Petőfi Népe, 1971. május (26. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-18 / 115. szám

l oldal 1971. május 18. kedd A csend völgyében Csend és békesség völ­gye, idilli május, dombol­dalakra kapaszkodó erdők, virágzó gyümölcsösök mér­tani rendje — a „hegylán­colattá” torlódó homokbuc­kák világtól elzárt öblében búvik meg Érsekhalom, Hajós és Nemesnádudvar között. Szemet gyönyörködtető környezet. A 120—130 ház­ból álló kis település Ha­jós külterületi központja, lakóinak hovatartozását il­letően a Hosszúhegyi Álla­mi Gazdaság kolóniája. S amellett szabályszerű fa­lucska, középen útkeresz­teződéssel, idelátni a kö­zeli temetőre; az apró ká­polna előtt fekete gyüleke­zet, eggyel megint csök­kent a lélekszám ... Sétálok a főutca orgona­bokrai tövében. Mennyi látványos kontraszt! A hajdani uradalmi majorra három hosszú ház emlékez­tet, tetejükön antennaerdő, odébb az 50-es években épült egyszoba konyhás tí­pusházak sora, s aztán az újabbak, a pár éve épült rangosabbak, drága, hival­kodó vaskerítéssel, leeresz­tett redőnyökkel. Az egyik hosszú ház lakásajtói köz­vetlenül az utcára nyíl­nak, az épület előtt a cson­kolt akácfa és a trafóosz­lop között kifeszített köté­len száradó fehérneműket himbál a szél. Az út másik oldalán hatalmas, temp­lomban végződő magtár. Ez is az érseki uradalom maradványa. Nyugdíj és tehén Néni meszeli az egykori cselédház göcsörtös hátul­ját. Búcsú lesz az egyik közeli vasárnapon. Addig­ra mindennek ragyogni kell. A bácsi — Romsics Ger­gely — bekísér a lakásba, Csempézett konyha, az absztrakmintás falból egy darabkát elfed a háziáldás. A szoba mennyezetéről ódivatú petróleumlámpa csüng alá, de belsejében villanykörte világít. — Béres voltam az ura­dalomban — mondja. — Négy ökröt hajtottam. Aztán, negyvenötben földet kaptam, ötvenkettőben le­adtam az állami gazdaság­nak és én is ott vállaltam munkát. Sértéspésztor vol­tam. Pár éve innen men­tem nyugdíjba, kapok ha­vonta 747 forintot. De a még negyvenötben vásárolt rozzant szekerétől máig sem tudott megválni. A kövesutat keresztező ut­ca torkolatánál alakította ki kis gazdasági udvarát, itt épített kalyibát és ka­rámot a két tehénkének, amelyek tejhozama jól ki­egészíti a csekély nyugdí­jat, kisborjú bámul ki az ól ajtaján, várandós a má­sik tehén is, szénaboglya, csutkakúp a közelben; Romsics bácsi a tanácstól bérel 1200 négyszögölnyi földet. Itt terem meg a ta­karmány, azonkívül meg­kaszálja az árokpartot is, s ha valamit haza kell szál­lítani, takarmányt, ezt-azt, a szekér elé befogja a két tehenet. Rajta kívül már senki nem tart tehenet Érsekhal­mán. Sertésekkel foglalkoz­nak inkább, de azzal is sok baj van, mert nincs hová kihajtani. Terület még csak akadna, de nincs víz. Ügy értve, hogy nincs kút. Ba­romfi is van minden ud­varon, de ezek tartása is veszedelemmel jár: gyako­ri hívatlan vendég ugyanis a róka, a közeli erdőkből fényes nappal is bemerész­kedik. Kiszikkadt víztorony Hidroglóbusz fényesedik a magasban. De a sarki közkifolyó karját hiába nyomkodom, nem csurran meg a víz. — Alig egy évig adta a vizet — mutat a toronyra Tóth Mihály alkalmi kísé­rőm, egyébként a gazda­ság palackozójának dolgo­zója, aki épp betegszabad­ságon van. Az üzemben üvegszilánkba lépett, s te- Itanuszmérgezést kapott. — Kimerült a kút, nem fúr­tak le elég mélyre. Magasan vagyunk, ezért nem köny- nyű hozzájutni a vízhez. Száradt itt már ki hu­szonöt- méteres kút is. Nemsokára kimélyítik a vízmű kútját, a fúrófejet 150 méter mélyre eresztik le. Kik építkeznek itt — A fiatalok — hangzik a válasz. — A szőlőben, de még inkább a borkombi­nátban, a műhelyben és a gépeken dolgozók. Lakik már itt két technikus is. És hallom azt is, hogy Hajós­ról akarnak kiköltözni né- hányan. A telek nem drá­ga, 15—20 forint négy­szögöle. Fuvareszközöket az építkezéshez kedvezmé­nyesen ad a gazdaság. A dűlőútról tucatnyi ke­rékpáros asszony, lány hajt be a faluba. Valamennyien kék köpenyben vannak. Vége a délelőtti műszak­nak a palackozóban. Orvos nincs; a fekvő be­tegeket a gazdaság jármű­vei szállítják be a rendelő­be, vagy a kórházba. De az ilyen kényszerű kimoz­duláshoz is jó alkalmatos­ságot nyújtanak a személy- gépkocsik, amivel már 25 érsekhalmi család rendel­kezik. A motorkerékpárt nem családonként, hanem családtagonként keli szá­mítani. Néhány frissen ér­kezett moped-változat he­ver most is a falu egyet­len vegyesboltja előtt, — már csaknem valamennyi gazdára talált. Egyszer vetít hetente a mozi, de az időpontot min­den esetben a tv-műsorhoz kell igazítani. így sem nagy a látogatottság. Mert a valamennyire is igénye­sebbek „átugranak” Ne­mesnádudvarra, ahol már szélesvásznú filmet néz­hetnek. Újabban kezd di­vatos lenni a színházbajá- rás, sőt néhány kocsitulaj­donos már külföldön is megfordult. Változások, nemzedékek Az iskolaépület végében alakították ki az ifjúsági klubot. A korábbi — a mostaninál nagyobb — klubhelyiségben rendezték be az óvodát. Erre itt ége­tően szükség van. Az ide­járó kicsik száma felül van a negyvenen, noha az engedélyezett létszám csak 30 volna. Változik az egykori ms­jor, s nem csupán külső­ségeiben. Érdeklődöm az itt lakók vallásos érdeklődéséről. Deli Ferenc iskolaigazgató tájékoztatása meglep. — Hittanra beíratas a felső tagozatban 6—7 éve nincs. Az alsó tagosaiban is csak 21 százalékos. De volt már tíz körüli is. A búcsú puszta népünnepély» alkalom a rokonság talál­kozására. Mi a magyarázat? A val­lásos érdeklődés csökkent voltának okai — első hal­lásra hihetetlennek tűnik — az uradalmi időkben gyökereznek. Az volt ugyanis a szokás, hogy va­sárnaponként a béresgaz­da a templomajtóban je­gyezte, ki jelent mag, s aki elmaradozott, annak egy­hamar útilapút kötöttek a talpára. A múltnak ez a kegyetlen élménye még ma is erősebben hat, mint az ateista propaganda. Ami tartalmat ad az ér­sekhalmiak életének, az nemzedékenként változik. A nyugdíjasok, vagy ahhoz közelállók megőrizték a hajdani szegénység diktál­ta puritán normákat, élet- felfogást. A középnemze­dék összetétele a legválto­zatosabb. Nagyobb részük, ifjonti fejjel kiszabadulván a cselédsors szorításából, a szerzés felé fordult, igye­kezett szakmunkássá ké­pezni magát, s ez a réteg nevezheti ma jómódúnak magát Érsekhalmán. Ki­sebb részük azonban nem tudott lépést tartani, ilyen vagy olyan okok miatt, s. néhányan közülük az alko­hol felé fordultak. Az egyetlen italbolt havi for­galma 30 ezer forint, de — nem megbízható források szerint — a szőlőtermesz­tésben dolgozók részére az állami gazdaság „termé­szetbeni” prémiumot is jut­tat, bor formájában. S vé­gül itt vannak a fiatalok, akiknek életformáját már a korszerű munkakörül­mények és követelmények formálták — s formálják jelenleg is —, akik vala­mennyien tagjai a szocia­lista brigádoknak, kultu­rális és közéleti érdeklő­désük eleven, sokoldalú. Gyarapítják tudásukat A falak még állnak Pályafutását az iskola- igazgató itt kezdte, 17 év­vel ezelőtt. Vajdasági szü­letésű. Többször hívták már, városba is — nem ment. Hatodmagával végzi a nevelői munkát. — Ök jelentik az érsekhalmi ér­telmiség „derékhadát”. Valamennyien itt élnek, ketten közülük helybeli származásúak. — Itt nem elég csak pe­dagógusnak lenni — mond­ja. — Részt veszek az ifjú­sági mozgalomban, irányí­tom a klubéletet, járda­építést, parkosítást szerve­zek. A három tanteremben összevont osztályok van­nak. Egyéni véleményem az, hogy ha jól csináljuk, a hátrány előnnyé változhat; a gyerekek könnyebben hozzászoknak az önálló munkához, gondolkodás­hoz. Van bizonyító adat is; az egyik hetedikes a járási tanulmányi versenyen iro­dalomból első, számtanból a második helyre került. A megyei versenyen az ötö­dik helyen végzett iroda­lomból. A végzettek 70—90 %-a tovább tanul. Ha több a fiú, akkor az arány is nö­vekvőben. A fiúk eeyhar- mada megy középiskolába, a többi konzerv- és hűtő­ipari, borászati, építőipari szakmát tanul. Mert ezek­kel jól meg lehet élni Ér­sekhalmán — beláthatatlan ideig. De ezzel együtt jelent­kezik egy másik, folyamat is: az iskolának most 97 tanulója van, — nyolc év­vel ezelőtt még 163 volt. Akkoriban nem volt ritka­ság a 4—6 gyermekes csa­lád, újabban a háromgyer­mekes is ritkaság. Mi lehet a jövő? Sem­miképpen sem a település elsatnyulása, pusztulása. A jelek ellenkező tendenciát mutatnak. Tavaly mái emeletes társasházak épí­tése is szóba került, de a gondolat nem talált ro- konszenvre. Itt, a békesség völgyében a „minden ház­hoz külön kert” szokásá­nak hódolnak még egy ideig. S szóba került már a hosszú házak lebontása is. Minek csúfolkodjék itt a múlt? — Ezt személy szerint ellenzem — mondja Deli Ferenc —, amikor az or­szágban lakásínség van. A falak szárazak, tartósak is. A lakásokban padló van, négy-öt évig még nem vol­na szabad hozzájuk nyúl­ni. A múltra már csak ezek a házak emlékeztetnek. Szívós, masszív falaikkal. Hatvani Dániel A korszerű termelé­si módszerek, az egyre gyorsuló technikai fejlődés az ismeretek állandó bő­vítését sürgeti. A növekvő követelmények figyelembe­vételével készült el a me­zőgazdasági szövetkezetek vezetői részére szervezen­dő továbbképzési formák negyedik ötéves terve, amelyet a megyei tanács végrehajtó bizottsága nem­rég fogadott el. Az erre vonatkozó ja­vaslatokat a mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi osztály készítette. Tudvalevő, hogy az irányító és a vezető szakemberek továbbképzé­sének legfőbb szerve a Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium Mér­nöktovábbképző Intézete. Az elképzelések szerint évente mintegy 800 terme­lőszövetkezeti és szakszö­vetkezeti vezető venne részt a tanulásban. Figye­lembe véve az Üzemek számát évenként és szövet­kezetenként 3—4 vezetőt vonnának be a tanfolya­mokra. A terv szerint va­lamennyi irányító szakem­ber négy-ötévénként részt venne továbbképzésen. Az általános ismereteket nyújtó konzultációs tanfo­lyamokon túl megszerve­zik a speciális tudást kí­vánó termelési ágazatok vezetői részére az új tech­nológiai éljárások elsajátí­tását is. Szakembereink csak így tudnak lépést tar­tani a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szinte vala­mennyi területére jellem­ző nagymértékű fejlődés­sel. A tervezett tanfolya­mokon módjuk lesz elsa­játítani a tudomány gyors fejlődése következtében szükségessé váló praktikus ismereteket. Jelenleg is folyik to­vábbképzés. Ezeket a ta­nácsokkal közösen a szak- szövetkezetek területi szö­vetségei szervezik. A té­len, a helyi lehetőségeket kihasználva, egy-két he­tes tanfolyamokon bővítet­ték ismereteiket a szakem­berek. , Ilyen továbbképző­kön több mint ötszázan vettek részt. A szövetke­zeti bizottságok elnökei és tagjai részére három-négy napos tanfolyamokat szer­veztek. Ezeken több mint háromszáz hallgató volt. Hat-hét előadásból álló foglalkozásokat is tartot­tak. Ilyenek voltak pél­dául : a termelőszövetke­zeti vezetők fóruma, falu­si téli esték tanfolyama. Ezeken a gazdálkodás, va­lamint a szövetkezetek köz­vetlen gondjaival, tenniva­lóival foglalkoztak. A mérnöktovábbképző intézet által szervezett elő­adásokon eddig is részt vettek a megye szövetke­zeti vezetői. Sajnos, a lét­szám elég mérsékelt volt. A hároméves szakmérnö­ki tanfolyamon tizenket- ten, a kétéves közgazdasá­gi továbbképzőn harminc­egyen, az öthónapos nö­vényvédő iskolán huszon­kettőn, az elnöki tovább­képzőn hatvanan vettek részt. A szövetkezeti ve­zetők továbbképzésének megszervezése összehan­goltságot kíván. A közös gazdaságok időben döntsék el, milyen továbbtanulási formában vesznek részt ve­zetőik. Helyes, ha felveszik a kapcsolatot a mérnökto-' vábbképző intézettel. A szervezésben eddig is sok segítséget adtak a szövet­kezetek területi szövetsé­gei. A továbbiakban még- inkább szükséges közre­működésük. A vidéki tan­intézetek közül a megye két szakközépiskolája, a kiskunhalasi és a bajai kap megbízást arra, hogy a tan­folyamokból néhány at meg­szervezzen. K. S. Papírfaültetvény Cellulóznyárral ültetik be Jakabszálláson a Helvéciái Állami Gazdaság kerületének mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeit. A jakabszállási határban az idén ötven hektár, a következő években pedig százötven hektár gyenge minőségű talajt hasznosítanak papírfa- ültetvénnyel. Képünkön traktorral hajtott talajfúrók­kal „ássák” a gödröket. (Tásstor Zoltán felvétele.) . Szeged készül az ünnepi hetekre Több mint száz rendez- i Már az elmúlt évben is vénnyel fogadja júliusban szűknek bizonyult a belvá- és augusztusban vendégeit rosi vásárterület, mert a Tisza-parti város. Ezek nemcsak Szeged, illetve közül a Dóm téri szabad- Dél-Magyarország ipari téri játékok mellett ki­emelkedik a július 16—25 között megrendezésre kerü­lő 26. Szegedi Ipari Vásár, amely a korábbiaknál na­gyobb területen fogadja a kiállító vállalatokat, s a látogató közönséget. termékbemutatójára került sor. Az idén már az ország 16 megyéjéből több mint száz vállalat jelentette be részvételét. Az is hagyomá­nyossá vált, hogy a szegedi vásáron bemutatják termé­keiket a jugoszláv vállala­tok. köztük a határmenti árucserét bonyolító magyar és jugoszláv külkereskedel­mi szervek. A közelmúlt hetekben a Gazdasági Bizottság hatá­rozatban szabályozta a vi­déki vásárok rendezésének körülményeit. Eszerint a közszükségleti cikkek és a határmenti árucsere vására lesz a szegedi. Ezután kétévenként ren­dezik meg a szegedi vásárt új környezetben és na­gyobb területen, mint az­előtt. A város egyik leg­nagyobb terét, a Marx te­let és a felsőfokú vasút- forgalmi technikum épüle­teit bocsátotta a vásár ren­delkezésére. Az idén több ideiglenes pavilont készíte­nek, hogy kielégíthessék a vállalatok igényeit, de már készülnek a tanulmányter­vek az új, végleges kiállí­tási csarnokok építéséra

Next

/
Oldalképek
Tartalom