Petőfi Népe, 1971. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-06 / 81. szám

IMI. április 6, kedd 8. oldal • • Ünnepségek a felszabadulás 26. évfordulóján (Folytatás az 1. oldalról) bizottság titkára, Sükösdön Búza Mátyás, Bácsbokodon Molnár János, a járási pártbizottság osztálvveze. tői, Csávolyon pedig Le- hotzki István, a járási párt- bizottság munkatársa em­lékezett meg a történelmi évfordulóról. Kalocsa város lakos­sága szombaton emlékezett meg hazánk felszabadulá­sának 26. évfordulójáról. Délután több százan vo­nultak a Szabadság téri szovjet emlékműhöz, vala­mint a magyar hősök em­lékművéhez. A város párt­ós állami szerveinek kép­viseletében Varga Ferenc, az MSZMP járási bizottsá­gának első titkára, a járá­si, illetve a városi tanács nevében pedig Pétiké Já­nos és Geri István vb-el- nökök koszorúztak. Jelen voltak az ünnepségen és lerótták kegyelete® meg­emlékezésüket az ideigle­nesen hazánkban állomáso­zó szovjet katonai alakula­tok képviselői, s a város üzemeinek, intézményeinek dolgozói is. A Kalocsai Petőfi Sándor Művelődési Központban rendezett ünnepi nagygyű­lésen Molnár István or­szággyűlési képviselőjelölt méltatta az évforduló je­lentőségét. A megemléke­zést kultúrműsor követte. Kiskőrösön szomba­ton a fegyveres erők klub­jában Csizmadia Tibor, a járási tanács vb-elnöke méltatta az ünnep jelentő­ségét. Részt vettek az ün­nepi nagygyűlésen többek között Boza József, az MSZMP járási bizottságá­nak első titkára, Bodor Jenő, a megyei tanács vb művelődésügyi osztályának vezetője, aki ez alkalom­mal nyújtotta át a kiskő­rösi Petőfi-énekkamak ki­váló tevékenysége jutal­mául az „Ezüst koszorú diplomával” elnevezésű ok­levelet. Ezt követően az ünnepség résztvevői meg­koszorúzták a szovjet hősi emlékművet. Keceled a községi mű­velődési házban dr. Király István, a járási tanács vb- titkára mondott ünnepi be­szédet, majd hat helybeli gazdának adta át a Mező- gazdaság kiváló dolgozója kitüntetést. Tázláron az ün­nep előestéjén az ifjúság fáklyád felvonulással kö­szöntötte az évfordulót. Xmrahegyen az Űj Élet Szakszövetkezet székházá­ban ünnepeltek a dolgo­zók. Nagygyűlést tartottak Tabdin és Csengődön is. Mindkét eseményen meg­jelent Kelemen Sándor or­szággyűlési képviselőjelölt, a kiskőrösi Petőfi Szak- szövetkezet elnöke. Kiskunfélegyházán az évfordulóról üzemekben, hivatalokban, iskolákban egyaránt megemlékeztek. A VilLamosszigeteiő és Mű­anyaggyár üzemegységében a gyár fennállásának egy- évtizedes jubileumát is ez­úttal ünnepelték. Kiskun­félegyháza város felszaba­dulási ünnepségét április 4-én délelőtt a szovjet hősi emlékmű előtt tartották. Sztanojev Andrásnak, a városi pártbizottság első titkárának ünnepi beszédét kultúrműsor követte. A dolgozók elhelyezték az emlékmű talapzatán a ke­gyelet és a hála koszorúit, virágait, majd a város csaknem félezer fiatalja tett ünnepélyes fogadal­mat. Kiskunhalason ápri­lis 3-án este a fegyveres erők klubjában rendezték meg a felszabadulási dísz- ünnepséget. Április 4-én a szovjet hősök emlékművé­nél és sírjainál koszorúztak a város párt- és tanácsi vezetői, s a dolgozók szá­zai. Velünk együtt ünnepeltek A szovjetunióbeli testvér- megyénkből, a Krím terü­letről hazánk felszabadulá­sának 26. évfordulójára í. A. Bondor elvtárs, a jal­tai pártbizottság titkárának vezetésével 34 tagú turis­tacsoport látogatott Kecs­kemétre. A kedves vendégek a megyeszékhely lakosságá­val együtt köszöntötték az ünnepet. Vasárnap délelőtt megkoszorúzták a szovjet hősök Szabadság téri em­lékművét, s részt vettek az újonnan avatott KISZ-fia- talok ünnepélyes fogada­lomtételén. A népes delegációt teg­nap délután a Hazafias Népfront megyei elnöksé­ge, a megye és a város párt- és tanácsi vezetői nevében Farkas József, a népfront megyed titkára köszöntötte a tiszteletükre rögtönzött baráti találko­zón. A közvetlen hangula­tú fogadáson — ahol ott voltak a társadalmi szer­vezetek, üzemek és válla­latok képviselői is — Ber- berovics István, a városi pártbizottság titkára tájé­koztatta a vendégeket Kecskemét életéről, fejlő­déséről. Ezután I. A. Bondor elv­társ tolmácsolta azt a szá­mos üdvözletét és jókíván­ságot, melyeknek átadásá­val Krím terület dolgozói megbízták. Egyidejűleg elmondotta, hogy testvér- megyénkben és székhelyén, Szimferopolban is me­gyénk életét bemutató szá­mos kiállítással, magyar filmek vetítésével és ha­zánkról szóló élménybe­számolókkal emlékeztek meg felszabadulásunk 26. évfordulójáról. Végezetül méltatta népeink testvéri barátságát, s a csoport tag­jai nevében köszönetét mondott a szívélyes fogad­tatásért. A bensőséges hangulatú baráti találkozó után Krímből érkezett vendé­geink búcsút vettek me­gyénktől és Dunaújvárosba folytatták útjukat. Választási nagygyűlés Kelebián A képviselőjelölt és vá­lasztói találkoztak szomba­ton este Kelebián a film­színházban. A három és fél ezer lakosú határszéli köz­ségben régi . hagyomány, hogy minden esztendőben április 3-án, közösen em­lékeznek meg hazánk fel- szabadulásának évforduló­járól. Az idei ünnepség egybe­Huszonöt éves a garai délszláv iskola Vasárnap délután ben­sőséges ünnepségen emlé­keztek meg a garai délszláv nemzetiségi .iskola fennál­lásának 25. évfordulójáról. Ebből az alkalomból a jámin, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője, vala­mint a Művelődésügyi Mi­nisztérium, a járási pártbi­zottság és a járási tanács képviselői. Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége fogadást adott a megye párt-, állami és gazdasági vezetői tiszteletére. A művelődési házban rendezett ünnepségen meg­jelent Ognyemovics Milán, a szövetség főtütkárá, Mán- dics Mihály a szövetség el­nöke, Madarász László, a megyei tanács vb-elnökhe- lyettese, Knézsevity Dusán, a jugoszláv nagykövetség első titkára és . Dudás Ben­Kréfcity István, a község párttitkára köszöntötte a megjelenteket, majd Gor- jánácz József, a nemzetisé­gi iskola igazgatója mon­dott ünnepi beszédet. Ez­után kitüntetéseket, jutal­makat és ajándékokat ad­tak át. A végzett diákok megtekintették az iskola történetét feldolgozó kiállí­tást. Képünkön Gorjanácz Jó­zsef igazgató ünnepi beszé­dét mondja. Űrkutatási tudományos ülésszak a Technika Házában Megkezdődtek a szovjet űrkutatás napjai Felszabadulásunk 26. év­fordulója, a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kongresszusa és Ga­garin immár történelmi űr­repülésének 10. évfordulója adott megtisztelő alkalmat a Magyar—Szovjet Baráti Társaság és a vele együtt­működő állami és társadal­mi szerveknek a szovjet űr­kutatás napjainak megren­dezésére. Az eseménysorozatot, és ennek egyik kiemelkedő részét, a kétnapos űrkuta­tási ülésszakot hétfőn, a Technika Házában dr. Csa­nádi György közlekedés- és postaügyi miniszter nyitot­ta meg. V. Jazdovszkij professzor űrorvos „Az ember útja a kozmoszba” című előadá­sában áttekintést adott az ember első űrrepülését megelőző nagyszabású és széles körű tudományos munkáról. Hangsúlyozta, hogy az azóta elért óriási sikerek is‘ csak első lépé­sek a világmindenség meg­ismeréséhez. Hosszabb Föld körüli és holdrepülé­sekre, valamint más égites­tek elérésére van szükség. Ez elsősorban további ku­tatásokat igényel az emberi szervezet alkalmazkodó ké j pékségét illetőssn.' ' . ! Borisz Ro-ctyiorióv profesz szar. a r' -jet Tudomártyo Akadó" űrkutatási Inti­Lunohod—1 útvonalának földrajzi felméréséről tar­tott rendkívül érdekes, ma­gas színvonalú, tudományos előadást. Az ülésszakon az űrkuta­táshoz kapcsolódó vala­mennyi tudományterület neves magyar szakemberei részt vesznek. a világhírű űrbiológus ésl setének osztáktvezetőie A tudományos ülésszak délután szekcióüléseken folytatja munkáját. Anato- lij Filipcsenko űrhajós ez­redes délután a Néphadse­reg Központi Klubjának j nyári, helyiségében űrhajó­sokról elnevezett úttörő- őrsök tagjaival, a küldött­ség többi tagjai a Műszaki Egyetemen fiatalokkal ta- a i lálkoztak. ,iMTü esett a községi választási nagygyűléssel, amelyen Is- pánovits Márton, a kiskun- halasi járási pártbizottság első titkára, a megyei 11-es számú országgyűlési vá­lasztási körzet képviselője­löltje ismerkedett válasz­tóival. Az ünnepség kezdetén a helybeli általános iskola út­törői adtak kultúrműsort. Horváth C. György iskola- igazgatónak, a népfrontbi­zottság elnökének üdvözlő szavai után dr. Glied Ká­roly, a megyei tanács vb elnökhelyettese, a válasz­tási nagygyűlés szónoka méltatta legnagyobb nem­zeti ünnepünk, április 4-e jelentőségét. Beszélt azok­ról a változásokról, ame­lyek megteremtették az alapot arra, hogy felépítsük az új szocialista Magyar­országot Részletesen mertette Bács-Kiskun me-j gye, ezen belül Kelebia* község gazdasági, politikai és társadalmi életében be­következett eredményeket, majd azokról a feladatok­ról beszélt, amelyeket a X. pártkongresszus határozatai alapján a negyedik ötéves terv időszaka alatt a me­gyében kell végrehajtani, s amelynek eredményeként tovább emelkedik Kelebia lakosságának életszínvonala is. Beszéde befejező részé­ben a megyei tanács vb-el- nökhelyettese kérte Kelebia választópolgárait, hogy tá­mogassák a Hazafias Nép­front választási program­ját és április 25-én a jelöl­tekre adott szavazataikkal is fejezzék ki egyetértésü­ket, tenniakarásukat. K. A. Megkezdődött a tavaszi vakáció Átmenetileg elbúcsúztak a diákok az iskoláktól; az április 13-ig tartó tavaszi szünetben gazdag program várja mind az általános, mind a középiskolák ta­nulóit. A tíznapos vaká­cióra változatos programot állítottak össze a napközis gyerekeknek, akiknek fel­ügyeletéiül és ellátásáról ugyanúgy gondoskodnak a szünetben is, mint a taní­tás idején. Szerepel a prog­ramban egyebek közt kö­zös mozi-, színház-, mú­zeum- és tárlatláltogatás, szakköri foglalkozás, ki­rándulás, a helytörténeti érdekességek megtekintése. Jól egészítik ki a szünidei hasznos időtöltési lehető­ségeket a Rádió és a Tele­vízió gyermekműsorai, amelyek bizonyára kelle­mes szórakozást nyújtanak kisdiákoknak . csakúgy, mint a felsőbb osztályok­ba, vagy már középiskolá­ba járóiknak. Az említette­ken kívül az úttörő- és művelődési házakban, a KISZ-Muibotoban szintén változatosan tölthetik majd el a szünidőt a diákok. A madarak védelmében tilos a bokorirtás, nádvágás A madarak életének leg­kritikusabb — költési — időszakában, amely a fé­szekrakástól a fiókák neve­léséig, sőt kirepüléséig tart, nem szabad a fészkelőhe­lyeket háborítani. Mint a természetvédelem­mel foglalkozó kormány- rendelet előírja, április 1-e és augusztus 1-e között ti­los bokrot irtani és ritkíta­ni a védett madarak fész­kelőhelyén, s nem szabad a nádat és a sást vágni, égetni. A hazánkban élő 330 madárfajta közül 300 védett, s ez azt jelenti, hogy minden tíz fészek kö­zül kilenc védett madáré. A Természetvédelmi Hi­vatal Madártani Intézete felhívja a kirándulók fi­gyelmét, hogy a védett ma­darak fészkelőhelyein csak a hivatal engedélyével sza­bad fényképezni, filmezni, hangfelvételeket készíteni. Eredményhirdetés ma Véget ért a Televízió „Szép magyar beszéd“ vetélkedője Ma, április 6-án sugároz­za a Televízió játékos nyelvésaeti-irodalmi verse­nye, a „Szép magyar be­széd” nyilvános eredmény- hirdetését a Pesterzsébeti Vasas Művelődési Központ­ból. Ezúttal közük azoknak a rejtvényeknek, feladatok­nak a helyes megoldását is, amelyekben az ország különböző részeit képviselő három csapat mérte össze erejét. Az adás nyomán a 10—14 éves korosztálytól csaknem 5000 levél érke­zett az Iskolatelevízió szer­kesztősége címére. A vetélkedő rangját nö­veli, hogy a Magyar Űttörő Szövetség és az Iskolatele­vízió különdíjaként 20 olyan vidéki gyermeket lát­nak a fővárosban vendé­gül, akik még sohasem jár­tak Budapesten. Egyébként a három legjobb iskolát és egyéni versenyzőt is jutal­mazzák. _ ___ ___ Ü düljön társas nyaralókban a Balatonon Minőségi fejlődés várható az idén a Balaton-parti fi­zető-vendéglátó szolgálat­ban. Több mint ezer helyet emeletes, szálloda jellegű társas nyaralókban kínál­nak a vendégeknek' az ide­genforgalmi szervek. A társas nyaralók, ame­lyek új lehetőséget kínál­nak az üdültetés kiterjesz­tésére, gombamódra szapo­rodnak a Balaton mindkét partján. Ezeket a modern épületeket tulajdonosaik csak a nyár rövid idősza­kában hasznosítják, s álta­lában 2—3 hónapra kész­séggel bocsátják a fizető­vendéglátó szolgálat rendel­kezésére. A társas nyara­lók, amelyek többnyire fel vannak szerelve vízvezeté­kekkel, fürdőszobával, gáz és elektromos fűtőberende­zésekkel, valóban szálloda­pótló szerepet töltenek be a nyári idény csúcsforgal­mi időszakában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom