Petőfi Népe, 1971. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-06 / 81. szám

t971. április 6, kedd Szovjet űrrepülők kitüntetése !A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az emberi haladás ügyét szolgáló űrrepülésük, e repüléssel szerzett elévül­hetetlen érdemeik elismeré­séül a Magyar Népköztár­saság Zászlórendjének gyé­mántokkal ékesített első fo­kozatát adományozta Ana­toli,j Vasziljevics Filipcsen- ko űrhajós ezredesnek, a Szovjetunió Hősének és Bo­risz Boriszovics Jegerov űrhajós orvosnak, a Szov­jetunió IjdSének, az orvos- tudományok kandidátusá­nak. A kitüntetést hétfőn dél­után a Parlarhent Munká- csy-termében Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Délszláv néprajzosok tapasztalatcseréje A délszlávok néprajzával hazánkban éppen mostani megyénk területén foglal­koztak először tudományos alapossággal, még a múlt században. Az ő eredmé­nyeiket is felihasználja a gyűjtők napjainkban erő­sen megnövekedett tábora. Természetes ezeík után, hogy a Magyarországi Dél­szlávok Demokratikus Szö­vetsége rendezésiében ápri­lis 6-án és 7-én Mohácson tartandó néprajzi tapaszta­latcserén megyénket való­ságos küldöttség képviseli. A program vonzó. Ma­gyarország délszláv népei­ről Sárosácz György muze­ológus tart előadást. Ta­nulságosnak ígérkezik Frankovics György tanár előadása is: „Az iskolák helye és szerepe a népraj­zi gyűjtésben. A gyűjtött anyagok felhasználása az oktató-nevelő munkában.’’ Referátuma — módszerta­ni szempontból — sokféle­képpen hasznosítható. Nép­rajzi filmek vetítése, vita is szerepel a kétnapos ta­pasztalatcserén. — Az árokba borult a 9. számú Volán IFA teher­gépkocsijával Kertész Vin­ce, Kecskemét, Törökfái 154. szám alatti lakos, mert járművét nagy sebességgel vezette. A tehergépkocsiban több mint 12 ezer forint anyagi kár keletkezett. A megállapítások szerint a balesetért Kertész Vincét terheli a felelősség. NAPTÁR 1971. április 6, kedd Névnap: Celesztin Napkelte: 5 óra 15 perc. Napnyugta: is óra 20 perc. Holdkelte: 14 óra 02 perc. Holdnyugta: 3 óra 95 perc. A Bartók műveltségi verseny eredménye Vasárnap este osztották ki a Magyar Rádióban az országos' Bartók műveltségi verseny díjait. A Művelődésügyi Minisz­térium 100 000 forintos el­ső díját a Budapesti Veres Pálné Gimnázium csapata kapta. Nem nyílt ki az ernyő Egy ausztrál ejtőernyős kis híján katasztrófa áldo­zatává vált vasárnap, ami­kor 760 méter magasságból végzett ugrása során ejtő­ernyője nem nyílt ki telje­sen. A 24 éves fiatalembert súlyos sérülésekkel kórház­ba szállították, de az orvo­sok szerint van remény életbenmar adására. (Reuter) Vasárnap nyiioda meg dr. Ranódy László filntren- dező, Kossuth-díjas érdemes művész, Klossy Irén grafikusművész kiállítását a Bajai József Attila Mű­velődési Központban. — Tízezer forint anyagi kár keletkezett Kelemen István munkagépében és Akkerman Károly teher­gépkocsijában. Soltvadkert és Kiskunhalas között a Kelemen István vezette, kivilágított munkagépbe a tehergépkocsi belerohant. Négyen könnyebben meg­sérültek. Akkerman Ká- rolytól vezetői igazolványát bevonták, s ellene eljárást indítottak. A holnapi lapunk tartalmából: Ilyen embernek ismerik Kunszentmiklós jelöltje A drágszéli helyzet nyomában n. Nehezen bontakozó jövő • A pártszervezetek és a kultúra • A tanyavilágot járja A solti védőnő Vakolat helyett műanyag Különleges épületszigete­lő módszer alkalmazására rendezkedett be a Komá­rom megyei Állami Építő­ipari Vállalat. Äz épületek külső borítására műanyag hablemezeket vásároltak egy osztrák cégtől. A né­hány centiméter vastagsá­gú lemezeket igen gyorsan és könnyen lehet felra­gasztani a falfelületekre. Az új szigetelőréteg — lé­nyegeben - a cementha­barcsból készülő vakolatot helyettesíti — nem repede­zik, rendkívül tartós, hő­nek, fagynak jól ellenáll, így a legnagyobb hidegben is dolgozhatnak az épület külső borításán. A kemény hablemez egyaránt kitűnő hő- és hangszigetelő anyag. Előnyei közé tartozik az is, hogy lemosható és több színben készítik. Új hír a villamos autóról A japán ipari tudomá­nyos és műszaki testület a tervek szerint az 1973-as pénzügyi évben befejezi az elektromos meghajtású, a levegőt nem szennyező autó prototípusának kifej­lesztését. A prototípus legnagyobb, óránkénti sebessége autó­buszoknál 60, teherautóknál 70, személygépkocsiknál 80 kilométer lesz. A' karosszé­ria építésénél műanyago­kat használnak fel. A vil­lamos telepek súlyának fel­ső határát az autó összsú­lyának 30 százalékában szándékoznak megszabni. CENT... R!M Csillárt keres? Vagy rádiót? Szüksége van új tévére? Válogathat a Centrum’ Megkaphatja OTP-reJ — Foglalkozás körében elkövetett súlyos testi sé­rülést okozó gondatlan ve­szélyeztetés miatt hathóna­pi szabadságvesztésre ítélte a bíróság Tóth Péli Pál, .Ballószög, Petőfi utca 3 szám alatti lakost. A vád­lott Kecskeméten, a Mező Imre út torkolatánál úgy élőzött egy autóbuszt, hogy nem győződött meg az előt­te levő forgalomról, és el­ütötte az ott balra kanya­rodó P. J. motorkerékpá­rost, akinek pótutasa sú­lyosan megsérült. Az ítélet végrehajtását a bíróság há­romévi próbaidőre felfüg­gesztette. — Visszaesőként elköve­tett tartási kötelezettség elmulasztása miatt jogerő­sen nyolchónapi szigorított börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a bíróság Zélity Antal, Katy- már, Árpád utca 7. szám alatti lakost. A munkakerü­lő fiatalember feleségétől különváltam él, és az asz- szonynál levő két kiskorú gyermeke után eddig egy fillért sem fizetett. — Síi Hangos lószerszá­mot és díszes ostort készít a kiskunfélegyházi Lenin Tsz Ötösfogatának Csankó Zoltán, az immáron félév- ’űzgda szakmájában dol­:ó szekszárdi szíjgyártó mester. — Felkészült a húsvéti ün­nepekre a Bács-Kiskun me­gyei Állatforgalmi és Hús­ipari , Vállalat, mely e hét Végéig több mint 300 má­zsa füstölt árut és 250 tejes, bárányt szállít folyamato­san a meg^e üzleteibe. Dagály Velencében Víz árasztotta el a szo­katlanul erős dagály miatt vasárnap Velence középső területeit. Víz szivárgott a város luxushoteljeibe és számos velencei lakos a feltörő víz elől a felső eme­leteken keresett menedé­ket. Megnyílt a „Fogyasztók fóruma, 71" kiállítás A Magyar Szabványügyi Hivatal mellett csaknem tíz esztendeje működő Fo­gyasztók Tanácsa először lépett kiállítással a nyil­vánosság, — a fogyasztók elé. Az Országos Piacku­tató Intézet Szalay utcai mintatermében hétfőn nyílt és április 15-ig megtekint­hető „Fogyasztók fóruma, 71” kiállításon azokat a termékeket — mintegy 150 féle fogyasztási cikket — mutatják be, amelyeket a tanács minőségileg jónak, kivitelre tetszetősnek tart, s megvásárlásra ajánl. — Platáncsemetével és lila virágú akáccal fásítják Kecskeméten, a Széchenyi- városban az T-es és Il-es lakótömb közötti szabad teret a városi tanács vb. kommunális és költségveté­si üzemének dolgozói. Armstrong jobban van Valamelyest javult a vi­lághírű amerikai dzsessz- trombitás és énekes, Louis Armstrong állapota. Arms- trongot egy New York-i kórházban szívbajjal ápol­ják, s az utóbbi napokban az orvosa jelentések igen aggasztóak voltak. (UPI) ■— Kilencszáz hektáron erdősítenek az idén me­gyénk termelőszövetkezetei. Á faültetési munka összér­téke jóval meghaladja a tízmillió forintot. Kiváló tűzoltókat tüntettek ki Szombaton délelőtt a BM megyei tűzrendészeti parancsnokságán ünnepé­lyesen emlékeztek meg ha­zánk felszabadulásának 26. évfordulójáról. Az ünnepi beszéd után Dudás István tűzoltó alezredes, a megyei tűzrendészeti parancsnok­ság helyettes vezetője ki­tüntetéseket adott át. A Haza Szolgálatáért Érdem­érem ezüst fokozatát kap­ta Farkas Lajos tűzoltó törzsőrmester, bronz foko­zatát pedig Boczka Imre tűzoltó főtörzsőrmester. A Tűzrendészeti Érem arany fokozata ^tüntetésben ré­szesült Pataki János tűz­oltó főtörzsőrmester, az ezüst fokozatát Besze Ist- ván tűzoltó törzsőrmester és Tóth László tűzoltó fő­törzsőrmester vette át. A Tűzrendészeti Érem bronz fokozata kitüntetést kapta Antal Mihály tűzoltó őr­mester. Kiváló munkája elismeréseképpen belügy­miniszteri dicséretet és pénzjutalmat kapott dr. Tarjány Lajos tűzoltó őr­nagy. A Kecskeméti Katona József Színház műsora Április 6, este 7 órakor NÓRA S-omlay-bérlet Mozik műsora Április 6: KECSKEMET VAROS! fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor A HÉT MESTERLÖVÉSZ Felemelt helyárú! KECSKEMÉT ARP AD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor SÁRIKA, DRÁGÁM Délelőtt 10 órakor is! — ötvenkét bungalót épít a Mélykúti Vegyesipa­ri Ktsz a fonyód-bélatele- pi, siófoki és balatonsze- mesi kempingben. Az össz­komfortos faházakban egyebek között kétágyas hálószoba, társalgó és hi­deg-meleg vizes zuhany is lesz. — Megközelítőleg 200 ezer holdon vetik el a ku­koricát a következő napok­ban, . hetekben Bács-Kiskun megyében. Az állami gaz­daságok és termelőszövet­kezetek — kihasználva a kedvező időjárást — nagy erőket vonnak össze annak érdekében, hogy legfonto­sabb takarmánynövényünk, a kukorica mielőbb földbe kerüljön. Várható időjárás: Felhő­átvonulások, szórványosan előforduló futó esőkkel, né­hány helyen zivatarral Időnként megélénkülő déli délnyugati szél. Áz évszak­hoz képest enyhe idő to­vább tart. Várható legala csonyabb hőmérséklet fi­ll, legmagasabb nappy' hőmérséklet: általában 1 —20 fok között, észak:'.y. gáton néhány fokkal 15 tó alatt. Távolabbi kilátások pén­tekig: további esők, sok he lyen zivatar. Legalacso­nyabb hajnali hőmérsékle­tek 4—10 fok között. Leg­magasabb nappali hőmér­sékletek 12—18 lek között. Jelentős mennyiségű csa­padék (legalább 5 mm) az ország őrületének 70 szá­zalékán várható. (MTI) A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: április 4-én a középhőmérsék­let 11,8 (az 50 éves átlag 9,0), a legmagasabb hőmérséklet 18,6 Celsius-fok volt. A napsütéses órák száma 6. Április 5-én a reggel 7 órakor mért hőmér­séklet 11,3, délután 1 órakor 17,5, a legalacsonyabb hőmér­séklet 10,5 Celsius-fok. — Továbbra is elbari­kádozva tartja magát a franciaországi Bar-le-Due- ban az a harminchárom éves, 12 gyermekes család­apa, aki korábban meggyil­kolta feleségét és később gyermekei kiirtásával fe­nyegetőzött. Három legki­sebb gyermekét szabadon engedte ugyan, de tovább­ra is azzal fenyegetőzik, hogy a kilenc gyermeket megöli, ha kísérletet tesz­nek elfogására. Hekiitkizitt a sorompónak... Halálos és súlyos közúti balesetek Vasárnap este néhány perccel 8 óra után tragikus szerencsétlenség történt a Kiskunhalas—Tompa kö­zötti úton. Kisszállás hatá­rában az egyik közút—vas­út kereszteződés előtt fi­gyelmetlenül, nagy sebes­séggel vezette motorkerék­párját Török József 36 éves MÁV-dolgozó, Kelebia, Ady Endre utca. 130 szám alatti lakos. A jármű vezetője későn vette észre a leenge­dett vasúti sorompót, s ne- kihajtott. Török József olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszí­nen meghalt. A bizottság megállapítása szerint a so­rompót szabályosan kivilá­gították, azt messziről ész­lelni lehetett. Részegen ült fel kerék­párjára szombaton Paskó János, Helvécia, Fehértói dűlő 51. szám alatti lakos a törökfái italbolt előtt, s körültekintés nélkül hajtott ki az úttestre. Ekkor érke­zett oda féktávolságon be­lül Tóth Péter személygép­kocsijával, s a fékezés elle­nére a kerékpárost elütötte. Paskó Jánost súlyos sérü­léssel a kórházba szállítot­ták. A balesetért a felelős­ség kizárólag a kerékpárost terheli, ellene eíjánást indí­tóiak. Izsák határában hmsákerékdefektet kapott Ónozó László szatymazi la­kos motorkerékpárja, s a jármű felborult. A motor- kerékpár utasa: Pálfi Gá­bor, szegedi lakos, súlyosan megsérült. Furcsa módját választot­ta az öngyilkosságnak Rácz István, 29 éves segédmun­kás, Kiskunfélegyháza, Bankfalu, Űj Élet utca 32. szám alatti lakos. Vasár­nap egte 7 órakor,miután alaposan berúgott, beült a kecskeméti megyei kórház 2. számú portája előtt álló Warsawa személygépkocsi­ba, beindította, majd 90 ki­lométeres sebességgel, ön­gyilkossági szándékból egy villanyoszlopnak kormá­nyozta. Az ütközés követ­keztében « betonvillanyosz­lop eltört, de Rácz István­nak a hajszála sem gör­bült meg. Az anyagi kár meghaladja a 8 ezer forin­tot. Rácz István ellen jog­talan gépjárműhasználat, és ittas járművezetés bűn­tette miatt indítottak eljá­rást. Iflennyezettfiz - beépített gerendától Pénteken a késő esti gott. A tüzet a kiskunhala­sakban a kéménybe be- si állami és a kiskőrösi épített gerenda parazsától községi önkéntes tűzoltó’ mennyezettűz keletkezett oltották el Az { k. Püspöki Istvanne, Imre- , * B hegy, Felsőkistelek 51. szám me&ualad.ia a 6 ezer forin alatti lakóházában. A bú- t°t. tor egy része is tüzet fo- c G

Next

/
Oldalképek
Tartalom