Petőfi Népe, 1971. szeptember (26. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

, Kádár János, Fock Jenő és Jumzsagijn Cedenbal látogatása a vadászati világkiállításon J umzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságá­nak első titkáról, a Mongol Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke Kádár Jánosnak, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága első titká­rának és Fock Jenőnek, a Minisztertanács elnökének társaságában kedden felke­reste a vadászati világkiál­lítást. A vendégeket a vi­lágkiállítás főbejáratánál Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhe­lyettese és dr. Dimény Im­re mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter fogad- ta. A vendégek a kiállítás központjában tájékozódtak a nagyszabású vadászati­természetvédelmi bemutató szakmai részleteiről, ada­tairól, majd körsétára in­dultak. Elsőnek a díszcsar­nokot keresték fel. Nagy érdeklődéssel tanulmányoz­ták az egyes országok va­dászati kultúrájára legin­kább jellemző, nagy gond­dal válogatott gyűjtemé­nyeket amelyek egyúttal ízelítőt adnak az országok természetvédelmi eredmé­nyeiről és vadászati témájú népművészetéről. A vendégek ezután meg­tekintették a szovjet, a bol­gár, a mongol, az NDK, a francia, a csehszlovák és a tanzániai pavilont. A körséta után Kádár János és Fock Jenő megte­kintette a kiállítás lovas­pályájának keddi verse­nyeit és bemutatóit. A látogatás után Ceden­bal elvtárs nyilatkozott be­Sisüíenilier 21-én az ENSZ-közgyűlés ülésszaka Szeptember 21-én nyílik meg hivatalosan az ENSZ közgyűlésének ülésszaka — jelentette be hétfőn az ENSZ szóvivője. Az álta­lános vita szeptember 27- én kezdődik, de a küldöt­teit felszólalásai valószí­nű. :-g még októberben is ta : mák. A közgyűlés elnökét a m .vitás napján választ­ja. meg, ez azonban már esek formalitás. Az ázsiai c.-o rt van soron, hogy el­nököt javasoljon, és a cso­port Adam Malik indonéz külügyminisztert választot­ta. A jelenlegi ülésszak leg­fontosabbnak ígérkező kér­dése a Kínai Népköztársa­ság felvétele az ENSZ-be. Fukuda Taken japán kül­ügyminiszter hétfői sajtóér­tekezletén kijelentette: „na gyón valószínű”, hogy or­szága állástfoglal egy olyan határozat mellett, amely „fontos kérdésnek” minő sítené Tajvan kizárását i világszervezetből. Ha ezt ; határozatot a közgyűlés el fogadja, Tajvan kizárásá­hoz kétharmados többség­re lesz szükség. nyomásairól, az MTI mun­katársának: — Nagy érdeklődéssel fi­gyeltem a világkiállítást, s úgy gondolom, sikerül ha­tásosan kifejeznie legfonto­sabb mondanivalóját, azt, hogy óvjuk, védjük a ter­mészetet. Véleményem sze­rint részt vállalt ez a világ­kiállítás a népek közötti béke és barátság ügyében is, mert hozzájárul ahhoz, hogy az emberek jobban megismerjék más népek életét, körülményeit, s így előmozdítja a népek közöt­ti jobb, kölcsönös megér­tést. — Sokféle jel mutatja, hogy magyar barátaink nagy munkát végeztek a világkiállítás jó megszer­vezése érdekében, s ez az eredményes munka ben­nünk is nagyon jó benyo­Na avatják Hétközi diákotthon Soltvadkerten A hátrányos helyzetű, külterületi tanulóifjúság körülményeinek megjaví­tásáért elindított országos és megyei program újabb eredményeként ma a Solt­vadkert környéki tanyasi fiatalok számára új, modem kollégiumot adnak át ren­deltetésének. A kiskőrösi járásban a tavaly elkészült keceli, kiskőrösi diákottho­nok után ez az intézmény is tanúsítja községi taná­csaink és az oktatásügyi szervek erőfeszítéseit a párt ifjúságpolitikai hatá­rozatainak végrehajtásáért. A mintegy hárommillió forintos költséggel elké­szült 64 személyes modem épületet a Soltvadkert Nagyközségi Tanács költség- vetési üzeme építette fel, helyi, megyei és a Művelő­désügyi Minisztérium anya­gi támogatásával. A szak­másokat keltett. A nemze- j ipari munka és a bérénde- tek pavilonja nagyon szé- j zési tárgyak javarésze is a pen és konkrétan mutatja I vadkerti vegyesipari ktsz szakembereinek tehetségé­be egy-egy ország legki emelkedőbb sajátosságait a j ről tanúskodik, természetvédelemben, a vadászatban. Nagyon tet­Az épület emeletén egy­mástól elkülönítve sorakoz­szett nekem a magyar tró- a fiú_ és a lállyháió. feapavilon szép agancski 1 soló, nevelői és betegszo­bák találhatók, a földszin­ten pedig klubterem és ebédlő szolgálja majd a fia­talok kényelmét. A kollégium közvetlenül az iskola mellett épült. A tervezők praktikus elgondo­lását dicséri, hogy a két épületet „légifolyosóval” kö­tötték össze. Az iskola mö­götti sportpályák, a szabad­téri színpad, tornaterem pedig a szabad idő eltöl­tését teszik kellemessé és változatossá. A diákotthon „felvevő te­rülete” a Soltvadkert kör­nyéki tanyák. Kővágó, Szarvaskőt, Csábor fiatal­ságához azonban távolabbi községek, így Bocsa és Tázlár külterületének ta­nulói is csatlakoznak. — A szülők ugyanis belátták a hétközi otthon előnyeit és minden különösebb agitá­ció és szervezés nélkül küldték el gyermekeiket a kollégiumba. Az új intézmény egyévi költségvetése megközelíti a 700 000 forintot — ez leg­nagyobb részben a soltvad szobák. A közlekedő folyó- j kerti tanácsot terheli. A tágas faliszekrényeket j gyermekek eltartásáért nyal valamennyi eddig rendezett hasonló tárgyú nemzetközi bemutató közül a vadászati világkiállítás a legnagyobb méretű, erre utal az a sok érem és nagy­díj is, amelyet a legszebb trófeák kaptak. — Örülünk annak, hogy a Mongol Népköztársaság rész vesz ezen a világta­lálkozón. Egyúttal megra­gadom az alkalmat, hogy köszönetünket fejezzem ki a mongol kiállítás meg­szervezéséhez nyújtott ér­tékes segítségükért, ame­lyet úgy értékelünk. rejtenek, a különböző szí- j ugyanis a szülők havonta nekre festett, ízlésesen be- J csupán 50—200 forint téri- rendezett helyiségekben i test fizetnek, ez az összeg emeletes ágyak, tanulóasz- í azonban a felmerülő ki- talok várják a diákokat. Az [ adásoknak csak igen kis emeleten tágas mosdó, tu-1 hányadát fedezi. Tímár Mátyás Latin-Amerikába utazik Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese a hivatalos meghívásoknak eleget téve a közeljövőben Argentínába, Chilébe, Pe- mint i ruha és Ecuadorba látogat, a magyar és a mongol nép I Utazásának célja a Magyar közötti megbonthatatlan ! Népköztársaság és a meglá­barátság újabb jelét. I fogatandó országok közötti kapcsolatok erősítése, gaz­dasági együttműködésünk bővítése. A miniszterelnök- helyettest elkísérik a Kül­ügyminisztérium, a Külke­reskedelmi Minisztérium és a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok titkárságának magas rangú képviselői. November 7-re elkészül az £—5-ös Nagy lendül itt 1 végzik a Közúti Építő Vállalat munkásai az E—5-ös út betono­zását. Auge'”: ’s 31-én megkt’Kék áz aszfaltburkolat elkész'' '* \z E—5-ös út építéséről lapunk 3. oldalán számolunk be olvasói knak. Az új általános iskolai hétközi otthont ma adják át új lakóinak. P. M. Így válik biztonságosabbá a gazdálkodás (4. oldal) Tanulás — cselekvő hazafiság (5. oldal) Üj tanév Q zerte az országban ismét megnyitják kapuikat —^ az iskolák, a különböző szintű oktatási in­tézmények. A szeptemberi kapunyitás mindig valami különös, kellemes izgalommal jár tanuló, nevelő, szülő — fiatal és felnőtt számára — egyaránt. A kisdiákok és a más, magasabb iskolatípusba lépők számára az újság varázsa, a többieknek pedig az a lehetőség okozza az izgalmat, hogy újra lehet bizonyítani. Kívül-belül megújulva, tisztán, ünnepélyesen vár­ták az iskolák a tanév megnyitását. Munkások ez­rei dolgoztak a forró nyárban, hogy új köntösbe öl­töztetve adják át az iskolákat rendeltetésüknek. Kö­szönet illeti őket ezért. A többi már nem rajtuk múlik, hanem az iskola belső életén, annak szer­vezettségén, tudatosságán, a nevelői és tanulói kö­zösségek erején. Amikor köszöntjük a tanulóifjúságot, a nevelő­ket., és eredményes munkát kívánunk nekik az új tanévben, mit adjunk ehhez útravalóként? Ebben a rövid ünnepi köszöntőben erre nincs lehetőség. Amit- mégis el lehet mondani, az pártunk X. kongresszu­sának az egész magyar társadalom számára megfo­galmazott igénye: Végezzük munkánkat az eddigi­nél magasabb színvonalon! 'a ezt a követelményt az iskola nyelvére for­dítjuk le, az eddigi fejlődést mérlegelve azt mondhatjuk: fokoznunk kell az oktató-nevelő mun­ka hatékonyságát, jobb és korszerűbb módszerek­kel kell megközelítenünk azt az iskolaeszményt, mely szocialista közösségben nevel sokoldalúan mű­velt, a világ dolgaiban és önmagának a világhoz való viszonyában eligazodni képes szocialista em­bert. Az ehhez vezető legcélszerűbb út valamennyi iskolafajtában: a tanulói aktivitás, a nevelési célok keretében kibontakozó tanulói öntevékenység foko­zása. Ma már elismert és közismert dolog, hogy a kor­szerű műveltség minden elemét képtelen az iskola átadni az új nemzedéknek, még kevésbé képes lé­pést tartani a tudományok és a technika fejlődésé­nek gyors iramával. De az öntevékenység felkelté­sével és ébren tartásával képessé tudja tenni ar­ra, hogy az ismeretek megszerzésére való törekvés személyiségének alapvonásává váljék, önállóan tud­jon vizsgálni, kutatni, összefüggéseket keresni és felismerni. M egyénkben az általános célok mellett még mindig sok a pótolni-, a múltból örökölt el­maradottság felszámolásához szükséges tennivaló. A fizikai dolgozók gyermekeinek fokozott segítése, a hátrányos helyzetűek problémáinak megoldása,’ a szakrendszerű oktatás általánossá tétele és még egy sor más kérdés nálunk szorosan összefügg a tanyás településrendszerrel, a külterületi iskolák nagy szá­mával és az ebből eredő nehézségekkel. A megyei tanács végrehajtó bizottsága következetesen folytat­ja a körzetesítési és az iskola villamosítási progra­mot, arra kéri azonban a megye pedagógustársadal­mát, az ifjúsági szervezeteket, az iskola életét alakító minden tényezőt, hogy a tárgyi feltételek javulása, korszerűsödése mellé tegye oda a belső tartalékok felszabadítására, a tartalmasabb, eredményesebb oktató-nevelő munka kibontakoztatására irányuló egyéni erőfeszítéseit. A X. kongresszus határozata nyomán országszer­te folyamatban van oktatási rendszerünk, egészének felülvizsgálata. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a felülvizsgálat befejezéséig, illetve a határozatho­zatalig ne kellene teljes intenzitással dolgozni. Az iskolareform-törvény szilárd alapot ad iskoláink oktató-nevelő munkájának tervszerűségéhez, s a fő gond nem az: hogyan változtassuk meg a szervezeti kereteket, hanem az, hogy miként tudjuk a meglé­vőt legeredményesebben felhasználni. A z elmúlt tanév folyamán sok olyan dolog tör­tént, mely kedvezőbb helyzetet teremt a most megnyíló tanévre. A pártkongresszus, az Or­szágos Nevelési Kongresszus, nem utolsósorban a pedagógus bérrendezés, az eredményes munka sok elvi és gyakorlati akadályát hárította el. A kedve­zőbb helyzetet jobb, eredményesebb munkával hasz­náljuk ki! MADARÁSZ LÁSZLÓ megyei tanácselnök-helyettes VHág proletárjai, egyesüljetek! XXVI. évi. 205. szám 1971. szeptember 1, SZERDA Árai 90 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom