Petőfi Népe, 1971. november (26. évfolyam, 259-283. szám)

1971-11-05 / 262. szám

az idegenforgalom rekordeve A Statisztikai Hivatal gyorsmérlege szerint a har­madik negyedév idegenfor­galmi eredményei alapján 1971-ben minden eddigit meghaladó rekordforgalom­ra számíthatunk. Az első kilenc hónap adataiból ki­tűnik, hogy szeptember 30- ig 5 215 904 külfödi lépte ót határainkat. Ebből ki­fejezetten magyarországi úticéllal 2 899 886-an érkez­tek. A beutazó turisták nagy többsége, 97 százaléka kontinensünkről, Európából érkezett. Egyúttal jelentő­sen nőtt a távolabbi föld­részekről érkezők száma, az ázsiai országokból 17 százalékkal, Afrikából 3 százalékkal, az Egyesült Ál­lamokból 8 százalékkal, Ausztráliából 20 százalék­kal, Kubából pedig 58 szá­zalékkal több turista láto­gatott hozzánk az idén, mint az elmúlt évben. A határstatisztikai adatok szerint Jugoszláviát kivéve minden főbb partneror­szágból többen lépték át határainkat. Az utaslétszám összességében alig csök­kent, annak ellenére, hogy a jugoszláv idegenforgalom a tavalyinál 53 százalékkal alacsonyabb volt. A leg­több turista az idén is a szomszédos Csehszlovákiá­ból érkezett, csaknem két és fél millió, ami összes idegenforgalmunk 47 szá­zaléka. A felmérések szerint ide­genforgalmunk, annak elle­nére, hogy 11 idegenforgal­mi „vonzáskörzetet” tar­tunk számon, továbbra is Balaton- és Budapest-cent- rikus. A vendégek idejük 45 százalékát a Balaton mellett, 40 százalékát a fő­városban töltötték. A turis­ták közlekedési eszközei közül változatlanul a gép­kocsi áll az élen. Á leg­többen — 3,5 milliói — közúton érkeztek. Az AERO/LOI kemizál A szovjet mezőgazdaság egyre inkább igénybe veszi az AEROFLOT nyújtotta szolgáltatásokat. A világ legnagyobb légitársaságá­nak mezőgazdasági repü­lőgépei az idén 85 millió hektár földterületet szórtak be különböző vegyszerek­kel. A mezőgazdasági szol­gáltatásokat körülbelül 50 ezer kolhoz és szovhoz ve­szi rendszeresen igénybe. Repülőgépről irtiák a gyo­mot és pusztítják a növé­nyi kórokozókat, lombta- lanítják a gyapotot és ve­tik a rizst. 1971 A holnapi lapunk tartalmából: Leányvásár Az évad első operettelőadása Kecskeméten • Az építésztechnikus ■ * Rád'ö- és tv- meiéket — Hatvanhét termelő- szövetkezet, három állami gazdaság és 1400 holdon termelő egyéni és háztáji gazda szállít fűszerpapri­kát a Kalocsavidáki Fű­szerpaprikaipari Vállalat­nak. A múlt évben 1665 vagon nyersárut vásárol­tak fel, az idén a szezon befejeztéig elérik az 1800 vagonos mennyiséget. — AZ ALVILÁG ÉS A RENDŐRSÉG kapcsolatait vizsgálja New Yorkban a Knapp-bizottság. Jelenté­sük alapján egy esküdtszék perbefogott két rendőrt. A 31 éves Hayden kábító- szer-detektív két gramm heroint adott el tizenegy üveg whiskyért, az ugyan­csak 31 éves Masone rend­őrtiszt pedig meg nem ál­lapított mennyiségű hero­int és kokaint adott el elektromos fűrészért. Holland virágSagymák Kecskeméten A virágtermelő Boldogu­lás Tsz Kecskeméten négy éve áll kereskedelmi kap­csolatban a HUNGARO- FLOR — a Virágkülkeres­kedelmi Vállalaton keresz­tül — a holland Sassenheim városi H. Verdegaal et Zó- nen N. W. céggel. Az idén kötött üzleti megállapodás szerint a cég 600 jácint-, 2000 tulipán- és 1500 gla- dióluszhagymát szállított Kecskemétre. Tegnap és ma délelőtt két új üzletet adott át ren­deltetésének a Bács-Kiskun megyei Élelmiszer Kiske- kereskedelmi Vállalat Kérésünkre Sohajda Jó­zsef igazgató elmondotta, hogy a megyeszékhely la­kossága igényét kielégítve a Kecskeméti Baromfifel­dolgozó