háromban új világcsúcs született, egy­ben pedig beállítás. A két hosszútávú szám közül a 800 m-es női gyorsúszás­ban a 15 esztendős (162 cm magas, 52 kg) Joann Harshbarger megjavította Shane Gould világcsúcsát, a férfi 1500 m-en pedig a 16 éves (180 cm, 69 kg) Rick Démont honfitársa, Kinsella világrekordját döntötte meg. " A serkentő mapetizált víz Érdekes kísérleteket foly­tat a magnetizált víznek az élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban N. Adirhajev moszkvai kutató. A mágneses mező két pó­lusa között átbocsájtott víz felveszi mindkét pólus tu­lajdonságát. A moszkvai tu­dós azt javasolta, tegyék ki a vizet külön-külön az északi, illetve a déli pólus hatásának. Az N. Adirhajev szerkesztette unipoláris mágneses teret létrehozó berendezéssel folytatott kí­sérletek új vonásokkal gaz­dagították ismereteinket a mágneses tulajdonságokkal rendelkező vízről. Kitűnt egyebek között, hogy az ilyen víz serkenti igen sok növény, valamint a csirkék növekedését. VALÓTLAN VÉLEMÉNY, HELYTELEN TÁJÉKOZTA TAS TŐZEGKITERMELÉS RÁFIZETÉSSEL AZ ÜZEMI BALESET KÁRVISELÉSÉNEK ARANYA Döntött a LeifüSsiii Bíróság Tsz­társessházak Négy emeletes társas­házat épített tagjai részé­re a harkakötönyi Egyesü­lés Termelőszövetkezet. Szeptemberben újabb há­rom kétszintes épületet ad. nak át az építők. Ekkorra fejezik be egy hatlakásos és két négylakásos ház épí­tését is. Egy szövetkezet volt al­kalmazottja kártérítési pert indított korábbi munka­adója ellen. Keresetében arra hivatkozott, hogy ki­lépése után el akart he­lyezkedni, de a szövetkezet olyan valótlan, s kedvezőt­len véleményt adott róla, ami miatt két hónapig tar­tott, amíg újabb állást tu­dott kapni. Ezért a kéthó­napos keresetveszteség megtérítését kérte. A per­ben vita volt, hogy az ügy elbírálása milyen fórumra tartozik. A legfőbb ügyész törvényességi óvására az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került, amely határo­zatában a következőket mondta ki: — A személyhez fűződő jogok- védelme a jó hírnév védelmére is kiterjed. E jogszabály alapján bárki igényelheti, hogy ha vala­ki róla mások előtt, a sze­mélyével kapcsolatban, va­lótlan tényt állít, illetve helytelen tájékoztatást ad, a bíróság — az eset körül­ményeinek megfelelően — a Polgári Törvénykönyvben előírt jogkövetkezményeket alkalmazza. Ha a valótlan adatokat tartalmazó tájé­Ujdonságok a Csepel Autógyárból A Csepel Autógyárban az év eleje óta új padlóváz­üzem működik, ahol az IKARUS 556-os és IKARUS 180-as autóbuszok alvázait szerelik. Az idén 6400 — félig kész — autóbuszt szállítanak a kooperáló válla­lat részére. Az új üzemrészben a padlóvázra kerül a motor, a fékrendszer és a kormánymű fis így „saját lábán” gördülhet további szerelésre az IKARUS-ba a jármű. A BNV-n mutatták be a D—732.08 típusú, magas- nyomású ipari és csatornatisztító felépítményes jár­művet A gépkocsit Csepelen gyártják, a felépítményt a Woma cég szállítja. A korszerű berendezés maxi­málisan 500 atmoszférás vízsugárral alkalmas épületek tisztítására, csatornák felújítására. Különleges kiegé­szítő berendezésével kis nyomással akár betoncsöve­ket is vághat. (MTI-Foto — Bajra István felvétele — KS) koztatás az illető elhelyez­kedését is akadályozza, te­hát ha személyhez fűződő jog megsértése vagyoni kárt is okoz, a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítés igényelhető. Egy mezőgazdasági ter­melőszövetkezet a földjé­ből százötven katasztrális holdnyi területet, amely mezőgazdasági termelésre alkalmatlan volt, 2 millió 618 ezer forintért tizenöt évi használatra átengedte egy tanácsi talajerő-gaz­dálkodási vállalatnak. A szerződésben a vállalat kö­telezte magát, hogy az ösz- szeget — meghatározott időpontokban — három részletben. 1972. március 31-ig kifizeti. A megálla­podást a járási földhivatal jóváhagyta. A vállalat azonban nem fizetett, a tsz felszólító levelére pe­dig azt válaszolta, hogy a szerződéstől eláll. Ezt a szövetkezet nem volt haj­landó tudomásul venni és a már lejárt két első rész­let: egymillió ötszázezer forint megfizetéséért pert indított. A bíróság előtt, a vállalat azzal védekezett, hogy a szerződés érvényte­len, mert amikor megkö­tötték, az akkori igazgató helytelenül ítélte meg, hogy a szóban forgó földterüle­ten van-e exportminősésű tőzeg. Később kiderült, hogy a tőzegtermelésre al­kalmas terület mindössze ötven katasztrális holdat tesz ki. Abban is tévedtek, hogy a 2 millió 618 ezer forintnyi bérleti díj ren­delkezésre áll-e. Végső fo­kon most döntött az ügy­ben a Legfelsőbb Bíróság, amely a vállalatot a pere­sített másfél millió forint megfizetésére kötelezte. — Valamennvi mezőgaz­dasági termelőszövetkezet, mint szocialista szervezet, földje használati jogát ideiglenesen csak akkor engedheti át másnak, ha a területre csupán átmeneti­leg van szükség, s ezért a tulajdonjog megszerzése az igénylő részéről nem indo­kolt, továbbá, ha a föld használatát a tsz nélkülöz­ni tudja — hangzik az íté­let. Az átengedésre vonat­kozó megállapodásban a felek kötelesek meghatá­rozni a rendelkezésre bo­csátás időtartamát, a térí­tés mértékét, módját, idő­pontját. Ami ebben az esetben a vállalat védeke­zését illeti, valamely szer­ződést az támadhat meg, aki a megkötéskor lénye­ges körülmények felől té­vedésben volt és ezt a té­vedését a másik fél okoz­ta, illetve felismerhette. Ezt azonban nem tudták bizonyítani. A vállalat hosszú gyakorlattal rendel­kező szakvállalat, tehát megvoltak az ismeretei, amelyekkel, kellő gondos­ság mellett, a perben állí­tott tévedéseiket kiküszö­bölhették;, Gyakori vita, hogy ha az üzemi baleset bekövetke­zésében a dolgozó is vét­kes, joga van-e kártérítés­re, vagy esetleg milyen mérvű kármegosztás indo­kolt. Ezt a kérdést dön­tötte el törvényességi ha­tározatában a Legfelsőbb Bíróság, amikor egy üzemi baleset miatt indult kárté­rítési perben a következő­ket mondta ki: — A vállalat felelőssé­gének mérve nem aszerint alakult, hogy a baleset be­következésében terheli-e vétkesség, s ez milyen arányban áll a dolgozó vét­kességével. A kárviselés arányát elsősorban az dön­ti el, hogy a dolgozó vét­kes közrehatása milyen mérvű volt. Azonban e vétkessége súlyának és — ennek megfelelően — a kárviselés arányának meg­határozásánál jelentősége van annak, ha a kár bekö­vetkezésében — vétkes ma­gatartásával — a vállalat maga is közrehatott, Ugyanis ebben az esetben csökken a dolgozó vétkes­ségének súlya, ami kihat a kárviselés arányára is. Eb­ben az esetben kiderült, hogy a vállalatnál a mun­kafeladat végzésénél a biz­tonsági követelményeknek nem tettek eleget és első­sorban emiatt történt a baleset. Ez lényegesen csökkenti a sérült vétkes magatartásának súlyát. Ezért az alsófokú bíróság által megállapított — a sé­rült és a gyár közötti — egyenlő arányú kármeg­osztás törvénysértő és a vállalatnak a kár hetven százalékát viselnie kell. A Legfelsőbb Bíróság még rámutatott arra is, hogy a baleseti járadék alapjául szolgáló átlagke­reset kiszámításánál a nyugdíjjárulék levonása nélküli összeget kell figye­lembe venni. Hajdú Endre Nyári vásár a népművészeti boltban Baja, Vörösmarty u. 1. 1972. AUGUSZTUS 7-TÖL 19-IG 30—40%-KAL OLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT. 30 százalékos engedménnyel: — damaszt ágyneműgarnitúrák — pamutabroszok, 130 X130 széles — gyermekruhák — hímzett női papucsok 40 százalékos engedménnyel: — népművészeti hímzéssel díszített női blúzok — jó minőségű kötöttáruk — gyermdk kötényruhák és blúzok — hímzett ágynemű- garnitúrák. Jö MINŐSÉGET MOST OLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT! 1153

Next

/
Oldalképek
Tartalom