Petőfi Népe, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-25 / 20. szám

NAPTÁR 1972. január 25, kedd Névnap. Pál Napkelte. 7 óra 20 perc. Napnyugta: 16 óra 34 perc. Holdkelte: 11 óra 20 perc. Holdnyugta: 2 óra 56 perc. Mai műsor H1KEK Kossuth- adó: 4.30, 5.30, 6.00, 6.30, i.00. 8.00 10.00, 12.00, 15.00, 17.00. 19.00. 22.1*0, 24.00. Petőfi: S.Oo, 11 00, i3.00, 14.30 15.30. 16.30. 17.30. 18.00, ZO.Of 23.00, 24.00. KOSSUTH-RÁDIÓ 8.18: Két versenymű. 9.00: Harsai* a kürtszó. A Gyermeki «dió műsora. 9.35: A Gödöllői Agráriudo mányi Egyetem kamara- zenekara já.szik, Kovács Arpaű vezetésével. 10.05: Cornelius: A bagdadi borbély. Kétfelvonasos opera. 11.49: liiuuiók. 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.35: Melod.aKoktél. 14.00: Indiai útinapló. 14.40: Éneklő if jóság. 15.10: Rudió.skola. 15.59: Hal.gatoink figyelmébe! 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Siinándy József operett- dalokat énekei. 16.20: Kerületről kerületre. Bu­dapest V. kerülete. 16.40: Puccini-ánák. 17.05: A közönség kérdez, a muzsikus válaszol. 17.35: Atiasz — Világgazdasági figyelő. 18.00: Könnyűzenei híradó. 18.30: A Szabó család. 19.25: Lemezmúzeum. 20.16: Nóták. 21.03: Kilátó A Rádió kulturá­lis világhíradója. 22.20: Ázsiai arcképcsarnok. Ali Bhutto. Bőgős László műsora 22.30: Bécsi klasszikus zene. 23.30: A gero'steini nagyher­cegnő Részletek Offen­bach operettjéből. PETÖFI-RADIÖ 8.05: Kedvelt táncdalok — nép­szerű előadók. 9.03: Liszt-muvea magyar elő­adóműveszek tolmácsolá­sában. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.45: Az esziendő négy szaka­sza. Csokonai Vitéz Mi­hály versei. ’ 12.00: L.ngyei népdalok. 12.28: Zenekan muzsika. 13.03: Törvénykönyv. A Rádió jogi műsora. 13.23: Gounod operáiból. 14.00: Kettőtől — hatig... 18.10: A ku'.••tás tárgya az em­ber. I. 18.35: Muzsikáról — fiataloknak 19.09: Nóták. 19.39: Fekete Sándor irodalom- történésszel beszélget Tomkai Judit. 20.25: Uj könyvek. 20.28: Irodalom és irodalomta­nítás. Vitaműsor I. rész. 21.03: Könnyűzene Vmcze Ottó szerzeményeiből. 21.26: Beszélgetés a Nemzetközi Közgazdasági Társaság vezetőivei. 21.46: Századunk zenéjéből. 22.30: Népi zeoe. 23.15: Santi Latora orgonái. 23.30: A kórusirodalom m es to­réi. URH 18.10: Idegen nyelv — anya- nyeiv. li. Fonetika. 18.27: Magnósok, figyelem! 19.12: Kadosa Pál: Concertino mélyhegedűre és zene­karra . 19.28: Gazdasági folyóiratokból. Vérté« Csaba lapszemlé­je. 19.38: Kapcsoljuk a Zeneaka­démia nagytermét: Ko­vács Béla klarinétestje. 20.38: Külföldi tudósoké a szó. 20.55: A hangverseny közvetítés folytatása. 21.30: A dzsessz kedvelőinek: Dave Brubeck együtteső játszik. 22.00: A végzet hatalma. Rész­letek Verdi operájából. TELEVÍZIÓ 8.05: Iskola-tv: Élővilág. (Alt. isk. 8. oszt.) 9.00: Környezetismeret. (Alt. isk. 1. oszt.) 9.20: „Szocialista hazaflság.* A TV politikai tanfolya­mának adása a honvéd­ség részére. (Ism.) 9.55: Fizika (Alt. isk. 6. oszt.) 11.05: Kémia (Alt. isk. 7. oszt.) 11.55: Osztályfőnöki óra. (Alt. isk. 5. oszt.) 13.10: Élővilág. (Ism.) 14.00: Környezetismeret. (Xsm.) 14.55: Fizika, fIsm.) 15.50: Kémia. (Ism.) 16.40: Osztályfőnöki óra. (Xsm.) 17.43: Hírek. 17.50: Melyiket az ötezerből? Pályaválasztási műsor. 18.20: Mozart: Esz-dúr szimfó­nia. 18.55: Tárlatról tárlatra. 19.15: Est! mese. 19.30: TV-híradó. 20.00: önök kérték... 21.25: Jogi esetek. 22.05: TV-hiradó — 2. kiadás. PATAKI FERENC FEJ- SZÁMOLÓT látják vendé- gül ma, kedden délután 5 órától Baján, a József At­tila Művelődési Központ ifjúsági klubjának tagjai. — KOVÁCS JÁNOS, a párt és a munkásmozgalom régi harcosa, 19-es vörös- katona, a Tanácsköztársa­ságért Emlékérem, vala­mint a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 50. év­fordulójára alapított Szöv­őt Szocialista Hazáért Em- * ékérem tulajdonosa, 1944 Ha párttag, 1972. január 21-én, 85 éves korában el­hunyt. — Nem kell megvárni az orvost! Egy angol cég olyan készüléket dolgozott ki, amely automatikusan mé­ri a vérnyomást. A pá­ciens egy pénzdarabot dob be az áutomata nyílásába, bedugja kezét a karman­tyúba, lenyomja a megfe­lelő fogantyút, és a ská­lán láthatja vérnyomásá­nak jellemző adatait iy/2/i A váratlan szívhalál vol­taképpen egy hosszú br+~” ségfolyamat vége, amiben hatványozott tt/Owi j lent a dohányzás, a cu­korba), az elhízás, a zsír- vérüség, és a feszült ideg­állapot. A kockázati ténye­zők szerepét orvosi statisz­tikák alapján elemzi a _ Delta tegnap megjelent új, idei első száma, amellyel immár a hatodik évfolya­mát kezdte meg a népsze­rű, természettudományos technikai magazin. „Há­romdimenziós atomnyo­mok” címmel magyar ku­tatók páratlanul érdekes fizikai kísérleteiről számol be a Nagy Mihály és dr. Somogyi György szerzőpár. Érdekes a „színes csontok és egyéb röntgenújdonságok” című írás is. Szkita ásatá­sok, mesterséges havazás, szuper hővezetés, a mű­anyagok építészeti alkalma­zása, a lokátorok új szere­pe a repülőgépek új nyers­anyagai szerepelnek a lap további témái között. A tv-készülék és a lakberen­dezés kapcsolatait taglaló cikk hasznos ötletekkel szolgál. Figyelemre méltó beszámoló jelent meg a fa nélküli almatermesztésről, színes képek mutatják be az egzotikus „szentjános­bogarak”, a világitó álla­tok legszebbjeit. A Delta legújabb számát sok hír, információ, ötlet és újdonság egészíti ki. A magazin ezúttal is száznál több — jó részt többszínű — fényképet közöl. 75 EVES A TEHERAUTÓ NépfrontMub Lojosmizsén Két hónapja népfront­klub alakult Lajosmizsén száz taggal. Tegnap este a klub vendége volt dr. Ha­vasi László, a nagyközségi tanács elnöke, aki Házas­ság, család, gyermek cím­mel rendkívül hasznos elő­adást tartott. A klub veze­tősége célul tűzte ki, hogy Lajosmizse külterületi tele­pülésein is hasonló klubot szerveznek. A Hazafias Népfront községi szerveze­tének létesítményét közösen tartják fenn a helyi vál­lalatok és tsz-ek. Esküvő — tömeghalálla! ÜJ-DELHI Nyolcvanötre emelkedett Űj-Delhiben egy metilal- kohol-mérgezés halálos ál­dozatainak száma. A sze­rencsétlenül járt emberek egy esküvőn vettek részt, 'hol a házigazda „újfajta, olcsó italt” szolgált fel ne­kik. Százkilencen derültek közülük kórházba, s hat­vanhétén ott haltak meg. 18 holttestet talált a rend­őrség vasárnap és hétfőn hajnalban az utcákon, eze­ket az embereket az eskü­vőről hazafelé mentükben érte a halál. Az orvosok szerint nagy a valószínűsé­ge annak, hogy a túlélők megvakulnak. (DPA) A gépesített teheráru-forgalom fennállásának 15. évfordu­lójáról emlékeztek meg a minap a stuttgarti Merc:d:s—Bznz Műveknél. Daimler 1836 szeptemberében mutatta be a nyil­vánosságnak az első motorerövel meghajtott teherkocsit, ami aztán egy angol cég tulajdonába került. A személygépkocsik már pont tíz éve közlekedtek ekkor és Berlinben egy évvel azelőtt helyezték üzembe az e ső menetrendszerűen közleke­dő autóbuszt. Az első robbanómotoros teherautók óránkénti sebessége 3—12 km közölt mozgott, s mint ahogy az egykori prospektusból kitűnik, „hátrafelé Is” lehetett velük menni. Kerekeik vasból voltak. Négy modellt gyártottak belőlük: 1,5 —5 tonna hasznos teherbírással, négy-tíz lóerős motorokkal. Gottlieb Daimler 1898-ban a Párizsi Automobil Kiállításon mutatta be felső képünkön látható öitornás, kéthengeres te­hergépkocsiját. Hét évvel később adták át Berlinben az első U lóerős Daimler-omnibuszt (alsó felvételünk). m Várható időjárás ma es­tig: változóan felhős idő, oárás, elsősorban az éjsza­ka és reggel többfelé ködös dő, helyenként zúzmara- lerakódással. Néhány he­lyen, inkább csak a déli, délnyugati megyékben ki­sebb havazás. Gyenge, időnként kissé élénkebb ke­leti, délkeleti szél. Várha­tó legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: mínusz 7, mínusz 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0, mí­nusz 5 fok között A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: január 23-án a középhőmérsék­let mínusz 3,9 (az 50 éves átlag mínusz 2,4), a legmagasabb hő­mérséklet 1,2 Celsius-fok volt. A nap 5,6 órát sütött. Január 24-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet mínusz 9,3, délután 1 órakor mínusz 6,4, a legala- csonvabb hőmérséklet mínusz 9,3 Celsius-fok volt. KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Január 25, este 7 óra TACSKÓ Bérletszünet MOZIMŰSOR 1' Január 25: KECSKEMET VÁROSI (él 4, háromnegyed ( és I órakor AZ ANGYAL VÉRBOSSZÚJA KECSKEMET ARPÄD (él t, háromnegyed ( és 8 órakor BT AN ES PAN ES A HÖLGYEK. 1972: nemzetközi könyvév Az 1972-es évet a könyv, a könyvtárak és az olvasás nemzetközi évének nyilvá­nították. Az erről szóló ha­tározatot az UNESCO álta­lános konferenciájának XVI. ülésszaka hozta a Szovjetunió küldöttségének javaslata alapján. A könyv nemzetközi évének jelsza­va: „Könyvet mindenki­nek!” Kerls halálos gyermekbaleset Dunántúli pulykát dolgoz fet a kecskeméti vállalat A bakonytáji tsz-szövet­ség 8 termelőszövetkezete csaknem 200 vagon csirkét, négy közös gazdasága pedig több mint 8 millió tojást szállít 1972-ben — a napok­ban megkötött szerződés ér­telmében — a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat­nak. A szerződés mindkét fél érdekeit figyelembe ve­szi. A feldolgozó vállalat, a termékek minősége szerint, meghatározott árat fizet. A termelő gazdaságoknak biz­tonságot jelent a garantált ár, a feldolgozó vállalatnak pedig a folyamatos szállí­tás. Az előkészítés szakaszá­ban van a pulykatenyésztő gazdaságok és a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat termelési szerződése is. Az előzetes tárgyalások szerint 60 vagon pulykát szállíta­nak ebben az évben a ba­konytáji tsz-szövetség tag­szövetkezetei. Szombaton délután tragi­kus gyermekszerencsétlen­ség történt Kecskemét bel­területén az 5-ös számú fő­útvonalon, a Máriahegy 64. számú ház előtt. Farkas Jó­zsef 37 éves, Kecskemét, Pásztor utca 15. szám alatti lakos, a 9-es számú Volán Vállalat Zsuk típusú teher­gépkocsijával Lajosmizse irányában közlekedett, mintegy 45 kilométeres se­bességgel, amikor észrevet­te, hogy az út jobb szélén, az útpadkán két kisgyer­mek áll, s az ellenkező irányból jövő forgalmat fi­gyelik. Mintegy 30 méter távolságból kürt jelzést használt, s járművével az út tengelye felé húzódott. Amikor a gyermekek mel­lett elhaladt, egy koppanást észlelt, lehúzott jobbra, s megállt. A gépkocsiból ki­szállva vette észre, hogy a két gyermek az úttesten fekszik. Farkas József a gyermekekhez futott, aki­ket egy alkalmi gépkocsi­val életveszélyes állapotban a kórházba szállítottak. Lantos Antal 6 éves és Lan­tos Róbert 5 éves, Kecske­mét, Budaihegy 33. szám alatt lakó kisfiúkon — aki­ket az üzletbe küldtek el — a gyors orvosi beavatkozás nem segített, ugyanis egyi­kük a kora délutáni, a má­sikuk pedig az esti órákban meghalt A rendőrség tájé­koztatása szerint Farkas József gépkocsivezetőt a balesetért felelősség nem terheli. Ittas állapotban hajtotta lovas kocsiját Kiskunfél­egyháza belterületén Kere­kes Ferenc, Kiskunfélegy­háza, Akácfa utca 12. szám alatti lakos. Nem adta meg az elsőbbséget Ágoston Ti­bor 16 éves kerékpárosnak az egyik útkereszteződés­ben, s ezért összeütköztek. Ágoston Tibort súlyos sé­rüléssel a kórházba szállí­tották. Kerekes Ferenc el­len eljárást indítottak. Figyelmetlenül vezette személygépkocsiját Solt bel­területén Dézsi Károly, Szalkszentmárton, Vadas 19. szám alatti lakos, s ezért összeütközött a magasabb rendű útvonalon közlekedő Lehoczky Imréné solti la­kos személygépkocsijával. A baleset következtében Lehoczkyné és férje köny- nyebben megsérültek. A két járműben 10 ezer forint anyagi kár keletkezett. G. G. Vegyipari gépek exportra A Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyárban ör­vendetesen növekszik az exporttermelés részaránya. A vállalathoz több mint kétszer akkora értékű meg­rendelés érkezett külföld­ről, mint tavaly. A Szov­jetunióba 120 millió forint értékű árut szállít a vegy­ipari gépgyár, amelynek termékei ez évben már Szudánba és Algériába is eljutnak. A vállalat most folytat tárgyalásokat part­nereivel további 20—30 millió forint értékű export- megrendelésekről. Kecskeméti anyakönyvi nírek SZÜLETTEK: Ladényi Imre (anyja neve: Kovács Ilona), Magyar Marianna tDeaut Esz­ter), Szilvás! Pál (Virág Irén), Esztári Erzsébet (Bárdi Zsu­zsanna) , Hermanovszlci István (Virág Sarolta), Kisoerk He.le (Hegedűs Ibolya), Kovács Zol­tán (Szemerédi Anna), Torok Gabnelia (Tálas Erzsébet), Miskár Csaba (Filus Klára), Kiss Irén (Berente Ilona), Bán Antal (Sáfrán Katalin), Kuzse- ja Attila (Hatvan Ilona), Csö­mör Attila (Németh Etelka), Tóth Natália (Jakab Mária), Jávorka Zsuzsanna (Szűcs Ka­talin), Nagy Gábor (Jávorka Mária), Ménesi-Tóth László (Fazekas Zsuzsanna), Koczák Béla (Ruszinsziki Ida), papp Imre (Bállá Erzsébet), Várnagy Csaba (Erdősl Mária), Szijjár- tó-Tóth Gergely (Horváth Ró­zsa), Fialsz Ildikó (Vágó Er­zsébet), Koczó Mária (Csidor Mária), Bognár Alex (Németh Éva), Darányi Zsolt (Majoros Margit), Hevér-Szabó István (Acs Erzsébet), Tonté Zoltán (Kákái Anna), Dunai Tamás (Juhász Katalin), Bokor Endre (Veretyennyikova Ludmilla), Pusztai Tamás (Kastély Rozár lia), Várhelyi Mihály (Nagy Katalin), Varga Mária (Abel Mária), Király Norbert (Haja- gos Zsuzsanna), Bárdi Lajos (Iványi Mária), Danyi József (ülés Katalin) Kis-Juhász Jó­zsef (Németh Irén), Pető Ist­ván (Ötvös Anna), Mészáros József (Tóth Etelka), Csák Ró­na (B-eke Róna), Csontos Ist­ván (Szilvást Margit), Révész Ibolya (Németh Terézia). MEGHALTAK: Tóth András TO éves, Beke Ferenc 74 éves, Pintér Sándor, 14 éves, Tóth Sandorné Pogány Erzsébet 64 éves, Balázs Rozália TO éves. Csata! Ferenc 64 éves, Horváth Tiborné Szabó Edit 52 éves, Po- gány Lajos 76 éves, Gyenes Gábor 69 éves, Habran István­ná Galambos Magdolna 61 éves. Nagy Istvánná Varga Judit 69 eves. Körmendi Jánosné Tár­noki Róna 40 éves. Miklós Iván 51 éves, Körte Döme 74 éves, Somogyi Julianna 78 éves Bá- biczki János 71 éves. Vadász Istvánná Tóth 715 éves, ökrös Baláasné Kelemen Johanna 74 éves, Miosonai Sándor 62 éves Keresztes Istvánná Farkas Ho-’ na 80 éves. A holnapi lapunk tartalmából: A tie’vi tanácsok „adományáról” Beszélgetés Csenki Ferenccel, a megyei tanács vb- titkárával Forintban mérhető Riport a kecsk err éti Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezetről • Mai emfisrek Egy könyvtáros portréja Béke klub Érdekes kezdeményezés Kiskőrösön 'ti agyar Szocialista Munkáspárt Bacs-Kiskun megye) Bizottság*, lapra - H oszerkesztrt: Ir. Weither Dániel - Kiadja a Bács megye) Laokiade Vállalm - Felelős Kiadó­Prelszlnger András — Szerkesztőség Kecsk—né* Városi Tané tsház — Szerkesztőséül telefonközpont: 12-619 12-516 - Szerkesztő bizottság 11-038 Kiadóhivatal: Kecskemét Szano-tsá« tér t/a. Telefon: 11-709. Terlesztt * Magyar Posta — E!ő«-»th®tő a helyi postahivataloknál 4e kéztK-=f>nknél - Élőn..,est 1(j 20.- Ft Poeanulvínvon. valamint Átutalással a KHL * •15-96 ifit BabutfcutaaUnl talzőazAmára. — Bács-Kiskun megyei tJ.-eeeaa K. Xadafoa: 12-21A <— Inrlí-r. 25 963, * *“**•

Next

/
Oldalképek
Tartalom