Petőfi Népe, 1971. június (26. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-10 / 135. szám

1971. június 10, csütörtök 3. oldal Megyei telepiilésfeflesztésl nagyaktíva (Folytatás az 1. oldalról) gét értékelte az előadó. Is­mertette, hogy az 1970. évi fejlesztési alap bevétele 783,4 mil­lió forint volt, s ez 121,4 százalékos teljesítésnek felel meg. A lakosság által elvégzett társadalmi munka értéke 83,6 millió, ami személyen­ként 163 forint értékű tár­sadalmi munka elvégzését jelenti. A fejlesztési alap kiadásai ugyanakkor 572,9 milliót tettek ki, ami 91,2 százalékos felhasználást je­lent, hasonlóan a célcso­portos beruházásokhoz. — Legjobb arányú telje­sítést a lakásépítésben, a vízellátás fejlesztésében és a középiskolai tanterem­építésben értünk el — mon­dotta. — Így tanácsaink fejlesztési alapján 210,6 milliós pénzmaradvány ke­letkezett, aminek nagy hasznát vették a negyedik ötéves terv kezdetekor, mert az év elején rendel­keztek pénzeszközökkel. E pénzmaradvány jelentős része természetesen előre lekötött, jelentős hányadá­ban pedig különböző fon­tos célokra más szervektől átvett pénz. A múlt évi eredmények­ről szólva ismertette dr. Kőrös Gáspár, hogy a fejlesztési alapból 628 tanácsi lakás, 14 orvosi és fogorvosi rendelő, 16 iskolai tanterem épült meg, a középiskolai diákotthoni helyek száma 162-vel, a szociális otthoni helyek száma pedig 50-nel bővült, míg a vízhálózat 132, a vil­lanyhálózat pedig 58 kilo­méterrel gyarapodott. Ezt követően áttért a megyei teleDülésfejlesztési verseny eredményeinek is­mertetésére. Eszerint a já­rások közül a bajai szerez­te meg az elsőséget. A má­sodik helyezett a kalocsai járás, míg a harmadik he­lyen a kecskeméti járás áll. A városok között a kö­vetkező sorrend alakult ki: 1. Kalocsa. 2. Kiskunfél- egvháza. 3. Kecskemét. A nagyközségek kategó­riájában 1. Hajós, 2. Tisza- kécske. 3. Dunavecse. A 2500 lakos feletti köz­ségek közül 1. Tass, 2. Fel- sőszentiván, 3. Csávoly. A 2500-as lélekszám alatti községek kategóriájában pedig Dunaszentbenedek áll az első helyen, 2. Csát alja, 3. pedig Géderlak. Az ünnepélyes eredmény- hirdetés után Kőrös elvtárs a megyei tanács végrehaj­tó bizottsága nevében grá­ciáit a versenyben helye zést elért településeknek. Egyben arra kérte a párt- szervezeteket, a Hazafias Népfront bizottságait, s a helyi tanácsokat, hogy a negyedik ötéves terv idő szakára meghirdetett tele pülésfejlesztési verseny szervezésére az immár 11 évi hagyományoknak meg­felelően fordítsanak nagy gondot. A helyi tanácsok továb­bi fejlesztési feladatairól szólva, a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy minden község és város csak olyan feladatok meg­valósításához fogjon hoz­zá, amelyekre a jelenlegi szabályozás mellett bizto­sított a fedezet. A megyei tanács vb ugyanis nem rendelkezik olyan plusz tartalékkal, amelyből ki­válthatná az egyes telepü­lések fedezet nélküli beru­házásait. Beszéde befejező részé­ben az országos település­hálózat-fejlesztési koncep; cióról szóló kormányhatá­rozatról, s az abból adódó megyei feladatokról tájé­koztatta a nagyaktíva részt­vevőit dr. Kőrös Gáspár. Mint említette: Kecske­mét várost felsőfokú köz­ponttá, Baját részleges fel­sőfokú központtá, Kiskun­félegyházát, Kiskunhalast, Kalocsát. Kiskőröst és Kunszentmiklóst középfokú központokká, Bácsalmást pedig részleges középfokú központtá nyilvánítja az említett kormányhatározat. A megyei szervek -feladata viszont, hogy kidolgozzák naszentbenedeki tanácsel­nök. A felszólalásokban elhangzott kérdésökre, ja­vaslatokra és észrevételek­re dr. Kőrös Gáspár vála­szolt. A nagyaktíva további ré­szében Erdősi József, a megyei tanács elnöke át­adta a múlt évi település- fejlesztési verseny győzte­seinek, második és harma­dik helyezettjeinek járó zászlókat, a fejlesztési cé­lokra fordítható pénzjutal­maikat és okleveleket, majd ötven olyan személynek nyújtott át kitüntetést, akik gyűlnek az egyéni és a közösségi érdekek, a kis és a nagy ügyek. A megyei pártbizottság első titkára beszéde továb­bi részében megyénk la­káshelyzetével, e probléma megoldásának fontosságá­val foglalkozott. Felhívta a figyelmet a közintézmé­nyek fejlesztésére, ezen in­tézményeknek az ifjúság nevelésében betöltött sze­repére, majd a következő­ket mondta: — A települések fejlesz­tésében a társadalmi mun­kán túl igen fontos a la­Minden kinek igaza van? A verseny öt kategóriájának első helyezettjei a zászlókkal (Pásztor Zoltán felvételei) a többi település kategó­riába sorolását. Majd hoz­zá tette: — Ezzel a céllal készítet­tük el a Városépítési Tu­dományos Tervező Intézet­tel Bács-Kiskun megye te­lepülésfejlesztési tervét, melyet még ez évben meg­tárgyal a megyei tanács. •Jóváhagyása után megyénk hosszútávú településfej­lesztési tervvel rendelkezik majd, amely 1970—2000-ig felöleli a megye gazdasá­gára, egészségügyi, kultu­rális. kommunális fejlesz­tésére vonatkozó elképze­léseket. Kőrös elvtárs beszéde után szünet következett, majd felszólalások hang­zottak el. Felszólalt: Geri István, a Kalocsai Városi Tanács elnöke, Bogár Já­nos, a megyei tanács ba­jai járási hivatalának el­nöke, dr. Gajdócsi István, a Bajai Városi Tanács el­nöke, Tenke András, Tass Községi Tanácsának elnö­ke és Gyuricza Imre du­a verseny során kiemelke­dő munkát végeztek. A megyei tanács elnöke vé­gül gratulált a győztesek­nek és mindazoknak, akik hozzájárultak a verseny si­keréhez. Zárszót dr. Romány Pál elvtárs mondott. Beszéde elején a megyei pártbizott­ság nevében köszöntötte a településfejlesztési ver­senyben részt vevőket, a helyezést elérteket és a kitüntetetteket, majd a kö­vetkezőket mondta: — Nagy figyelemmel kí­sértem a tanácskozást, amely véleményem szerint ió és hasznos volt. Jó do­log az, hogy a tanácskozást a népfront megyei titkára vezette, mert szimboliku­san ebben is kifejezésre ju­tott a verseny tömegjelle­ge. Többen említették a felszólalók közül, hogy a településfejlesztési mun­kában harmóniára, megfe­lelő arányokra van szük­ség. És ezt megteremteni nem könnyű, hiszen ve­kosságnak a döntések meg­hozatalában való részvétele is. Beszéde végén megyénk települési hálózatának sa­játosságairól szólt, s befe­jezésiképpen sok sikert és jó eredményeket kívánt a további munkához. A nagyaktíva résztvevői ezután meghallgatták a ka­locsai zeneiskola kultúr- csoportjának műsorát. Tizenegy kéleshalmi ötö­dikes az elmúlt évben há­rom hétig hiányzott az is­kolából. Tizenegy paraszt­családban úgy érezték, hogy méltánytalanul bánt velük a „járás” meg a he­lyi tanács. Tizenegy ágy, tanulóasztal maradt üresen hosszú ideig a jánoshalmi hétközi kollégiumban. Hogyan történhetett mindez? Ki a hibás? Az „elmaradott” szülők nem ismerték fel gyermekük alapvető érdekeit, avagy a kiadott rendelkezések elhi- bázottak? Tudjuk, hogy néhányan szerették volna, ha az idő­közben kedvezően megol­dódott kínos ügyről, nem szerez tudomást az ország közvéleménye. Jó, hogy a megyei pártbizottság és tanács egyetértésével elké­szítették, bemutatták ezt a kitűnő riportot. Segíti a valóság megismerését, ha­sonló esetekben a helyes ál­lásfoglalás kialakítását, a sokfelé ágazó érdekek kö­zötti eligazodást. Megért­jük az érdekelt szülőket, de mégsem adhatunk mara­déktalanul igazat nekik. Egyetértünk a szakigazga­tás járási vezetőinek ész­szerű törekvéseivel; a mód­szerekkel aligha. Tudjuk, hogy a tanácselnök látszó­lag jogosan intézkedett, de mégis azt mondjuk: ilyen eszközökkel nem lehet „megtörni az ellenállást”. (Nem gyógyíthatunk úgy, hogy újabb sebeket oko­zunk.) A film aktuális társadal­mi problémákat tárgyal okos higgadtsággal, az el­kötelezett emberek őszinte­ségével. Félelmetesen nagy úr a megszokás, a beideg- zettség. Magam is művelődésügyi osztályon dolgoztam és két átszervezés viharait éltem át. A már oly természetes és általánosan elfogadott koedukált nevelés beveze­tésekor jó néhányan ígér­gették — mint kedd este az egyik haragos szülő — „elmegy az atyaúristenig”. Később, a körzetesítéskor sokan tucatnyi szervnek panaszolták, hogy lányuk­nak, fiuknak 300—400 mé­terrel távolabb — közelebb levő iskolába kell járni, mint korábban. De arra is emlékezem, hogy amikor hajdani kol­légáim megvitatták az ér­dekeltekkel a lehetősége­ket, gyorsan lecsillapodtak a felajzott indulatok. Az esetek túlnyomó többségé­ben sikerült „mindkét fél” számára kedvező megoldást találni, s ha nem, legalább az intézkedés elkerülhetet­lenségét megértetni. Ez a türelmes, a nehéz­ségeket belátó és be­láttató meggyőzés hi­ányzott elsősorban Kéles- halmán. Mintha egy-két il­letékes elfeledkezett volna arról, hogy a társadalmi tudat adott szintje objek­tív tényező: az intézkedé­seknél, döntéseknél figye­lembe kell venni. Az érte­lemre ható észokok (a gye­rek érdeke stb.) mellett miért feledkeztek meg az érzelmi motívumokról? Melyik anya válik meg szívesen, könnyűszerrel, akár napokra is 10—12 éves gyermekétől. A sok­szor már-már bosszantóan érthetetlennek tűnő ra­gaszkodás nem más, mint az ösztönös anyai szeretet megnyilvánulása. Én azzal a rokonszenves tanítónővel érzek egyet; aki így fogalmazta meg véle­ményét. „Ha valakit élete megváltoztatására szeret­nénk rábírni, azt ne az ő akarata ellenére, az ő be­leszólása nélkül vigyük végbe...” A riportfilm valamennyi alkotója kiváló munkát végzett. Heltai Nándor Rekord az olvasmányok piacán: Egymilliárd forint fölött az éves könyvforgalom A Művelődésügyi Mi­nisztériumban mérleget ké­szítettek a kiadók és ter­jesztők ötesztendős mun­kájáról. Érdekes tapaszta­latokkal szolgál a szám­adás. Különleges feladato­kat jelentett például a harmadik ötéves tervidő­szakban a nagy történelmi 3,1 millió holdon, 14000 kombájnnal készülődnek az aratásra Érnek, színesednek a ga­bonák, az aratókat 3,1 mil­lió holdon várják a kalá­szosok. A kenyérgabona vetésterülete országosan el­éri a 2,1 millió holdat. A gazdaságok az idén előbbre léptek a gépesítés­sel. Kétezer új kombájnt küldenek a határba. Az arató-cséplő gépek száma már megközelíti a 14 ez­ret: hatezer járva-bálázó, 3600 kévekötő-arató és 2300 rendrearató gép segíti majd a brigádokat. Ennek ellenére az idén sem lesz könnyű a munka — így tartják a szakembe­rek, akik szerint gépalkat­részből többre lenne szük­ség és sokfelé kevésnek tartják a tárolóhelyet is. Az ország déli vidékén a gabona virágzása kedve­ző volt, s az ősziárpánál és a korai búzánál teljes érésben van a mag, de a kései fajtáknál is megin­dult már a szemképződés. A jövő héten kasza alá kerülhet az árpa. Az utób-‘ bi napok esős, viharos idő­járása sokfelé megdöntöt­te és összekúszálta a veté­seket, ám a szakemberek még így is inkább hasz­nosnak, mint károsnak íté­lik hatását. Bács-Kiskun megyében csaknem negyedmillió hol­das területről takarítják be a termést. Több mint félezer kombájnt irányí­tanak a táblákra a gazda­ságok. A termés fogadására már kiürítették a tárházakat. A megye központi gabonater­mő vidékein újabb 400 va­gonnal bővítették a raktár­teret. Felkészültek a ter­mény szárítására is. Haf helyen — Kalocsán, Baján, Bácsalmáson, Csátalján, Kunszentmiklóson és Já­noshalmán — nagy telje­sítményű szárító berende­léseket helyeztek u*emh& évfordulókra való felkészü­lés, amelynek eredménye­ként politikai, tudományos és szépirodalmi szempont­ból egyaránt értékes, ese­tenként alapvető művek is születtek. Megjelent azon­ban az elmúlt években né­hány olyan mű is, amely ideológiailag, művészetileg kifogásolható volt. Még nem kielégítőek a termelés­ben dolgozó emberek, a munkások és a parasztok változó, gazdagodó világá­nak művészi ábrázolásá­ban elért eredmények. A tankönyvkiadásban be­fejeződött az általános is­kolák és gimnáziumok új, úgynevezett reformtan- könyveinék megjelentetése, és a tervezett ütemben ke­rülnek forgalomba az új iskolatípusok — így pél­dául a szakközépiskolák, emelt szintű szakmunkás- képző iskolák — tanköny­vei. Említésre méltó, hogy megszűnt a kötelező tan- könyvbegyűjtés, eltörölték a használt tankönyvek szervezett felhasználását. Gyakorlatilag nem vál­tozott a mögöttünk levő években a kiadványok szá­ma: 1966-ban 5259, 1970- ben 5238 könyv készült. A példányszám jásaaat — száfi» összességében — növeke­dett: 53,3 millióról 57,8 millióra. Ágazati megoszlás sze­rint a könyvkiadás a leg­nagyobb példányszámban tankönyveket produkált. Utánuk az ismeretterjesztő és szépirodalmi művek, majd a gyermek- és ifjú­sági könyvek következnek. A sort a szakirodalmi és egyéb kiadványok zárják. örvendetes adat, hogy tavaly a könyvbarátok és a könyvtárak, intézmé­nyek egymilliárd 33 millió forintért vásároltak olvas­nivalót, 7,5 százalékkal na­gyobb összegért, mint a megelőző évben. Az utóbbi négy évben több mint 4 millió magyar könyvet cseréltünk a szom­szédos szocialista orszá­gokkal. A könyv-külkeres­kedelem révén magyar könyvek 1966—1970. között 11 szocialista és 67 tőkés országba jutottak el. Éven­te átlagosan 2,6—2,7 millió könyvet adtunk el — ter­mészetesen különféle nyel­vekre lefordítva — külföl­dön. A könyvexportnak mintegy 75—80 százalékát a szocialista országokkal bonyolította le Magyaror-

Next

/
Oldalképek
Tartalom