Petőfi Népe, 1971. november (26. évfolyam, 259-283. szám)

1971-11-10 / 266. szám

fi gyilkosak sein névtelenek Minden becsületes és jó­érzésű emberben mély megdöbbenést keltett an­nak a taxisofőrnek a ha­lála, akit két kiskorú van­dál fiatalember ölt meg a napokban, hogy az elrabolt taxival a határ közelébe jutva disszidáljanak. A fia­talembereket elfogta a rendőrség, s elvetemült cselekedetük rövid törté­nete a lapokban is megje­lent. Tettük indítórugóit, vandalizmusuk motivációit felfedik a kihallgatások és a bírósági tárgyalások, s az igazságos ítélet is meg­születik, ami lehet bármi­lyen szigorú, a taxisofőr szolgálat közben kioltott életét már nem adhatja vissza hozzátartozóinak, szeretteinek. A jóvátehetetlen cseleke­det visszhangjában szinte csekélységnek tűnik, hogy az újságok egy része — tartva magát a kiskorúakra vonatkozó rendelethez — nem közölte a bűnösök teljes nevét, más lapok vi- szint leközölték azt. Nem akarunk vitát nyitni a rendelet fölött, hiszen ez nem feladatunk, csupán továbbítjuk jogalkotóink­hoz a közvéleménynek azt az egyöntetű kívánságát, hogv ilyen súlyos esetben, mint ez a mostani is, lát­szólag se védje a névte­lenség takarója a bűnösö­ket. Aki gyilkol, az nem le­het névtelen a mi embersé­ges társadalmunkban. A törvény tegyen különbsé­get egyszerűbb és súlyo­sabb bűncselekmények kö­zött ebben a vonatkozás­ban is. Ha már „pellen­gérre”, mint elődeink tet­ték, nem is állíthatjuk ki a gazembereket. (T—1) kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Novák István (anyja neve: Ólán Rosalia), S..JU.OVÍCZ Liliké (Kocsis Erzse- te.), Lászki Gyöngyi (Janaszek Margit), Sanuor jvttila (Fegy­ver Ilona), Major Béla (Peli Mária), Galfi Zsuzsanna (Kecs­kés Róza), Sutus-Juhász Er­zsébet (Aclamik Erzsébet), He­gedűs István (Daku Mária), Tóth László (Telek Éva), Bak Ágota (Babák Valéria), Kis József (Golovics Márta), Gás­pár Zsolt (Pető Jolán), Bank Éva (Balog Margit), Papp Ma­riann (Bonse Mária), Hódi Mi­hály (Kristóf! Terézia), Zobo- ki Attila (Beké Éva), Bagi Ani­kó (Karazsia Margit), Keresz­tes László (Pullal Judit), Hor­váth Ottó (Karácsonyi Katalin), Góbor János (Szebelédi Rózá­ra), Zsitva Szilvia (Szabó Er­zsébet), Nagy István (Csiffáry Irén), DrégeH Ferenc (Simon K>‘alin), Kállai Rozália (Ró­kái Rozália). Tóth Sándor rLacritó Mária), Pápai Emese (Sörös Piroska). Asztalos Ad­rienn (Lakó Márta). házasságot kötöttek: Acs József és Vida Erzsébet, Berényi István és Szmka Ju­lianna. Varga István és Mészá- -os Krisztina, Jávor Imre és Sábiczki Rózsa, Molnár Imre ás Hevér-Szabó Mária, Szabó László és Bodon Mária, Vörös- marti Imre és Végit Mária, Dudás János és Dunai Rozália, Labancz Ferenc és Király Er­zsébet. Szentesi Zoltán és Ta­kács Erzsébet. Kuk Lajos és (Gement Hona, Ordast László és Vízhányó Zsuzsanna. MEGHALTAK: Bodor Lász- •ónt Pál-Szabó Terézia 72 éves, Sósa János 74 éves, Zsoldos Tózsof 68 éves. Vaida Károly 63 íves. Sze'eczki Mihályné Ivá- rvosi-Szabó Mária 75 éves, íönwes József 63 éves. Virág 7erencné Török Anna 81 éves. vidács János 44 éves, Almási M "' tlv 43 éves. Faddi Pál 67 *■ >s Tóth László 66 éves. Mes- 'ó T>Vsef 22 éves. Vörös Tstván ■1 éves. Boér Erzsébet 77 éves, x^c/ióné M°T'cr;t *3 i^vps. T,*ros T ás7ló TO évf^, :,7öiv) rándor 90 éves. Nvárl ci-i/i 57 éves, Voller Mihály ■9 éves. erda | n \ P TAB 1971. november 10, szerda Névnap: Réka Napkelte: 6 óra 40 perc. Napnyugta: 16 óra 15 perc. IIoldkeKe: 23 óra 4)3 perc. Holdnyugta: 13 óra 03 perc. m Szennyvízgyűjtő az utcán Hogy engedheti meg a KÖJÁL? Miért tűrik el az utca lakói? Miért tűrik azok, akiknek már „iliatos bosszúságot” okozott? — mérgelődtem magamban egy szemem láttára le­játszódott epizódon. Fekete Wartburg kanyarodott be Kecskeméten a Szalvai Mihály körút 26-os számú híz előtt az Akácfa utcába. Parkí­rozás! szándékkal a járda mellé kanyarodott a gépkocsi, ami­kor hirtelen megbillent, jobb hátsó kereke eltűnt egy s enny- vízgvűitő gödörben. A bűzös lé nagy mennyiségben a járdára fröccsent és jócskán „beterítette” a járművet. A motor erő­feszítése hiábavaló volt, a kocsit úgy kellett kiemelni. A gödör — közvetlen a iárda mellett — hamarosan fel­töltődött .szennyvízzel. Vajon ki lesz a következő áldozat — és meddig? — csató — OCUiuiteth A pénzügymniszter ered­ményes munkásságának el­ismeréseként Szigeti Pé­tert, a megyei tanács vb pénzügyi osztályvezető-he- helyettesét, Perényi Antal- nét, a megyei tanács vb pénzügyi osztályának főe­lőadóját, Antalfi Józsefet, a Bácsalmási Községi Ta­nács pénzügyi csooortveze- tőjét, Gál Mihálynét, a Kiskunhalasi Városi Ta­nács pénzügyi revizorát. Pozsonyi Józsefnél, a Ba­jai Városi Tanács pénzügyi főelőadóját, Harczi Jánost, a Jánoshalmi Nagyközségi Tanács pénzügyi csoport- vezetőiét és Berente Pált, a Kerekegyházi Nagyköz­ségi Tanács gazdasági fő­előadóját Kiváló pénzügyi dolgozó kitüntetésben ré­szesítette. Postások versenye — Az utolsó simításokat végzik a Kecskeméti Köz­úti Építő Vállalat dolgozói a Baja—Bácsszentgyörgy közötti 25 kilométeres út korszerűsítésén. A Közúti Igazgatóság közel 42 millió forintot fordított az út új­jáépítésére. A BÁCSfILM készíti katona A Bajai Állami Gazdaság megbízásából színes filmet készít a Bács-Kiskun me­gyei filmstúdió a gazdaság életéről, munkájáról. Most készült el az ózdi Lenin Kohászati Művek megren­delésére, szintén egy 20 perces színes film, amely a Garanciával címet viseli. Az elmúlt hetekben tíz film forgatását és labora­tóriumi munkálatait fejez­ték be. — Öregek napját rende­zett a Szalkszentmártoni Községi Tanács és a nőbi­zottság. A művelődési ház­ban ötven idős embert ven­dégeltek meg. JÓZSEF SZÍNHÁZ November 10, este 7 óra leanyvasar Bérletszünet Mozik műsora November 10-én KECSKEMÉT ÁRPÁD: Fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! HANGYABOLY 14 éven aluliaknak nem ajánlott! KECSKEMÉT VÁROSI: Fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! BELORUSZ PÁLYAUDVAR VIRÁGOK — BÉLYEGEN r£hS4 I#***«N«M t «VWU • a | OM/WWN. Csaknem száz levélirá­nyító postás vetélkedett kedden délig a budapesti postaigazgatóság székházá- A Budapesti Egyetemi Botanikus Kert alapí'ásiinak 200. ban berendezett szétosztó évfordulója alkalmából virágokat ábrázoló bélyegsorozatot teremben. A versenyt a ka- bocsát forgalomba a posta, rácsonyl csúcsforgalom elő­készületeként hagyományo- _ . . , san minden évben megren- I akarnak a szőlőkben dezik. Az ország három- _ ezer településébe címzett A meSf szőJőuUetvé­leveleket 28 felé kellett Wem. megkezdték a tőkék — Űjra virít az őszi ki­kerics. az enyhe novembe­ri időben. A szikes mezők őszi virágainak érdekessé­ge, hogy a rózsaszínlilás kelyhek levél nélkül nőnek ki a földből. A mondák sze­rint az ókori Médea király­nő fiatalító bájitalai között szerepelt a virág, illetve a hagyma főzte. — Gázkamra általi ha­lálra ítélte egy nyolctagú Los Angeles-i esküdtszék a „Manson-család” elnevezé­sű hippibanda hetedik tag­ját is, Steve Grogant. Gro­gan Mansonnal, a „sátán­nal”, valamint a bíróság elé még nem állított Bruce Davis-szel együtt 1969 augusztusában meggyilkol­ta Donald Shea kaszkadőrt. Kaliforniában most hirdet­tek halálos ítéletet első íz­ben