Petőfi Népe, 1971. szeptember (26. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-19 / 221. szám

1071. szeptember 19. vasárnap S. oldal NSZK keleti szerződései­nek ratifikálása; az NDK nemzetközi jogi érvényű elismertetése — másrészt a leszerelés időszerű kérdé­sei, így a SALT-megbe- szélések; az öt nukleáris hatalom értekezlete, s az európai kölcsönös haderő­csökkentés. A, kibontakozás folyamatának különösen nagy lendületet adott a Nyugat-Berlinnel kapcso­latos négyoldalú megálla­podás, jóllehet a két né­met állam, valamint az NDK, s Nyugat-Berlin kö­zött számos részlet vár még tisztázásra. (Megbízottaik a hét keddjén is találkoztak, s a jelek szerint a nyugati oldalról egyelőre nem hagytak fel a fordítás-fer­dítésekkel. Ebben a hely­zetben különös nyomatékot kapott a Német Szocialista Egységpárt plénumának határozott véleménye: a Német Demokratikus Köz­társaság kész az ésszerű megoldásokra, de az előre­haladáshoz kölcsönös • erő­feszítésekre van szükség.) A nyugatnémet jobboldal azonban korántsem tette le a fegyvert. A négyha­talmi egyezményt követő átmeneti zavarodottságból felocsúdva, eszközökben nem válogatva próbálkoz­nak az ellentámadással. A minap Nyugat-Németor­szágban járva, Saarbrü- ckenben, a város szociál­demokrata képviselőjétől hallottam az „új SS” ki­fejezést. A két S-betű ezúttal két személynévből került ki: Strausséból és Springeréből. A bajor ke- resztényszöcialista vezér és a hírhedt újságkirály a reakciós erők új szentszö­vetségét jelképezi. Próbál­kozásaik nyílván egybees­nek bizonyos amerikai kö­rök elképzeléseivel, ame­lyeknek semmiképpen sem érdeke a tartós és átfogó enyhülés kontinensünkön. Az ilyesfajta „zavaró­repülések” ellenére is, reá­lis remény van rá, hogy meggyorsuljanak a bizton­sági konferencia előmun­kálatai. Természetesen a gyorsulás meglehetősen re­latív,' hiú ábránd lenne valami azonnali eredményt várni. A következő lépés minden bizonnyal a hel­sinki szalon ajtainak meg­nyitása lesz (a szellemes kifejezés Schumann fran­cia külügyminisztertől származik) vagyis a sokol­dalú, multilaterális előké­szítő eszmecsere megindí­tása. A világ más válságterü­leteiről kevésbé biztató hí­HAZÁNKBAN JÁRT A NEPÁLI KIRÁLY Mahendra Bír Bikram Sah Déva, Nepái királya Loson­cai Pál meghívására a múlt vasárnap hazánkba érke­zett. Néhány napos látogatása során a Parlamentben fogadta Kisházi Ödön. az Elnöki Tanács helyettes elnöke is. WILSON MOSZKVÁBAN Karold Wilson, az angol Munkáspárt vezetője Moszk­vában a szovjet vezetőkkel eszmecserét folytatott európai és világpolitikai kérdésekről. Képünkön: Ha­rold Wilson a seremetyevói repülőtéren válaszol az új­ságírók kérdéseire. PETER JÁNOS ÉS RUDOLF KIRCHSCHLÄGER TALÁLKOZÓJA rek érkeztek a héten. A Közel-Keleten változatla­nul távolinak látszik min­den kibontakozás, sőt a szuezi övezetben növeke­dett a feszültség. Kairó nagyszabású diplomáciai akciókra készül az ENSZ- közgyűlés soron következő ülésszaka alkalmából. Csakhogy ezek az erőfeszí­tések akkor lehetnének iga­zán hatékonyak, ha meg­felelő erővel felsorakozná­nak mögöttük az arab or­szágok. A Dzsiddába ter­vezett Jordániái—palesztin közvetítő, s békéltető tár­gyalások huzavonája vi­szont ismét jelzi az arab­közi ellentétek mélységét. Növekvő számok: csü­törtökön már 129. ülését tartotta a párizsi Vietnam- értekezlet. Igaz, Porter, az Egyesült Államok új dele­gációvezetője bizonyos részletek iránt érdeklődött a DIFK hétpontos tervé­ből, érdemi előrelépés azonban nem történt Az a tény pedig, hogy a héten ismét bombatámadás érte a Vietnami Demokratikus Köztársaságot még kedve­zőtlenebbül hatott. Nixon ugyan tartott egy váratlan sajtóértekezletet, de nem Vietnamról szólt, hanem pekingi útjának előkészü­leteiről, amelyek vélemé­nye szerint, • kielégítően ha­ladnak. Időpontot azonban nem említett az elnök, s kínai oldalról sem hang­zottak el célzások. Megfe­lelő tájékoztatás és hitelt érdemlő értesülések híján, az egyébként gyarapodó pekingi tudósítógárda a kínai főváros utcáinak jel­szócseréiből, s a házak új- jáfestéséből igyekszik kö­vetkeztetni. Vajon csak az október elsejei kínai nem­zeti ünnep közeledésének tulajdoníthatok-e a meg­nevezett jelenségek, vagy esetleg lassan időszerűvé válik az amerikai elnök útja..; Végül, de nem utolsósor­ban tegyünk említést arról is, hogy tovább tart a ma­gyar diplomácia aktivitása. Külpolitikai tevékenysé­günk egyik fontos állomá­sa Losonczi Pál egyhetes hivatalos látogatása a Ko­reai Népi Demokratikus Köztársaságban. Megelége­désünkre szolgálhat, hogy a jelentések a magyar- koreai kapcsolatok elmé­lyítésére irányuló kölcsö­nös igényt , fejezték ki. Földgolyónk másik oldalán Tímár Mátyásnak, kormá­nyunk elnökhelyettesének dél-amerikai körútja foly­tatódik, amelynek Során a politikai és gazdasági té­mák egyaránt helyet kap­nak. Ez a hét jelentette a csúcspontot, hiszen módja nyílt többszöri, eszmecse­rére a legfelső chilei és perui vezetéssel. S a meg­beszélések magukban hord­ják már a következő, je­lentős programokat is. Al- lende elnök elfogadta • a magyarországi látogatásra szóló meghívást. £ csütörtöki légi katasztrófa Bács-Xískun megyei áldozatai A szeptember 16-án le­zuhant MALÉV TU—134- es típusú utasszállító repü­lőgépen — amint azt már közöltük — öttagú párt- delegáció utazott. Rajtuk kívül a gépen tartózkod­tak, és a szerencsétlenség áldozatai lettek a megyé­ből ugyancsak Szimfero- polba utazó turistacsoport tagjai is. Névsoruk a kö­vetkező: Ábrahám János, a Bács megyei Film­stúdió vezetője Kecs­kemét, Benke János, a Kecskeméti Szolgáltató Javító és Vegyesipari Vál­lalat igazgatója Kecske­mét, Besenyi János, a Kecskeméti Szblgáltató Ja­vító és Vegyesipari Vál­lalat csoportvezetője Ke­rekegyháza, Bíró Zoltán, az Észak-Bács-Kiskun me­gyei Vízmű Vállalat fő­könyvelője Kecskemét, Bí­ró Zoltánná (Földváry Sá­ra), a Bács megyei Álla­mi Építőipari Vállalat cso­portvezetője Kecskemét, Botocska György, a Kö­zép-magyarországi Pince- gazdaság igazgatóhelyettese Kecskemét, Braunitzer Fe- rencné (Brlski Jolán), a Habselyem Kötöttárugyár kecskeméti gyárának rak­tárvezetője Kecskemét, Csellik Dénesné (Takács Jolán) a Bács-Kiskun me­gyei Textilfeldolgozó Vál­lalat laboratórium-vezető­je Kalocsa, Dobó Mária, a Bács megyei Filmstúdió gyártásvezetője, Kecske­mét, Erdős Dezső, a me­gyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályá­nak kertészeti felügyelője Kecskemét, Gereben Lász­ló, a megyei tanács mű­velődési osztályának mű­velődési felügyelője Kecs­kemét, Horváth István, a Kunfehértói Állami Gaz­daság személyzeti x’ezető- je Kiskunhalas, Mészöly István, a Bács megyei Ter­vező Vállalat modellezője Kecskemét, Mihók Antal, a | Közép-magyarországi Pin- i cegazdaság Alföldi Üzemé- ! nek igazgatója Kecskemét, | Öcsvári Mihály, a Dél- ; Bács-Kiskun megyei Víz­mű Vállalat főkönyvelője Kiskunhalas,. Öcsvári Mi- hályné (Kiss Julianna) háztartásbeli Kiskunhalas, Posszert Gyula, a Kiskun­sági Ruhaipari Vállalat igazgatója Kiskunfélegyhá­za, Posszert Gyuláné (Sza­bó Edit), a Kiskunfélegy­házi Háziipari Szövetkezet rpúszaki ügyintézője Kis­kunfélegyháza, Puchardt Antal, a Kecskeméti Mag­netofongyár energetikusa Kecskemét, Rendetzky Já­nos, a Bács-Kiskun me­gyei Kéményseprő és Cse­répkályha Építő Vállalat igazgatója Kecskemét, Rendetzky Jánosné (Ke- 1 mény Krisztina) Kecske­mét, Sebők Erzsébet, a Ka­locsai Háziipari Szövetke­zet adminisztrátora Szak­mar, Szilágyi István, a Bács megyei Tervező Vál­lalat igazgatója Kecske­mét, Szlovencsák Miklós, a Kunfehértói Állami Gazda­ság igazgatóhelyettese Kunfehértó, Taba Sándor, a Kalocsa vidéki Fűszer- paprika és Konzervipari Vállalat osztályvezetője Kalocsa, Tamáska János­né (Grau Teréz), a Bácí- Kiskun megyei Textilfel­dolgozó Vállalat főkönyve­lője Kalocsa, Tokai István, a Kecskeméti Magnetofon­gyár osztályvezetője Kecs­kemét, Vízin Miklósné (Nyina Szurgajenko), a Közép-magyarországi Pin­cegazdaság Alföldi Üzemé­nek laboratórium-vezetője Kecskemét, Zoboki László, a megyei tanács építési osztályának osztályvezető­helyettese Kecskemét. Az áldozatok között van Kiss Istvánná (Kórász Ro­zália) IBUSZ-kísérő , Kecs­kemét, Bakonyi ' Béla, a Képzőművészeti Alap Ki­adó Vállalat fotoriportere Budapest és Draskóczi Atti- láné (Gőbel Erzsébet), a Képzőművészeti Alap Ki­adó Vállalat ügyvitelszer­vezője Budapest. Az utób­bi két személy ugyancsak a szimferopoli kiállításra utazott. • Életüket vesztették 1 dr. Hankó Mihály és dr. De­zső Imre, a Budapesti Ker­tészeti Egyetem tanárai, valamint William és Flo­rence Miller, amerikai ál­lampolgárok. A katasztrófa következ­tében életét vesztette Mé­száros Sándor elsőosztályú repülőgép-vezető, a gép pa­rancsnoka és hétfőnyi sze­mélyzete: Veres László, Deák Andor, Papp Sándor, Takács Márton, Székelyhí­di Katalin, Takács Zsu­zsanna, Szőke Valéria. fi 'emelési eiőiszltö Mzoltság a'akult A csütörtökön Kijev előtt j történt tragikus repülőgép- I szerencsétlenség Bács me- 1 gyei áldozatai temetésének előkészítésére bizottság ala­kult. A bizottság tagjai: Berta Somogyi László, Borsodi György, dr. Borbély Lajos, Dörner Henrik, Erdélyi Ig­nác, Farkas József, dr. Glied Károly, dr. Greiner József, dr. Hetényi István, Horváth Ignác. Iván Ist­vánná, dr. Kőrös Gáspár, Madarász László, Matos László, Pétiké János, Reile Gáza, dr. Romany Pál, Sza­bó Lajos, dr. Szalóki Lász­ló, Varga Sándorné és dr. Weither Dániel. SZADAT ÉS DOUGLAS-HOME TÁRGYALÁSAI Péter János külügyminiszter vasárnap Sopronban, il­letve az ausztriai St. Margarethenbcn tárgyalásokat folytatott dr. Rudolf Kirchschläger osztrák külügymi­niszterrel a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről és az időszerű nemzetközi kérdésekről. Képünkön: fCiri.hM'hiäger osztrák külügyminiszter (balról és Büei täesi wem featSgraiBtaafrs Anvar Szadat, az Egyiptomi Arab Köztársaság elnöke, fogadta a Kairóban tartózkodó angol külügyminisztert, Alee Douglas-Home-ot: Képünk Szadat (jobbról> éd Peusiajcűoitte lármláaát soaíatia» Részvétnyílvánítás Szombaton délelőtt hivatalában kereste fel dr. Ro- mány Pált, a megyei pártbizottság első titkárát A. M. Szorokín, a Szovjetunió magyarországi nagykövetsé­gének követtanácsosa és az alábbi levelet nyújtotta át: ROMANY PÁL Elvtársnak! Valamennyiünket megrendített a Szim-feropolba utazó Bács-Kiskun megyei delegáció tagjainak tragikus ha­láláról szóló hír. A szovjet nagykövetség kollektívája és magam is mélyen gyászoljuk önökkel együtt elvtársaink és bará­taink korai halóját. Kérem, ad.ja át az elhunytak családjainak őszinte részvétünket az őket ért súlyos veszteséggel kapcso­latban. Budapest, 1971. szeptember 17. V. PAVLOV a Szovjetunió nagykövete Szovjetunióbeli testvérmegyénkből, Krímből az aláb­bi két távirat érkezett: MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának, Bács-Kiskun megye Tanácsának, KECSKEMÉT Drága Elvtársak! Ukrajna Kommunista Pártjának Krím Területi Bi­zottsága, a dolgozók küldötteinek területi tanácsa és a terület valamennyi dolgozója mély fájdalommal érte­sültek a légi katasztrófa áldozatául esett Bács-Kiskun megyei küldöttség, valamint a Krímbe utazó turista- csoport tagjainak tragikus haláláról. A megyei pártbizottságnak, a megyei tanácsnak, az elhaltak családjainak és rokonainak mély részvétün­ket fejezzük ki. Szimferopol, 1971. szeptember 17. N. KIRICSENKO az UKP Krim Területi Bizottságának első titkára T. CSEMODUROV a Krim Területi Tanács VB-elnöke * MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG, MEGYEI TANÁCS KECSKEMÉT Drága Elvtársak! A Szovjet—Magyar Baráti Társaság Krím Területi -iszlege mély részvétét fe'ezi ki a Krímbe utazó ’’lepárló és turistacsoport tagjainak tragikus halála d’-almából. • iqyi szeptember 17. TVinnnoKi frov a társaság elnöke • A tragikus repülőszerencsétlenség alkalmából tö­megesen érkeznek a részvéttáviratok a megyei párt- bizottságra és a megyei tanácsra, a párt- és állami szervektől, tömegszervezetektől, üaemkafcőL tetézmé- ayeJctől» g noafláaszexnélyektgl is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom