Petőfi Népe, 1972. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-18 / 115. szám

/ Gyomkergető fák Üzbegisztán kormánya úgy döntött, kiterjeszti azokat az erdősávokat, amelyek a gyapotültetvé­nyeket védik a sivatagi homokviharoktól, és vad szelektől. Ennek a közép- ázsiai köztársaságnak er­dőségei jelenleg ötmillió hektárt borítanak. A köz­ponti Fergána földjeit vándordünék lepik el. öt év alatt itt csaknem 500 kilométeres hosszúságban gyűrű alakú védősávot te­lepítenek különböző, nagy ellenállóképességű növé­nyekből. A tudósok megállapítot­ták, hogy a csatornák partját és medrét a ko­ronájukkal árnyékba bo­rító fák „elkergetik” a gyomnövényeket. Ezért Üzbegisztánban egyre nö­velik a csemeték termesz­tését: a jelenlegi ötéves tervben (1975-ig) számuk 70 millió lesz, — kétszer annyi, mint a korábbi tervidőszakban. Aurora Kör tagjainak aján­lására, rábízzák a Tudo­mányos Gyűjtemény szer­kesztését — szerény évi fizetéssel. írásaiból él, de tele van adóssággal,' s ami­kor meghal, a támasz nél­kül maradt családot Deák Ferenc gyűjtése menti meg a nyomortól. A tizenkilencedik század harmincas éveiben megin­dult divatlapok, az újsá­gok már honoráriumot is Fzetnek. Megélni nem le­nét ugyan belőle, de még­is fejlődést jelent. Petőfi először mint a Külföldi Regénytár fordítója kap honoráriumot. 1844-ben azonban sokáig hiába ke­res kiadót ‘ verseire, végül is a Nemzeti Kor adja ki. Ebben az évben kerül az akkor indult Festi Divat laphoz segédszerkesztőnél- De már a következő esz­tendőben kilép a szerkesz tőségből, bár verseit to­vábbra is itt publikálja. Vándorol és ír. 1847-ben megjelent összes verseiért ugyan tekintélyes honorá­riumot kap, s bár nevét ismeri az egész ország, az anyagi gondok fiatal élete végéig elkísérik. G. F. Krmwm Mikii éltek a réti lagyar írók? s^sdnS^Iw^yere A zord éghajlatú Pamír- vidék ismét bebizonyította, hogy földünk ősi növényze­tének múzeuma. A „ világ tetejére’1 kirándult bioló­gusok „vadászzsákmánya” ez alkalommal rendkívül szerencsés volt. A Bartang folyó völgyében olyan terü­letre bukkantak, ahol tör­pebúza nő. A szakemberek megállapították, hogy ez a növény ősi származású: már több ezer évvel ezelőtt is termesztették ezen a vi­déken. Ez a búzafajta hosz- szú évszázadokon keresztül hozzászokott a zord pamíri klímához és rendkívül ke­vés nedvességgel is beérte. A biológusok feltételezik, hogy a mai búza őse rend­kívül értékes lehet a nö- vénynemesítők számára. Európából Japánba — Szibéria fölött Több, mint 20 légiforgal­mi társaság gépei landol­nak a Moszkva melletti Se- remetyevo repülőterén. Itt találkozik az Európából Ja­pánba, Délkelet-Ázsiába és a Közel-Keletre irányuló útvonalak jó része. Az Aeroflot nemzetközi vona­lainak összesített hossza 154,3 ezer kilométer. Nem­rég indítottak IL—62-es mozaik gépeket az Európából Ja­pánba vezető útvonalon — Szibéria fölött. A gép Pá­rizsból indul és 13 óra múl­va már Tokióban landol. Ütközben egyedül Moszkva az a jelentős légiforgalmi csomópont, ahol a gép nem száll le. A fenti útvonalon a „Djal” az „Air France” és az „Aeroflot” légitársa­ság indít járatokat — mindegyikük hetente két­szer. A közeljövőben kötik meg az egyezményt az Angliából Szibéria- fölött haladó légiforgalmat ille­tően is. Fekete halál Az utóbbi öt évben új­ból nagyobb számban for­dul elő a középkor rette­gett betegsége, a „fekete halál”, a pestis az Egyesült Államok délnyugati álla­maiban, elsősorban Űj- Mexikóban. Míg 1965-ig ezt a betegséget majdnem kizárólag farmereken, pász­torokon és vadőrökön ész­lelték, most gyakran eléri a külvárosok asszonyait és gyermekeit is. A kórt leg­inkább a rágcsálók terjesz­tik. így fertőződtek meg hárman is. akik rágcsáló­kat tartottak „ölebként”. Az Űj-Mexikóban levő kö­zösségekben, melyekben mintegy 15 ezer ember él a higiénia legelemibb fel­tételei nélkül, szintén fe­nyeget a pestis veszélye. JAKUTFÖLD — gyémántország. A Sarkkörön túl terül el, ez a Szovjetunió leg­nagyobb autonóm köztársasága. Télen a hőmérő higany szála mínusz 50 fok alá süllyed. Jakutszk — a főváros — tudományos, gazdasági központ. Ma már nem úgy olvasztják az emberek jégből a vizet, mert elektromos árammal fűtött kutak­ból nyerik. Az északi embe rek most vízi erőművet építenek a fagy birodalmában. A spirituálé és királynője „Megkérdeztem az egyik ■feketétől, akinek arca mind között a legintelligensebb­nek látszotf, hogy honnan származnak dalaik. Társaira mutatott. — ök csinálják, uram. — De hogyan csinálják? — kérdeztem. — jött a gazda és adott nekem, egy marék gabonát és száz botütést. Amikor barátaim látták azt, igen elszomorodtak és este er­ről énekeltek.” Az idézet McKim négei polgárjogi .vezető 1862. jú­lius 9-én mondott beszé­déből származik. Az egye­temes zenetörténet — ami­nek ma már része a dzsessz- történet is — a spirituálét úgy értékeli, hogy az a négerek alárendelt társa­dalmi helyzetének művészi terméke. Tehát folklór ere­detű, s ennél fogva szinte mindenkihez szóló népze­ne, amely sajátos szerep­hez jutott a társadalmi fej­lődés során az észak-ame­rikai kultúrában, de meg­termékenyítette a modem európai műzenét is: gon­doljunk csak Igor Sztra­vinszkij ragtime zongora- darabjaira, vagy a dzsessz hatása révén Bartók és Benny Goodman alkotó kapcsolatára. A világ az amerikai né­ger zenét a spirituálén ke­resztül ismerte meg. Már a műfaj kibontakozásának kezdeti korszakában a re­citáló énekes, Black Harry nemcsak az Istenről dalolt, hanem a társadalmi ellent­mondásokról is, hisz min­denhonnan kitiltották rab­szolgaizgatás miatt. A spirituálé pedig egyre több vándorénekes — több­ségűk öreg, vak, vagy ép­pen szökött rabszolga volt — közvetítésével tudato­sult és kitéphefetlen igény- nyé terebélyesedett az el­nyomott ember lelkében, mert önmagát ismerte fel benne. Az 1860—70-es évek­ben már az amerikai egye­temeken koncertspirituálé­kat énekeltek csoportosan: kórusok alakultak. A dzsessz ebben az időszak­ban kilépett szülővárosá­ból, New Orleansból és észak felé terjedt. Mahalia Jackson is eb­ben a városban született 1911-ben és kisgyermekko­rától anyja egyházi kóru­sában énekelt, míg fel nem serdült. A dzsessz északon Chicagóban telepedett meg. Jackson is. Tizenhat éves korában már templo­mi kórust vezet, bár akkor még nem tudja, hogy egész élete a megőrzés küldeté­sében fog eltelni. A hatalmas iparvárosok neon- és vasbetonvilágá­ban, ahol virágzik a jólét és penészvirágokat hajt a nyomor, ahol a klasszikus kapitalizmus kiterjedése és a későbbi monopoltombo- lás semmit nem oldott meg, á nyers zenei erő az üzlet és a kultúrák egy­másra hatása miatt kon- (Eolidálódott. Felhasznál­ták a dzsesszt. Városivá, polgárivá,, sokszor szirup­pá szelídítették. A legnagyobbak, elődeik szomorú sorsán tanulva — a korai spirituálé- és blues- énekesek többsége nyomor­ban halt meg —, tudato­san készültek az akkor még sejthető, de csodálatos elhivatottságra: megmen­•terii a spirituálét és a bluest, másrészről tovább­fejleszteni a dzsesszt. Mahalia Jackson az előb­bit választotta. Annak szen­telte életét, hogy megőriz­ze az egymást váltó stílus- korszakok idején is az ere­deti spirituálé- és blues- formát. Az ő útja nem ve­zetett el — éppen ezért — a modern dzsesszhez. A népi formát követte művészetében. Nem is te­hetett mást, hisz ösztönös, nem spekulatív énekes volt. Előadásmódját az jellemez­te, hogy kommentálta saját énekét a visszatérő szö­veg- és dallammotívumokon felül. Beszélgetett a közön­ségével. Nem tudott meg­lenni a kontaktus, a közös élmény tudata nélkül. A kollektivitás — a dzsessz- muzsikálás és éneklés alap- tulajdonsága — nála olyan erős volt, hogy hallgatósá­gának az érzéseivel szinte együtt dobbant és ezt a kontaktust azzal fokozta, hogy visszaadta ennek az összhangnak minden örö­mét és fájdalmát. A dallamot szabadon ke­zelte, a ritmust ennek el­lenére megőrizte. Ö nem improvizált, hanem variál­ta a dallamot, s élete so­rán mindvégig megtartotta számunkra a spirituálé és a blues archaikus korsza­kának hamisítatlan népi világát. A blues klasszikus korszakában erről sokan le­mondtak, engedve az euró­pai műzene spekulatív ha­tásának. Mahalia Jackson ismerős a magyar rádióhallgatók és tévénézők előtt — a ha­zai dzsesszkedvelők egyre igényesebbek —, gyakran szerepelnek műsoron leme­zei, nyilvános koncértjei nek képfelvételei. Pernye András, a dzsessz értő, ha­zai protektora könyvében így írt az énekesnőről: „Aki egyszer is hallotta Jackson felvételeit, azon felül, hogy felejthetetlen élményben részesül, egyben megérez valamit a dzsesszművészet lényegéből is.” Mahalia Jackson az idei télen 61 éves korában meg­halt, s míg élt, ő volt a spirituálé királynője. Csaté Károly I Világ­Elöljáróban mindjárt le­szögezhetjük: nem írása­ikból! írásra az alkotási vágy, az édes anyanyélv pallérozása, vallási és po­litikai okok késztette őket. A nagy humanista köl­tő, Janus Pannonius pécsi püspökként a maga örö­mére szerezte verseit, ame­lyeket külföldön is nagy­ra becsültek. A reformá­ció bibliamagyarázó hitvi­táz» papjai a szabadabb szellemért küzdöttek, de csak erkölcsi sikereket arattak. Tinódi Lantos Se­bestyén (1505—1556), Tö­rök Bólint, Nádas.dy Ta­más, Báthory András és mások udvarában élt; his- tóriás énekei előadásáért tartották. Balassi Bálint a hánya­tott életű, vérbő főúri köl­tő versei leginkább kéz­iratos másolatokban fo­rogták; szerelmes versei, írói munkásságának reme­kei csak 1874-ben kerültek elő a zólyomradványi könyvtárból. Zrínyi Mik­lós maga adta ki munkáit. A felvilágosodás íróinak legnagyobb része honorá­rium helyett inkább csak börtönbüntetést szerzett. Csokonai, második világ­irodalmi mértékkel is mér­hető költőnk, a költői-írói mesterség hazai semmibe­vevését csonkán maradt színdarabja címében mond­ja ki: „Méla Tempefői, avagy az is bolond, ki po­étává lesz Magyarorszá­gon”. Munkáit előfizetés segítségével, mecénások igénybevételével (Széchenyi Ferenc, Festetics stb.) pró­bálta kiadni, de hihetetlen nyomorban élt és. életé­ben mindössze két könyve látott napvilágot. Amikor Í805-ben meghalt, csak adósság maradt utána. Kazinczy, a magyar iro­dalom nagy szervezője, írói munkásságáért a ha­talomtól 2387 nap börtönt szenvedett. A kiadók lany­ha érdeklődése következ­tében tizenöt kötetre ter­vezett összkiadásából csak kilenc kötet jelenhetett meg. Állandóak voltak anyagi gondjai, gyalog járt be Űjhelyre, ahol a levél­úgy meg vannak igézve, hogyha könyvről való tu­dósításokat mutatok és ja­vasolok nekik, többnyire csak mosolygással felelnek — pénzzel senki sem kí­nál”. Vörösmarty fiatal kora óta írt Nevelősködött, ju- ristásikodott, de 1826-ban Pestre költözött, hogy „füg­getlen ember és író ma­radjon”. Pesten a nélkü­lözés várja; az a szeren­cséje, hogy 1827-ben, az tárat rendezte, „fin éjjel­nappal pénzt csinálok — de csak álmaimban” — írja. Levelezésében gyak­ran találunk utalást a mostoha kiadói viszonyok­ra. Előfizetőket kellett gyűjteni, mert a kiadó nem kockáztatott. Horváth Ádám így ír neki Füred­ről 1788 december 7-én: „Románodra én hirtelen prenumeránsokat nem ka­pok. .. Kapok-e csak egyet is, nem tudom. Igaz, hogy nálunk magyarok laknak, de nem tudom mi által,

Next

/
Oldalképek
Tartalom