Vállalattal közösen, a Nagykőrösi utca elején baromfiüzletet létesítettek. Az 57 négyzetméter alap- területű helyiség átalakí­tása, berendezése csaknem 300 ezer forintba került. A tegnap délutáni megnyitó után. ma re-veltől áll a vá­sárlók rendelkezésére az új üzlet, melyben a baromfi­— Szakosított szarvas­marha-telepet létesítenek 17 millió forintos költség­gel a lakiteleki Szikra Tsz- ben. A két istálló közül az egyik elkészült, amelyben 192 tehenet fejnek gépek­kel A modern telephez borjúnevelőt, magtárt, az állatgondozók részére pe­dig öltözőt és fürdőt építe­nek. Javította a vásárlási A kormány egyik tava­lyi határozatára megjelent belkereskedelmi miniszteri rendelet a vásárlási lehe­tőségek bővítését, javítását szolgálta. A vállalatok gaz­dasági és szakszervezeti vezetői a rendelet irányel­vei szerint alakították ki egy évvel ezelőtt az üzle­tek nyitvatartási rendjét. Ezek szerint Budapesten, a megyeszékhelyeken és egyéb városokban a koráb­binál mintegy ezerrel több iparcikküzlet és áruház tart nyitva hétköznaponként — elsősorban csütörtökön és pénteken — tovább este 18—19 óráig. Az ennél ké­sőbb záró boltok üzemi ide­je nem változott. így a vá­rosokban több mint 1500 szaküzlet és áruház áll ké­ső délután is a vásárlók rendelkezésére. Az iparcikküzletek szom­bati nyitvatartási idejét — feldolgozó vállalat termé­keit — vágott baromfit, pe­csenye kacsát, baromfi bel­sőséget, grillcsirkét stb áru­sítanak. A kalocsai Vörös Hadse­reg utca és a Kossuth utca mellett kiépült lakónegyed kereskedelmi ellátása érde­kében ma délelőtt új ABC- áruházat nyitnak meg. A régi épület bővítése, átala­kítása, az áruház berende­zése több mint 3 millió fo­rintba került. Az 580 négy­zetméter alapterületű üzlet átalakítási munkálatait a Kalocsai Asztalos és Építő­ipari Ktsz végezte. T. L. Szovjet plakátkiállítás Nagyszabású szovjet po­litikai plakátkiállítás nyí­lik ma, pénteken a Szép- művészeti Múzeumban. A Művelődésügyi Miniszté­rium, a Kulturális Kapcso­latok Intézete és a Szovjet­unió Minisztertanácsa mel­lett működő sajtóbizottság által közösen rendezett tár­laton mintegy 150 politikai plakátot láthatnak az ér­deklődők. A szovjet politikai plaká­tok tárlata november 5— 14-e között tekinthető meg, ezt követően számos vidé­ki városban is bemutatják. — ISMÉT ROPOGNAK A FEGYVEREK a Gemen- cei Állami Erdő- és Vad­gazdaság erdeiben. Megér­keztek a külföldi vadászok fácánkilövésre, s megkezd­ték a gímszarvasok selej­tező vadászatait. Iskolabútorod 2 millióért Az Országos Tanszergyár­tó és Értékesítő Vállalathoz augusztus 20-ig beküldött megrendelésekből megálla­pították, hogy az iskolák főleg az alapvető kísérleti és szemléltető eszközök iránt érdeklődnek. Bács-Kis­kun megye oktatási intéz­ményeibe még ebben a tan­évben 2 millió 86 ezer fo­rint értékű bútort és 3 millió 655 ezer forint érté­kű alapvető szemléltető és kísérleti eszközt szállítanak. körülményeket az eddig is 15—17 órakor záró boltok számának csök­kentése nélkül — sok he­lyen az igényeknek megfe­lelően fél-másfél órával meghosszabbították. Ez végső soron azt eredmé­nyezte, hogy több mint 1600 iparcikküzlet fogad ve­vőket szombaton délutá­nonként is. Vasárnaponként az egész országban nyitva- tartó 288 élelmiszerüzlethez és ÁBC-áruházhoz újabb százat nyitnak ki vasárna­ponként a vidéki városok­ban átlagosan négy, Buda­pesten 5,3 órára. Megállapítható, hogy az új nyitvatartási rend be­vált. a vásárlási lehetősé­gek bővültek. Ezt mutatja az is, hogy hétköznapokon