Petőfi Népe, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-12 / 9. szám

A titokzatos rejtélyes származása A TV kettes csatornája heteken át folytatásokban közvetítette a Baál lovagjai című francia kalandos tör­ténetet. Főszereplője a „Mester”, aki minden esz­közzel, a legelvetemültebb (gyilkosságok és terror árán a világ ura akar lenni. Azt híreszteli magáról, hogy több ezer éves. célzások es­nek arról, hogy ő Saint- Germain gróf, akinek ti­tokzatos élete évszázadok óta fel-fel bukkan külön­böző történetekben. A XVIII. század nagy ka­landorának életéről, szár­mazásáról kevés a hiteles adat, de van egy érdekes .magyar vonatkozású le- Jgenda. Supka Géza, a kiváló esz­téta írt egy érdekfeszítő fe- fjezetet a Nemesfémipari Évkönyv 1934. évi számába VAz arany urai és rabjai címmel és ebben ismerteti Saint-Germain életét. ^ Saint-Germain nem volt imindennapi ember, értett a (zenéhez, jó poéta volt, ki­váló történész és elsőrangú Ikémikus. Egész sor festék­anyagot fedezett fel, kitű­nően értett a drágakövek­hez, az a hír járta róla, í hogy aranyat tud csinálni, i Mindenesetre mindig volt pénze. Saint-Germain hat nyelven beszélt, húst soha nem evett, alkoholt nem! ivott és hetvenéves korá­ban sem nézett ki többnek negyvenévesnél. Félig ki­mondott, félig elhallgatott mondatok formájában — elhitette, hogy sok száz, sőt több ezer éves. aki már részi vett a keresztes had­járatokban, sőt Krisztus halála idején is élt már, csak éppen akkoriban nem hallott semmit sem erről az esetről... Sokan kutattak élete, származása után III. Na- | póleontól Isabella Cooper- Oahley teozófus hölgyig, aki hosszas levéltári kuta­tások alapján állította fel azt az elméletet, hogy Saint-Germain voltaképpen II. Rákóczi Ferenc termé­szetes fia. A Saint-Germain—Rákó­czi feltevések szerint II. | Rákóczi Ferenc amikor há- j zassága előtt két évvel be- J jelentette a bécsi udvarban, j hogy a császárnénak, Eleo- i nórának egyik unokahúgát j akarja nőül venni, nagy riadalmat keltett Rákóczit elküldték hosszabb tanul­mányútra Olaszországba fe­lejteni. Állítólag a „tanul- | mányútja” idején született meg Itália kék ege alatt természetes fia. a későbbi Saint-Germain gróf. Ö maga — írja Supka — élete nagyobbik részében állandóan „Tzarogy gróf” néven járt-kelt amely né nyilvánvalóan anagrammá ja volt a Rákóczi névnek A főúri származásra utal az is, hogy bár jól megél hetett volna á kémiából inkább aranycsináíással hó kuszpókuszkodott Az állítólagos Rákóczi ivadék szegényen halt meg 1780-bao a schleswigi Eckernförde városkában. Rejtvényfej tők figyelem! A karácsonytól szilvesz­terig tartó ötrészes gyer­mekrejtvény helyes meg­fejtése a következő: I. A puszta télen / Petőfi Sán­dor, II. Hóember / faku­tya / III. Nem eszi meg a kutya a telet IV. Korcso­lya / jégkorong / Aimássy. V., Szilveszter / kémény­seprő. A nyilvános nyeremény- sorsolásra január 15-én, szombaton délután 3 óra­kor, a kecskeméti Szalvai Mihály Üttörőházban kerül sor. Minden rejtvényfej tőt szeretettel várunk. Apróhirdetések Rovarirtást - rágcsálóirtást modem vegyszerekkel és módszerrel ered­ményességi garanciá­val végez az UNIVER Ktsz, Szeged, Gogol u. 28., telefon: 13-100. 56 Húsz évi szabadságvesztés A kecskeméti megyei bí­I róság a napokban hirdetett ítéletet Hirsch József 25 éves tázlári segédmunkás és Bódi Sándor 20 éves solt- vadkerti lakos. MÁV-pá- lyamunkás bűnügyében. Hirsch és Bódi 1971. július 3-án jelen voltak a Solt- vadkert melletti Szarvaskút dűlő egy tanyájában rende­zett keresztelő és névnapi ünnepségen. A mintegy öt­ven főnyi társaságban ott szórakozott T. Jánosné 33 éves elvált asszony, aki gyermekkora óta epilep­sziában szenved. Az asz- szony este tíz óra körül rosszul lett és kivitték a tanya melletti füves terü­letre. remélve, hogy majd magához tér. Később Hirsch József zseblámpával a ke­zében visszament megnéz­ni, hogy nem történt-e va­lami baja. Ekkor támadt a gondolata, hogy megerő­szakolja a magatehetetlen nőt. Tervét később meg is va­lósította. Élfél körül még ott találta T. Jánosnét, aki­ről letépte a ruhát. Erre azonban az asszony fölesz­mélt és megfenyegette tá­madóját, hogy följelenti, ha hozzá mer nyúlni. Hirsch előrántotta zsebkését és a menekülni próbáló asszonyt több helyen megszúrta, majd erőszakot követett el rajta. Később, amikor már Hirsch nem volt ott, tőle teljesen függetlenül aient az újra eszméletlenül fekvő asszonyhoz — hasonló szándékkal — Bódi Sándor is. Miután tettét elkövette, vette észre, hogy az asz- szonyt megszúrták, több helyen vérzik. Mégsem szólt senkinek. T. Jánosnét reg­gel hat óra körül vitték kórházba, ahol már nem tudtak geíáteai rajta. Hirsch Józsefet aljas in­dokból elkövetett emberölés, erőszakos nemi közösülés és hamis vád (az egészet egy ugyancsak a névnapon je­lenlevő ismerősére akarta ráfogni) miatt halmazati büntetésül húszévi szabad­ságvesztésre ítélte, és 10 évre eltiltotta a közügyek­ben való részvételtől. Bódi Sándor erőszakos nemi kö­zösülés és hamis vád miatt két év. hathónapi szabad­ságvesztést kapott. Az íté­let nem jogerős, mert az elsőrendű vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek, Bódi Sándor és védője, il­letve az ügyész háromnapi gondolkodási időt kért. G. S. BÁRMELY IRÁNYBCH JÖHET A BAJ MINDEN OLDALRÓL l/ÉOI HÁZÁT AZ ÉPÜLET É S HÁZTARTÁSI BIZTOSÍTÁS 10 Eredményesen hirdethet lapunkban! Fiatalok, jelentkezzetek mezőgazdasági szakmunkásképző iskolába! KISKUNFÉLEGYHÁZÁN szarvasmarhatenyésztő, baromfitenyésztő, húsfeldolgozó FÜLÖPSZÁLLASON és JÁNOSHALMÁN növénytermesztő, gépész, KECSKEMÉT-KISFÁIBAN kertész (zöldség-, gyümölcs-, szőlőter­mesztő), dísznövénykertész szakmában szerezhetnek szakmunkás-bizonyít­ványt. A 3 éves képzés alatt ÖSZTÖNDÍJAT, KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉST biztosít az iskola. Az oktatás elméleti és gyakorlati képzésből áll Bővebb felvilágosítást a fenti iskolák adnak. VARNAK A KORSZERŰ MEZOGAZDASAGI NAGYÜZEMEK! 2162 Adá9-vétel KERTESZET 1200 négyszögöl területtel, Lakóházzal, üvegház­zal, öntözéses felszereléssel el­adó Csengődön., állomás köze­lében, Érdeklődni: Kákonyi Sándor, Csengőd, Kossuth La­jos u. 16. sz. __________________77 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó két szoba, konyhás, kertes családi ház. VoLkertelep, L utca 9. Ér­deklődni : Kecskemét, Munká­csy utca 1L Dóri PáL________217 CX-ES Trabant személygépko­csi eladó. Fülöpháza, Dunaföld- váfi út 22 km-kő, iskola. 14494 KETTŐ hold szőlő soltvadkerti tóíürdő közelében holdanként 8000.— Ft-ért eladó. Soltva d­kert. Tanács u. _18.________14475 R OYAL Standard 120 batsszusos tangóharmonika príma állapot­ban eladó. Cím: a Kiskőrösi Hirdetőbe,_____________________41 K ETSZOBA összkomfortos ház eladó. Ugyanott 250-es MZ. Kis- kőröis, Rákóczi 70/1» •_________49 B ONTÁSANYAGOK eladók. Tégla, parketta, vízvezeték- csövek, mozaiklap, deszka, fürdőszoba-berendezés. Kecs­kemét, Damianich u. 2/a. Ér­deklődni: szombat és vasárnap délelőtt. 14471 CSERÉPKÁLYHAÉPlTÉST, ja­vítást vállal. Kiss Gábor, Kecs­kemét, Szélmalom u. 5. ___14497 R AKTÁRNAK kiadó vízimentes pince. Kecskemét, Ceglédi út 32. 115 Házasság I (íz Evjío gépkocsivezető saját ! házzal, gyümölcsössel, némi ] betétkönyvvel, jó megjelenésű független hüzastarsat Keres. — Leveleket: „Fényképpel előny- ! ben” jeligére a kiadóhivatalba j kérem. ______________________14490 6 4 EVÉS, egzisztenciával ren­delkező, józan alaptermészetü, független esaládtalan üzletet kedvelő nő élettársat keres. Leveleket: „Fényképpel előny­ben” jeligére a kiadóhivatalba kére m.______________________14489 4 3 EVES, állásban levő, elvált férfi, házasság céljából .megis­merkedne korban hozzáillő nő­vel, saját házam van. Lehető­leg fényképei levelek előny­ben, ..Piros szegfű” jeligére a Kiskunhalasi Hirdetőbe. ______30 2 4 ÉVES, falusi fiatalember, jó szakmunkás, lakással rendel­kezik, megismerkedne korban hozzáillő, falusi leánnyal há­zasság céljából, lehet elvált í asszony is. Egy gyermek nem i akadály. Kalandorok kímélje- ! nek ..Hűség, szeretet” jeligére j a Kiskunhalasi Hirdetőbe. l«69-8 ; 57 ÉVES állatgondozó, özvegy } férfi, két nagy fiával házasság céljából megismerkedne kor- HARKÁNYFÜRDÖI nyaralómat ban hozzáillő asszonnyal. La- bérbeadnám. „1972. májustól” i kásom van. Leveleket ..Fehér jeligére a pécsi Sallai utcai I galamb” jeligére a Kiskunba- hirdetőbe. 46 | Lasi Hirdetőbe. 18 ■Vegyes' ’ Halasi apróhirdetések ELADÓ egy könnyű bakos gu­mis kocsi, 4 db 15-ös tárcsa gu­mikkal felszerelve, nagy lisz- „esláda és hármashenger. Érte­kezni vasárnap, Kisiamhaias, Tárnok utca 2.________________U M OSÁST, takarítást vállalok, ,,Rendes, tiszta” jeligére a Kis­k inmalasi _ Hirdetőbe._________15 H LADÓ Kiskunhaiason, Mártí­rok útja 1. számú, beköltözhe­tő kétszoba összkomfortos la­kóház. _________________________19 E LADÓ Kiskunhalason beköl­tözhető új lakóház, szőlő, ve­teményessel, Váczi-bolt közelé­ben, villany bevezethető. Fel­világosítást Batthyányi utca 44. sz.______________________________22 IDŐS személy eltartását vállal­nám, lakásért. „Nyugodt ott­hon” jeligére a Kiskunhalasi Hirdetőbe._____________________23 E LADÓ Kiskunhalason, Felső­öregszőlők 168. számú, beköl­tözhető lakóház, 934 négyszögöl szántóval, I960 négyszögöl prí­ma veteményes szőlővel. Felvi­lágosítás a helyszínen, vagy a piaci kerékpármegőrzőnél, Pe­teki Ferencnénéh______________24 ELADÓ Kiskunhalason. Kórház mellett, Nyíl utca 5. számú ház utcai része, valamint határőr­laktanya és téglagyár között kövesút mellett, Alsóöregszőlők 8. 9zámú ház, ugyanott 245 négyszögöl porta. Érdeklődni a helyszínen._____________________25 LAKATOS és szerelő szakmá­ban karbantartó munkát vál­lalnék. Saját műhelyem van. Szanyi János, Kiskunhalas, Achim András utca 13. 26 ELADÓ KisV unhalason, Dobó utca 20. szám alatt házhely. Érdcklődni a helyszínem. _____34 H ÁZHELY beköltözhető szoba, konyhás épülettel, építési en­gedéllyel. közművesítve, sürgő­sen eladó. Kiskunhalas, Corvin utca 21._________________/_______33 H ÁZHELY eladó Kiskunhala­son, Corvin utcában. Érdeklőd- ni Zrínyi utca 13._____________32 S EGÉDMOTOR VEZETŐI tan­folyam indul a Kiskunhalasi Üttörőházban, január 19-én. 16 23 KISKUNHALASON, a téglagyár mellett, Alsó öregszőlőkben egy hold szőlő, ©ok gyümölcsfával jó veteményessel, feLesműve- lésre azonnal kiadó. Szerves istállótrágyát is veszek. Érdek­lődni a tulajdonosnál, Budai Nagy Antal utca 39.__________29 E LADÓ Kiskunhalason, Míg Károly utca 4. számú ház. Er­deklődni Üj utca 7»__________£7 K ISKUNHALASON belterüle­ten, Mártírok útjai szeszfőzdé­nek szemben, nagy csatorna mellett, fél hold veteményes és egy hold szőlő feliből kiadó. Pázsiték, Parti szőlők 46. 28 ÜZLETHELYISÉG kiadó” Tcé vábbra is vállalok épületbádo­gos, vízszerelési új és javítási munkákat, özv. Szarvas Imré- né, Kiskunhalas, Árpád utca 14.______________________________36 E LADÓ Kiskunhalason, Alsó- öregszőlőkben 770 négyszögöl szőlő. Érdeklődni Tó utca 37. ___________________ 37 E LADÓ Kiskunhalason, Lovag utca 1. ,számú, beköltözhető la­kóház. 40 KISKUNHALASON 900 négyzet- méteres raktárhelyiség kiadó bérbe. „Műhelynek is alkal­mas” jeligére a Kiskunhalasi Hirdetőbe.______________________31 FOLYÓ hó 9-én elveszett Kis­kunhalason, Lovag utcában egy csokoládéba ma, sima szőrű, négyhónapos vizsla. Ismertető- jele mellén szürke folt. vágott farkú. Kérem a beosületes meg­találót jutalom ellenében. Szász Károly utca 35 alá, Mamleczék­hoz vigye. _____________________43 E LADÓ Kiskunhalason, Csaba utca 3. számú beköltözhető la­kóház. Érdeklődni a helyszí­nen. (Volt kerékpáros laktanya me1 lett.)_________________________5 E LADÓ Kiskunhalason, belte­rület Alsóöregiszőlők 14. számú, beköltözhető lakóház, 3P4 négv- szögöl szőlővel, ugvanott szőlő szántóval eladó. Érdeklődni a helyszínien. 1702 ELADÓ Kiskunhalason, Tompa utca 19. számú lakóház, 378 négyszögöl telekkel. Érdeklődni Szondi utca 14. szám alatt. 13 Bajai apróhirdetések FIATAL gyors- és gépírónő elhelyezkedne Baja, vagy Her­cegszántó környékén. Cím: Mé­száros Józsefné Hercegszántó, Mártírok útja 56. 13 BAJAI Tanítóképző Intézetben levő két szoba összkomfortos, központi fűtésű lakásomat el­cserélném hasonló cserelaká­sért. Érdeklődni a házmester- nél._____________________________12 MATEMATIKÁBÓL korrepetá­lást vállal szaktanár. Lengyel, Baja. Szamuely u. 96. ________19 K ISGYERMEK gondozását la­kásomon vállalom. Baja, Rá- kóczi Ferenc u. 12.__________20 K ÜLÖN bejáratú bútoVozott szoba, konyha fiatal házaspár részére albérletbe kiadó. Baja, Varga István u. 5.____________21 K ÜLÖN bejáratú szoba, két diákfiú részére kiadó. Baja, Rákóczi F. u. 12. 22 OLASZ gyártmányú kis méretű szekrény-varrógép eladó, eset­leg bérbe kiadó. „Varrógép” ,r1 ''■'éré a Bajai Magyar Hirde­tőbe. _______________________23 V ODICAN, az állami gazdaság bejáratával szemben egyszoba- konyhás tanya, több mellékhe­lyiséggel, 570 négyszögöl terü­lettel eladó, harmincötezerért. 24 | „PRÉSTA” típusú kézikötőgép I jótállással eladó. Bajaszentist- ván, Pandúr u. 17. 25 CSALÁDI ház eladó. Sükösd, Deák Ferenc u. 11. 2 szoba, konyha, speiz, előszoba, fürdő­szoba, kamra, pince, ólak és 400 négyszögöl területtel, fele szőlővel. 26 AZONNAL beköltözhető csalá­di ház, két szoba, konyha, elő­szoba, fürdőszoba, 216 négy­szögöl telken (szőlő, gyümöl­csös), eladó. Baja, József At­tila u. 31. 28 CSALÁDI ház eladó, beköltöz­hetően. két szoba, konyha, mellékhelyiségekkel, 490 négy­szögöl telekkel. Baja, Török u. 36. __________________________30 I KETTŐ db hízott sertés (kb. 180 kg) el?, dó. Bátmono-t?". Kossuth u. 41. ________ 31 ! MARHATRAPYA eladó, Baja, ! Lökért sor 12. 33 j MÁSFÉLÉVES gyermekemhez, gondozónőt keresünk. „Ba ai” ;° :gére a Bajai Magyar Hirde­, tőbe.___________________________16 I 3AJÄN, Komorov u. 10. szám I alatt, (Bokodi út felé) három- | szobás, kétszintes lakás. OTP- •átvállalással is eladó. Érdek­lődni! a helyszínen. | KÖZLEMÉNYEK Köszönetnyilvánítás. Hálás kö­szön etemet fejezem ki a Pap­rika Antal Tsz vezetőcégének és tagságának. Faipari Vállalat vezetőségének, rokonoknak, is­merősöknek és mindazoknak, akik özv. Szép Benőné Péter Julianna temetésén megjelen­tek, részvétüket nyilvánították és a hála és szeretett virágai­val emlékeztek meg. Gyen es József, Kiskunhalas. 47 Köszönetemet fejezem ki mind­azoknak a rokonoknak, isme­rősöknek, barátoknak, akik szeretett férjem, Nagy László temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el, és mély fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Ozv. Nagy László- né. Baja. 10 GYÁSZHÍB Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Katona Jánosní Péli Mária életének 93. évében 1972. január 11-én csendesen elhunyt. Drága halottunk a kecskeméti köztemető­ben január 13-án, három­negyed 3 órakor fogjuk eltemetni. Gyászoló család. 14 575 GYÁSZHÍB Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, fiú és testvér Baja Ferenc erdész életének 59. évében f. hó 10-én elhunyt. Szeretett halottunkat f. hó 13-án | tíu. 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló család. 14 571 Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett fér­jem. édesapánk, nagy­apánk, testvérünk Hajós László Kecskemét, Rákóczi út 26. szám alatti lakos életének 68. évében hirtelen el­hunyt. Temetése f. hó 12-én szefdán délután fél négy órakor lesz a kecs­keméti új köztemetőben. Gyászoló család. 249 A Kunszentmiklósi Egyetértés Mg. Tsz ELADJA üzemképes állapotban levő UTOS, és K—25- ös Zetor traktorait Ár megegyezés szerint. Érdeklődni lehet: Kunszentmiklós, telefon: 60. ; A jó bizonyítvány ju­talma: a tanuló­fényképezőgép ! A fényképezés hasz­nos időtöltés Pouvft Start fényképezőgép 95 Ft Etűd boxgép 99 Ft Ljubijtelj 2., 6xR-os tükör(ieresős gép 300 Ft .GFQTÉRT 67

Next

/
Oldalképek
Tartalom