olyan bűnös felett, aki­nek az áldozatát nem talál­ták meg. Várható időjárás szerda estig: erősen felhős, párás idő, többfelé esővel. Mér­sékelt, napközben meg­élénkülő déli, délnyugati, később a Dunántúlon észa­kira forduló szél. A nap­pali felmelegedés gyengül. Várható legalacsonyabb hő­mérséklet: 5—10, legmaga­sabb nappali hőmérséklet 10—15 fok között. (MTI) A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: november 8-án a közép őmér- séklet 8,1 (az 50 éves áílag 6 9), a legmagasabb hőmérséklet 13,1 Ce!s.us-fok volt. November 9-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 6,3, délután 1 óra­kor 18,3, a legalacsonvabb hő­mérséklet 6,2 Celsius-fok volt. Éreirór Gemencen * Véget ért a szarvasbögés a gemenci vadrezervátum­ban, ahol kimagasló ered­ménnyel fejeződött be az őszi szarvasvadászat. A Tolna és Bács-Kiskun me­gyére kiterjedő Gemenci Állami Erdő- és Vadgaz­daság területén 87 érmes, köztük 20 arany-, 34 ezüst-, és 33 bronzérmes anancsú gimszarvasbika került te­rítékre. A legszebb agancs­pár 13,5 kilogramm súlvú és a nemzetközi minősítés­sel 239,6 pontra értékelték. Ezenkívül két 226 és két 220 pontos is van a kani- tális trófeák között. (MTI) — Szennyvíztisztító be­rendezéseket és ivóvíztisz­tító műveket gyártó üzem­résszel bővül a Lajosmizsei Vízgépészeti Vállalat. A 33 millió forintos költséggel épülő üzem a kunhegyes) gyáregység 'területén épül fel. Ezzel a gvárrész jelen­legi 50 milliós termelése évi 100 millióra növekszik. (MTI-foto — KS) Hűséggyűríik Letartóztatták a szadista térieket csoportosítani. Ma nyílik a kisállatkert Megérkeztek a kecske­méti állatkert úi lakói. A Ten'ed az influenza Az idén megkötött, öt takarását, a vesszők búj- évre szóló új kollektív tatását. A megyei tanács szerződés értelmében a na- mezőgazdasági osztályán a pókban lezajlott üzemi ün- jelentésekből arra követ- népségén a Kecskemét és keztetnek, hogy a megyé- vidéke Sütőipari Vállalat ben nyilvántartott 105 ezer js megjutalmazta törzsgár- hold szőlőültetvény két szá- datagjait, a fennállás óta zalékát már betakarták. A először. A hűséges és jól .. kisgazdaságokban félezer dolgozó munkások között mukerti parkerdőt tarsa- iOVasfogat segíti ezt a mun- összesen 102 ezer forintot dalmi munkában alakítót- kát> a nagyüzemi táblákon osztottak fel. Tizenöten — ták at. Itt kaoott vegle ,es gépek „bakhátalják” a szó- akik több mint 20 éve dol- ^ a vadászati világ- 16sorokat. gOZnak itt - aranygyűrűt kiállítás hazai élovadallo- f kanták mányának egy csoportja. Bányai Kornél­Eddig a vesznrémi állat- ... kert adott szállást a most emlékmúzeum Kecskemétre érkező őzek- Tiszafötdváron nek, szarvasoknak, muflo­noknak, s egvéb erdei ál- Tiszaföldváron, a homoki latoknak Szerdától kezdve szőlőterület egyik szerény M, t az Egészsésügyi Mi_ már vendegeket vár Kecs- külsejű épületében élte nisztériumban tájékoztatták kémét új érdekessége, a utolsó éveit Banyai Kor- az MTJ munkatársát, az or- kisallatkert. nel a huszadik szazad te- különböző területei­hetseges, forradalmi ínle- .. ° ~ _,__ — Ittas állapotban, mo- tésű költője, s legszebb ver- Y®1, így elsősorban Borsod torkerékpárral közlekedett seit ezen a tájon vetette ^eYes’. No’’i'K!' ..Pest,és Kecskemét határában Fa- papírra. A Tisza menti Sz.olnok megyéből, vala- ragó Károly. Városföld, IV. nagyközségben most Bá- J™."* cvámmfn kerület 32. szám alatti la- nyai Kornél emlékbizott- lco1lc™1..f,TeIk doin,m^” kos. Ittassága miatt elvesz- ság alakult. A község ve- Jelentettek í fluenzas tette járműve felett az ural- zetői, tsz-ei, társadalmi megbetegedéseket, mát és felborult. Faragó szervei elhatározták, hogy Ezért az Egészségügyi könnyebben megsérült. El- emlékmúzeumot rendeznek Minisztérium utasította a lene ittas vezetés miatt in- be a gazdag életművet hát- területi egészségügyi szer- dítottak eljárást. ráhagyó költő tiszteletére veket az influenzával kap­csolatos intézkedések meg- " tételére, köztük a védőol­tások megkezdésére. A ko­rábbi években kialakult gyakorlat szerint önkéntes jelentkezés alapján főleg 22 műkedvelő együttest galom legkiválóbbjainak egyes idült betegségekben tüntettek ki kedden a „Ki- megjutalmazására. _ szenvedőket, valamint az váló együttes” címmel a A Bács megyeiek közül jdgs embereket részesítik Fészek klubban megrende- a következők kapták meg lnfluenza elleni védőoltás- zett ünnepségen. A Nép- a „Kiváló együttes” címet: . továbhá , t d , művelési Intézet nevében a kalocsai népi együttes, a ban, továbbá azokat adói Kamarás Dezső igazgató- tiszakécskei járási művelő- Sorokat, akik hivatásuknál helyettes elmondotta, hogy dési központ „Szitakötő” fogva a legjobban ki van­immár tíz alkalommal ke- bábcsonortja és a bajai nak téve a fertőzés veszé­rült sor a műkedvelő moz- Duna Fotóklub. (MTI) lyének. (MTI) A rendőrség súlyos testi sértés bűntettének elköve­tése miat előzetes letartóz­tatásba helyezte Farkas Tstván 21 éves segédmun­kást, jánoshalmi lakost. Farkas, október 29-én este 6 óra tájban példátlan ke­gyetlenséggel bánt el fele­ségével. A férfi feleségét meztelenre vetkőztetve esz­méletlenségig ütlegelte egy családi nézeteltérés miatt. Farkas Istvánnét a mentők súlyos sérülésekkel a kór­házba szállították. Kecskeméti Tibor 24 éves büntetett előéletű, alkalmi' munkás, Dusnok, Rózsa Ferenc utca 62. szám alat­ti lakos november 4-én délután ittas állapotban tért haza. Eav anróságon összeveszett feleségével, s a vita hevében zsebkésével feleségét a I vese tájékon megszúrta. Szerencsére az asszony csak könnyebben sérült meg. A Kalocsai .Tárásbíróság Kecskeméti Tibor bűnügyét gyorsított eljárás keretében tárgyal­ta, s egy év hat hónaD szi­gorított börtönbüntetésssel sújtotta. Kecskeméti Tibort letartóztatták. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész súlyosbításért fel­lebbezett. Lakai alatt a betörő Három „Kiváló együttes Bács megyéből Még szeptember 29-én virradóra történt. A fü- löpszállási ÁFÉSZ boltjá­ba ismeretlen tettesek mennyezetbontás útján be­hatoltak, s az üzletből 5 ezer forint értékű élelmi­szert, s italféleségeket vit­tek el. Néhány napoal ez­után a rendőrség őrizetbe vette Kónya Lajos 32 éves kőműves, Kecskemét, Ka­tona József utca 9. szám és Macska János Balota- szállás, II. kerület 9. szám alatti lakosokat, akik ille­gális úton akarták átlépni a magyar—jugoszláv ha­tárt. Kettőjüket gyanúsí­tották a betöréssel, ám Kónya Laios elmondta, nem Macskával, hanem Szerencsi Ferenc 30 éves büntetett előéleűt, alkalmi munkással, Kecskemét. Má- riahegy 82/a, szám alatti lakossal követték el a bűn- cselekményt. Szerencsit né­hány nappal ezelőtt fogták el. A két betörő ügyében a vizsgálat még tart. Tüzet okozott a sertés Hétfőn délután tűz ütött ki Nagybugac 82. szám alatti házban. A tüzet a kiskunfélegyházi és a kecs­keméti állami, valamint a községi önkéntes tűzoltók oltották el, ám az anyagi kár így is 5 ezer forintra tehető. A vizsgálat megál­lapította, hogy Megyesi Já- nosné a házhoz tartozó színben petróleumlámpá­val világított, amelyet a sertés feldöntött, s a ki- ömlő égő petróleumtól gyulladt meg a szín tető­zete és a kukoricaáré. G. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom