Petőfi Népe, 1971. augusztus (26. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-06 / 184. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA M (J N K Á S P Á R T B Á C S - K I S K U N M E G Y E I BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVI. évf. 184. szám 1971. augusztus 6, PÉNTEK Ára: 90 fillér alakossá, f0?7 MUK» forint jobb emtása ipar fejlesztésre Megteltek a magtárak Készül az őszi vetések magágya A megyei tanács végre­hajtó bizottságának napi­rendi pontokban igen gaz­dag szerdai ülésén az ipari és építőipari vállalatok beruházásairól is szó esett. Ezek szerint a megyei ta­nács a fejlesztési alapból 80.7 millió forinttal támo­gatja az említett vállala­tok beruházásait. A legnagyobb összeget — 47 millió forintot — a lakosság több és jobb mi­nőségű kenyér- és péksü­teménnyel való ellátására adja. A sütőipar öt év alatt 174,5 tonna napi új kapaci­tással bővül. Ugyanakkor napi 90 tonna pékáru elő­állítását végző, de már kor­szerűtlen kemencét lebon­tanak. Ily módon 1975. de­cember 31-ig a megye sü­tőiparának jelenlegi 299,5 tonnás napi teljesítménye 384 tonnára növekedik. Űj tanácsi sütőüzem létesül Baján, Kalocsán, Kecske­méten, Bácsbokodon, Kis- kunmajsán, Nagybaracs- kán. Sütőüzem-rekonstruk­ciót hajtanak végre Kecs­keméten. Kiskunfélegyhá­zán, Géderlakon, Kisszál­láson. Madarason, Mélykú- ton, Solton. Soltvadkerten és Szabadszálláson. 1,7 millió forinttal tá­mogatja a megyei tanács a nyomdaipar fejlesztését. Jánoshalmán félmillió fo­rinttal járulnak hozzá a ruházati ipar bővítéséhez. Ugyancsak jelentős ösz- szeget — 32 millió forin­tot — adnak az építőipar fejlesztését előmozdító be­ruházások növelésére. A kecskeméti házgyár építé­Hat mezőgazdasági izem és a MONiMPEX társulása Hosszas előkészítő mun­ka után került sor csü­törtökön a Kiskőrösi Ál­lami Gazdaságban egy új mezőgazdasági társulás létrehozására. Az együtt­működésben részt vesz­nek : a Kiskőrösi Állami Gazdaság, az Állampusztai Célgazdaság, a kiskőrösi Petőfi, Toldi, Rákóczi Me­zőgazdasági Szakszövetke­zetek, a kaskantyúi Ho­mokgyöngye Mezőgazdasá­gi Szakszövetkezet, vala­mint a MONIMPEX vál­lalat. Tóth Sándortól, a Kis­kőrösi Állami Gazdaság igazgatójától kértünk tájé­koztatást a társulás céljá­ról: — Mintegy 8 ezer hold szőlőterületet érint ez az együttműködés. Ennek ter­mését dolgozzuk fel, tá­roljuk és palackozzuk. Rövidesen megkezdjük és a jövő év tavaszára befe­jezzük az új palackozó- üzem építését. A 37 millió forintot igénylő beruházás révén évente 120 ezer hek­toliter bort palackozunk. Boraink belföldi forgal­mazását az ÁGKER, ex­portálását pedig a MON­IMPEX végzi. Közismert, hogy a kiskőrösi tájkör­zetben pusztulóban van­nak a régi telepítések, ezek felújítását, korszerű­sítését is elősegíti ez a társulás. A palackozással kedvezőbb értékesítési le­hetőségeink lesznek. Újab­ban a nemzetközi piacon nő az érdeklődés a vörös és a rozé borok iránt. Mód nyílik a híres kis­kőrösi kadarka exportálá­sára is. Szó van arról, hogy a körzetből még néhány me­zőgazdasági nagyüzem csatlakozik a társuláshoz. Alaptalanok a vádak A BTÄ közleménye Szudán önkényes lépéséről S-5ÖFIA — KAIRÓ (MTI) A Bolgár Távirati Iroda az alábbiakat közölte csü­törtökön: A szudáni eseményekkel kapcsolatban néhány arab újság és a nyugati hír- ügynökségek híreket kö­zöltek arról, hogy a khar- toumi bolgár nagykövetség beavatkozott Szudán bel- ügyeibe. Ezeket a hamis állítá­sokat a bolgár fél annak idején visszautasította. Ennek ellenére augusz­tus 2-án a szudáni kor­mány hivatalos formában megismételte ezeket áz alaptalan vádakat, s kö­vetelte, hogy a bolgár nagykövet hagyja el Szu­dán területét. Ebből az alkalomból a Bolgár Népköztársaság khartoumi nagykövetsége jegyzéket nyújtott át a szudáni külügyminisztéri­umnak. A jegyzék újólag, kategorikus formában el­utasította azokat a min­den alapot nélkülöző állí­tásokat, hogy a nagykö­vetség beavatkozott a szu­dáni belügyekbe. A szudáni kormánynak ezek a lépései ellentéte­sek a bolgár—szudáni kap­csolatok, valamint az arab népeknek az imperializ­mus és az izraeli agresszió ellen vívott harca érdeke­ivel. (BT Aj sét 10 millió. . a tanácsi építőipari vállalatokat 22 millió forinttal támogatják. Az építőipar részére nyúj­tott összegekkel is elő kí­vánják segíteni, hogy a megyei célkitűzésekben szereplő 20 ezer lakás és a hozzájuk kapcsolódó közművesítésl program maradéktalanul megvaló­suljon. N. O. Befejeződött az aratás Bács-Kiskun megyében is. Összességében negyedmil­lió holdnyi gabona termé­sét takarították be a me­zőgazdasági üzemek. A Homokhátságon a kézzel, illetve aratógéppel vágott 20 ezer holdnyi rozs csép- lése még folyik. A mezőgazdasági üze­mekben most összesítik a kenyérgabona-termesztés 1971. évi eredményeit. Az előzetes becslések szerint jó minőségű és jó átlagho­zamú gabonatermést taka­rítottak be az idén. Bács­kában, a megye legjelen­tősebb kenyérgabona-ter­mő körzetében például 18— 20 mázsás holdankénti át­lagterméssel számolnak a szakemberek. Az állami gazdaságokban pedig vár­hatóan még ennél is jobb lesz a végeredmény. Az új búza minősége kifogásta­lan, a Bács-Kiskun megyei Gabonafelvásárló és Fel­dolgozó Vállalat eddig 5,5 millió forint minőségi felárat fizetett ki a terme­lőknek a kenyérnek való szabványon felüli hektó- litersúlyáért és acélossá­gáért. A terméssel megtel­tek a raktárak. Az aratás befejezése után a gazdaságok már a jövő évi kenyérnekvaló ter­mesztésére készülnek. A hét közepéig 800 traktort küldtek ki a földekre az őszimagágy-készítésre. Az bajai járás körzetében ez idáig 20 ezer holdat szán­tottak fel az őszi vetések­hez. D. É. Az új csarnokban A határszemlékkel egyi- dőben ellenőrizték a szak­emberek a feldolgozó üze­meket is. Ezek karbantar­tását megfelelőnek találták és kapacitásuk bővítésével az idén már a várható felvásárlás — az 1,4 mil­lió hektoliter must — 60 százalékát saját korszerű feldolgozó üzemeikben préselik. r Óvodát avatnak Egy gonddal kevesebb Sükösdön A meghívóval kezdem: A Sükösdi Községi Ta­nács Végrehajtó Bizottsá­ga az oktatási intézmé­nyek vezetőségével közö­sen, szombaton délelőtt 9 órára az új, 1. számú óvo­da ünnepélyes átadására hívott meg. Azért is örül­tem ennek a meghívásnak’ mert lapunkban többször írtunk már Bács-Kiskun megye — sokhelyütt igen súlyos — óvodai gondja­iról: Kevés olyan községünk van, ahol ma azzal dicse­kedhetnek, hogy minden 3—6 éves korú gyerme­ket óvodai nevelésben ré­szesíthetnek. Az óvodai elhelyezés mindenütt gon­dokkal jár, s előnytelen következményeit elsősor­ban az általános iskola padjaiba először lépő gyermekek érzik. Albert István, a községi tanács elnöke elmondta, hogy Sü­kösdön az új intézmény átadásával ez a gond meg­szűnik. Az 1 millió 28 ezer forint költséggel épí­tett óvodában újabb hat­van gyermek elhelyezésé­re, nevelésére nyílik lehe­tőség. így a 4500 lakosú községben nem lesz olyan szülő, akinek gyermekét hely hiányában ne ven­nék fel az óvodába. Az Állami Erdőgazda- daság, a község termelő- szövetkezetei és a Hosszú­hegyi Állami Gazdaság 250 ezer forint értékű tár­sadalmi munkával járult a falu óvodai gondjainak megszüntetéséhez. Sükös­dön ezután az öt szak­képzett óvónő már 140 gyermeket nevelhet — a számukra oly fontos — közösségi életre. Cs. K. Kevésbé volt pózitív a pincék ellenőrzésének eredménye. Az új létesít­ményekben rossz minőségű betonhordókat állítottak be az építők, az üvegbélés összesen 50 000 hektoliter­nyi hordóban rosszul szi­getel, ereszt. A rossz ta­pasztalatok miatt a pince- gazdaságok új módszerek alkalmazására készültek fel, s ezek szerint a beton és az üveg helyett műanya­got használnak majd a korszerű pincészetekben. Külföldi tapasztalatok alapján olyan eljárásokat dolgoznak ki, amelyekkel az üveget műgyanták­kal helyettesítik. Ered­ményesen kipróbálták már az üvegszállal erősített műanyaghordókat, ame­lyeknek semmiféle mellék­hatását nem észlelték az érlelésnél és a tárolásnál. Az újdonságok nagyüzemi használatát már az idén megkezdik. (MTI). Az ötéves terv folyamán 130 millió forintot fordíta­nak a Villamosszigetelő és Műanyaggyár kiskunfél­egyházi gyáregységének fejlesztésére. Az új létesít­mények közül már elkészült a 2400 négyzetméter alapterületű csarnok, amelybe a közelmúltban bete­lepítették a gépeket is. Most 44 régi és új fröccsöntő­gép gyártja a kis- és nagyméretű termékeket. A ne­gyedév folyamán 65 ezer darabot készítenek a képen látható italosreikeszekből, ezután már nemcsak a sörös- és colásüvegekhez, hanem a Badacsonyi Állami Gazdaság megrendelésére a Traubisöda nevű új üdítő ital szállításához is. Az év végéig több százezer hűtő­szekrény-alkatrészt és porszívótartozékot gyártanak polisztirolból és polietilénből a Jászberényi Hűtő­gépgyárral, illetve a Hajdúsági Iparművekkel kötött kooperációs szerződés alapján. (Pásztor Zoltán felvétele) Közepes men, jó minőséget ígérnek a szőlők Rosszul szigetelnek a betonhordók A pincegazdaságok elké­szítették az előzetes ter­mésbecsléseket. Az össze­sített adatok szerint a szőlők jelenleg közepes mennyiséget és jó minősé­get ígérnek. A fürthozam ugyan elmarad az elmúlt évekétől, a szemek azon­ban nagyobbak, fejletteb­bek, mint tavaly ilyenkor. A szőlők fejlődése egyéb­ként három héttel mege­lőzte a naptárt, s ha az időjárás továbbra is ked­vez, a szüretkor magas cukorfokos, a Tokajhegy- alján pedig aszús termést takarítanak be. Kiváló minőséget ígérnek a ba­dacsonyi, balatonfüredi szőlőtelepítések is. Az alföldi szőlőskertek egy része azonban még a ta­valyi gombakártétel pusz­tításait sínyli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom