Petőfi Népe, 1971. szeptember (26. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-18 / 220. szám

MTI. szeptember 18, szombat 8. oldal Októberben összehívják a magyar nők országos konferenciáját A Magyar Nők Országos Tanácsa október 29-re és 30-ra összehívja a magyar nők országos konferenciá­ját a Parlament kongresz- szusi termébe — jelentet­te be Erdei Lászlóné, az MNOT elnöke a pénteken megtartott sajtóértekezle­ten. A továbbiakban el­mondotta, hogy az MSZMP Központi Bizottságának 1970. februárjában hozott határozata alapján széles társadalmi alapokon bon­takozott ki az élet külön­böző területein a nőkről való fokozott gondoskodás, a női egyenjogúság gya­korlati megvalósulása. A konferencia célja tehát, hogy összegezze a másfél év eredményeit, tapasztala­tait és megvitassa a még megoldásra váró feladato­kat. E fontos belpolitikai ese­ményre 600 nőt hívnak meg az élet legkülönbö­zőbb területeiről — mun­kásnőket, termelőszövetke­zeti tagokat, alkalmazotta­kat, értelmiségieket és há­ziasszonyokat. A konferencia első nap­ján plenáris ülésen hang­zik el az előkészítő bizott­ság által összegyűjtött is­meretanyag alapján elké­szített vitaindító előadás. Ezt követően a konferen­cia öt munkabizottságban folytatja tanácskozását. Erdei Lászlóné végül be­jelentette, hogy ezen a két­napos országos nőkonfe­rencián választják újjá — a nőmozgalomban végbe­ment szervezeti felépítésé­nek megfelelően — a Ma­gyar Nők Országos Taná­csát. (MTI) FÁJDALMAS BÜCSŰ A hivatalos közlemény megmásíthatat­lan betűi adják tudtunkra, hogy a MA­LÉV Budapest—Kijev közötti MA 110 számú menetrendszerű járatát teljesítő TU—134 típusú repülőgépe Kijev térsé­gében szeptember 16-án 9 óra 44 perc­kor lezuhant, s a gép fedélzetén tartóz­kodó 41 utas és 8 főnyi személyzet éle­tét vesztette: A gépen utazott egy hiva­talos Bács-Kiskun megyei delegáció, melynek az lett volna a szerepe és hiva­tása, hogy részt vegyen a Szirnferopolban tegnap megnyílt, s a megye fejlődését reprezentáló kiállításon. Velük együtt utazott egy 32 főből és kísérőből álló turistacsoport is — kettő kivételével gyermekével is kellett tő­Bács-Kiskun megyeiek —, akik szintén ebből az alkalomból utaztak el a testvér­megyébe. Küldötteink, a csoport részt­vevői nem érkeztek meg úti céljukhoz. A tragikus véletlen, a gép katasztrófája megakadályozta őket abban, hogy eleget tegyenek megbízatásuknak. A megdöb­benés után szavunk a fájdalomé. Mert csak most tudatosul bennünk, hogy örökre elveszítettük őket: az elvtársa­kat, barátokat, a családapákat és édes­anyákat, segítőtársakat. Fájdalommal búcsúzunk tőlük. rődnie. igazi, munkáséletút volt az övé, gondokkal te­li, becsű'etes és tiszteletet Búcsúzunk Erdősi Jó- én töltötte volna be éle- tendőt a kalocsai gépállo- zseftől, a megyei tanács tének negyvenedik évét. máson előbb mint mező- elnökétől, a megyei párt- Nem köszönthetjük ezen az gazdász, majd főmezőgaz- végrehajtó bizottság tagja- évfordulón a tevékeny köz- dász és igazgató. Részt vett tói, aki több évtizeden át életi embert, aki már fia- a termelőszövetkezetek át­különböző posztokon fára- talon oly sok érdemet szer- szervezésében az ország dozott Bács-Kiskun előre- zett munkásságával. Az if- több megyéjében is, azzal haladásáért. / Megkezdődött a balatonfüredi orvoskongresszus Balatonfüreden, a SZOT- szanatórium dísztermében dr. Debrőczi Tibornak, a szívkórház igazgatójának és dr. Pálffy Károlynak, a városi tanács elnökének üdvözlő beszédével pénte­kén délelőtt megkezdődött a hagyományos orvoskong­resszus. A város tanácselnöke bevezetőben méltatta Ba- latonfüred gyógyhely jelle­gét, a továbbiakban a ba­latonfüredi szívkórház re­habilitációs központtá vá­lásának jelentőségével fog­lalkozott, amelynek mun­kájáról nemrég elismeré­sét fejezte ki az ENSZ egészségügyi világszerveze­te is. A megnyitó beszéd után megkezdődött a kétnapos tudományos ülésszak. Az első előadást a téma nem­zetközileg is elismert ma­gyar szaktekintélye, dr. Knoll József tartotta, a fájdalomcsillapítás farma­kológiájának kérdéseiről. Az orvoskongresszus al­kalmából a hazai gyártó vállalatok és szövetkezetek legújabb termékeiből kiál­lítást rendezett Balatonfü­reden az Egészségügyi Mi­nisztérium Orvosi Műszer­ügyi Intézete. (MTI) Marxizmus-teninizmus tanszékvezetők értekezlete A Művelődésügyi Mi­nisztérium marxizmus—le- ninizmus oktatási főosztá­lyának szervezésében csü­törtökön és pénteken mun­kaértekezletet tartottak az egyetemek és főiskolák •marxizmus—leninizmus tanszékeinek vezetői. Az értekezletet dr. Polinszky Károly művelődésügyi mi­niszterhelyettes nyitotta meg, majd konzultációval egybekötött előadást tar­tottak Aczél György, Ko­mócsin Zoltán, és Nyers Rezső, a Politikai Bizott­ság tagjai, a Központi Bi­zottság titkárai. A marxizmus—leniniz­mus hatékonyabb oktatá­sával kapcsolatos felada­tokról dr. Bencze László főosztályvezető adott tájé­koztatót. <MTI) Százéves a hazai szerszámgépgyártás A 11 000 mérnököt, tech­nikust és közgazdászt tö­mörítő Gépioari Tudomá­nyos Egyesület titkárai pénteken Szombathelyen tanácskoztak. Bejelentették, hogy jövőre 100 esztendős lesz a hazai szerszámgép- gyártás. A centenáriumra műszaki-történeti kiadvány készül a 100 év fontosabb eseményeiről, egyebek kö­zött a csepeli szerszámgé­pek sikeréről. Ezen túl­menően mintegy ezer té­mán dolgoznak a húsz fő­városi és huszonöt vidéki szervezetben, igazodva a helyi sajátosságokhoz. Több országos jellegű gond meg­oldásához is segítséget nyújtanak a szabad ideüik- ben társadalmi munkában tevékenykedő szakemberek Az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság felkérésé­re tanulmányt készítettek az elővárosi vasútrendsze- rekröl. Az egyre gyorsuló urbanizálódással járó, ha­zánkban is napirendre ke­rülő tömegközlekedési problémát ennek figyelem- bevételével oldják majd meg. A számítógépek al­kalmazására készülő válla­latok szakemberei számára speciális tanfolyamot indí­tanak francia mérnökök közreműködésével. Közölték, hogy a jólin- formáltság, a párhuzamos kutatások megelőzése ér­dekében hat nemzetközi szervezettel tartanak fenn kapcsolatot. Nemrégen vá­lasztották meg dr. Gille- mot László professzort, a Gépipari Tudományos Egyesület elnökét a nem Szovjetunióban ösztöndíjas­ként tanult, ahol pedagógia- lélektan szakos diplomát szerzett. 1954-ben lépett be a pártba, s 1951-től a me­gyei DISZ-, illetve KISZ- bizottságon dolgozott — 1957-től, mint megyei út­törőtitkár. Az ellenforrada­lom idején tanúsított helyt­állásáért a kormány a Munkás-Paraszt Hatalo­mért Érdemrenddel tünteti ki. Három éven át Kecs­keméten, a felsőfokú óvó­nőképzőben tanít, ahol a pártalapszervezetnek is tit­kára vált. 1964-től a me­gyei pártbizottság esti egyetemének igazgatóhe­lyettese, majd két év múl­va a propaganda- és mű­ssr***'-™; SÄ ŐIÍS u„„ n _«. , . , megouast az osztály veze­1 946-ban lepett be a part- tésére, ahol politikai felké­%■ zzssstszss: L°az~ kát Végzett. 1969-ben gato, a szocialista ipar es Munka Erdemrend júsági mozgalom nevelte, a a meggyőződéssel, melyet kiskunfélegyházi népi kollé- 1945-ös párttagsága, politi- giumban, az ottani tanító- kai tapasztalata és élet- képzőben indult el pályá- ismerete diktált. Harcos ján, majd öt esztendeig a embernek isnierték, aki nem hátrált meg a nehéz­ségek elől, de mindvégig 1919-ben született sze­a arany fokozatával tüntették ki, majd 1970-ben megválasz­tották a megyei pártbizott­ság titkárának. megőrizte emberségét, hu­manizmusát. Bár a fővá­rosból érkezett, igazi kalo­csaivá lett. 1962-től volt a járási pártbizottság osztály- vezetője, majd 1966. már­ciusától első titkára. Jelen­tős szerepe van a járás me­zőgazdaságának fejlődésé­ben, a termelés hatékony­ságának növelésében, a pártszervezetek megerősí­tésében. Érdemei elisme­réséül kapta meg 1963-ban a Szocialista Munkáért Érdemérmet, s 1968-ban a Haza Szolgálatáért Érdem­érem arany fokozatát és a Munka Érdemrend arany fokozatát. 1969. óta tagja volt a megyei pártbizott­ságnak. Családja, három gyermeke gyászában oszto­zik az egész kalocsai járás, s mindazok, akik ismerték a népszerű vezető ember hírében álló pártmunkást. érdemlő sors. Nemcsak csa­ládja, brigádja, de a gyár, s a város munkássága is megőrzi nevét. * Családja és a munkatár­sak, Kecskemét és a megye pedagógus társadalmának fájdalma, mély részvéte mellett köszönünk el vég­leg Dudás Benjámintól, a megyei pártbizottság pro­paganda- és művelődési osztályának vezetőjétől, aki első ízben utazott szovjet földre. 