Petőfi Népe, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-12 / 9. szám

1972. Január 12., szerda S. oldal Codály-év, 1972 t Zeneélet sorozat tizedik kötete Március 6-án lesz öt sztendeje, hogy a kora élelőtti órákban világgá óppent a fájdalmas hír: Kútvölgyi úti kórházban áratlanul meghalt Kodály ’.oltán. December 16-án edig a zeneszerző születő­ének 90. évfordulójára mlékeznek tisztelői. A kulturáltabb élet irá­nyító testületéi ezért elha- ározták, hogy az 1972-es sztendőt Kodály évnek ekintik. Tanulmányokat ulnak ki a zeneszerző tu- lományos munkásságáról, mlyázatokat írnak ki pe- lagógiai hagyatékának jyűjtésére, hangversenye­ién sorozatosan szólaltat­nák meg müveit. A Petőfi Népe időről- dőre beszámol ezekről az iseményekről és rendsze­resen helyet ad a Kodály Zoltán munkásságával és általában a zenei kultúra fejlesztésével foglalkozó cikkeknek, (szerk.) „Legyen a zene minden­kié” — gyakran idézzük Kodály Zoltán ösztönző, útmutató szavait. Azt is tudjuk, hogy a muzsika megkedveléséhez, a zened képességek kifejlesztéséhez elsősorban gyakori éneklés — aktív muzsikálás — és jó zene hallgatása szüksé­ges. Hiba lenne azonban le­becsülni a zenetudományt, a zenei ismeretterjesztést szolgáló könyveket. Külö­nösen akkor, ha a szerzők nem csupán szakmabeliek­nek, hanem — ahogyan mondani szokás — a mű­velt nagyközönségnek szán­ják művüket. Tudományos igénnyel — mindenkinek. Ez lehetne a mottója a Zeneélet sorozatnak is. So­kakat érdeklő témákat vá­lasztottak a szerzők és ezekről a lényegre mutató módon foglalták össze a tudnivalókat. Nagy sikert aratott Feuer Márta: Ki­nek kell a modern zene cí­mű írása, csakúgy, mint Kroó Györgynek a zene­kritikáról készített tanul­mánya, Földes Imre inter­júsorozata 10 fiatal zene­szerzővel, Fábián Imre kö­tete: Él-e az opera? A Művelődésügyi Mi­nisztérium felkérésére és támogatásával az ősszel kiemelkedően érdekes és fontos kötet jelent meg. Ez visszamenőleg is igazol­ja az érdeklődést, mellyel a zenei közvélemény e soro­zat egyes darabjait kez­dettől fogva fogadta. Első ízben vállalkozott arra valaki, hogy a ma­gyar zenének a felszaba­dulástól napjainkig terje­dő időszakát a maga tel­jességében és bonyolultsá­gában áttekintse és ele­mezze. A feladat nagyságát nem kell bizonygatni. Ez a ne­gyedszázad túl közel van még ahhoz, hogy a törté­nész objektivitásával le­hetne megközelíteni, egyes jelenségei ugyanakkor any- nyira lezártak, hogy a kor­társ publicista nézőpontjá­nál mélyebb kritikai elem­zést igényelnek. A korszak zenéje neki­lendülésekkel, eltévelyedé­sekkel, megtorpanásokkal, útkeresésekkel terhes, ugyanakkor számos olyan művet is létrehozott, me­lyek — mai lá+ásiink sze­rint — mao»« művészi szinten fejezik ki korun­kat. Kroó György arra tö­rekszik, hogy az ellent­mondásos jelenségeket tör­téneti összefüggéseikben értelmezze, könyvét ezért a magyar zenetörténet rö­vid áttekintésével kezdi, részletesebben tárgyalva az 1945-öt közvetlenül — nem­csak időrendben, de a fej­lődés logikájában is — megelőző, Bartók és Ko­dály nevével fémjelzett év­tizedeket. a magyar műze­ne tulajdonképpeni meg­születésének idejét. Rend­kívül izgalmasan vezet vé­gig az 1948—1955 közötti évek provincializmushoz vezető bezártkózottságán, majd az ebből való kibon­takozás évein. A szerző gazdag anyagot dolgoz fel a könyvben: valamennyi jelentős kom­ponistánk alkotó pályáját, fejlődését végigköveti, természetesen konkrét mű­vek elemzésével. Állást foglal nemcsak a 10—15 év előtti, hanem a leg­frissebb irányzatok és mü­vek esetében is, vállalva ennek valamennyi kocká­zatát. A könyv lapjairól feltárul az olvasó előtt a ma élő idősebb és fiata­labb alkotók művészi port­réja. s a kortárs zene sok­színű, egymással sokszor ellentmondó, de minden­képpen a jövő felé mutató irányzatainak panorámá­ja. A kötet függelékeként olvasható egy, a rádióban mintegy fél éve elhangzott beszélgetésnek néhány ki­sebb rövidítéstől eltekintve teljes szövege. A különbö­ző életkorú és beállított­ságú hét zeneszerző egy­mást kiegészítő, több kér­désben egymással vitatko­zó szavaiból szemléletesen elevenedik meg a mai ma­gyar zene sokrétűsége. Körber Tivadar Hz iskolák villamosítása Az év eleji összesítés alapján a megyei tanács tervosztályán 80 külterü­leti iskolát tartanak nyil­ván, amelyekbe a villa­mosítási akció keretében bevezetik a villanyt. Eddig 79 iskolának akadt „gaz­dája”. Az év végéig 63 iskolában a társadalmi összefogás eredményeként már kigyulladt a fény. Olvasók Imreheqyen Az egészségház — jelen­leg üresen álló — szolgá­lati lakásában alakították ki Imrehegyen a község új könyvtárát. Az iskolai zsú­folt könyvesszekrények megszűntek, az új környe­zetben jelentősen — 200 főre — emelkedett a be­iratkozott olvasók száma. A község lakói havonta már 800 könyvet kölcsö­nöznek általában, s jelen­tősen megnőtt a felnőtt ol­vasók száma. A Baradlay fiúk névcseréje A kőszívű ember fiai Jó­kai egyik legismertebb re­génye. Túlzás nélkül állít­hatjuk, hogy a regény gaz­dag eseménysorozatát min­denki ismeri. A regény fő­hősei a Baradlay fiúk, az ő életük és sorsuk alaku­lása szorosan összefügg a szabadságharc eseményei­vel. Ödön és Jenő névcse­réje a regény cselekmény- sorozatának végkifejlődését segíti elő. A szabadságharc bukása után Ödön túlzott becsüle­tességében közli Haynau- val tartózkodási helyét. Je­nő, a legkisebbik fiú elha­tározza, hogy feláldozza magát bátyjáért, hiszen an­nak felesége, gyermekei vannak, és a szabadságharc alatti tetteiért feltétlenül halál vár rá. Terveit segí­ti, hogy a pesti hadbíró­ság Eugen von Baradlayt Százéves óvoda a Csongrádi utcában Csöndes ünnepe van a kecskeméti Csongrádi utca 39. szám alatti óvodának: az egykori gazdaház száz évvel ezelőtt, pontosabban 1872. január 1-én nyitotta meg kapuit a város apró polgárai előtt. Máris hangsúlyoznám, hogy a megyeszékhely leg­régibb és máig is műkö­dő óvodájáról van szó. Mert óvoda már azt meg­előzően is működött Kecs­keméten, az első 1862. tá­ján nyílhatott meg, az ún. Piroska-féle házban, ame­lyet azonban még a múlt század végén lebontottak; útjában állt a mostani Centrum Áruház épületé­nek. Ha csak mellékesen is, ide kívánkozik, hogy az itteni „óvónénr” — Csinos István névre hallgatott. ,Nők is jelentkezhetnek’ A Csongrádi utcai házat Török nevű gazdája, ki tudja, mi okból, a városra hagyta. Jó tíz évvel ez­előtt, mielőtt a házat re­noválták és átalakították volna, a tornác mennyeze­téről még behemót vaska­rikák lógtak le, borjak és birkák nyúzásakor itt rög­zítették a kampókat. A ka­pu fölött sokáig díszelgett az embléma is, az építés évének, 1856-nak vasból kovácsolt évszámaival. Átmenetileg a város fog­dának is használta az épü­letet. Ilyen előzmények után rendezte be óvodának a szegénysorsú gyermekek részére a kecskeméti Jó­tékony Nőegylet. Tizennégy gyermek kapott itt elhe­lyezést, havi 40—50 kraj­cár térítési díj ellenében Az alkalmazotti állást a Kecskeméti Lapok-ban hirdették meg, ezzel, a ma már mosolyt fakasztó en­gedménnyel: „Nők is je­lentkezhetnek.” Nem tudni, a hirdetés nyomán hányán és kik jelentkeztek, annyi bizonyos csak, hogy az óvónői kinevezést Erdélyi Erzsébet kapta meg. Nem egészen tíz év múlva meg­halt, s feladatát Szentgáli Gizella vette át, aki később — férjhez menvén — Pén­tek József né néven szere­pel. Sokáig lehetett alkal­mazásban, mert a neve még 1909-ben is szerepel. De ekkor már harmadma­gával volt óvónő. A századforduló idején az óvónői évi fizetés 600 korona volt, s emellett kap­tak szolgálati lakást és tű­zifát. Adat van arra, hogy 1891-ig a gyermekek lét­száma 37 és 42 között vál­takozott Egész éven át működött, de csak dél­előttönként. Étkeztetés nem volt — egészen a 20-as évek közepéig. Roppant puritán volt a felszerelés: a bútorzat padokból és kecskelábú asztalokból ál­lott Időtöltésre egyedül a Frőbel-féle építőelemes já­ték szolgált Az óvódák részére a vá­ros az akkori lehetőségek­nek és igényeknek megfe­lelő támogatást nyújtotta. A századforduló négy kecs­keméti óvodája összesen 7004 korona évi támogatást kapott Cukor helyett melasz Idők folyamán újabb és újabb nemzedékek és óvó­nők követték egymást. Ál­lítólag a 90-es években idejárt gyermekek közül még él egy 85 éves bácsi. Felkutatására a mostani óvónők egyike, „Klári né­ni” — azaz Stein Ferenc- né — készülődik. Egy későbbi kuriózum: a 40-es évek elején. itt volt óvónő Juhász Gyuláné Tö­rök irma, az eavknr' .ház­tulajdonos egyik leszárma­zottja. Az óvoda 1938-ban került a közoktatási tárcához, s így a hatósági felügyeletet a városi iskolaszék kereté­ben műk"dő Iskolaügyi Bi­zottság látta el. Közvetlen a felszabadu­lás előtti és utáni hányat­tatásokat az azóta is egy­folytában dajkaként itt dolgozó Horváth Mihály- né mondja eli — 1944-ben talán félévig volt zárva az óvoda. De néhány héttel a felszaba­dulás után már újra meg­nyílt. Sok volt a gyerek, 1945-ben lehettek vagy 150-en, az élelem meg ke­vés. Nyugatról kapott se­gélycsomagokból léteztünk. A cukrot a melasz pótol­ta. Edényeket a főzéshez a szülők hoztak. Sok volt a hadiárva. Játék viszont jóformán semmi sem volt. Bán Sándorné 1951 óta — két év megszakítással — mindmáig vezető óvónő. Az azóta eltelt időszakot így foglalja össze: — Kezdetben a gyerme­kek átlagos létszáma 28 volt. A felszerelésben lé­nyeges javulás nem tör­tént. Majd úgy 61-ig, a lét­szám lassan emelkedett, 40—50 gyermek járt ide. Ekkor került sor a nagy felújításra, korszerűsítésre, bővítésre. Parkettázás, ab­lakok kicserélése, ajtók festése, veranda beüvege- zése, meg ilyenek. Mint már korábban is, ezúttal is nagyon sokat segített a szülői munkaközösség. Ide kívánkozik, hogy 1955-ben és 56-ban a társadalmi tá­mogatás igénybevételével országosan is rangos helye­zést értünk el, én magam is miniszteri kitüntetést kaptam. Nem egészen két éve fel­szabadult egy szolgálati la­kás, így alkalom nyílt a harmadik gyermekcsoport elhelyezésére is. A gyer­mekek száma 121-re emel­kedett. A mostani növen­dékek 123-an vannak — noha a város csak 77 gyer­mek részére biztosítja a költségvetést. A gondozást 1971. már­ciusától immár hat óvónő és három teljes állású daj­ka látja el. Pár hónap óta egy félállású dajkát és egy fűtőt is alkalmaznak. Szűkös keretek Nemcsak az óvoda, de az óvónénik is jubilál­nak. Ki előbb, ki utóbb. Bánné 1970-ben töltötte be 25 éves szolgálatát. Stein- né pedig most, a centená­riummal egy időben. Annyi bizonyos, hogy a folytono­san felnövő legifjabb nem­zedék nevelésével eltöltött negyedszázad egyikük szá­mára sem volt nyugalmas, eseménytelen időszak. A Csongrádi utcai óvoda a viszonylag korszerűek, jól felszereltek közé tar­tozik. Változatos, igényes nevelői munka folyik itt. A körülmények nemcsak a száz, de a húsz év előtti állapotokkal sem hasonlít­hatók össze. De a mostani gyermekek sem az akkori­akkal! A mostaniak értel­mi színvonala, igényessége jóval magasabb, az utóbbi olykor túlzott mértékben az. önállóságban viszont hát­rább vannak, mint az elő­deik. Fizikailag, s talán lel­kileg is érzékenyebbek. Ma szegénysorsúak? Cse­kély számmal ugyan, de akadnak ilyenek is. Na­gyobb gond — és általá­nosabb — a szülői törődés, fnalalkiwáE hiánya. £ en­nek nem mond ellent az sem, hogy az udvar kar­bantartása, annak játékfel­szerelései, továbbá a deko­rációk, a függönyök, a já­tékpolcok mind-mind a szü­lői áldozatkészségnek kö­szönhetők. Az óvodai elhelyezés kecskeméti gondjai isme­retesek, s a Csongrádi ut­cai intézmény is feszegeti a régi gazdáház kereteit. Szűkös az udvar, egy cso­porttal állandóan játszó­teret, parkot kell keresni, s ez sem egyszerű, mivel a parkok zordon őrei szigor­ral ügyelnek a füvesített terület érintetlenségére. Mert nálunk a füvet ta­buként kell tisztelni, a gyermekek szabadabb, kö­tetlenebb mozgása árán is... Hosszú ideje üres telek van a szomszédságban. Hiá­ba az évenkénti kérelme­zés, az óvoda nem kaphat­ja meg. Arra való hivatko­zással, hogy a városrende­zés során úgyis szanálni kell. De addig még sok száz gyerek lépi át a régi gaz­daház küszöbét. Saivaoi Dániel rendeli a hadbíróságra. Jó­kai szerint „nem történt egyéb tévedés, csak az, hogy Ödön nevét hibásan fordították le Eugen-re”. A regény olvasói régen is, ma is, végzetes névcse­rére gondolnak. A köztu­dat szerint az Ödön az Ed­mund, Edmond magyar megfelelője, a Jenő pedig az Eugen-é, mint ahogy a Rezső is a Rudolf, a Nán­dor pedig a Ferdinánd ma­gyar megfelelőjének szá­mít Az író a regény egy má­sik helyén, a névcserét magyarázva az Ödön és Jenő névvel kapcsolatban ezeket írja: „A két név magyarból németre fordít­va számtalanszor összecse­réltetik. Sok ember van, aki ma sem tudja kiválasz­tani Ödön és Jenő közül, melyik az Edmund, melyik az Eugen.” A hadbírósági tárgyalá­son Jenő minden vádpon­tot habozás nélkül elis­mert, hogy ne szembesít­sék tanúkkal, mert akkor rögtön kitűnne, hogy nem őróla van szó. Gyors beis­merése feltűnik a vallató- nak is. Kérdésére („önnek volt egy másik testvére is, Edmund vagy Jenő?) Jenő sietve válaszolt: „Igen. Ma­gyarul Jenő, németül Ed­mund.” Még a hadbíróban is felmerült a kétely: „Nem megfordítva van? Eugen a Jenő, Edmund az Ödön?, Efölött hallottam vitatkoz­ni.” Jenő most is gyors és határozott válasszal terelte el a hadbíró gyanúját: „Ezt mi jobban tudjuk. Ügy van, ahogy mondtam.” Most már végig kellett játszania vállait szerepét, mert a magyar és német nevek összefüggését kutatva, könnyen kitűnhetett volna, hogy Ödön helyett jelent­kezett a hadbíróságon. Végzetes névcsere történt — állapítja meg az esemé-, nyék sodrát izgatottan kö­vető olvasó. De valóban történt-e névcsere? A név­elemzés eredménye bizto-, san eldöntheti. Az Eugen név régebbi magyar alak-, ja ügyén volt. Régen ugyanis a latin g-t gy-nek olvasták, az eu hangkap­csolat pedig könnyen vált ö hanggá. Az ögyénből további, megmagyarázható fejlődés folyamán Ödön lett És amikor az Ödön kapcsolata az Eugennel teljesen elhomályosult, az Ödönt az Edmund, Ed­mond névhez kapcsolták. A Jenőt pedig, amely a hatodik honfoglaló magyar törzs nevéből lett személy­névvé, a múlt század har­mincas éveiben teljesen alaptalanul tették az Eu­gen magyar megfelelőjévé. A regény cselekménye idején a régebbi Eugen — Ödön névkapcsolatról még 1 sokan tudtak, ezt Jókai 1 nagyszerűen felhasználta az események érdekességé­nek fokozására. A nagy mesemondó művében ve­gyük észre realítá"’ oz való ragaszkodását is. Kiss István

Next

/
Oldalképek
Tartalom