Petőfi Népe, 1972. április (27. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-26 / 97. szám

6. oldal 1072. április 26, szerda Szeremlei öregek Hobby, szárak ériekében Bátmonostor „belvárosá­ban”, vonzó környezetben áll a rendeltetésének hat éve átadott orvosi rende­lő. Nem egy ilyen korsze­rű, a célnak mindenben megfelelő egészségügyi in­tézmény akad már me­gyénkben. A bátmonostori- nak azonban sajátságos története van. Erről beszél, nem titkolt büszkeséggel, dr. Vágvölgyi Ferenc kör­zeti főorvos. — Az egészségügyi kol­lektíva tagjainak elkép­zelései öltöttek testet eb­ben az épületben. Mi ma­gunk terveztük, s a szé­les körű társadalmi mun­kában, a tényleges felépí­tésnél is ott voltunk. A tanácstól bontási anyagot kaptunk, s a falak felhú­zásából a tsz építőbrigád­ján kívül a lakosság is di­cséretesen kivette a részét. Nemcsak férfiak és nők, hanem a gyermekek vizs­gálatának, egészségügyi el­látásának céljait is külön rendelő szolgálja. A kül­ső tisztasággal, a rend­del lelkiismeretes, alapos gondozási munka is társul. Egy jó módszer úttörői Tizenkét éve — amikor Bátmonostor termelőszö­vetkezeti község lett — te­remtődtek meg a gondo­zás igazi feltételei. Mind­járt elöljáróban az egész lakosságra kiterjesztve ál­talános szűrővizsgálatot szerveztek, s ezt — el­sőként az országban — kartotékrendszerű nyilván­tartás kísérte. Vágvölgyi doktor a szek­rényekhez lép, amelyekben ismét csak külön-külön so-v rakoznak a felnőtt lakos­ság, illetve a 14 éven alu- i te •j-i.'t'X , : A körzeti főorvos a lakosság koriáját tanulmányozza (Tóth Sándor felvétele) liak egészségügyi „életraj­zának” adatai. Utcánként külön rekeszekben, így a megfelelő kartotékcsomó­ból a házszámok szerint pillanatok alatt kikereshe­tő a szükséges adat. Átfogó vizsgálattal ki­mutatott, idült betegségek­ben szenvedőket rendelőin­tézetbe, klinikára vagy kór­házba utalták, és hozzáfog­tak a lakossági gondozás példás megszervezéséhez. Ez a munka éppen egy évti­zedes múltra tekint vissza. A község korszerű beteg- ellátásának megszervezésé­ről, a módszerekről és ta­pasztalatokról nem sokkal később a fővárosban meg­rendezett nemzetközi kong­resszuson is beszámolt a körzeti főorvos. A község; kor fája ségben nem volt fürdőszo­bás lakás, ma már 57 van.) A múlt év nyarán a rendelőben dolgozók újabb statisztika készítéséhez fogtak, amely az általános település-egészségügyi, köz­egészségügyi, népmozgalmi és megbetegedési - helyzetet vizsgálja. Két nagy szenvedély — önként, nem parancs­szóra csinálják ezeket a felniéréseket, s mégsem öncélú hobby ez — mond­ja a búcsúzáskor dr. Vág­völgyi.— Belőlük mara­déktalanul áttekinthető a község lakóinak egészség- ügyi helyzete, s ennek is­merétében alaposabbá te­hetjük, tökéletesebben szervezhetjük a gondozást. Fúrnak, faragnak, va­1 kolnak, mázolnak a nagyságával is tekintélyt keltő épületben. A nagy­kapu is tárva-nyitva, hi­szen kívül-belül forr a munka, s- az építők, szak­iparosok erre járnak anya­gért, ezért, azért. E for­galomból is kitalálhatja az idegen, hogy — ha éppen a tatarozás, felújítás miatt is — hiányzik most a tábla a falról, ez csak a Duna Gyöngye Termelőszövetke­zet székháza lehet. Benyitáskor is előzékeny figyelmeztetés kísér több felől: „Vigyázzon az elv­társ! Fog a festék! Az egyik — derűs szí­nekkel, fal- és burkolatki­képzésekkel fiatallá vará­zsolt helyiségben, egy asz- talnyi „birodalmában” dol­gozik éppen Angyal István községi, s egyben tsz-párt- titkár. Körülötte még túl friss a terep. „Beköltözés alatt” a szoba. A párttitkár előtt kéz­írásos papírlapok, akörül sokszorosított jelentésféle, s egyéb irományok. Beszá­molót készít Az imént az egyik fiatal vezetővel vol­tak nagy beszédben — az állattenyésztés helyzetéről. Ez szakadt most félbe kis időre. Jómagam az öreg tsz- tagok, nyugdíjasok, járadé­kosok helyzetéről érdeklő­döm. A szokásos bevezető adatok: összlétszám, s eb­ből az idősek ... Angyal elvtárs rögtön mondja mind a kettőt, de hogy „egészen pontosak le­gyünk”, odaszól a nyitott ajtón át az ezzel foglalko­zó kartársnőnek. Ö másfél perc múlva hozza is a szá­mokat. Megjegyezvén, hogy most is voltak belépések. — összlétszám négyszáz­negyvenkettő; nyugdíjas, járadékos kétszáznegyven- Hégy. Köszönjük. A párttitkár is meglepődik az arányok legújabb módosulásán, mert első szava ez: „Meny­nyi ? ... Igen, a szövetke­zetek most járnak az első évtizeden túl, s az amúgy is koros tagok számára ez az időszak a nyugdíjkor­határhoz, sokuknál a nyug­díjjogosultságot, mégtöbb- jüknél a járadékhoz kellő időt is elhozta. — öregszünk, bizony öregszünk — állapítja meg Angyal elvtárs, s hogy ezt milyen érzéssel teszi, arról a hangsúly árulkodik. Egyéb összefüggés. Ta­valy 199 tag dolgozott rendszeresen. A párttitkár közbeveti, hogy ebben a szerződésesek is benne vannak. De a nyugdíjasok, járadékosok is be-beszáll- tak, ha két-három nappal is — százegyen. Gyarapszik, évről évre pendül a tsz. Ezt nemcsak az tanúsítja, hogy a szék­házat is rangosabbá épí­tik, hanem a faluban több- helyütt hallott megjegyzé­sek is: „Most már... Aki dolgozik, nem panaszkod­hat a jövedelemre.” Az öregek segítéséhez ** is több az erejük. A nehezebb helyzetű járadé­kosok mindegyike havi 100 forint kiegészítést kap. S van egy jól meghányt-ve- tett döntés, illetve intézke­dés. Láttuk, hogy a bete­ges, gyenge, idős emberek egyre nehezebben birkóz­nak meg a háztáji meg­munkálásával. Felajánlotta hát a tsz, hogy aki akarja,' annak a háztájiját „mes-1 váltják” — száz négyszög­ölenként 1 mázsa májusi morzsolt kukoricával, vagy ha úgy tetszik, annak min­denkori állami felvásárlási árával. Így ki-ki már szep­tember végén, október ele­jén májusi morzsolt minő­ségű tengerihez jut, költ­ségmentesen. Abból otthon hizlalhat, a raktározásnak sincs akadálya; nem pené- szedik a kukorica. Eddig nyolcvan öreg tsz-gazda élt ezzel a ked­vezménnyel. Aki még elbír a háztájival, annak termé­szetesen továbbra is a kö- zösssel egyidőben elveti a kukoricáját a szövetkezet, megekézi a földet. Kapálni, a termést leszedni már a tagnak kell. A hazaszállí­tás megint a tsz dolga. Te­gyük még hozzá, hogy aki az új ellenszolgáltatási for­mát veszi igénybe, amikor ereje, kedve van, tetszése sfzerint dolgozhat a tsz földjén. Ilyen gondja-baja, hogy „jaj, nem akkor le­szek-e maródi, amikor ka­pálni kellene a háztájit, jaj, nem esek-e le a lá­bamról, mikor legtöbbet kapnék a piacon a kis ház­táji terményért”, — nem lesz. _IT ogy élnek odahaza 1 1 a nyugdíjasok, jára­dékosok? Szokták-e láto­gatni az öregeket? Van­nak-e teljesen egyedülál­lók? A titkár gondolkodik, de már eközben is ingatja a fejét. — Teljesen egyedülálló öreg nincs ... Egy volt, ré­gebben, de aztán annak is idejött egy hozzátartozó­ja... A szociális bizottság és a KISZ-tagok törőd­nek az idősekkel... Ügy van, hogy az öregek jövö- getnek be hozzánk. Teg­nap is — Aranyos Feri bá­csi. Hogy beteges, intéz­zem már el neki a tüzelő­szerzést. Másnak is meg­tesszük. Az erdőgazdaság jutányos áron számítja fel az idős embereknek, a tsz hazaszállítja a tűzifát — A minap bejön egy másik öreg. „Adjatok kö­zelebbi területen háztájit” — mondja. A távolság ak­kor is meglesz, minden- hogy oda kell menni — vá­laszolom. „Ez igaz.” Töp­reng a kisöreg, majd új oldalról kezdi: „Ne adja­tok ti vetőmagot, majd én vetek, amilyet én szere­tek.” — Miért, hát nem volt jó eddig a kukori­cánk? „Dehogynem, de ez a hogyishívják vető­mag... — A hibrid? Mi­óta azt vetjük már, bá­tyám? — Többről többre, szóról szóra, csak az lett a vége. hogy a bácsi átállt az új kedvezményre. „Jobb lesz az nekem, nem bírom már a törődést azzal a kis föld­del sem.” — Mivel senki­re nem kötelező, pár nap múlva azért megkér­deztem, nem változtatta meg a szándékát azóta, mert akkor semmisnek te­kintjük a megállapodást? „Nem, nem. így jobb már nekem.” Semmi sem megy simán. Búcsúzáskor. — Titkár elvtárs, mond­jon már néhány nevet, já­radékosokét, akikhez most elmennék ... Beszélgetni, hogy élnek, mint vannak? Töpreng majd pár pil­lanat múlva. — Hát az Aranyos bá­csi. — Valaki mást is ... (Eszembe jut, hogy az idős elvtársnak veterán nyug­díja van, tehát valaki „át- lagabbat” szeretnék.) — Kit is tudnék? ... Akit otthon találna? — Gondol-, kodik. Aztán, hogy nem forszírozom, a megkezdett beszámoló fölé hajol. „Van munka, van munka...” — Neveket nem mond. A r agy os elvtárssal mégiscsak találkoz­tam. Véletlenül, a Sugovi- ca töltésen, déli séta alatt. Arról legközelebb. Tóth István A rendelőhelyiségek fa­lain grafikonok, tábláza­tok. A velük foglalkozók­nak sok elemző tanulmány­nál többet mondanak. Pél­dául a 100 évet felölelő népmozgalmi statisztika, amelynek összeállítását alapos búvárkodás előzte meg: még a kalocsai egy­házi levéltárból s szerez­tek adatokat az egykori lakosságról. S mennyi mindenről áru­kódnak ezek! A betegellá­tás fejlődését, hatékonysá­gát jelzi, hogy míg 1870- ben az elhunytak átlagos életkora 23 év volt, nap­jainkban eléri a 70-et. Érdekes szemügyre venni a lakosság úgynevezett korfáját s. A valóban lom­bos fára emlékeztető gra­fikon az életkor alakulá­sát tükrözi az utóbbi 10 évben. Egy évtized alatt a nők átlagéletkora egy, a férfiaké pedig hárbm esz­tendővel emelkedett. So­katmondó a születések és az abortuszok összehason­lító felmérése is. Ebből jól érzékelhető az egészség- ügyi kultúra változása. Ugyanis kimutatás ké­szült a vízellátásról, s en­nek szociális kihatásairól is. (Tíz éve például a köz­Azt is megtudtuk, hogy a másik szenvedélye az utazás. A világ tucatnyi or­szágát bejárta már. Be­szélgetésünk napjának es­téjén indult el egy hosz- szabjb spanyolországi tú­rára. Kétségkívül szép pasz- szió az ismerkedés idegen tájakkal, az utazgatás messzi földeken. Mégis, a fő helyet a szívében az előbbi foglalja el. Az, ame­lyik ! a szenvedéseket eny­híteni, az életet egészsége­sebb^ tenni segít. Jóba Tibor Csupa export Méltán mondhatják el a címben szereplő meg­állapítást a Kalocsai Textilfeldolgozó Vállalatnál, hi­szen az üzem termelésének túlnyomó része az or­szág-határokon túl talál vevőre. Jelenleg négy nyu­gatnémet partnerrel vannak szerződéses viszonyban. Ebben az esztendőben új cikk iratkozott fel a gyárt­mányok listájára. A vállalat kikőrösi gyáregységé­ben a fehérneműk mellett megkezdték a női jersey nadrágok gyártását, amelyekből az idén különböző színekben 200 ezer darabot szállítanak Nyugat-Német- országba. Képünkön egy hagyományos exporttermék, a fiúpizsama ellenőrzését és csomagolását végzi az asszonybrigád. (Tóth Sándor felvétele) HSvfewr^snS tanácskozás Az Agrártudományi Egye­sület növényvédelmi szak­osztálya és helyi csoport­ja, a Kiskunsági Termelő- ! szövetkezetek Területi Szö­vetsége kedden délelőtt növényvédelmi tanácsko­zást rendezett Kiskunhala­son, a felsőfokú mezőgaz­dasági technikumban. A nagy érdeklődéssel kí­sért szakmai értekezleten a kiskunhálasi, a kiskőrösi | és a bajai járás mezőgaz­dasági szövetkezeteinek, valamint a Kiskunhalasi Állami Gazdaságnak a ker­tészeti, növényvédelmi szakemberei vettek részt. | Két előadást hallgatott i meg a százhúsz főnyi kö- | zönság. Az egyiket dr. Le- | hoczki János, az Országos Szőlészeti és Borászati Ku­tató Intézet tudományos I főmunkatársa tartotta a I szőlőültetvények növény- I védelméről. A másik elő-, adásiak a gyümölcsös, i szőlő] és a kukorica vegy szerejs gyomirtása volt ; témája. Ezekről a tenni­valókról Kádár Aurél, i Mezőjgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium nö- v’nyVédelmi főosztályánál főelőadója tájékoztatta i tanácskozás résztvevőit. Egy hónap leforgásé alatt ez a második ilyer közös! rendezvény a kis­kunhalasi járásban, ame­lyik a Homokhátság dél: felének szőlőgazdálkodásá­val összefüggő tennivalókai tűzte; napirendjére. Az el­ső a [kunbajai volt, amelj a sáőlőnyitás gépesítésé­nek eredményeit tárta a nyilvánosság elé. A teg­nap lezajlott tanácskozás pedig] a következő időszak kertészeti és szántóföldi munkája korszerűsítésének feladatait vitatta meg. K, A,

Next

/
Oldalképek
Tartalom