Petőfi Népe, 1972. június (27. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-11 / 136. szám

alapköveket rakok le szellemi téren A dunapataji művelődési ház a mai napon Kodály Zoltán nevét veszi fel. Mint ismeretes. Kodály Zoltán rakta, le ennek a megyénkbeli művelődési intézi ménynek az alapkövét, s részt vett 1966, november 6-án az úi művelődési ház fel­avatásán is. Az ünnepségen beszédet is mondott, mely Kodály Zoltán utolsó be­széde volt. A megrendítő emberi doku­mentumban szinte végrendeletszerűen, 9. halál fenyegetését érző mester összefog­lalta élete értelmét, s hitet tett a magyar nép kulturális felemelkedésének ügye mellett. A mai ünnepség alkalmából, jelképes tiszteletadásul közöljük Kodály Zoltán dunapataji beszédét. Kodály Zoltán utolsó beszéde — Tisztelt ünneplő kö­zönség! Különös érzéssel vagyok itt, de olyannal, ami csak fokozza az optimizmust bennem és a bizalmat. Mikor négy évvel ezelőtt arra kértek, hogy tegyek le Itt egy alapkövet, nem hittem, hogy megérem, hogy erre az alapkőre épület emelkedik. Ez ugyan az egyetlen olyan ház, aho! anyagi, valódi kő letételét bízták rám, de ettől eltekintve már régóta egyebet sem teszek, mint alapköveket rakok le szellemi téren. Ezekkel úgy érzem ma­gam. mint a régi latin mondás: Arbores seret agricola... — nem mon­dom tovább latinul, mert ma mór nem ért senki la­tinul Magyarországon —, hogy fákat ültet a föld­műves, amelynek gyümöl­csét ő maga sohasem fog­ja élvezni. Mi biztatott engem erre, hogy ilyen fákat ül­tessek, minden reménye nélkül, hogy valaha a gyü­mölcsüket meglátom? Az, hogy az életem eső felé­ben negyvenesztendei fa­lujárás meggyőzött arról, hogy a magyar falusi nép, a legutolsó parasztgyere­kig, van olyan tehetséges, mint más népeknek a fiai, csak tanítani kellene és módot adni neki, hogy a tehetségét kifejtse. Ezért, mihelyt hozzájutottam, minden módon azon pró­báltam működni, hogy a falusi magyarságnak a ta­nítása, nevelése valami módon emelkedjék. Háborúk jöttek és bo­lond idők. amikor nem lehetett sokat tenni, szin­te semmit. Azt kérdez­zük magunktól: meddig tart még, hogy a magyar­ság örökké csak romokból épül újjá. Hiszen, havesz- szük, négyszáz év óta egyebet sem tesz, mint a romokat javítgatja, mert alig hogy felépít valamit, jön egy újabb rombolás, megint csak romok lesz­nek az épületekből. Negyvenötben úgy rém­lett, hogy most már ez volt az utolsó háború, ér­demes most már a romo­kat úgy helyre rakni, hogy örökké álljanak, s ezért 45 után fokozott buz­galommal láttunk hozzá ahhoz, hogy a magunk szűknek látszó, de elég fontos területén, a zeneta­nítás területén valamint végezzünk, ami eddig még nem volt. Nehéz küzdel­mek voltak esek is. Sok értetlenséggel, butasággal kellett és kell még rész­ben a mai nap is küsz­ködni, de valamit el is ér­tünk. Elértük, hogy több mint száz olyan iskola van már az országban, mint itt is. Dunapatajon, ahol hatéves kortól tanít­ják a gyerekeket a zene nyelvére. Régebben, a burzsoá korban a zenét csak a gazdagok és kiváltságosak sajátjának tekintették. Mi már azelőtt is azt hittük, hogy ez egészen helytelen, mert hiszen csak a ma­gyar irodalom történetét kell lapozni: legnagyobb költőink alacsony, falusi származásúak. Hogyha ezek a kiváltságok géniu­szuk következtében ki tudtak is vergődni a falu­si lculturálatlanság mo­csarából. mennyien tud­nának még kiemelkedni, hogyha egy kis segítséget kapnának. Ezek a zenés iskolák megmutatták, hogy tulaj­donképpen Kolumbus to­jása volt pz egész. A zene múlhatatlan része az em­beri műveltségnek. Aki­ben ez nincs, annak a mű­veltsége tökéletlen. Zene nélkül nincs teljes ember. Így hát magától értetődő volt, hogy a zenét bele kell kapcsolni az iskolai tárgyak közé. Nélkülözhe­tetlen. S kiderült, hogy ezekben az iskolákban, ahol a zene is tárgy —< kőtelező tárgy, mindenna­pos tárgy , minden egyéb tantárgyat köny- nyebben és jobban tanul­nak a gyerekek. Ez nem valami titokzatos varázs, hanem egyszerűen: az a mindennapos kis zenével foglalkozás annyira fel­élénkíti az elmét, hogy fogékonyabb lesz minden más iránt is. Azt kérdezték tőlem: még mennyi ilyen iskolát kellene csinálni, hogy megoldottnak tekintsük a problémát? Hát miután több mint hatezer népisko­la van az országban, azt elérni, hogy mind a hat­ezerben ilyen tanítás foly­jék, száz évnél hamarabb aligha tudjuk. Ezért ne­veztem ezt százéves terv­nek. amit ostoba emberek akkor iróniának véltek. De valóban, száz évnél hamarabb nem is várom, nem is remélem, hogy el­érjük, hogy minden falu­ban olyan iskola legyen, mint itt. De ha majd ezer ilyen Iskola lesz a mosta­ni száz helyett, akkor már lesz egy olyan biztos alap, ami a többi ötezernek az életre hívását is már nem álommá, hanem elérhető valósággá fogja tenni. Most visszatérve a ház­ra ■— amit tehát várako­záson fölül, még életem­ben láthatok — mondha­tom, nagyon sokat ígérő, pompás épület, nem olyan, mint sok falusi „kultúr- ház”, ahol nem is törté­nik sokkal több és fonto­sabb, mint egy jó kocs­mában: isznak, kártyáz­nak és táncolnak. Ennek az épületnek már a kül­seje is parancsolólag mu­tat oda, hogy itten bi­zony egyéb dolognak kell történnie, mint kártyázás­nak és táncolásnak. Azt gondolom, nem kell kívánni egyebet Dunapa- tajnak, mint hogy az épü­let tartalma, belseje mél­tó legyen a külsejéhez is. Akkor minden rendben lesz. Ezt kívánom és vá­rom', ha már én nem is fogom megérni. Kodály Zoltán az alapkőletételnél Tansnádi Varga Éva: Egy szál lehullott Tegnap szobánkba lépett a halál. Nem volt kaszája, semmi fegyvere, anyám az ágyon félre billent szájjal hang nélkül mondta: — Elmegyek vele! A gerendákon pókháló feszült, A egy szál lehullott, némán ült a pók, ' a macska pedig szelíd fejével végig dörzsölte a kék takarót. / Szekrény tetején ötven piros alma hirtelen szénfeketére változott, megállt az óra és én azt hallottam, , valahol tompán ütnek most egy dobot. / Kintről a fák kérdezve lehajoltak, a kerítés gyerekdalt énekelt, léptem egyet, mint apró koromban, s kiáltásomra senki sem felelt. Héra Zoltán: A Sainte-Marguarite sziget pipacsai Ólálkodtok a parton, kémlelitek a tengert, ösvény szegélyén, bokrok közt mutatkoztok. Fut a repkény a romra, peremén lecsorog — tajtékját lesitek. *>' Zárva a kapu, a szurkos szárny halott. Sötét csendjében ott hallgatóztok, űzve zsongó kamillák méheit a néma udvaron ott tolongtok. Es mind hevesebben, mind sürgőbben. / Valami gyülekezőben, valami riadóban. Valami tikkasztó ősi kínban. Delel az ég, füstöltök, gyűltök, a rétre kicsaptok. Neki a sövénynek, át a sövényen — hogy nyargaljatok! Ki ellen, mi ellen? Szövődtök lobogóvá. Arany betűket csókol rátok a Nap. Ó a táncoló tűz-ige — hogy nincsen béke az olajfák alatt, hogy lesz még béke az olajfák alatt! Könyv, y zene, irodalom „Ha még egyszer elölről kezdhetném az életet, he­tenként egyszer jó zenét hallgatnék és lélekemelő költeményeket olvasnék: akkor valószínűleg sokkal élénkebben működnének agysejtjeim, lelkületem derű­sebb, bizodalmasabb, jellemem szilárdabb volna". Darwin Károlytól idéztük az elgondolkodtató mondator kát. Szerényen hallgatott hatalmas teljesítményeiről és az elillant évek szőlőhegyén azon töprengett: miként élhetett volna hasznosabban, szebben. Kevesen fejezték ki ilyen szemléletesen, hogy a mű­vészetek hatnak az emberre, formálják egyéniségét. Akinek füle van a zenéhez, az könnyebben felfigyel az igazi költőkre, hamarabb gyönyörűséget talál a szí­nek és a vonalak harmóniájában. A hatás: kölcsönös. Tapasztalati tények bizonyítják, hogy a zenei ízlés tudatos fejlesztése befolyásolja a vizuális kulturált­ságot, az irodalmi érdeklődést. A pedagógia jó ideje „tud erről” a kapcsolatról. A mindennapi gyakorlatban még nehézkesen érvényesí­tik ezt a felismerést. Akadnak örvendetes kivételek. Most egy ilyenről tájékoztatjuk olvasóinkat. A gondolatmenetet indító információt a Könyvvilág júniusi számában szereztük. A 14. oldalon olvasható az április hóra hirdetett gyermekrajzpályázat ered­ménye. A 16 díjazott, jutalmazott rajz közül hatot a kecskeméti Kodály Zoltán énekes iskola diákjai küld­tek be. A 12 esztendős Szodfridt Gábor szerepelt a legjobban. Dékány András: Az elveszett sziget című művéhez ké­szített illusztrációt. Megérdemlik a többiek is — Mucsi Zsuzsa, Vass-Eysen Ervin, Szalontai Gábor, Lengyel Sándor és Törteli Gabriella —, hogy megdicsérjük őket. Meg tanárukat? De melyiket? Aki az olvasást kedveltette meg velük? Vagy a rajztanáré az érdem? Ö keltette fel az országos pályázat iránt az érdeklő­dést: mondják el rajzban, hogy mit jelentett számuk­ra az olvasott könyv. A világért sem becsülöm le munkásságukat, ha leí­rom: viszonylag könnyű dolguk volt. A mindennapos éneklés során kifejlődött növendékeik ritmusérzéke, kifejezési készsége. A lehetőség felismeréséért illeti őket elsősorban az elismerés. Kell ennél szebb példa Darwin idézett szavainak igazolására? A könyv, a zene, az irodalom és a peda­gógusok emberformáló, a jó adottságokat kibontakoz­tató szövetségének szemléltetésére? Heltai Nándor- Bagi Béla: petsJttiuéU U&&

Next

/
Oldalképek
Tartalom