a meghosszabbított nyitva­tartási idő egy-egy órájá­ban az iparcikkforgalom általában eléri, egyes terü­leteken meg is haladja a nap más óráira jutó for­galmat. Lényegesen alacso­nyabb a forgalom viszont szombat délutánonként. A vasárnaponként nyitvatartó üzletekben, elsősorban az ÁBC-áruházakban — Bu­dapesten és vidéken egy­aránt — igen sokan vásá­rolnak, s a forgalom jelen­tősen meghaladja a hétfő­től szombatig teriedő idő­szak egv-egy órájában el­ért szintet. A Belkereskedelmi Mi­nisztérium és a szakszerve­zet együttes véleménye, hogy a rendelet kielégítő végrehajtásával javultak a vásárlási körülmények. Egyes helyeken azonban kívánatosnak. indokoltnak látszik, hogy az üzletek nyitvatartási rendiét a he- lvi igén vekhez még iobban alkalmazkodva ..finomít­sák”. alakítsák tovább. A HALLÁSSÉRÜLTEK ÜJ ISKOLÁJÁBAN Megkezdődött az oktatás Váeott, az ország első hallássérül­tek kisegítő iskolájában. A tantermek kettős nappali világí­tásnak, hogy a gyógypedagógust a szájról olvasásnál árnyék- mentesen lássák a gyermekek. Képünkön: Az egyik tanteremben beszélni tanítják a gyer­mekeket. Két új üzlet — nagyobb áruválaszték az üzletek új nyitvatartási rendje te. \ * P TAR 1971. november 5, péntek Névnap: Imre Napkelte: 6 óra 33 perc. Nzipnyugta: 16 óra 22 perc. . Holdkcl e: 17 óra 57 perc. I Holdnyugta: 10 óra 04 perc. KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ November 5, este 7 óra LEANYVASAR Blaha-bérlet Mozik műsora November 5: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor DÉL CSILLAGA KECSKEMÉT ARP AD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor KÉS BéVeggyűjt.s — kitüntetéssel A világ legnagyobb hob­byja a bélyeggyűjtés: száz­negyvenmillió szervezett gyűjtőt tartanak nyilván. Számuk Magyarországon hat—nyolcszázezerre tehető. A népszerűség oka: a fila- télia modern irányzata, a motívumgyűjtés, vagyis amikor valaki olyan ábrá- jú bélyeget gyűjt, amely megfelel érdeklődési köré­nek és azokat bizonyos rendszerezéssel helyezi el albumában. Ezzel a filaté- liában rejlő értékes jelen­séggel foglalkozik Hajdú Endre Bélyeggyűjtés című, most megjelent , könyve, amely szórakoztató formá­ban, derűs történetekkel mondja el, mit hogyan gyűjtsünk. A 380 oldalas, több mint kétezer fotóval illusztrált munkához dr. Já- nossy Lajos akadémikus, a Magyar Bélyeggyűjtők Or­szágos Szövetségének elnö­ke írt előszót. A könyvet a most lezajlott nemzetkö­zi bélyegkiállításon kitünte­téssel díjazták. — Eljárást indítottak Juszkó Lajosné ellen, mert Kecskemét belterületén szabálytalanul kanyarodott személygépkocsijával és összeütközött Molnár Ist­ván motorkerékpárossal. Molnár István könnyebben megsérült. A két kecske­méti lakos járművében 3 ezer forint anyagi kár ke­letkezett. estig: Felhőátvonulások, legfel­jebb északon egy-két he­lyen kisebb eső. Északkele­ten a köd fokozatosan megszűnik, a délnyugati megyékben hajnalban gyenge ködképződés. Foko­zatosan megélénkülő, né­hány helyen erős nyugati, északnyugati szél. Enyhe idő. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérsék­let 3—8, legmagasabb nap­pali hőmérséklet pénteken 10—15 fok. Távolabbi kilátások hét­főig: Változékony, szeles idő, főként a nyugati és északi megyékben megismétlődő esők. Legalacsonyabb haj­nali hőmérséklet plusz 2. plusz 8, legmagasabb nap­pali hőmérséklet 8—14 fok között. . Jelentős mennyiségű (legalább 5 milliméter) eső az ország területének 40 százalékán várható. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: november 3-án a középhőmér­séklet 7,7 (az 5« éves átlag 7,4), a lcgmag.tsabb hőmérséklet 10,4 Ce.sius-fok volt. November 4-én a reggel 7 órakor mért hő­mérséklet 8, délután 1 órakor 13,9, a legalacsonyabb hőmér­séklet 6,2 Celsius-fok Volt. A költő felel „A költő felel” címmel három előadásból álló so­rozatot indít az Egyetemi Színpad. A három műsor- aan Zelk Zoltán, Szécsi Margit és Csoóri Sándor lép a közönség elé. Első al­kalommal, november 14-én Zelk Zoltán estjét rendezik meg. A neves lírikus mun­kásságát Nagy László költő méltatja, majd a továb­biakban Kardos G. György író beszélget Zelk Zoltán­nal. Szécsi Margit műso­rát jurányi Ibolya szere kesztésében hallhatja a kö­zönség. Csoóri Sándor munkásságát Kiss Ferenc ismerteti, majd Kosa Fe­renc filmrendező interjú­volja meg Csoóri Sándort művészetéről. A műsorok­ban közreműködik többek között Berek Katalin, Bes­senyei Ferenc, Dómján Edit, Latinovits Zoltán, Márai Enikő, Papp János, Répássy András, Sütő Irén, valamint az ELTE Balassi Bálint szavalókörének tag­jai, Surányi Ibolya vezeté­sével. Várható időjárás péntek Betörőt tartóztattak le Október 28-án betörtek a Tompa és Vidéke ÁFÉSZ kelebiai italboltjába. A be­törést csak másnap, kora reggel vették észre, s a lel­tár megállapította, hogy a pénztárból 800 forint kész­pénz. valamint különböző áruféleségek hiányoznak. Nem sokkal később a rend­őrség elfogta Szaniszló András 24 éves, Kelebia, Deák Ferenc utca 37. szám alatti lakost Szaniszló ki­hallgatása során beismerte, hogy október 28-án a késő esti órákban betörte az ital­bolt ablakát bemászott s ő vitte el a pénzt, illetve az árucikkeket Szaniszló Andrást a rendőrség előze­tes letartóztatásba helyez­te, s ellene betöréses lopás miatt indított eljárást fl kalom szüli a tolva'! Ajtai Jánosnét már kü­lönböző bűncselekmények elkövetése miatt elítélte a bíróság, de a 28 éves fiatal- asszony nem tanult az íté­letekből. Október 28-án megleste, hogy az egyik kiskunfélegyházi ház ajta­ját a tulajdonos, F. László, nem zárja be. Ajtainé be- lopózott a házba, s az elő­szobában a felakasztott ru­haneműk közül egy bundát emelt le, s nagy sietve tá­vozott. A több mint 10 ezer forint értéket képviselő női bundát még aznap 1000 fo­rintért értékesítette. Ajtai Jánosné. Kiskunfélegyháza, Radnóti utca 48. szám alatti lakos ellen a rendőr­ség eljárást indított. Egy másfajta alkalmat használt ki Czinkóczi Dá- nielné 47 éves. Kiskunmaj- sa. Maris puszta 89. szám alatti lakos. Czinkócziné ok­tóber 29-én felkereste F. Benedek klskunmajsai la­kost. s eleget téve a férfi meghívásának, együtt ita­loztak. F. Benedek nagyon hamar lerészegedett, s ezt kihasználva Czinkócziné a férfi zsebéből 2400 forintot emelt ki. Nem sokáig tu­dott örülni a pénznek, mert a rendőrség leleplezte. Czin­kócziné ellen a rendőrség lnnás miatt indított eljá­rást G. G. PETŐ rí NÉPE a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottsága lapja - Főszerkesztő: dr. Weither Dántel - K'ad'a a Bács megyei Lanldadó v«"al»t — Felelős kiadó: P“prf'wino<T András — Szerkesztőség Kecskemét Városi Tanáesház. — Szerkesztőségi telefonközpont: 12-519. 12-516 - Szerkesztő bizottság ll-(k8. Kia dóimra tál: Kecskemét. Szabadság 11-709 TerJeVtl a Magyar Posta - B«­.............. a helyi oos-My—------ és k*z'---t ők-*: - tfl: 20.- Ft. Postautalványon, valamim átutalással a KHL t ér na. leieion. i . pénzforgalmi jelzőszámára. — Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. Telefon: 12-213. — Index: 25 065.

Next

/
Oldalképek
Tartalom