Petőfi Népe, 1971. június (26. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-01 / 127. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XXVI. évf. 121. szám 1971. Június 1. KEDD Ára: 90 fillér A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT B Á C S - K I S K U N- M E G Y EI B IZ O T T S Á G Á N A K NAPILAPJA Kapuzárás a BNV-n Sikerrel szerepeltek a Bács megyei termékek A költségvetési üzemek vezetőinek országos tanácskozása A tegnap esti kapuzárás után ma már nem nyitja ki a látogatók előtt szár­nyas bejáratait a Budapes­ti Nemzetközi Vásár. Ki­osztják a BNV díjait, majd a szerelők és rakodók ve­szik birtokba a terepet, akik lebontják a pavilono­kat, elszállítják a bemuta­tott árut — sok esetben egyenesen egy újabb kiál­lítás színhelyére. A külföldi és hazai ipar illetve kereskedelem más­fél hetes májusi randevúja nagyon sok konkrét ered­ményt hozott, a tárgyalá­sok egy része üzletkötés­sel pecsételődött meg. A szakemberek vélemé­nye szerint a kézzelfogha­tó szállítási szerződéseknél is több hasznot hozott a piaci igények felmérése, a műszaki tájékozódás, Bács-Kiskun ipara és élelmiszer-gazdasága —fel­felbukkanva a csarnokokban — ízelítőt adott abból a hatékonyabban intenzív irányba fordult fejlődésből, amely ezekben az években végbemegy’ nálunk. Ter­mészetesen számunkra sem volt közömbös, milyen ta­nulságokkal zárul a piac­kutatás. A Budapesti Rá­diótechnikai Gyár például meggyőződhetett arról, hogy a Kecskemétről szár­mazó hordozható, tranzisz- torizált, kazettás rendsze­rű magnetofontípusokra az MK 21, 22, 23 családra — továbbra Is igényt tartanak a vásárlók. Az először itt bemutatott sztereo kazet­tás magnónak és a VIDE­OTON rádiójának kombi­nációját az érdeklődés ha­tására kezdik gyártani. Tö­kéletesítik a kiállított fej­lesztési mintapéldányt, majd a székesfehérvári és a kecskeméti gyár kooperá­ciójával 1973-tól rátérnek a sorozattermelésre. A Kalocsa és vidéke Sü­tőipari Vállalat, a Buda­pesti Élelmiszer-nagyke­reskedelmi Vállalattal eb­ben az időszakban állapo­dott meg egy közös beru­házásban, amelynek fejé­ben' néhány élelmiszeripa­ri cikkre megszerezték az egyedüli forgalmazó jogát A nagykereskedelmi kép­viseletet ellátó ÉRDÉRT 1200 faház eladására szer­ződött, a típusok között van a Mélykúti Vegyes Ktsz HO 24-es terméke is. Ismét nagy sikere volt a kecskeméti barackpálinká­nak. Az érdeklődés alátá­masztotta a Budapesti Li­kőripari Vállalatnak azt a tervét, hogy kézi palackozó üzemrészt rendez be a hí­rős városban. A harmadik negyedévtől kezdve itt töl­tik a márkás Fütyülőst és a mlniüvegeket Arról már beszámoltunk lapunkban, hogy a Kalo­csai Fém- és Villamosú pari Vállalat kecsegtető tárgya­lásokat folytat az öt- és tízliteres villanybojlerek szállításáról, lengyel és bolgár megrendelőkkel. Mint a kalocsaiak elmon­dották, nem lesznek mosto­hák a hazai vásárlók sem. Ezúttal gyorsnak bizonyult a belkereskedelem, így a közönség a harmadik ne­gyedévtől kezdve az üzle­tekben is megtalálja majd a forróvíztárolókat. A vál­lalat az építőipar számára tartogatta meglepetésnek a bakelit-tokozott felvonulá­si szekrények két típusát. A partnerekkel történő végleges megállapodásoktól függően vagy az idei év végén, vagy a jövő év ele­jén megkezdik a könnyű — ugyanakkor a balesetek ellen fokozott biztonságot nyújtó szerelvények soro­zatgyártását. Sokan keres­ték fel a Kalocsai Mű­anyagfeldolgozó Vállalat