1968. óta pártmun­kásként volt felelős az egész megye közneveléséért és művelődési helyzetéért. 1928-ban született Tázlá- ron, hétgyermekes szegény­paraszt családban, aki a maga erejéből, s a szocia­lista társadalom segítségé­vel küzdötte fel magát. So­káig alkalmi és segédmun­kás, aztán levelező úton tanítói oklevelet szerez. Felveszik a bölcsésztudo­mányi egyetem nappali ta­gozatára, s tanári diplo­mát szerez. Feleségével együtt tanít a veszprémi, majd a kecskeméti fe'sö- fokú óvónőképzőben. (1964- ben kiérdemli az Ok'atás- ügy kiváló do’gozó ja el­ismerést.) Közben közéleti mezőgazdaság megszilárdí­tásában szerzett érdemeket. 1955-től a megyei pártbi­zottság politikai munka­társa. 1956. november 2-án, a párt újjászervezésekor beválasztották a megyei in­téző bizottságba és a ter­melési osztály vezetésével bízták meg, később a me­zőgazdasági osztály vezető­je lett. Tevékenyen részt vett az ellenforradalom utáni konszolidáció megte­remtésében, a gazdasági élet helyreállításában. Helytállásáért megkapta a Munkás-Paraszt Hatalom­ért Emlékérmet és a Ma­gyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatát. Sokrétű is­meretekkel rendelkezett mind ipari, mind mezőgaz­dasági területen, s megbe­csülésnek örvendett mun­katársai és a megye lakos­sága körében. 1959. októ­bertől a megyei pártbizott­Ialko^dtiMra9les^eEr°de- aktívan részt veti a páít sforonav^min^aki viei elismeréséül 1964-ben oktatói munkájában, közel Qozoja. Szorongva, mint aki megkapta a Munka Érdem- tíz esztendeje tanított a *I°*2or_ megy dúen tevékenységet fejt ki: s~á­rend aranu fokozatát 1963 marxizmus—leninizmus esti utra-, 0 vitte volna el a mos tudományos egyesület ZZZTrm 1970 novem- egyetemen filozófiát. A tesívermegyébe a tízszeres tagja, tudományos, peda ó­beria a meaueí vártbizott- közművelődés területén és iVov-oen alakult — kon- giai folyóiratokban publi- sáa első titkára maid a a megye művelődési politi- zervgyari „Március 8" ne- kál. 1966—67-ben elvégzi a megyei tanács elnökének bájának kialakításában ki- szívé- pártfőiskolát 1968-tól a választják, mely funkciót kitett kezdeményező teve- lVes üdvözletét. Méltó volt megyei pártbizottság poli- mostanáig betöltötte. kenysége közismert. Fele- erre a bizalomra ez a ne- tikai munkatársa, maid Három gyermek édesap- sége és két kisleánya gyá- hf~ etetutat bejárt asszony, osztályvezetője. Filozófiát ja volt, példás családapa szólják — együtt a meg- közeiéit tevekenysege- oktat az esti egyetemen. . és tevékeny, nagy tapaszta- számlálhatatlan sok isme- ve} ls. ptí"aí, mutatott tar- S mindezt úgy, hogy köz­A delegáció tagjaként utazott a Szovjetunióba Havasi Istvánná, a megyei Gyóni elvtárs mindvégig Pártbizottság tagja, a Kecs­latú közéleti ember, kinek rőssel és jó baráttal, köz- ielentős szerepe volt a me- vetlen munkatársaival. gye iparának és mezőgaz­daságának fejlődésében. Halála súlyos veszteség családja, s az egész megye számára. sainak. Pártbizalmi volt a ben megőrizte derűs kedé- konzervgyár^ szárító iize- lyét, emberi közvetlenségét, mében, elvégezte az élei- Megmaradt mindvégig Vnrnn Ferpnc a kalocsai miszeripari szakiskolát, csendes, szerény „nevelő­ImST“ÍV“? H** «*“■* “ 5. sí "éS'vX»? ess* “ *“•" — örökre el kell köszön­jünk Gyóni Lajostól, a megyei pártbizottság títká- zetközi hegesztéstechnikai sótól, aki éppen ezekben a a mezőga d°ság kü’önböző intézet alelnökévá, {napokban, szeptember 22- területein« « ebbtÄ tíz aas­cetünkben, mint akit nem régiben köszöntöttek ötve­nedik születésnapja alkal­mából. Két évtizede dolgo­zott már ebben a járásban A repülőgép-szerencsétlenség áldozatainak temeté­séről később történik intézkedés. A temetés előkészü­leteire bizottság alakult. A turistacsoport névsorának egyeztetése folyamat­ban van. A névsort ennek megtörténte után közöljük

Next

/
Oldalképek
Tartalom