Petőfi Népe, 1972. április (27. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-09 / 83. szám

5. oldal Hazafias Népfront: a szocialista nemzeti egység útja Irta: Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke A népfrontmozgalmak **■ szinte kivétel nél­kül, már a két világhábo­rú között a nemzeti egység új típusát, a dolgozókat, a haladó erőket összefogó nemzeti egységet igyekez­tek megteremteni. A maj­dan megszülető szocialis­ta nemzeti egység előké­pe volt ez a hitleri hábo­rúk véres idején, az anti­fasiszta összefogás hősi, nehéz korszakában. Dimit­rov emlékezetes felhívása a harmincas évek derekán a nemzeti összefogásnak ezt az új, politikailag any- nyira értékes lehetőségét és szükségét sürgette, s ez vezetett az első francia kí­sérletre 1936-ban, ezt hir­dették mindenütt Európá­ban azok az előrelátó poli­tikusok, gondolkodók, akik széles nemzeti egységfron­tot szerettek volna létre­hozni a második világhá­ború felé sodró hitleri po­litika ellen. Kállai Gyula, aki értékes művében a magyar függetlenségi moz­galom történetét tárta fel, a magyar népfrontpolitika kezdeteit, kibontakozásá­nak első korszakát szintén ezekben a törekvésekben látja. Így találkoztak egy­mással a hitleri Európa és Horthy Magyarországa el­leni küzdelemben és egy eljövendő szabad, demok­ratikus Magyarországért vívott küzdelemben az il­legális kommunisták és a haladó polgári erők, a munkásosztály, a paraszt­ság és az értelmiség kép­viselői — így harcoltak és vállalták a harcot, mártí- riumot is: Bajcsy-Zsilinsz- ky Endre. Rózsa Ferenc, Schönherz Zoltán és any- nyian mások. J¥ a a Hazafias Nép­Jl'B' front V. kongresz7 szusára készülőben felada­tainkról beszélünk, először rájuk kell gondolnunk, akik előkészítették a mi mai munkánkat: a szocia­lista nemzeti egység meg­teremtését. A szocializmus teljes felépítésének ugyan­is előfeltétele, szilárdságá­nak egyik biztosítéka ép­pen a szocialista nemzeti egység. S a szocialista nem­zeti egység egyik legjobb munkása — a párt irányí­tása mellett — a Hazafias Népfront a maga sajátos mozgalmi szerkezetével, bizottságainak, aktivistái­nak egész népünket össze­fogó, áthálózó formáival. Bizonyos, hogy a készülő V. kongresszus egyik fő té­mája a szocialista nemzeti egység továbbépítésének, megerősítésének feladatkö­re lesz. Így a kongresszust megelőző megbeszéléseken, de a közreadott Kongresz- szusi levélben is nyoma­tékkai esett szó arról, hogy a népfront helyi bizottsá­gaiban az eddiginél na­gyobb helyet kell biztosí­tanunk a munkásosztály képviselőinek, a nőknek és a fiataloknak. 'V/’alójában évek óta, az ” eddigi kongresszu­sainkon is hangoztatott kí­vánalom ez, lényeges po­litikai érdek. Megvalósulá­sa is — bízvást állíthat­juk — kongresszusról kongresszusra haladt előre. Igaz, nem eléggé gyorsan, nem eléggé következete­sen. Volt ennek érthető akadálya elég: a nők, a fiatalok számára ott vol­tak és vannak a megfelelő szervezeti formák, a mun­kásosztály számára első­sorban a párt és a szak- szervezeti mozgalom, az üzemi politikai-szakmai munka. S az is igaz, egy időben szinte úgy tűnt, hogy a Hazafias Népfront feladata elsősorban a falu­si munka és az értelmiség körében végzendő politi­kai, ideológiai vita. Vita­fórumaink is — ahogy ne­vezni szerettük akkori­ban — elsősorban a falusi gyűlésekre, kisgyűlésekre, téli beszélgetésekre és ér­telmiségi találkozókra, vi­tákra korlátozódtak. Falusi vitáinknak nem is akármi­lyen témái voltak akkori­ban : a termelőszövetkeze­tek megalakítása a szocia­lista mezőgazdaság! Mind­ez nem akadályozta, de lassilóffa, hogy a szocialis­ta nemzeti egység megte­remtésében a Hazafias Népfront az eddiginél na­gyobb eredményeket érjen el. Már az előző kongresszu­sunk kiküldött bizottságai­nak egyike, a Mód Ala­dár vezette bizottság gon­dosan foglalkozott a szo­cialista hazafiság és nem­zetköziség kérdéseivel, s ez a bizottság az V. kongresz- szusunk elé terjeszti ja­vaslatait. műnk. A honismereti mun­ka nem szorítkozik csupán bizonyos néprajzi és hely- történeti vizsgálatokra. Az elmúlt évek során ennek a munkának a tartalma, po­litikai „töltése” is egyre gazdagodott. Gazdagodott többféleképpen. Egyrészt úgy is, hogy a KISZ-szel együttműködve az iskolai körökben, tanulók tanáraik vezetésével értékes gyűjtő- és feldolgozó munkát vé­geztek: gyűjtötték a pa­rasztság életére, munkájá­ra, költészetére vonatkozó hagyományokat, gyűjtötték — a városi, ipari-üzemi történeti kutatások révén — a magyar munkásosz­tály forradalmi harcaira vonatkozó adatokat, s nem is egy jelentős gyűjte­ményt, történeti feldolgo­zást köszönhetünk nekik. A zt is érdemes hang- súlyoznunk, hogy a mostani, két kongresszus közötti időben vált egyre szervezettebbé, s egyre gazdagabbá a már több mint egy évtizede munkál­kodó honismereti mozgal­mi z egész dolgozó nép munkáját, történe­tét és harcait feltárják ezek a honismereti gyűj­tések, pályázatok: az öreg­je emlékezik és a fiatal tanulja múltunkat e mun­ka során, s szinte észrevét­len kialakul ezer meg ezer aktivistában az a meggyő­ződés is, hogy a maga hon­ismereti munkáját megis­mertesse másokkal, hogy a szocialista haza szeretetét közös kincsünkké tegye. De gazdagodik ennek a munkának a tartalma a helytörténeti munkákkal, ismerünk olyan községe­ket, ahol már több kötetre rúg a leírások száma, kis helytörténeti múzeum, gyűjtemény őrzi a község életének minden érdemes mozzanatát; a politikai harcokat is, a termelő munka eredményeit is. S emellett a természeti kin­cseinkre, műemlékeinkre, azok védelmére is felhív­ják honismereti bizottsá­gaink a községek figyel­mét. Mindez segít tudato­sítani, történetileg elmé­lyíteni és mai munkánkhoz kötni a szocialista haza szeretetét. S ez az érzelmileg is el mélyített hazaszeretet segít világosan megértetni sze­repüket a nemzetközi konfliktusokban, helyün­ket a szocialista világ- rendszer erősödő szerkeze­tében. Ez a szocialista ha­zaszeretet segít megértetni a két nagy dolgozó osztály- lyal, valamint értelmisé­günkkel, s mindazokkal a rétegekkel, amelyek ve­lünk tartanak: a szocializ­mus az a magasabb létfor ma amely minden dolgo­zó közös érdekét és szemé­lyes terveit, ambícióit a legjobban, társadalmilag a leghatékonyabban képvise­li. Ez a szocialista hazasze­retet egyesíti fokról fokra a dolgozó osztályokat, ala­kítja ki a közös életstílust, a közösségi: szocialista er­kölcs törvényeit. Ez a fo­lyamat nem egy-két év eredménye lehet, nem pa­rancsszóra történik. Való­ban a dolgozók „okos gyü­lekezete”, ahogy József At­tila mondta, teremti meg a harmóniát a mindenna­pi jó munkánk, életünk mindennapi harcain, küz­delmein, a jobbra törés mindennapi próbáin keresz­tül. Ezért várunk minél több önkéntes munkatár­sat a népfrontbizottságai­ba, aktivistáinak egyre szélesedő hálózatába. Ezért ■ fontos a munkásosztály [.növekvő jelenléte a nép­frontbizottságokban, min­denütt, hiszen ma már fal- vainkban is erősödik a munkásosztály; ezért fo­kozzuk nőbizottságaink munkáját, ezért várjuk az ifjúság munkáját is. A kö­zös nemzeti célt az MSZMP legutóbbi kong­resszusai világosan kijelöl­ték: a szocializmus teljes felépítése a feladatunk. Ebben a munkában a mi első politikai feladatunk éppen a szocialista nemze­ti egység erősítésén való „szorgalmatoskodás”, hogy a XIX. századi nemzeti korszak e szavát használ­jam. Nem egyedül, nem kizárólagosan a Hazafias Népfront feladata ez, a párt is, a különböző tö­megmozgalmak is — más­más módon — a szocialis­ta nemzeti egység mun­kásai. ,Villanyfény, kőház, iskolák, kutak* Érdemes vízmüvet építeni Bátyán? TJgy hiszem, nem tűl- ^ zás mégsem, ha azt mondjuk, hogy a szocialis­ta hazaszeretet, s ezen ke­resztül a szocialista nem­zeti egység szolgálata a Hazafias Népfront politi­kai munkájában az első helyen áll. A két világhá­ború közt az antifasiszta egységfrontért dolgoztunk — ma már, a szocializmus építésének és világméretű küzdelmeinek korszakában a szocialista nemzeti — és nemzetközi — egységért kell dolgoznunk. Erre a feladatra hív majd V. kongresszusunk is. Köves­sük útmutatását. KELL NEKÜNK FALUN — József Attila szavaival — „villanyfény, kőház, is­kolák, kutak”. S mivel az első három megvan, az utolsó sem maradhat el. Kell a jó ivóvíz! A lakos­ság eddig ásott- vagy csöves kutakból nyerte a kólibaktériummal, gé­mes vagy kerekes kutakból pedig a szélhordta szemét­tel is szennyezett vizet. „Egyetlen jó vizű kút nincs Bátyán” — mondja a községi orvosnő. Sok kút vize fölös mangántartal­ma miatt megsárgul, s mindegyike annyira ke­mény, hogy a szappan hab­ja megtúrósodik rajta. Pár éve, amikor még volt iskolafogászat, a fog­orvos megállapította, hogy a járásban a legtöbb rossz fogú gyerek Bátyán talál­ható. A testnevelő tanár majd 40 éves praxisa alatt sehol annyi csonttörés nem történt, pedig sok fa­lu gyerekét tanította, mint itt. A gyönge csontozat — valószínűleg az ivóvíz flu­orszegénységéről tanúsko­dik. , Legalább kétszázan j vannak itt az új művelő­dési házban a falugyűlé­sen. A VlZMÜ ÜGYE régeb­bi keletű. Volt már erről szó 1964-ben. Akkor a ta­nácstagok végiglátogatták mind a 800 házat, mégis mindössze 28 család vállal­kozott arra, hogy 5 év alatt befizeti az ezer forintos hozzájárulást. Vízmű he­lyett épült a művelődési ház. 1964! A krízis eszten­deje a tsz történetében. Nyolc-tíz forintos munka­egység és soha nem ta­pasztalt alacsony születés­szám (7 ezrelék!). gyobb munkát vállalat, szövetkezet, vagy maszek végzi. Még a javítást is, mert nekünk nincs hozzá szerszám........Más szakmákban csinálnak-e új mun­kát?” — Űj munkát nem, mert azt adóztatják. Itt azért csak félbeszakítottam vendégünket. — Tehát úgy értsük, hogy bizonyos vállalatoknál és egyes szakmáknál azért végeztetnek ú j munkát „karbantartókkal”, mert így kevesebb az adó, mint ha például vállalattal csináltatnák? — Igen. Ez van a sok helyen magas „karbantartó” létszám mögött... — Hirtelen gondol egyet a munkás. — Megírhatják, hogy ha ennek utánanéznének illeté­kesek — az adótöbbletből nem két-három óvodára, bölcsődére futná... Nem kellene mást tenni, csak összehasonlítani a komoly üzemek karbantartói lét­számát az ilyen „különös” vállalatokéival. Egyébként ezt a „karbantartói” beosztást nem kell összetévesz­teni az üzemi tmk-sokkal. Sem a spekuláló vállala­tokat az egyenes úton járókkal. A mi vállalatunknál egy villanyszerelő és egy lakatos van csak efféle munkára Tudjuk, más vállalat is akad, ahol igen korrektül oldják meg. Csak annyi karbantartó van, amennyi szükséges. Megkövetelik a rendszeres mun­kát, de kijár az igazságos anyagi, erkölcsi megbecsü­lés is. Törzsgárdisták a karbantartók... Eddig a fé'esztendős vizspálódás tapasztalataiból. Amihez tökéletesen elegendő kommentár a munkás és brigád iának véleménye. I yen kilátásokkal csábítják el sok munkahelyről az embereidet. Megbontják a jól bedolgozott, ösz- szeszokott üzemi brigádokat. A mi brigádunkat is megdöbbentette, amikor a baráti beszélgetés, érdek­lődés során szinte kérkedve vallották meg nekik a „vándormadarak” — és csaknem ugyanazokkal a sza­vakkal: „Azért mentem oda karbantartónak, mert ott semmit sem kell csinálni.” Pedig — s ezt is kiderítette a brigád — legtöbbször ;,ráfáznak”, akik beugranak a csábításnak. Számos esetben rájönnek, hogy csak egy időszakra, vala­milyen „célmunka” elvégzésére csalták el őket, azért a szép pénzért. Utána megköszönik „fáradságukat”, — kiadják útjukat. A régi munkahelyre, a hűtlenül otthagyott brigádba szégyellnek visszamenni. Nem is vennék őket vissza. Eszükben van a dicsekvés, hogy ugyanazért a pénzért, de rendszerint egy-kétszáz fo­rinttal többért „semmit sem kell csinálni”. Míg a bri­gádban alaposan meg kellett dolgozni a keresetért. Mit tesz hát a „vándormadár”? Keres más vállalatot, ahol tárt karokkal várják az ilyen „karbatartót”. Az­tán majd továbbáll, ha ott vége a nyaralásnak. — De arra is rájöttünk, hogy az érem másik olda­lát is meg kell vizsgálnunk — fejezte be a tájékozta­tást igen tiszteletre és dicséretre méltó „kutatómun­kájukról” a szocialista brigádtag. — Mert azok sem kevésbé vétkesek, akik ilyen mézesmadzaggal csalják magukhoz az embereket, s rombolják a munkaerköl­csöt. Erről egy másik felmérés alapján szólnak majd. Lejegyezte: Tóth István Aztán: részesművelés, kér tészbr igád, állandósok, munkafegyelem, öntöző­fürt, a két tsz egyesülése. Ma 60 forint a munkaegy­ség értéke. A központi ma­jorban pedig ott fénylik a hidroglobusz. „Az álla­toknak már van jó ivó­vizük!” FALUGYŰLÉS. A füg­gönyön régi jelszó: A nép­pel a népért. A piros dra­périával letakart asztalon tálca, rajta két pohár, mellette pedig egy kancső, benne sárgás folyadék: bá­tyai víz. „öntsünk tiszta vizet a pohárba!” — kezdi tréfásan a járási hivatal elnöke, hogy aztán ko­molyra fordítja a szót. A Hazafias Népfront helyi elnökének alapos beszá­molója után sokan szóltak hozzá. Volt mire válaszolni Pétiké elvtársnak. Ami 7 éve 1000 forintba került, most 5000? Miből fizesse­nek az öregek? — hangza­nak a kérdések. * A vízellátás megoldása hozzávetőlegesen 10 millió forintba kerül. Honnan vesz ennyi pénzt a község. A KÖFA 5 év alatt mind­össze 2 milliót jelent. Ha 800 ház 5—5 ezer forintot befizet, a hátralevő 3 év alatt, akkor ez az összeg újabb 4 milliót tesz ki. Pó­tol valamennyit a lakosság társadalmi munkája, az árokásás is. A többi állami támogatás. • ÁLLAMI TÁMOGATÁS nélkül az évi 250 ezer fo­rint KÖFA-ból nem is épülhetett volna minden utcában járda, egy utcá­ban útburkolat, a főutcán nem lehetett volna higany­gőzlámpákat fölszerelni, nem készülhetett volna el a művelődési ház, nem kezdhették volna el a gyógyszertárt és az öregek napközijét. * Haszán János szervező: „Az utcámban 14 ház van, ebből kettőben nyugdíja­sok, hatban járadékosok laknak. A többi hat család olyan középkorú, 50 év körüli.” Bányai László szervező: „A körzetemben négy ház van, ahol munkabíró em­berek laknak.” Rakiás József tsz-járadé- kos: 312 forintot kapok havonta. Négyszázan va­gyunk Bátyán ilyenek. Eb­ből a kis pénzből fizetem a szenet, az adót, az egy­házi adót, a villanyt. Hogy tudok én ebből három évig havi 140 forintot fizetni a vízre? Az öregek ezt nem bírják!” Elöregedett a falu. * Ne beszéljünk azokról, akik a régihez ragaszkod­nak. „Jó vót nekünk ez a víz eddig is, jó lesz ezután is!” Akik most az aszály idején a kalocsai csapok csöpögését idézik. Akik vá­rosba szakadt rokonaikat így sajnálják: „Még a ví­zér is fizetniök köll!” t A KÖZVÉLEMÉNY még mindig csak a földműves lakossággal számol, pedig igen jelentős már az itt lakó, de városban dolgo­zó vagy helyben nem pa­raszti munkát végzők szá­ma. (Számukat sajnos nem tudjuk.) Eddig az ő véle­ményük a falu ügyében nemigen jött számításba, mert közügyben itthon rit­kán nyilatkoztak meg. Ve­lük egyre többen vannak azok, akik kívánják a jó vizet. Akik 1964-ben még a gondolatát is elutasítot­ták, ma már új házuk für­dőszobájába szívesen beve­zetnék. Ma már jó volna, ha az építési szabályzat „merev” előírása következ­tében mégiscsak megépí­tett, de eddig kamrának használt fürdőszobát ren­deltetésének megfelelően lehetne használni. „Hol az a jelentkezési lap? Alá­írom azonnal!” — mondja Argat Ferenc. — „Pedig nekem van otthon hidro­forom.” A középkorúak vélemé­nye Haszán János körze­tében : „Szívesen fizetünk, csak minél előbb itt le­gyen a víz.’! S egy huszonéves fiatal­ember: „Ma már el sem tudjuk kénzelni. hogyan le­hetett élni villany nélkül, így leszünk a vízvezeték­kel is.” A fiatalok a leg­türelmetlenebbek. ök nem siratják a petról°um1ámoa és a gémeskút „független­ségét”. * SOK AZ ÖTEZER FO­RINT? Embere válogatja. Bizonyos, hogy legnehe­zebb a fiataloktól nem tá­mogatott öregek hetvzefo. Ma legtöbb emb°rnek mé- °is könnvebb előteremteni az ötezret, mint hét éve az. ezret. S arra váriunk tán, hogy a következő öt­éves tervben úira előve­gyük ezt az nevet? Fehér Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom