Petőfi Népe, 1972. április (27. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-18 / 90. szám

r MTI. forms tt, kedd 5. oldal t Tanyán is lehet! Kulturális korkép Ladánybenén 1 Ä kecskeméti járás hu­szonnégy községe közül hatban a lakosok száma nem éri el a kétezret Va­lamennyi tanyás település, körzetesített külterületi is­kolákkal, az alakuló köz­ség központjában új sá­tortetős házsorokkal. A hat település közül az egyik az 1740 lakosú La- dánybene. A klubkönyvtár Délceg fenyőfák között földszintes épületben ka­pott helyet a ladánybenei klubkönyvtár. Ottjártunk- kor a nagyteremben árusí­tással egybekötött bútor­kiállítást tartott a Lajos- mizsei Fogyasztási Szövet­kezet. Kísérőnk KoUnászi De- zsöné pedagógus, egyben a klubkönyvtár igazgatója, örömmel mutatja birodal­mát — Az épület majd húsz évvel ezelőtt bontási anyagból készült. Bizony, kinőttük azóta, hiszen az igények is alaposan meg­változtak. Klubszobánk ív­vel, rádióval, magnóval mindenki számára nyitva áll. A könyvtár szabad- polcos rendszerű, 2600 kö­tet várja a háromszázhat­van beiratkozott olvasót. Fiókkönyvtárunk a Temp­lom dűlői iskolánál 200 kötettel — melyet rendsze­resen, kéthavonként kicse­rélünk — áll a felnőttek és gyerekek rendelkezésé­re. A klubkönyvtárhoz — furcsa módon — konyha is tartozik. Ezt eredetileg is azzal a szándékkal építet­ték, hogy a nyolcvanszemé­lyes nagytermet lakodalom céljaira is bérbe adhassuk. Erre most is elég gyakran sor kerül, hiszen nálunk még divat az igazi nagy­szabású lagzi. Évi 81 ezer forintos költségvetésünket pedig ezekkel a bérleti dí­jakkal egészítjük ki. — Három szakkörünk van. A fotósok jelenleg egy munkájukat bemutató kiállításra készülnek, válo­gatják a meglevő képeket és persze új fotókat is na­gyítanak, hogy a tárlat valp- ban keresztmetszete legyen eddigi munkásságuknak. A megyei tanács művelődés- ügyi osztályától a fotóla­bor korszerűsítésére most kaptunk 20 ezer forintot. — A honismereti szak­kör a legnépesebb, legked­veltebb. Éppen egy eszten­dővel ezelőtt kezdték az általános iskola tanulói gyűjteni a környéken va­laha használt eszközöket. Már jókora halom van a padlásokról, pincékből, kamrákból hozott tárgyak­ból. Ügy tervezzük, állan­dó kiállítást rendezünk be­lőle. — A harmadik szakkör, a hajdani irodalmi szak­körből alakult, és most már a neve is megváltozott, ifjúsági klub lett belőle. Nemrég kaptak két helyi­séget az MSZMP községi alapszervezetének épületé­ben. Kun Béla ifjúsági klub Kolirá színé Kovács Te­rikével és a községi tanács pénzügví előadójával He­gedűs Hiénával aki egy­ben a KTSZ-alapszervezet és a k!ub titkára együtt nézünk körül a hangulatos helyisé'T'','K'”i — Mmdössze harmincán vagyunk — mondja a ; klubtitkár. Eleinte csak I összejöttünk, verseket ol- J vasiunk fel, készültünk va­lamelyik állami ünnepre. 1969. augusztus 1-én ná­lunk járt Bártfay Attila, a járási KISZ-bizottságtól. A klub megalakításának ötlete tőle származik. Se­gített nekünk az első prog­ramok elkészítésében is. Most hetenként rendsze­resen találkozunk, ha pe­dig műsort állítunk össze, hogy nemzeti ünnepeink egyikén bemutassuk, akár naponta is idejövünk. — Tanyás falu vagyunk, ezért elsőrendű kötelessé­günk a kapcsolat megte­remtése, majd megtartása a külterületen élő fiata­lokkal. Szeretnénk megis­merkedni a környező köz­ségek KISZ-eseivel is. Eh­hez egyébként az első „lé­pést” megtettük: a tatár- szentgyörgyieket láttuk vendégül. Hamarosan vi­szonozzuk ezt — mi me­gyünk hozzájuk. Saját szórakoztatásunkra és oku­lásunkra egyik klubtár­sunk Berente Zsuzsi „Tud­niillik, hogy mi illik” — címmel jeleneteket írt és rendezett. Legutóbb az ajándékozás és vendéglá­tás témáját dolgozta fel úgy, hogy vetélkedőt is tartottunk belőle. Színházi előadások Az ismeretterjesztő elő­adások felelőse, az általános iskola igazgatónője, akinek hat társadalmi megbízatá­sa van, éppen Kecskemé­ten tartózkodik, értekezle­ten van. Vele a TIT-elő- adások „menetrendjét” a megyeszékhelyen, Koliná- szinéval a többi rendez­vényről Ladánybenén be­szélgetünk. — Mikor volt utoljára színházi előadás Ladány­benén ? — Két évvel ezelőtt. A Déryné Színház mutatott be egy vígjátékot. A nyolcvan személyes néző­tér alig telt meg emberek­kel az előadás pedig 3600 forintba került. A baj, a nézők elmaradásának leg­főbb oka mégis az volt, hogy a technikai feltétele­ink a kecskeméti színház­hoz nem is mérhetők. Kecskemét pedig nagyon közel van ... szerencsére. Most a megyeszékhelyre járunk autóbusszal, eseten­ként negyvennégyen. Ter­mészetesen egyik-másik előadásra többször is meg­telik a különjáratú, vagy menetrendszerű autóbusz. — Ezekre az előadások­ra hogyan jutnak el a ta­nyákon élők? — Két tanyai iskolánk pedagógusai szólnak a gye­rekeknek, itt a faluban pe­dig a klubkönyvtár előtti hirdetőtáblán közöljük a következő előadás címét, és az indulások időpont­ját. — Milyen művelődési, szórakozási lehetőséget kí­nál még az ittlakóknak a klubkönyvtár? — Országjáró kirándulá­sokat. ősszel a vadászati világkiállításon, az idén Cserkeszőlőn jártunk. Most egy pécsi kirándulást szer­vezünk, persze a siklósi várat is megtekintjük. Ezenkívül irodalmi esté­ket rendezünk. Jancsó Ad­rienne, majd Dévay Ca­milla egész estét betöltő műsora sokáig emlékezetes marad számunkra. Külö­nösen örömünkre szolgál, hogy ezekre az estékre a távoli tanyákról is eljöttek. Tervek, vágyak a szövetkezetekben A községben egy terme­lő- és két szakszövetkezet gazdálkodik, meglehetősen mostoha körülmények kö­zött (A kecskeméti járás­ban itt a legkedvezőtle­nebb a talaj minősége.) Az Erdei Szakszövetkezetben hatvan asszony és leány a budapesti Orion Rádió és Villamossági Vállalat meg­rendelésére alkatrészeket gyárt. Huszonötén akarnak szerezni szakmunkás-bizo­nyítványt A Rákóczi Termelőszö­vetkezetben az elmúlt esz­tendőben 25 ezer forint volt a kulturális alap ösz- szege. ötezer forintot a klubkönyvtárnak, az ifjú­sági klubnak folyóirat- és könyvvásárlásra adtak. Húszezer forintból pedig háromnapos kirándulást rendeztek Kőszeg, Sopron, Szombathely útvonalon. A félszáz résztvevő — vala­mennyien „ajándékba” kapták az utat — nagysze­rű élményként beszél a túráról. — Ügy tervezzük — mondja Juhász Pál elnök, — az idén Miskolcra és Lillafüredre látogatunk. A következő hetekben pedig csoportos színházlátogatást szervezünk. — A téli politikai okta­tásnak nálunk harminc hallgatója volt. Különösen a szövetkezeti demokráciá­val foglalkozó előadás bi­zonyult sikeresnek. Most arra gondoltunk, hogy meghívunk egy mezőgaz­dasági rovatnál dolgozó új­ságírót, tartson előadást szövetkezeteink életéről. „Felmérem az igényeket...” Tóth Katalin igazgatónő­vel Kecskeméten sikerült találkozni. — Mint TIT-felelős mi­lyen ismeretterjesztő elő­adásokat szervezett a köz­ségben a közelmúltban ? — Alapvetőnek tartom megismerni mire kíván­csiak az emberek és a ki­választott témához kere­sem meg az előadót. Ta­pasztalatom szerint az egészségügyi és családjogi előadások a klubkönyvtár nagytermében telt házat jelentenek ... Átlagosan havonta két alkalommal tartunk TIT-előadást, ösz- szesen száznyolcvan—két­száz hallgató előtt. * Jászladányból a század- forduló idején települt Be- nepusztára néhány család. A „község” elnevezése 1907 óta illeti meg ezt a helyet. A lakosság 75 százaléka tanyán él, de minden esz­tendőben 12—15 család költözik a faluba. Jelenleg 47 új ház épül a község­ben. A betelepülést azonban semmiképpen nem célsze­rű külső eszközökkel sür­getni. Amíg tehát egyetlen család él a pusztákon, ta­nyákon, minden művelő­dési ház, illetve klub­könyvtár vezetőjének, a községben élő pedagógu­soknak, értelmiségieknek úgy érdemes törődni mű­velődésükkel, kulturált szórakozási lehetőségeik megteremtésével, ahogvan ezt Ladánybenén teszik. S. K. Tizenhárom lány a színpadon Országszerte lezajlottak már a Ki mit tud? megyei döntői. Ezzel az aktussal — mindenki tudja — ko­rántsem fejeződött be a ve­télkedés, sőt: országos fó­rumokon mérik össze ere­jüket mindazok, akik a megyei döntőkön tovább­jutottak. Folyamatosan kerülnek a Televízió válogató zsűrije elé a Bács-Kiskun me­gyeiek is. Néhány név a 15tagú bíráló bizottságból: Vámos László, Mensáros László, Bánffy György, Szász Károly, Kamarás Re­zső. Vasárnap (9-én) délelőtt a Berkes Ferenc kollégium irodalmi színpada állt a reflektorok elé, ismert műsorával, a „Méltó ha­talmat” című összeállítás­sal. Még szünet, ország érkeztek tartott a tavaszi így a lányok az más-más tájairól a fővárosba. „Nincs vesztenivalónk” — mondták. Valóban, eddig is szép eredményt értek el, s Takács Lászlóval, az irodalmi színpad vezetőjé­vel beszélgetve kiderült, hogy most is elnyerték a zsűri tetszését. Döntés Szakkörben A kecskeméti Kodály Zoltán Gimnázium máso­dik osztályos tanulója Kürtösi Klára örökítette meg Szodfridt Gábor ötö­dikes iskolatársát kréta­rajzán. A rajzszakkör fog­lalkozásain — Szappanos István vezetésével — eddig csendéleteket rajzoltak, most néhány hónapja portrékat készítenek. A „modellek” az iskolából kerülnek ki, ezért a kör­ben már számos tanulóról őriznek rajzot. (Tóth Sándor felvétele) ugyan még nem született, de ha nem jutnak tovább, az élmény akkor is az övék marad. Ott voltak — tet­szett az előadásuk. — Szeretem a vidám műfajt és a szatírát, kü­lönösen, ha aktuális tár­sadalmi mondanivalót hor­doz — mondta Takács László. — Színpadunk jel­legét az határozza meg, hogy csak lányokból áll. Az egynemű kar erősen leszűkíti lehetőségeinket, de így is tudunk eredmé­nyesen dolgozni. Arra tö­rekszünk, hogy műsoraink témája szorosan kapcsolód­jék a mindennapi élethez. — Milyen terveik van­nak? — Nehéz erre válaszol­ni, mert most éppen az a gondunk, hogy a színpad tizenhárom tagja közül nyolc érettségizik és el­megy. Csak a töredék ma­rad meg. Kérdés, hogy milyen lesz az utánpótlás. — Van elképzelése a megoldásra? — Igen. Egy „központi” jellegű együttest kellene Kecskeméten alakítani. Több apró színpad műkö­dik. Két-három tehetséges ember mindegyikben akad. Akkor érnénk el jó ered­ményeket, ha egy csoport­ba gyűjtenénk össze eze­ket az embereket. A ma­gas színvonalú munka job­ban vonzaná a közönséget is. S attól sem kellene félnünk, hogy „kirepül­nek” a lányok. Lakatos Attila E Zá □ Z] ES É A magyar nyelv hete Ebben a évben már ha­todszor rendezzük meg a magyar nyelv hetét. Ezek az áprilisban megrende­zett hetek már hagyomá­nyossá váltak. Ha vissza­tekintünk az elmúlt évek rendezvényeire, jól láthat­juk, hogyan lett az anya­nyelvűnkre való emlékezés mind ünnepélyesebb és mind szélesebb körű. Ma már sokak igénye a nyelv­vel való törődés, már kö­zeledünk ahhoz hogy né­pünk széles rétegeiben ki­alakuljon az a régen várt nyelvi közvélemény, amely az értelmes, szép magyar beszédet segíti elő, és min­den lehetséges eszközzel küzd a nyelvromlás ellen. Lőrincze Lajos ötperces rá­dióelőadásai törték át a közönyösséget, és évek óta ezek tartották ébren mind szélesebb tömegekben az édes anyanyelvűnkkel va­ló törődés gondolatát. Ma már közügy anyanyelvűnk kérdése. Ennek a bizony­sága a tévében újabban indított sorozat, a Szójá­tékklub és a rádióban minden szombat délben jelentkező Magyarán szól­va ... sorozat is. Nyelvőr-rovatunkban ez alkalommal Ferenczy Géza nyelvészünk több helyen megjelent cikkeinek né­hány gondolatát felhasz­nálva mutatunk rá nyelv- művelésünk mostani fel­adataira. Valahányszor anyanyel­vűnkről emlékezünk meg, KÖNYVEKRŐL — RÖVIDEN Takács Imre: Szertartás Napjainkban végtelenül gaz­dag a „vidéki” költészet. A Kecskeméten élő Buda Ferenc, a Kaposvárott alkotó Takáts Gyula, a Szalonna községben tanító költő Kalísz László, a nyírségi Nagy Kálióban könyv­táros-költő Iiatkó József mel­lett a Székesfehérvárhoz kötő­dő Takács Imre is jelzi: ma már nem a tartózkodvsi hely a líra mértéke. Mindenütt lehet jelentősét alkotni. Takács Imre ezer szállal kö­tődik Dunántúlhoz. A család paraszti élményei ide fűzik, a fiatal költő is itt dolgozik, itt alkot. Egyik vallomásában ar­ról szól, hogy nem gondolko­zott még azon, miben különbö­zik a dunántúli költő az alföl­ditől. Mégis úgy érzi, „ott, a Tiszántúlon égőbbek az érzel­mek, a dunántúli költő égése meg talán higgadtabb, csdla- pultabb”. A csillagok árulása című korábbi regényében azt akarta mondani, hogy lehet szénen élni, ha csalódottan is, ménis szépen. A Szertartás az utóbbi évek1 verstermését adja közre. A köl­tő zsellérek unokájának nevez­te magát. Most is a földközel­ben jár: „hófelhő inog a szél­ben” (Ilófelhő); „virágzik ara­nyos időt mégis az ősz” (Négy évszak). De a középpontban természetesen az ember áll: magányával, tévedéseivel, szen­vedéseivel (Naponta). „Lema­radt utas lettem egy üres ha­jón”, úgy érzi. S a szerelem gyötrelmeit éli át: „Szeretlek — leírhatom de mivégre?” (Egy csillag születése), örömmel ol­vastuk újra Takács fájdalmas­szép prózaversét, A kétségbe­esés leveleit, mely a kecske­méti Forrásban jelent meg. Számos költeményében vall kortársairól: a váratlanul el­menekülő Sarkadi Imréről, a „kívül pusztai ember, belül Mózes” Sinka Istvánról, s a tá­volabbi nagy mesterekről: Ba­bitsról, Bartókról, Picassóról. Takács Imre következetes költői útjára, összetettebbé vá­ló, valamennviünkről valló, végtelenül tömör verseire fi­gyelni kell. Szekér Endre mindig szóba kerül nyel­vünk nagy arányú romlá­sa. „Tudjuk, változik a nyelv, de a változásnak az az irama, amelyet néhány évtizede észlelünk, nem szükségszerű, nem termé­szetes. Jó félszázad távla­tából nézve föltűnhet a fi­gyelőnek nyelvünk válto­zásának gyorsulása, s a nem egészséges jelenségek halmozódása.” Természete­sen nem a nyelv fejlődését akarjuk megakadályozni. A nyelv fejlődésére szükség van, hiszen amilyen mér­tékben gazdagodik való­ságismeretünk és lelki éle­tünk, ugyanolyan mérték­ben kell szaporodniuk nyelvi kifejező eszközeink­nek. „De szervesen, ne rendbontóan, ne a divat szeszélye, hóbortja szerint szaporodjanak.” Ezek a divat szeszélyé­ből keletkezett szavak leg­többször a jó régieket szo­rítják ki nyelvünkből. „Ami megfelel a régiből, azt iparkodjunk megtarta­ni, pusztán divatból ne engedjük veszni.” Sokan nyelvérzékükre hivatkozva kapják föl a divatost. „Aki pusztán ösztönében, nyelvérzéké­ben bízik, vak, ingatag ma­rad; csak a nyelv rendsze­rének, mozgató erőinek mélyreható megismerésé­vel, tudatosításával állha­tunk, járhatunk biztosan.” Ha megfogadjuk Feren­czy Géza szavait, hogy amikor beszélünk, fogal­mazunk, éberen ellenőriz­zük magunkat, akkor mi is hozzájárultunk a ma­gyar nyelv hete eredmé­nyességéhez. „önmegfigye­léssel, magunk fegyelme­zésével akadályozzuk meg, hogy a gondolatoknak szó­ba öltöztetése merő gépies folyamattá ne személyte- lenkedjék. Képletesen szól­va: ne engedjük, hogy csupán szánk meg a benne pergő húsdarab szaporít­sa, szecskázza a szót; messzibb útról, akár küsz- | ködve törjön elő szavunk, I de bensőnk kohójának for- róságát, az igaz szó hitelét, j az egyéniség sajátos ízét I érezzék rajta, általa; olyan egyéniségét, aki testestül- lelkestül benne él a nyelv- közösségben, a beszélt nyelv valóságában, akit csak nevel és tanít és ih­let, de nem szakít el ettől a reali+ástól, n°m rokkant mesterkéltté a betű.” Kiss István i

Next

/
Oldalképek
Tartalom