képviselőjét is. Elsősorban a poliészter termékek — a beépíthető mosogató, bukó­sisakok iránt mutatkozott igény. Hét szövetkezet — a ba­jai, kiskunfélegyházi, kun- szentmiklósi, kiskunhalasi, Icalocsai, alpári és tiszaúj- falui — képviselte a ki­állításon a megye háziipa­rát. Sikerüket két díj — a kalocsai népművészek és az alpári kosárfonók nyer* ték —, számos megrende­lés és a sárospataki házi­ipari kiállításra szóló meg­hívás bizonyítja. H. F. — P. M. Az Építéstudományi Egye­sület és az Építési és Vá­rosfejlesztési Minisztérium lakás- és kommunális ügyi főosztálya rendezésében tegnap kétnapos országos tanácskozás kezdődött Kecs­keméten, a városi tanács dísztermében. Az értekez­leten az országban működő költségvetési üzemek, va­lamint az azokat irányító tanáosok vezetői vettek részt A rendezők a ta­nácskozás színhelyéül azért választották Kecskemétet, mert BádS megyében már jelentős eredményeket ér­tek el a tanácsok a költ­ségvetési üzemek szervezé­sében és működtetésében. A kétnapos ankétet — amelyen dr. Borsos József, az Építéstudományi Egye­sület elnöke, egyetemi ta­nár elnökölt — dr. Kőrös Gáspár, a Bács-Kiskun me­gyei Tanács elnökhelyette­se nyitotta meg. Hangsú­lyozta, hogy a települések kommunális ellátásában egyre fontosabb szerepet töltenek be a költségvetési üzemek. A köztásztasá ggal kapcsolatos tennivalókon kívül többek között gon­dozzák a zöldterületeket, sőt kisebb építkezéseket és épületfenntartást is végez­nek a városokban, közsé­gekben. A megnyitó beszéd után ár. Várvölgyi Sándor, ta ÉVM lakás- és kommuná­lis ügyi főosztályának he­lyettes vezetője a költség- vetési üzemek helyzetéről, működéséről és fejlesztésé­ről tartott nagy érdeklő­déssel kísért előadást. Ebédszünet után Rozsnyai Kálmán, a Bács-Kiskun megyei Tanács csoportveze­tője, a költségvetési üze­mek irányításának, szerve-; zésének és gazdálkodásá­nak megyei tapasztalatairól számolt be. Az előadásokat széles kö­rű vita követte. A tanács­kozás ma reggel folytató­dik. n. á Vállalatok a lakásépítésért A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja. tiruliázavatás Kiskunhalason Tegnap délután adták át ndeltetésének Kiskun- das városközpontjában a ícs-Kiskun megyei Ipar- kik Kiskereskedelmi Vál­lat és a Bács-Kislkun me- rei Ruházati Kiskereske- :lmi Vállalat együtt- űködésével létesített Ha­si Áruházat Az ünnepé- es megnyitáson jelen volt bbefc között dr. Glied Ka­it/, a megyei tanács el- »khelyettese, Matos Lász- , az MSZMP megyei bi- ttságának osztályvezetője , Geröcs István, a megyei nács kereskedelmi osztá- ának vezetője, a járás és város vezetői. Vincze Ferenc, a városi nács elnöke avatóbeszé­dben hangsúlyozta, hogy : a kereskedelmi létesít- ény újszerű beruházás: íllalati és tanácsi anyagi őforrások jóvoltából élet- ! hívott közös vállalkozás, ülső megjelenésében is 1 illeszkedik Kiskunhalas smcsak mai, hanem maj- mi, tervezett városképé- ;. Elismeréssel szólt a ta- ícselnök a Kiskunhalasi pítőipari Vállalat dicsére- s, kiváló minőségű mun- íjárói, egyben örömmel nlítette, hogy végre iskőrös és a megyeszék- ;ly után —most már Kis- jnhalas is méltán büsz- Hkedhet reprezentatív •uházával. Ezután az épí- ik és a kereskedelem leg­jobbjainak Kiváló dolgozó kitüntetéseket adott át A több mint 15 milliós költséggel létrehozott áru­ház eladótere 1100 négyzet- méter. Az emeleten kapott helyet a ruházati részleg, a földszinten pedig rádiók, villamossági cikkek, jár­művek, háztartási gépekés eszközök, hangszerek, üveg- és porcelánáruk sokaságá­ból válogathat a vevő. Az áruház hatvan dolgozója 70 millió forint éves for­galmi tervet szándékozik teljesíteni. A nagyközönség előtt ma, kedden reggel 8-kor nyíl­nak meg az áruház kapui. Egyidejűleg a két társvál­lalat az áruház kialakítá­sával felszabadult helyisé­gekben újabb boltokat nyit meg: a közelben a Tünde gyermekáruházat, vala­mint járműalkatrész-szak- üzletet és bútorbemutató termet. 3. r. Kommunista aktívaértekezlet Kecskeméten A megyszékhely mintegy 50 ipari, illetve kereskedel­mi vállalatának képviselő­je, gazdasági vezetője vett részt tegnap azon a kom­munista aktívaértekezleten, melyet a városi pártbizott­ság hívott össze a negyedik ötéves tervidőszak lakás- építési feladatainak meg­vitatása céljából. A téma jelentőségét kü­lönösen az adja meg, hogy a jelenlegi tervidőszakban Kecskeméten megépítendő 4500 lakásnak csupán egy­h armada létesül tanácsi beruházásból. Ez a napja­inkban ismert lakásigény mellett — amely nyilván­valóan tovább növekszik — azt jelenti, hogy 1975-ig csupán minden negyedik jogos kérelem kielégítésé­re kerülhet sor. Ugyanak­kor a tervezett lakásmeny- nyiség több mint 10 száza­lékát vállalati és intézmé­nyi fejlesztési-beruházási alapokból kell létrehozni. Berberovics István, a vá­rosi pártbizottság titkára vitaindítójában tehát első­sorban arról szólt, miként segíthetik, s hogyan kell segíteniök a vállalatoknak, szövetkezeteknek dolgozóik lakásellátását A pénzügyi lehetőségeken, a vállalati alapok célzatos felhaszná­lásán túlmenően ilyen le­hetőségként említette pél­dául a félkész akciós (szö­vetkezeti) építkezéshez vál­lalati szakemberek összefo­gása révén nyújtható segít­ségeit, szállítási eszköz, bon­tásanyag rendelkezésre bo­csátását stb-t Minthogy a vállalati dol­gozók elég tekintélyes há­nyada külterületről és a környező községekből jár munkahelyére, Berberovics elvtárs külön is felhívta a figyelmet: —f Igen kedvező lehető­ségek kínálkoznak rá, hogy Katonatelepen, Ménteleken.] Kadafaiván kertes család'! házakat építsenek a kiseb’ anyagi erővel rendelke-» dolgozók. Ennek előnye az,1 hogy a vállalati támogatás rendkívül sokirányú lehet, olcsó a telek, s a városba már jó a közlekedés. Ha­sonló jó lehetőségek kínál­koznak Hetényegyházán, Helvécián, Ballószögben. A város belterületén ugyanis már csak Alsószéktóban van némi lehetőség a ker­tes beépítésre. A meglehetősen aktív vi­ta során — 11 felszólalás hangzott el — az üzemek, vállalatok képviselői kifej­tették: A negyedik ötéves tervidőszakra szóló válla­lati tervek most készülnek, s ennek során nem tévesz­tik szem elől a dolgozók la­kásgondjának támogatását sem. Sok múlik azonban a vállalati eredmény alakulá­sán, hiszen a fejlesztési és beruházási alapok nagysá­ga is ennek függvénye. A termelés eredményességével növelhetők ezek az alapok, válhat hatékonyabbá a dol­gotok lakásépítésének tá­mogatása is. Több vállalat képviselője bejelentette, hogy az eddi­giekhez képest jelentősebb mértékű támogatásra nyí­lott lehetőségük. Így példá­ul az ÉPSZER Vállalat a múlt évi 350 ezerről 700 ezer forintra növelte dolgo­zói lakásépítésének támo­gatására biztosított össze­get. Az Észak-BAcs-Kiskun megyei Vízmű Vállalat pe­dig — saját kivitelezésben — 52 lakás megépítését tűzte ki célul 1975-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom