Petőfi Népe, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-02 / 154. szám

1972. július 2, vasárnap 5. oldal nemzetközi szövetkezeti nap Ma világszerte 50. alkalommal ünnep­ük meg a nemzetközi szövetkezeti na­pot. Hazánkban is, mondhatni hagyo­mányai vannak, már a szövetkezeti nap­ra való emlékezésnek, hiszen minden esztendőben gyűlések és cikkek számta­lanja ad hangot és jelentőséget a szö­vetkezeti mozgalom által világszerte képviselt haladó gazdasági és társadal­mi törekvéseknek. Tesszük ezt azért is, mert Magyarország is tagja a Szövet­kezetek Nemzetközi Szövetségének, — . amely 76 éve alakult meg Londonban, s ma már öt világrész 60 országában működő 600 ezer szövetkezet negyed- milliárdos tagságát képviseli. Az összefogással való védekezésnek sem vége, sem hossza a parasztság és a munkásosztály történetében. Aki fella­pozza a hosszú évtizedekkel előbbi új­ságokat, a levéltárak már megsárgult papírlapjait, hány esetben találkozhat munkásszövetkezeti szervezkedéssel is, mint például a századeleji Kecskemé­ten, ahol az asztalossegédek szövetkez­tek, hogy részelhessenek a haszonból. A dolgozó osztályok szövetkezeti szervez­kedései • azonban nem juthatták messzi­re a kapitalista világban. Erdei Ferenc „A szövetkezetekről” cí­mű 1945-ben, az első szabad könyvnap­ra megjelent egy tanulmánykötetének akkor frissen írt előszavában így szólt: „A szövetkezet nem más, mint egy- egy társadalmi rétegnek érdekvédelmi társulása, tqhát olyan, mint a politikai harc. Nem is más e vonatkozásban a szövetkezet, mint a politikai harcnak a gazdasági élet területén haladó párja. Éppen ezért az az elengedhetetlen tár­sadalmi feladata mindert szövetkezés­nek, hogy a hasonló helyzetben levők felismerjék állapotukat és tudatosan tö­rekedjenek a helyzetükön való segítés­re. Ugyanezért politikai feltétele pedig az. hogy a gazdasági szervezkedés és harc politikai támasztékot is nyerjen. Akkor halad tehát a szövetkezés, ha ez a szervezés alkotórésze a politikai harc­nak.” Mindehhez akkor Erdei még ezt tette hozzá: „Most nyilvánvalóan jelen van­nak mindezek a feltételek. A parasztok szánára a termelésbetf, értékesítésben és . beszerzésben, a munkások számára a beszerzésben és ilt-ott a termelésben olyan égető ez a gazdasági szükség és olyan nyilvánvaló a társulás állal 'való segítség, hogy csak jobban és tudato­san kell felfogni a helyzetet, s már ké­szen is van a szövetkezés legelső indí­téka. Az is jelen van, hogy politikai mozgalom, általános politikai felszaba­dulás mozgatja e társadalmi rétegeket, tehát gazdasági szövetkezésük bátran támaszkodhat politikai szervezkedésük­re és politikai mozgalmukra. Most te­hát lehet és kell szövetkezeteket léte­síteni, s minden körülmény megvan ar­ra. hogy ezek a szövetkezetek valóban a népnek, a parasztoknak és munkások­nak a saját gazdasági szervezeteik lesz­nek, amelyek biztosítják és tovább vi­szik a nép politikai szervezkedésének és harcának eredményeit.” A manapság embere már hosszú-hosz- szú évek óta a szövetkezeti mozgalom szdcialista tartalmú fejlődésének lehet­ne tanúja, hiszen új társadalmi ren­dünkben mindennemű szövetkezés rend­kívül kedvező körülmények között fej­lődhet, s egyben mindennemű szövet­kezés szorosan kapcsolódik a szocialista építés célkitűzéseihez is. Ismeretes, hogy az országgyűlés által az elmúlt év szeptemberében megsza­vazott III. törvényben lefektetett szö­vetkezeti mozgalmi alapelvek és célki­tűzések teljes összhangban állnak a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt X. kong­resszusán jóváhagyott, a szocializmus építését magasabb színvonalon biztosító politikával. Hazánkban első alkalommal fejti ki hatását olyan szövetkezeti tör­vény, amely a szövetkezetek gazdasági, társadalmi jelentőségét kifejezve, gon­doskodik a szövetkezetpolitikai elvek érvényre juttatásáról. Népgazdaságunk ez év áprilisában módosított alkotmá­nya ugyancsak méltóképpen elismeri a szövetkezeti mozgalom össztársadalmi érdekű szerepét. Veszélyben Nagy Lajos szülőháza A szövetkezetek három nagy ágazata, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, a fogyasztási szövetkezetek, valamint az ipari szövetkezetek az elmúlt hónapok­ban megtartották esedékes megyei kül­döttértekezletüket és kongresszusukat és újabb négy évre határozták meg leg­fontosabb tennivalóikat. S elmondhat­juk, hogy a szövetkezeti törvény szelle­mében megújított szervezeti keretben vezető szerveik újjáválasztásával, vala­mennyi lendületesen dolgozik célkitűzé­seik megvalósításán. S ha a világ szemével figyeljük szö­vetkezeteinket, akkor nyugodt lelkiis­merettel jelenthetjük ki, hogy a ma­gyar mozgalom megbecsült résztvevője a nemzetközi Szövetkezeti mozgalom­nak. Mindhárom országos tanács, *vala- mint az Országos Szövetkezeti Tanács is tagja és tevékeny résztvevője a Szö­vetkezetek Nemzetközi Szövetségének. Mi az, ami az 50. nemzetközi szövet­kezeti napon valamennyi szövetkezet tagja figyelmébe ajánlható? Mindenütt arra kell törekedni, hogy a szövetkezetekbe tömörült * három és fél millió ember tevékenysége a szövet­kezeti kongresszusokon meghatározott főbb feladatoknak megfelelően, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt által kife­jezett népi-nemzeti céljaink végrehaj­tására irányuljon. Gazdasági és társa­dalmi célkitűzéseink megvalósításában a szövetkezetekre annyira jellemző szoli­daritás és együttműködés nemes eszméi alapján nyújtsanak egymásnak kölcsö­nös segítséget, tényleges szövetkezeti összefogással gyorsuljon fel és legyen hatékonyabb a három szövetkezeti ága­zat közös feladatainak megvalósulása. Különös figyelmet szükséges fordítani az alapszabály-módosításra, hogy azok­ban a társadalmi vagy csoport- és az egyéni qrdekek összhangját a szövet­kezeti törvény alapján, valamint a ta­gok helyi igényeinek figyelembevéte­lével teremthessék meg. S ebben a ke­retben fejlődjék tovább a szövetkezeti demokrácia, hiszen annak érvényesülé­se, a tagok öntevékenységének kibonta­kozása, a szövetkezet éltető erejét je­lenti. W. D. Lebontják, vagy nem bontják le? Szükség van-e arra, hogy magyarázzuk, ki volt Nagy Lajos? Már a kérdés ilyen megfogalmazása is sértő le- jjet azoknak, akik szeretik, olvassák és értik a Láza­dó embert. Sajnos, azonban ők vannak kevesen, sokkal több azoknak a száma, akik csupán hallottak va­lamit Nagy Lajosról, eset­leg összetévesztik a vala­mikori királlyal. Ezek is súlyos szavak, de telítve vannak az igazsággal, az­zal a ténnyel, hogy Nagy Lajos nincs eléggé a köz­gabonatáblái hullámzanak. A házban jelenleg Búzás Sándor traktoros, felesége és néhány hónapos kis­gyereke lakik. Mostanában vették rheg a házat és sze­retnék lebontani, hogy bent a községben intsenek ma­guknak nagyobbat, szebbet, kényelmesebbet Ehhez felhasználnák az író szü­lőházának menthető anya­gát is. Egy pillanatig csábítja az embert áz a kényelmes és hatásosnak'ígérkező fordu­lat, hogy most „beolvas­sa. Elmondta Ipi Lajosné azt is, hogy Búzás Sándo- rék már jelezték: hama­rosan bontási engedélyt kérnek a házra. Tegyük föl, hogy Apostagon nem adják meg a bontási enge­délyt és Búzásék fellebbez­nek a járási hivatalhoz. A kalocsai járási hiva­tal műszaki osztályán azt a véleményt kaptuk, hogy minden további nélkül en­gedélyezni fogják a bon­tást. A ház —amint mond­ták — mint építészeti ob­jektum, úgyszólván semmit Itt született „a lázadó ember” tudatban, nincs annyira mint amennyire megérde­melné, amennyire szükség lenne arra, hogy írásait: novelláit, karcolatait, re­gényeit olvassák, értsék, érezzék. Ne merüljünk most annak elemzésébe, hogy mi­ért van ez így, de idézzünk néhány szót a lexikonból: „Nagy Lajos (Apostag-Ta- bányitelek, 1883. február 5, Budapest 1954. október 28.) .. .a magyar szocialista no­vellairodalom úttörő alak­ja... a Tanácsköztársaság idején a Szellemi Termé­kek Országos ( Tanácsának lektora... a realisztikus társadalomábrázolás egyik legnagyobb XX. századi ma­gyar képviselője, a szocia­lista szellemű szatíra mes­tere volt...” * * • Nagy Lajos tehát me­gyénkben, Apostagon, a Tabányitelken született. Mi ez a Tabányitelek? Semmi egyéb, mint egyetlen pará­nyi tanya megjelölése, hi­szen a közelben nincs más épület. Körül az apostagi Duna Termelőszövetkezet Opel német gyáros... Hans -Georg Schröder bankár, a Bauxit Tröszt elnöke ... — Hát még? ... — Weiss Manfréd báró... Vida Jenő. Willy Blan- cart, René Berger és Monod. Alfred Poralada Rappo­port, dr. Ernst Reimann, Gerhart Rüter..,. — Kik voltak ezek? — A Buxit Tröszt svájci igazgatótanácsa végrehajtó bizottságának tagjai. — Ki maradt ki? — Szász tudta, ez a kérdés már túlságosan nagv kockázat, legalább olyan, mintha rossz lapra bankot ütne. — Páratlan számú tagság kellett a döntésekhez, és az eddig ismert nevek páros számot adnak ki. — Ludger Westrick — nyögte ki az asszony, és le­ír inyta szemét. — Ki volt ő? — kérdezte Szász gyorsan, hogy a val­lomás sodra el ne akadion.-r 1930 és 1933 között a Vereinigte Stahlwerke dél­kelet-európai osztályvezetője volt. maid Hitlerék alatt a repülőgépgyártás kulcsembere lett. Szász úgy érezte, el kezdett forogni vele a szoba. Ez több volt, mint amit álmában is remélhetett. Csak óvatosan — intette magát — óvatosan. Űiabb cigaret­tát vett elő, keze remegett, amikor a lángot odatar­totta. — Dédi, azt hiszem, ez érdektelen, inkább arról be- «zélien. mikor kooptálták a uezérkarha Ludger West-, ricket? Ö nem volt azelőtt a Bauxit Tröszt igazgató­tanácsi tagja. — Akkor este, Rajnisséknál — mondta a bárónó, és mesélni kezdett. Hagyni kell, most beszél. Elmeséli a részleteket is, de nem baj. Beszéljen a pezsgőről, Schröder kedvessé­géről, Andrássy kalapjáról... arról, mint udvarolták ót körül... — A német nagykövetségről is voltak ott. ugye? — Igen, a kereskedelmi attasé és... — A Gestapótól is? — Szász nem nézett fel, a sző­nyeg bosnyák díszítő mintáit nézte mereven, moz­dulatlanul. — Nem — nyögött a bárónő. — Nem! Érted? Nem! — felugrott és lilás színű arca lángatózni kezdett Elrontottam, tudtam, hogy el fogom rontani. — Szász magába roskadt —, de azért még kimondta a ne­vet: — Talán Artur Frisch? ... — Frisch? Nem! Senki! Menjen kérem, menjen, nem érzem jól magam. Engem ne faggasson, soha töb­bet, soha — a telefonhoz ment. Éva szobájának számát tárcsázta. — Halló, drágám. Igen, én beszélek, Dániel itt van nálam, kérlek, gyere át hozzám. Azonnal. — Köszönöm, de magam is hazatalálok — Szász meg­hajolt. — Elnézését kérem, nem akartam felidegesíteni. Kezeit csókolom — s lassan, hátrálva ment ki a szo­bából. (Folytatjukj son” a községi tanácsnak és mindazon szerveknek, embereknek, akik tudnak a szülőház sorsának ilyen alakulásáról. A célunk azonban nem ez, hanem, hogy mérlegeljük a körül­ményeket, reálisan és in­dulatok nélkül nézzünk szembe a tényekkel, s az­tán tegyünk valamiféle ja­vaslatot a megoldást illető­en. Búzás Sándorék törekvé­se — beköltözni a község­be -i- emberileg érthető, társadalmilag támogatott törekvés. A tanya öt kilo­méterre van Apostagtól, s a jelenlegi tulajdonos le akarja bontani. Tatarozás­ra, felújításra nem Is gon­dol, menekül innen a vil­lany és út nélküli világból és vinni akarja a pénzét, a 20 ezer forintot, amennyi­ért megvette a tanyát, az „anyagot”. • * * Ipi Lajosné, a községi ta­nács vb-titkára elmondja, hogy régen szeretnének egy Nagy Lajos-múzeumot létrehozni, de nincs hely. Lehetséges volna-e ebben a tanyában kialakítani a múzeumot? Először, is: a tanácsnak nincs pénze ar­ra, hogy megvegye a szü­lőházat. De tegyük fel. hogy volna. Ki lehetne-e hozni a múzeumot ide, az esetleg felújított tanyába, ahová nem vezet út? Akadna-e valaki, hogy meglátogassa az öt kilomé­terre levő szülőházat, ami­be semmit sem tudna ten­ni a község, mert Nagy La­jos „hagyatékából” mind­össze egy szivaros doboz és egy szipka maradt Aposta­gon. Persze, ha mégis lét­rejönne a községben a Nagy Lajos-múzeum, vagy emlékszoba, bizonyára kapna anyagot a Petőfi Irodalmi Múzeumtól. De újra hangsúlyoznunk kell. hogy a község nem tudj" megvásárolni a házat (mel lesleg nem is eladó), s nerr volna képes arra sem hogy felújítsa, helyreállít­(Pásztor Zoltán felvétele) sem ér, egyébként is támo­gatni kell azt a törekvést, hogy befelé, a községekbe, zárt településekre költöz­zenek az emberek... * * * Mindez nagyon is érthe­tő. Csakhogy a szülőházat szerintünk meg kell men­teni még akkor is, ha az kint van a határban, még akkor is, ha annak helyre- állítása, rendbehozása több tízezer forintba kerül. Bú­zásék bizonyára nem ra­gaszkodnak majd ahhoz, hogy csakis Nagy Lajos szülőházának az anyagából építsenek a faluban. Nekik pénz, anyag kell. Fiatal emberek, akik jobb, embe­ribb körülmények közé vágynak, s ezért szorgal­masan, becsülettel dolgoz­nak. Őket tehát nem érheti hátrány azért, mert meg­ragadták a kínálkozó al­kalmat és évekig kupor- gatott pénzen megvették az omladozó házat. De nem érheti veszteség a megyét, a társadalmat sem. Azt a társadalmat, amelyért Nagy Lajos vál­lalta a börtönt, a nyomort (soha nem volt állandó la­kása, csak a felszabadulás után kapott méltó otthont a nagy író). A szülőház megmentése kötelességünk, nem sérthetjük így a ke­gyeletet, ha csak nem aka­runk országos felháboro­dást kelteni. De ne a bot­ránytól való félelem sar­kalljon bennünket cselek­vésre, hanem a megértett és átéfzett felelősség, egy olyan ember emlékének ápolása, akire büszkének kell lennünk, s aki villámló írásával, beretvaéles szatí­ráival, karcolataival tíz- és tízezreket tanít naponta éppen a humanizmusra, a tunyaság elleni harcra, az elnyomás embertelenségé­vel való szembeszegülésre. Nagy Lajos szülőházának kérdését tehát nem szabad 'gy nézni, hogy megéri-e i felújítás és hogy mi a hasznosabb: lebontani vagy neghagyni. Gál Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom