Petőfi Népe, 1971. július (26. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

7 A kormány elnökének látogatása Bács-Xisknn megyében A TASZSZ szerdán haj­nalban kiadott közleménye szerint életét vesztette a Szojuz—li szovjet űrhajó személyzetének mindhárom tagja: Georgij Tyimofeje­A leszállási programnak megfelelően a légköri aerodinamikai fékezés után üzembe helyezték az ejtő- emyőrendszert és közvet­lenül Földet érés előtt a Haláluk okainak tisztázá­sára vizsgálat kezdődött. Dobrovolszkij, Volkov, és Paeajev űrhajós pilóták a bonyolult kozmikus be­rendezések kipróbálásában Balról jobbra: Georgij Dobrovolszkij alezredes, az űrhajó parancsnoka, Vlagyisz- lav Vplkov, fedélzeti mérnök és Viktor Paeajev kísérleti mérnök. vies Dobrovolszkij alezre­des, Vlagyiszlav Nyikola- jevics Vólkov fedélzeti- mérnök és Viktor Ivano- vícs Paeajev kísérletező mérnök. A közlemény szerint 1071. június 29-én Föld kö­rüli pályán mo.zgó Szaljut tudományos űrállomás sze­mélyzete maradéktalanul befejezte a repülési prog­ram teljesítését és utasí­tást kapott, a leszállásra. Az űrhajósok tudományos kutatásaik anyagát és a fedélzeti naplókat átvitték a Szojuz—11 szállítóűrhajó kabinjába, hogy visszahoz­zák őket, a Földre. E művelet végrehajtása után az űrhajósok elfoglal­lak helyüket a Szojuz—11 űrhajóban, ellenőrizték a fedélzeti rendszereket és e'öké'-zítették űrhajójukat a Szaliut űrállomástól va­ló .’iváiásra. Moszkvai idő szerint 21 óra 23 porckor a Szojuz— 11 űrhajó és a Szaljut űr­állomás elvált egymástól, és külön-külön folytatta a repülést. Az űrhajó le­génysége közölte, hogy a szétkapcsolás művelete zökkenőmentesen zajlott le, s az űrhajó valamennyi rendszere szabályszerűen működik. Június 30-án moszkvai idő szerint 1 óra 35 perc­kor az űrhaió orientációjá­nak végrehajtása után bekapcsolták a fékező be­rendezést. amely az előre kiszámított ideig műkö­dött. A fékezőhaitómű mű­ködésének befejeződésekor megszakadt a kancsolat az űrhajó legénységével­sima leszállás hajtóműveit. A leszálló egység simán ért Földet a megadott körzet­ben. Az űrhajóval egyide­jűleg helyszínre érkező kutató helikopter személy­zete a Szojuz—11 kabinjá­nak felnyitásakor a kabin ülésében élettelenül talál­ta a Szojuz—11 legénysé­gének mindhárom tagját. végzett önfeláldozó munká­jukkal óriási mértékben hozzájárultak a Föld körü­li űrrepülések fejlesztésé­hez. A szovjet nép mind­örökre megőrzi emlékeze­tében a három bátor űr­hajós pilóta — Georgij Tyimofejevics Dobrovolsz­kij, Vlagyiszlav Nyikolaje- vics Volkov és Viktor Iva- novics Paeajev hőstettét. Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnö­ke tegnap Bács-Kiskun megyébe látogatott. A ven­déget a megyeházon dr. Romany Pál, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára és Erdőst József, a megyei tanács elnöke fogadták. A miniszterelnök egész napos programja a megyei pártbizottságon kezdődött, ahol az első titkár adott tájékoztatást Bács-Kiskup általános fejlődéséről. Á fogadáson részt vettek még: Erdélyi Ignác, dr. Greiner József és Gyám Lcfos, a megyei pártbi­zottság titkárai, valamint dr. Körös Gáspár, a me­gyei tanács elnökhelyette­se Fock elvtárs, aki a ko­rábbi években már több alkalommal is járt me­gyénkben, nagy érdeklő­déssel hallgatta a jelentős előrehaladásról tanúskodó tényeket. A beszámolót követő rövid eszmecsere során, s a kormány elnö­kének megjegyzéseire ref­lektálva a gazdasági és po­litikai élet időszerű kér­dései. a megye sajátos kö­rülményei is szóba kerül­tek. A beszélgetésnek visz- szatérő témája volt a ta­Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, a megyei párt- bizottságon. nyai települések és a kül­területen élő lakosság hely­zete, az ipari foglalkozta­tottság növekedésével együttjáró változások és igények, a lakáshelyzet és kommunális ellátottság, a kulturális előrehaladás és helyenkénti elmaradottság, azok a problémák, melyek megoldásában a megye ve­zetői. az országos szervek támogatására is számíta­nak. A délelőtti órákban a vá­rosi tanácsházára is ellátó­fejlődéséről és a város gondjairól tájékoztatta a miniszterelnököt. Fock elv­társ egyebek között — a tájékoztatásra reagálva — a megújított lakásigények, s a lakáselosztás módja felől érdeklődött, mellyel kapcsolatban éppen a na­pokban döntött a városi ta­nács. Szólt a tanácstörvény végrehajtásának helyes ér­telmezéséről is, hangsúlyoz­va, hogy ez igen sokrétű politikai feladat, melynek leegyszerűsítése csupán ál­Losonczi Pál látogatása Nyugat-Ausztriában Losonczi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, feleségével és kíséretének tagjaival szer­dán a fellobogózott bécsi Nyugati pályaudvarról vi­déki körútra indult. Az El­nöki Tanács elnökét a pá­lyaudvaron Rudolf Kir­schläger külügyminiszter várta, aki az osztrák kor­mány részéről a vidéki kör­úton hivatalos kísérője Lo­sonczi Pálnak. Ausztria szép tájain át haladva délelőtt 11 óra 10 perckor gördült be a külön­vonat Linzbe, ahonnan az Egyesült Osztrák Vas és Acélművek (VOEST) gyár­telepéhez vezetett az út. Elsőnek dr. Qenzl, felső ausztriai tartományi főnök köszöntötte Losonczi Pált és feleségét, majd dr. Herbe t Koller vezérigazgató adott tájákortztást az ériedről Utalt arra, hogy a 26 ezer dolgozót foglalkoztató kon­szern a magyar vállalatok­kal hasznos együttműkö­dést fejt ki. A magyar vál­lalatok a VOEST-től külön­böző lemezeket, kohásza­ti berendezést (lemezollót) vásárolnak, a VOEST ré­szére pedig szerszámgépe­ket és salak-granulátot szállítanak, különféle gép­részeket gyártanak, terve­zési munkákat készítenek. Linzből délután az egy­kori frank erődítmény he­lyén épült ezeréves Kremsbe, utazott Losonczi Pál és kísérete. Innen a küldöttség személygépko­csikkal folytatta útját a történelmi múltú Düm- steinbe. Itt Franz Jonas fogadta Losonczi Pált. Államelnökünknek bemu- *\n«rik a wschaui borter­mő vidék több gazdaságát. hnrrU’i-észetét, s ismertet­laján elért terméseredmé­nyeket, a táj mezőgazda- sági eredményeit, terveit. Városnézés Kecskeméten. gatott Fock Jenő, ahol Reile Géza tanácselnök, Berberovics Istvánnal, a városi pártbizottság titká A dürnsteini tartózkodás rával együtt fogadta, s a díszvacsorával ért véget, i megyeszékhely gyors ütemű lamigazgatási tennivalók­ra, elhibázott lenne. A ta­nácsházáról Fock Jenő vá­rosnézésre indult. Megte­kintette a félkészházakció- (Folytatás a 3. oldalon) Vita a szőlőtermesztésről A homoki szőlőtermesztés jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni feladatokról ta­nácskoztak szerdán Lakite­leken az Országos Szőlé­szeti és Borászati Kutató Intézet telepén a négy al­földi homoki szőlőtermesz­tő megye — Pest, Szolnok, Csongrád, Bács-Kiskun — a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, az Országos Tervhivatal, az Arhívatal, a Közép -ma­tek a Duna-kanyar löszta- ’ gyarországi Pincegazdaság és a Pincegazdasági Tröszt képviselői. Erdélyi Ignác, a Bács- Kiskun megyei pártbizott­ság titkára nyitotta meg a tanácskozást, majd dr. Maár András, a megyei tanács mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztályának veze­tője ismertette a megye ho­moki szőlőtermesztésének eredményeit és gondjait. A bevezető előadást kö­vető vitában felszólalt töb­Ferenc, a Közép-magyar­országi Pincegazdaság igaz­gatója, Sárái Fülöp, a Pin­cegazdasági Tröszt keres­kedelmi igazgatója, Kiss Pál, a Magyar Nemzeti Bank mezőgazdasági főosz­tályának vezetője, Gádor József, a Bács-Kiskun me­gyei pártbizottság munka­társa, őri Sándor, az Ár­hivatal, Sípos Sándor, az Országos Tervhivatal kép­viselőié, dr. Tompa Béla és Szilágyi Sándor, a MÉM bek között Villányi Miklós. a Pénzügyminisztérium fő- osztályvezetője, osztályvezetője, Mihalusz ­K. A. A BÁCS-KISKUN MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG NAPILAPJA Közlemény a három szovjet űrhajós haláláról Világ proletárjai, egyes Öljetek f Verőn XXVI. évf. 153. szám 1971. júl. 1, CSÜTÖRTÖK Arat 90 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom