Petőfi Népe, 1971. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVI. évf. 77. szám 1971. április 1, CSÜTÖRTÖK Ára: 90 fillér Az SZKP kongresszusának szerdai munkanapja Szerdán folytatta munká-. 5át a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának XXIV. kongresszusa. Mihail Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, aki a délelőtti ülés elnöki tisztét töltötte be, közölte, hogy a központi revíziós bizottság jelenté­sét a bizottság elnöke, Gen- nagyij Szizov terjeszti elő. Gennagyij Szizov kije­lentette, hogy a párt köz­ponti bizottságának appa­rátusa pontosan, összehan­goltan és operatívan tevé­kenykedik. Ezért végezhe­tett eredményes munkát, mert szigorúan betartották a pártélet szabályait, töké­letesítették a pártvezetés Stílusát és kibontakoztatták a párton belüli demokrá­ciát. Megjegyezte, a bizottság főképp a párt pénzügyi gazdálkodásának, valamint a párt pénzeszközei takaré­kos felhasználásának kér­déseivel foglalkozott. A párt fő bevételi forrását a tagdíjak képezik. A párt saját erőből teljesen fe­dezni tudja a szervezési munka és a propaganda- munka minden költségét, fenntartja a pártappará­tust és más szükségleteket És fedezni tud. A központi bizottság megfelelő összegeket bo­csátott a vezető káderek képzésére és továbbképzé­sére. A marxizmus—lenin- Izrnus esti egyetemein kö­rülbelül félmillióan foly­tatták tanulmányaikat. Be­jelentette, hogy -a központi revízióis bizottság ellen­őrizte á központi bizott­ságba, valamint a központi bizottság lapjainak és fo­lyóiratainak szerkesztősé­geibe érkező levelek, beje­lentések és panaszok ki­vizsgálását és elintézését. A jelentés után megkez­dődött a vita mind a köz­ponti bizottság beszámoló­ja, mind a központi reví­ziós bizottság jelentése fö­lött. ■ . A vitában elsőnek szó- ! Iáit fel Viktor Grisin, a moszkvai városi pártbizott­ság első titkára. Minde­nekelőtt megállapította, hogy a XXIV. pártkong­resszus történelmi jelentő­ségű esemény. A szónok a moszkvai küldöttség nevé­mintavárossá, a szónok el­mondotta, hogy az utóbbi öt évben a főváros alatt új metróvonalakat építettek, y városban új utakat nyitot­tak meg és majdnem 26 millió négyzetméter lakást adtak. át.. A következő felszólaló, Választási gyűlések a megyében A képviselőjelöltek és a választók találkozói A választási előkészüle­tek számos feladatán - túl­jutottunk. A szavazásra jo­gosult állampolgárok kéz­hez vették már az értesí­tést, hogy mely sorszám alatt szerepelnek a válasz­tói névjegyzéken, s hol kell az urnák elé járulniok. A Hazafias Népfront helyi bi­zottságai a soron követke­ző napokban a .jelölő gyű­lések tapasztalatait össze­gezik, ugyanakkor javaslat­tal, élnek a szavazatszedő bizottságok tagjaira, s meg­vitatják a választásokkal kapcsolatos további tenni­valókat is. A lakosság bizalmából a jelöltek listájára felvettek is készülnek a megtisztelő megbízatásra, s máris mun­kához láttak. Rendezgetik a jelölő gyűlésen elhang­zott javaslatokat, szemé­lyesen meggyőződnek egy- egy észrevétel jogosságá­ról. Tömören: ismerked­nek a választókerület gond­jaival, igényeivel. A választások napjáig, április 25-ig hátralevő he­tek legjelentősebb esemé­nyei közé azok a választá­si gyűlések, rétegtalálko- zók tartoznak, amelyekre a megyében április 3—18,-a között kerül sor. Szó esik ezeken a politikai gyűlé­seken az elmúlt négy esz­tendőben elért eredmé- s 'a negyedik öt- célul tűzött feladatokról. Április 3-án Kelebián, Szánkon és Jászszentlász- lón a helyi művelődési házban kerül sor választási gyűlésre. Ezek szónokai — a községek sorrendjében — dr. Glied Károly, a megyei tanács vb-elnökhelyettese, Katanics Sándor, a járási pártbizottság titkára és Fe- renfz József, a jászszent- lászlói Új Barázda Tsz párttitkára. Kisszálláson április 8-án Ispánovits Márton, a járási pártbizottság első titkára, országgyűlési képviselője­lölt tart választási gyűlést. Nagybaracskán április 14-én Mándics Mihály képviselő- jelölt találkozik választói­val. Kiskunfélegyházán, a pártszékház előadótermé­ben ugyancsak április 14-én kerül sor választási gyűlés­re. A Bácsbokodon április 15-ére , tervezett választási gyűlés előadója Szabó Im­re, a járási pártbizottság első titkára. Máris nagy érdeklődés előzi meg az április 15-én, Kecskeméten sorra kerülő megyei választási nagygyű­lést, melynek szónoka Nyers Rezső, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, megyénk 1-es számú or­szággyűlési választókerüle­tének képviselőjelöltje lesz. A választási gyűlések fó­rumain kivül a megye or­szággyűlési képviselőjelölt­jei választókerületük köz­ségeibe, munkahelyeire is ellátogatnak. P. I. ben javasolta, hogy teljes egészében hagyják jóvá az SZKP Központi Bizottsá­gának politikai vonalát és gyakorlati tevékenységét. Grisin elmondotta, hogy a nyolcadik ötéves terv ha­táridő előtti teljesítéséért indított országos verseny során a moszkvaiak több- milliárd rubel értékű ter­ven felüli terméket gyár­tottak. A Brezsnyev-beszá- molónak azt a javaslatát érintve, hogy Moszkvát nyílvánítsák kommunista Seleszt, az Ukrán KP Köz­ponti Bizottságának első titkára aláhúzta, hogy a korszerű ukrajnai gazda­ságban nincs olyan ág, amely ne érintené lénye­gesen a Szovjetunió egész gazdasági komplexumának fejlődését. Ezzel összefüg­gésben adatokat sorolt fel az ukrán gazdaság ötéves dinamikus fejlődéséről. Seleszt a központi bi­zottság javaslatával kap­csolatiján, amely szerint a népgazdaság irányítására országos automatikus rend­szert kell létesíteni kifej­tette, hogy próbaképpen valamelyik szövetséges köztársaságban lenne cél­szerű egy ilyén rendszer megteremtése. A szónok a továbbiakban elmondotta, hogy a több mint 47 millió (Folytatás a 3. oldalon) Kié lesz a kongresszusi Készülnek a javaslatok ■ a vállalati kitüntetésekre A párt Központi Bízott- I vállalatok részére. A ma­sa ga 6 kongresszusi zász­lót és 16 oklevelet alapított a kongresszusi versenyben legjobb eredményeket elért Üj tudományos egyesület alakult Az OT elnökhelyettese tartotta az első előadást Kecskeméten Tegnap tartotta ünnepé­lyes alakuló és vezetőség­választó ülését a Szervezé­si és Vezetési Tudományos Egyesület megyei szerveze­te. Az ülésen részt vett Drecin József, az Országos Tervhivatal elnökhelyette­se, Frank Tibor, az SZVTE központi szervezetének tit­kára, valamint dr, Matos László, a megyei pártbi­zottság gazdaságpolitikai osztályának vezetője. Drecin József megnyitó beszéde után megválasztot­ták az egyesület vezető­ségét. A szervezet elnöke Szendrey József, a Magyar Nemzeti Bank megyei igaz­gatója, társelnöke dr. Kő­rös Gáspár, a megyei ta­nács vb-elnökhelyettese, titkára pedig Bányai Endz re, az MNB osztályvezető­je lett. Megválasztották ezenkívül a vezetéstudomá­nyi, tervezés- és szervezés­tudományi, piackutatási­marketing és a pénzügyi­számviteli szakosztály el­nökeit és titkárait, akik szintén tagjai az elnök­ségnek. Az új szervezet nem csu­pán elődjének, az Ipargaz­dasági Bizottságnak mun­káját folytatja, hanem ki­terjeszti tevékenységét más területekre is. Programot kínál és tájékozódási lehe­tőségeket nyújt többek kö­zött a munkaszociológia, üzempszichológia és ergo­nómia szakembereinek. A tudományos eredmények gyors gyakorlati alkalma­zását elősegíti, hogy az egyesületbe vállalatok is beléphetnek. A jogi tag­ként szereplő üzemek a nagyságuktól függő évi tag­díj ellenében különböző szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Szakembereik szá­mára továbbképzéseket szerveznek. véleményezik pénzügyi és kereskedelmi terveiket, beszerzik részük­re a különböző konferen­ciák beszámolóit, külföldi cégek prospektusait, áru­mintáit. Az alakuló ülés után ke­rült sor az egyesület első rendezvényére, melynek ke­retében Drecin József tar­tott előadást Szervezési kultúra és gazdasági haté­konyság címmel. P. M. Szóriák a műtrágyát A keceli Ü.j Élet Szakszövetkezet 64 holdas új tele­pítésű gyümölcsösében Morvái Károly 2,5 mázsa mű­trágyát szór holdanként. as kitüntetéseket. a május 1 -ét megelőző napokban adják át. Valamennyi vál­lalat, amelyet kongresszusi zászlóval vagy kongresszu­si oklevéllel tüntetnék ki, egyben a Minisztertanács és a SZOT elnöksége Vö­rös Vándorzászlaját és a vele járó pénzjutalmat is megkapja. A kongresszusi zászlóval vagy óklevóllel kitüntetett 22 vállalaton kívül még to­vábbi 29, tehát összesen 51 állami és tanácsi vállalat kapja meg a Miniszterta­nács és a SZOT zászlaját; ezenkívül 260 helyen adják át a minisztériumok és a szakmai szakszervezetek képviselői a „Kiváló vál­lalat” és a „Kiváló intézet” kitüntetést, ami ugyancsak pénzjutalommal jár. Az illetékes szervek meg_ kezdték a kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok ki­dolgozását. A Miniszterta­nács és a SZOT elnökségé­nek a szakmai miniszté­rium és szakszervezet ter­jeszt elő javaslatot a Vörös Vándorzászló odaítélésére, míg a „Kiváló vállalat” és a „Kiváló intézet” kitün­tetésről a minisztérium és a szakmai szakszervezet el­nökségé dönt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom