Petőfi Népe, 1971. július (26. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-09 / 160. szám

& oldal 1971. Július 9, péntek Harminchat évi szolgálat után NÉMETH BÉLA pénz­ügyőr alezredest, a Vám- és Pénzügyőrség Bács-Kis- kun megyei parancsnokát, ezt a magas, ősz hajú, sze­müveges férfit, csendes- szavú embernek ismertem meg. Több mint tízéves együttműködésünk során, a hivatalos megbeszélése­ken túl, sokszor felemle­gettük az elmúlt esztendő­ket, a munkában töltött nehéz éveket, azokat a sorsfordulókat, amelyek ki­törölhetetlenül beléje vé­sőd cek. Az első világháború után a tizenöt éves Németh Béla miután elvégezte a pol­gári iskola négy osztályát, lakatosinasnak állt be, hi­szen özvegy édesanyja nem tudta vállalni a továbbta­nulás költségeit. Nem csüg­gedt el, tíz évig, 1935-ig egy szekszárdi kisiparosnál reszelte a vasat, kalapált, hegesztett, élte a fizikai munkások nehéz, küzdel­mes életét. Németh Béla azonban többre vágyott, mert volt tudása, szakmai ismerete, energiája. Jelent­kezett pénzügyőrnek. Tíz éven át keményen dolgo­zott, sokat tanult, de csu­pán a fővigyázói — sza­kaszvezetői — rendfokoza­tot sikerült elérnie. A má­sodik világháború őt is el­sodorta. Katona volt, fog­ságba került, de 1945 őszén már itthon volt, s belépett a Magyar Kommunista Pártba. Jól érezte, hogy a szocializmust építő ma­gyar népnek szüksége lesz tanult, hozzáértő pénz­ügyőrökre, ezért tanulni kezdett, elvégezte a gimná­ziumot, több szaktanfolya­mot, s emellett még segít­séget is nyújtott a pénz­ügyőrség megszervezésé­hez is. Tizennyolc évvel ezelőtt került Kecskemétre megyei parancsnoknak. Azóta tö­retlenül végzi, nagyon sze­rényen az igen sok apró munkát kívánó tevékenysé­get. Tizenkét évvel ezelőtt bízták meg a pénzügyőrsé­get a borforgalmi adó ke­zelésével, s mint az ország egyik legnagyobb borter­melő megyéjében, óriási munkát jelentett e feladat végrehajtása. Eközben fia­talokat, új parancsnokokat kellett nevelnie, s ott volt még a család, a pártmun­ka, a társadalmi tevékeny­ség. Németh Béla pénzügyőr alezredes 36 éves tevékeny­ségét példázzák azok a ki­tüntetések, elismerések, amelyek között ott van a Kiváló Szolgálatért Érdem- Érem, a Pénzügyőrségi Érem arany, ezüst és bronz fokozata. Június 30-án Né­meth Béla pénzügyőr alez­redest beosztottai, parancs­nokai, a megye több veze­tője búcsúztatta nyugállo­mányba vonulása alkalmá­ból. Az ünnepségen sike­rült félrevonnom a meg­hatottságtól elérzékenyült 60 éves férfit, aki a továb­bi terveiről ezeket mondta: — Nehéz itthagynom a testületet, a munkát. Időn­ként, bár nagyon fáradt­nak érzem magam, de megpróbálom hasznosítani tudásomat a párt-, a társa­dalmi munkában. Nem ha­gyom magára a testületet sem, vissza-visszatérek ide, talán tanáccsal, több évti­zedes tapasztalatommal se­gíthetem a fiatalokat. Nem búcsúzunk Németh Béla pénzügyőr alezredes­től, hiszen csak aktív pénz­ügyőri szolgálatát fejezte be, tért pihenőre, de köz­tünk marad, számítunk munkájára, tevékeny köz­reműködésére. Gémes Gábor Határőrizet, a lakossággal együtt Fél értizede, hogy új mozgalom bontakozott ki a határmenti községekben. Az országban a megtisztelő címet elsőként Nagylak község dolgozói érdemel­ték ki, 1966 őszén. A nagy­szerű kezdeményezést az­óta országosan ötvennél több határmenti község dolgozói követték. Bács- Kiskun megyében határőr­község lett Katymár, Ga- ra és Kelebia, S hogy ez így történt, az mindenek­előtt annak a következmé­nye, hogy a határon élő fiatalok és idősebbek egy­aránt felismerték: „Az ál­lamhatár mindig egy or­szág, egy nép egységének a jelképe, ezért őrizete po­litikai jelentőségű”. A ha­tárőrközségek dolgozói tisz­tában vannak azzal is, hogy a szilárd határőrizet tevékenyen hozzájárult a népek békéjéhez. A határőrközség-mozga- lom fejlődését és megerő­södését segítette az is, hogy a mozgalmat a megyei és járási pártbizottságok, a tanácsok és a KSZ-bizott- ságok is felkarolták. Sőt, pártunk és kormányunk vezetői is nagy jelentősé­get tulajdonítanak az új politikai, társadalmi moz­galomnak. Minden avató­ünnepségen megjelentek Katymáron, Garán és Ke- lebián is a megyei, a já­rási párt-, állami és tö­megszervezetek, a társ fegyveres szervek vezetői is. A mozgalom eredmé­nyessége abban is meg­nyilvánul, hogy a határőr­községek lakosai minden ellenszolgáltatás nélkül, önként, erkölcsi elkötele­zettségből mindent meg­tesznek a határszakaszuk biztonságos őrizetének se­gítéséért. A címet elnyert lakosságot a mozgalom szelleme áthatja, s a fel­nőtt emberek tudatába vé­sődött, hogy az államhatár őrizete társadalmi köteles­ség, hazafias tett Így a határőrizeti eredmények­hez közvetlenül is hozzá­járulnak. Számtalan eset­ben jelzik a körözött bű­nözőket, gvanús idegenek megjelenését, esetenként azok elfogásában szemé­lyesen is részt vesznek. Sok példa bizonyítja, hogy ezekben a községek­ben a dolgozók a párt hon­védelmi politikáját ismerik és helyesen értelmezik, de annak megvalósításában is aktívak. Az MHSZ-ben például a sorkötelesek rendszeresen megjelennek a kiképzésen. A határőrőr­sök és a határőrközségek KISZ-alapszervezetei közös akcióprogramja szerint ke­rült sor vetélkedőkre, klub­délutánra, legyverbemuta- tóra, határjárásra, őrsláto­gatásra stb. Élő és eleven a kapcsolat a legifjabbak- kal, az úttörőkkel is. A gyerekek örömmel, őszinte lelkesedéssel és nagy izga­lommal vesznek részt a katonai jellegű foglalkozá­sokon, s a határőrközsé­gekben szinte minden út­törő ismeri már a határ­sértők ravaszságait, az őket eláruló „jegyeket” és a foglalkozáson tanultakat egyre több gyermeknek si­került a gyakorlatban is hasznosítania. A határőrközségek lakói megbecsülik a határőröket, mert azok mindenütt ott vannak, ahol baj van, se­gíteni kell. Sokszor fordul­nak határőreinkhez elemi csapás esetén is. Az őrsök vezetői a községek és a tanyavilág dolgozóival — fiatalokkal és idősebbek­kel szervezetten foglalkoz­nak, hirdetik és magyaráz­zák a párt katonapolitiká­ját. Nem véletlen tehát, hogy a határőrközségek ve­zetői őszinte örömmel be­szélnek az őrsökkel való jó együttműködésről, a községekben folyó nevelő­munkáról is. A hafírőrzésről minden jelentősebb községi rendezvényen szó esik. Ta­nácsülésen például rend­szeresen önálló napirend­ként vitatják a cím köve­telményeinek teljesítését. A polgári személyek és a katonák jó kapcsolatát szolgálja természetesen az is, hogy a határőrközsé­gekben is sok leszerelt ha­tárőr a falu lányai közül választotta az élete párját és ott telepedett le, de a határőrközségekből is jó- néhány fiú a határőrségnél teljesített szolgálatot. A határőrközségekben élő tartalékos határőrök ha­A TU! Délelőtti forgalom a kecskeméti rövidárubolt­ban. Az üzletvezető arra fi­gyel fel, hogy egy férfi- vevő kitartó vitában van az egyik eladóval. Az al­kalmazott arcán alig pa­lástolt zavart döbbenet. Hiába kér ismét és újra elnézést, hasztalan udva- riaskodik a vendég kifo­gásai hallatán, az nem tágít, csak mondja, mond­ja szívósan, s olyan kono­kul a magáét, hogy már a többi vásárló is inkább odafülel, mint sem a ma­ga dolgát intézné. A főnöknőt nyugalmá­ról, készségéről, kedélyes természetéről ismerik. Jó a légkör a kis bolti kol­lektívában is, hiszen ügyességükkel, barátságos viselkedésükkel vívták ki a közönség megbecsülését és ennek hivatalos kife­jezéseként a kiváló cí­met — sokszorosan. A panaszkönyvbe hosszú esztendők alatt egy zok­szó nem került; dicséret annál inkább^ — Mi a probléma? — kapcsolódik mosolygós ta­pintattal a hallhatóan se előre, se hátra purparlé- ba az üzletvezetőnő. Mire a férfi igazának betonkemény hitével el­magyarázza. Három, írd és mondd, három nappal ezelőtt 2, azaz kettő da­rab varrótűt vásárolt itt. Hozott egy mintát is, hogy se kisebb, se na­gyobb ne legyen a tű. A „modellel” együtt tehát háromra szaporodott a vétel után saját tulajdo­nát képező tűk száma, ö a magyar kereskedelem megbízhatósága iránti bi­zalommal eltelve szállí­totta haza a kis csoma­gocskában rejtőző varró­tűket. Ám odahaza óriá­si csalódás érte. Kibont­ván a papírt, abban csu­pán két kis hegyes acél­jószágot talált a három helyett. Ezt azért igazán nem gondolta volna. Lel­ke háborgása azóta se csillapodott, ezért tért vissza reklamálni — har­madnapra. — Ö, hát tessék, itt van egy tű, és ne haragudjon, ha esetleg tévedés tör­tént... — nyújtott át egy vadonatúj varrótűt nyom­ban az üzletvezetőnő, aki­nek nagy kő esett le a szívéről, hogy csak eny- nyi baj történt. A tű — tűhegynyi pontosságú má­sa volt a három nappal azelőttinek. Am a megrendült lelki- világú férfi szinte hátra­hőkölt: — Jó... De maga! — bökött erélyesen az üzlet- vezetőnő felé, majd is­mételte. — De maga mit szól ehhez? Hogy tör­ténhetett meg ilyes­mi?! Szeme, hangja vágott, miként a toledói penge. Látszott, számára a tű bagatell eszközke már — őt az eset elvi magja ér­dekli, bántja. Hogy tör­ténhetett meg ilyesmi?! Vele. aki — és aduként kivágta — ilyen és ilyen dolgozó! Várta, hogy erre az üzletvezetőnő, de leg­alább is az alkalmazott menten hasra esik ijedté­ben. De semmi ilyen ner történt. Hanem most ’n ' a főnöknőt is elhagyd hagyományos derűs bé­ketűrése, és szépen, ám bár metsző iróniával le­vezette. hogy lehetséges a dolognak másik oldala is. Ha a „súlyos” helyen dol­gozó vevő egy v arró- t ű erejéig sem bízik a magyar kereskedelemben, s feltételezi, hogy meg­lopták, ugyan miért ne feltételezhetné egy ma­gyar kereskedő az adott kedves vevőről, hogy há­rom nap alatt ezt fun- dálta ki: márpedig szerez egy varótűt — ingye ni? Majd hirtelen hangot váltva így fejezte be fej­tegetését a főnöknő. S most már ő bökött a ven­dégre. — Egyébként, ha már azon a „súlyos” helyen dolgozik, egye csuda, be­vallom: igaza van. Most építtetem a villámat, s a befejezés költségeihez pont annak az egy tűnek az ára hiányzott... Mire a páciens majd­nem elhitte. Csgk a kö­zönség kuncogására kan- *''it annyira, hogy job b­•• távozni. ' annak a N- ,!nak másik ol­'a la is. Tóth István tárőrizeti szempontból is nagy erőt képviselnek, mi­vel a határőrségnél tanul­takat nagyszerűen tudják hasznosítani. Jól ismerik a községüket és azok lakóit, könnyen felismerik az ide­gen, rossz úton járó sze­mélyeket és megakadályoz­zák a tiltott határátlépé­süket. A volt határőrök le­szerelésük óta tovább ápol­ják a lakosság és a határ­őrség együttműködésének tradícióit. Jóleső érzéssel nyug­tázhatjuk, hogy a határ- őrközség-mozgalom Bács- Kiskun megyében fejlő­dött, erősödött. Kétségte­len: az eltelt esztendők nagyszerűen bizonyították, hogy a határőrközségek la­kói méltóak a megtisztelő címre. Gazső Béla határőr alezredes Magyar filmek a moszkvai fesztiválon Július 19—augusztus 2. között rendezik meg — ez­úttal hetedszer — a moszk­vai nemzetközi filmfeszti­vált. A játékfilmek verse­nyében a magyar színeket Fábri Zoltán alkotása, az Isten hozta, őrnagy úr cí­mű film képviseli, amely Örkény István Tóték című drámájának adaptációja. Az ifjúsági és gyermekfil­mek kategóriájában Pa- lásthy György Hahó, öcsi! című színes filmje verse­nyez, forgatókönyv-írója: Török Sándor. A VII. moszkvai nemzet­közi filmfesztiválon részt vevő magyar küldöttséget dr. Orbán László, a műve­lődésügyi miniszter első he­lyettese vezeti. A nemzet­közi zsűri tagjainak sorá­ba meghívták Nemeskürty István filmesztétát és Kol- lányi Ágoston filmrendezőt. Életmentő lapok Vanank esetek, amelyek­re nem szívesen emléke­zik a mentőorvos. Dr. K. F. tarsolyába is bekerült néhány ezek közül, az el­múlt évtized folyamán. — A Kerepesi út és a Mexikói út sarkán egy te­herautó alá esett a járdá­ról özvegy Tóth Istvánná, nyugdíjas. A vezető féke­zett, de még így is 6—8 métert tolta maga előtt a kocsi az asszonyt. Amikor a helyszínre érkeztünk, a sérült eszméletlen volt. El­sősegélyben részesítettük, majd kórházba vittük. Ott megkezdődött egy vizsgá­latsorozat. de mire a szakemberek megállapítot­ták a még mindig eszmé­letlen asszony pontos di­agnózisát, meghalt. — Miért keserű ez a látszólag hétköznapi eset a sok szörnyű balesetet látott mentőorvosnak? — Mert az asszony ha­lála oktalan, elkerülhető lett volna. Csak azt kel­lett volna tudni, hogy rég­óta súlyos keringési zava­rokban szenved. Ha lett volna nála recept, vagy valamiféle feljegyzés, amelyből időben értesü­lünk betegségéről, gyor­sabban készül a diagnózis, megkaphatja a létfontossá­gú gyógyszereket — és életben marad. Ugyanis mint kiderült, a teherautó csak jelentéktelen sérülése­ket okozott... Szomorú statisztikát le­hetne készíteni azokról, akik életbenmaradása csak néhány feljegyzésen múlott, ám ezek hiányá­ban még a leggyorsabb or­vosi beavatkozás sem se­gíthetett. November 1-től azonban életbe lép egy rendelet, amely módot nyújt, hogy bárki felvér- j tezhesse magát az imént említett tragédiák ellen. Az egészségügyi miniszter utasítására már nyomdába kerültek azok a lapocskák, amelyeket majd filléres áron vásárolhat bárki pa­tikákban, rendelőintézetek­ben. Méretük akkora lesz, hogy elférnek a személy- I azonossági igazolványban, i így az igazoló okmány I egyszersmind egészségügyi adatokat is tartalmazhat. De mi lesz ezeken a la­pocskákon, s hogyan állít­hatók a közönség szolgá­ltába? Erről bestiáét j imk- az Egészéé 'ügyi zr- nisztériumbnn dr. V Istvánnéval. valamint dr Bohánszky Ferenccel 1 — A lapocskák vásárlá­sa, illetve használata ön­kéntes lesz. A leglényege­sebb egészségügyi informá­ciókat tartalmazzák majd. Szerepel rajtuk például a vércsoport megjelölése, a rendszeresen szedett, élet­mentés szempontjából fon­tos gyógyszerek megneve­zése és napi adagja, a te­tanusz ellen kapott védő­oltások időpontja, a fel­használt vérsavó faja, to­vábbá adatok az esetleges eszméletvesztést is okozó betegségekről, például a cukorbajról. A papírlapo­kon oroszul, angolul is szerepelnek a felsorolt adatöik, sőt az esetleges korábbi betegségek rövid diagnózisát latinul is fel­tüntetik. — Hogyan történik az adatok rögzítése? — Feljegyzésük lassú, folyamatos munka ered­ménye lesz. Közismert ugyanis egészségügyi szol­gálatunk nagy elfoglaltsá­ga, nem tudnánk megolda­ni, hogy érdeklődők száz­ezreinek megállapítsák vércsoportját és egyéb adatait. Ezúton is felhív­juk az orvosok és a bete­gek figyelmét, hogy az amúgy is esedékes vizsgá­latok eredményét jegyez­zék, jegyeztessék fel a pa­pírlapokra. Gondolunk itt a sok ezerre tehető terhes- nővizsgálatra, az állandó kezelésre járó cukorbajo­sokra stb. — Külföldön is alkal­maznak hasonló adatlapo­kat? — Tudomásunk szerint intézményesen hazánkban vezetik be először. Néhány külföldi ország vöröske­resztes és más egészség- ügyi szervezete kibocsátott már hasonló adatlapokat, de ezek korántsem olyan egységesek, célszerűek, mint a miénk. A tervezés­kor, amely során a men­tőszolgálat, a véradó szol­gálat, a Traumatológiai In­tézet és egy egész sor egészségügyi intézmény el­mondta véleményét — fel­merült, hogy szerepeljenek adatok például tüdőszűrés­ről és más fontos vizsgá­latokról is. Ezek feljegy­zését azonban a kezelőor­vosokra bízzuk. Az egész­ségügyi lapok bevezetése mindenesetre nagyon fon­tos szerepet játszik majd életünkben. Érdemes lesz felhasználni a lehetősége­ket» E. U

Next

/
Oldalképek
Tartalom